افزونه Download WooCommerce Menu Cart

این افزونه یک دکمه سبد خرید را در نوار منو نصب می کند.و شامل گزینه های زیر است: نماد سبد خرید نمایش داده می شود، یا تنها آیتم ها / قیمت ها.فقط آیتم های نمایش، تنها قیمت، یا هر دو.نمایش همیشه یا فقط زمانی که موارد موجود در سبد خرید وجود دارد.شناور چپ، شناور به…