سامانه پژوهشی – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و …

در هر پژوهشی فراهم کردن شرایط و فاکتورهای اصلی پژوهش به بهترین شیوه به تسهیل و تسریع امر پژوهش کمک میکند. هرچه شرایط برای محقق در جهت اجرای پژوهش آمادهتر و مهیاتر باشد، پیشرفت در روند پژوهش به مراتب بیشتر حاصل میشود.
اما آنچه مسلم است اینکه در هر پژوهشی محدودیتهایی برای محقق وجوددارد که روند مطالعه را کند و برای محقق مشکلاتی ایجاد میکند. در این پژوهش نیز با محدودیتهایی روبرو بودیم. مهمترین محدودیتی که محقق در مطالعه حاضر با آن روبرو بود، عدم پیشینه و مطالعات مشابه با این مطالعه بود که بسیار محدود و در زمینههایی مطالعه مشابهی وجود نداشت. بنابراین برای بحث و تبیین نتایج، مطالعات محدودی وجود داشت که دشواریهایی را در روند مطالعه ایجاد مینمود.

۱-۶-۱ محدودیتهای قابل کنترل :

الف) سن آزمودنی ها: دامنه سنی آزمودنی ها از ۱۶ تا ۱۸ می باشد.
ب) جامعه آماری: شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه می باشد.

۱-۶-۲ محدودیت های غیرقابل کنترل:

الف) وضعیت اقتصادی و فرهنگی، شغل و سطح سواد والدین و تغذیه کودکان
ب) میزان فعالیت ورزشی

۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

۱-۷-۱ چرخش ذهنی

توانایی تجسم چرخش یک محرکبصری میباشد و یا بر اساس تعریف جاست و کارپنتر (به نقل از ویر، ویر و بریدن[۳۹]، ۱۹۹۵) به توانایی تولید بازنماییذهنی از یک ساختار دو یا سه بعدی و سپس ارزیابی ویژگیهای آن بازنمایی یا تغییر توانایی چرخشذهنی گفته میشود.
در پژوهش حاضر عملکرد چرخشذهنی، نمره حاصل از آزمون چرخشذهنی شفارد و متزلر(۱۹۷۸) است که شامل تصاویر سهبعدی[۴۰] میباشد.

۱-۷-۲ شاخص توده بدنی[۴۱] (BMI)

شاخص توده بدنی از شاخص های پیکرسنجی می باشدکه باهدف کشف ارتباط بین چاقی وبیماریهای مختلف استفاده می شود. شاخص توده بدنی عبارت است از نسبت وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر). اگرBMI فرد کمتر از ۱۸٫۵باشد دارای کمبود وزن، بین ۱۸٫۵ تا ۲۴٫۹ باشد نرمال، بین ۲۵ تا ۲۹٫۹ باشد دارای اضافه وزن، و BMI مساوی یا بیش تر از ۳۰ چاق محسوب می شود (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها[۴۲]، ۲۰۰۵).
(متر) ۲ قد / (کیلوگرم) وزن = شاخص توده بدن: Body Mass Index

۱-۷-۳ دانش آموز فعال[۴۳]:

دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند و علاوه بر فعالیت های ورزشی مدرسه در خارج از مدرسه به فعالیت های ورزشی مثل شنا، پیاده روی،دوچرخه سواری و … می پردازد.

۱-۷-۴ دانش آموز غیرفعال[۴۴]:

دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند،که فقط فعالیت های ورزشی در مدرسه دارد و فعالیت دیگری ندارد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی و مطالعه مبانی نظری تحقیق حاضر نظیر شاخص توده بدنی، چرخش ذهنی پرداخته میشود. سپس پیشینه داخلی ویشینه خارجی در حوزه موضوع تحقیق ارائه شده و در نهایت با توجه به پیشینه تحقیقات مختلف نتیجهگیری خواهد شد.

۲-۲ مبانی نظری

امروزه واژه رشد، به عنوان رشد در طول عمر درنظر گرفته میشود. رشد ادراکی و حرکتی[۴۵] از جمله فاکتورهای مهم واساسی در بررسیهای رشدی انسان به شمار میرود. واژه ادراکی – حرکتی، حرکاتی را تشریح میکند که نیاز به ادراک،[۴۶] تشخیص و تصمیمگیری داشته باشد. تغییرات سنی درزمینه بینایی، حس حرکتی و شنوایی در طول عمر اهمیت دارد. ادراک بصری[۴۷] و فعالیتهای بصری حرکتی افراد موجب میشود تا شکل بصری را با حرکت جفت و جور کنند، اشیایی را که میتوانند ببینند دستکاری کنند و بطور مناسب برای رسیدن به یک مسافت یا فضای معین حرکت کنند. آگاهی فضایی[۴۸] مفهومی وابسته به حرکت است که غالباً دربرنامههای ادراکی حرکتی مورد تأکید قرارمیگیرد. همانطور که از نام آن پیداست آگاهی فضایی، درک فضاهای بیرونی پیرامون فرد و توانایی وی برای کارکرد حرکتی در فضای پیرامون است(خرازی و حجازی[۴۹]،۱۳۸۷).
مفهوم ادراک دارای ابعاد و معانی وسیعی است. ادراک در روان‌شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان‌دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی‌بخشی به آن‌ها را به گونه‌ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی‌دار می‌شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیاء را درمی‌یابد. این عمل به اندازه‌ای سریع در ذهن آدمی صورت می‌گیرد که همزمان با احساس به نظر می‌رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می‌گیرد دخالت می‌کنند(آقازاده و تورانی[۵۰]، ۱۳۸۴). از زاویه زیست‌شناختی، ادراک را می‌توان به عنوان آن دسته از تجارب ذهنی از اشیا یا حوادثی در نظر گرفت که معمولا ناشی از تحریک گیرنده‌های حسی بدن است. این تحریک‌ها (به وسیله یکسری مکانیزم‌های خاص گیرنده‌ها) به صورت فعالیت نورونی تبدیل شده یا رمزگذاری می‌شوند و سپس به نواحی مرکزی‌تر از نظام عصبی فرستاده می‌شوند تا در آن‌جا پردازش‌های نورونی بیشتری روی آن‌ها انجام گیرد. این مرحله آخرین مرحله از پردازش نورونی در مغز است که پایه‌گذار یا باعث تجارب ادراکی ماست. به دلیل ارتباط تنگاتنگ ادراک با نظام عصبی، گاهی اوقات ممکن است یکسری تجارب ادراک ‌مانند، بدون وجود تحریک خارجی رخ دهند، همانند چیزی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

که در خواب دیدن اتفاق می‌افتد(خلجی و خواجوی[۵۱]،۱۳۸۴).
۲- ۳ ادراک:
گیفتون[۵۲] میگوید: ادراک[۵۳] عبارت است از فرایند سازماندهی دادههای خام حواس و دادههای نگهداری شدهای که فرد را به آغاز، تصمیم، بازشناسی و یا اجرای حرکتی صحیح و روشن رهنمون میسازد.
در تعاریف دیگر چنین آمده است:
ادراک، فرایند چند مرحلهای شناخت اشیاء و پدیدهها از طریق حواس مختلف است.
ادراک یعنی معنی بخشیدن به اطلاعات جدید هسته مرکزی، اکتساب دانش یا یادگیری.
ادراک به معنی «دانستن» یا تفسیر «اطلاعات» است.
تفسیر اطلاعات حسی را ادراک گویند.
تا احساسی نباشد ادراکی صورت نمیگیرد. احساس یعنی اطلاعات دریافتی که توسط حواس گوناگون بکار میرود.
انسان دارای مسیرها و کانالهای حسی شش گانهای است که بهعنوان مکنده اطلاعات، دادههای خام را از جهان خارج به درون نظان ادراکی هدایت میکند. پیامهای ارسالی از محیط یا محرکهای محیطی توسط گیرندههای مخصوص در ارگانهای انتهایی حواس دریافت میشود. شبکه وسیعی از نرونهای آوران، این اطلاعات را به مغز مخابره میکنند، سپس این اطلاعات در کرتکس مغز سازماندهی، طبقهبندی و با سایر اطلاعات حسی و ذخیرهشده ترکیب میشود. بخشهای مختلف تعبیر و تفسیر این دادههای خام، ادراک نامیده میشود. یعنی اطلاعات ادراکی همان پالایش اطلاعات حسی است و اطلاعات ادراکی – حرکتی همان کنش متقابل مسیرهای مختلف ادراک با فعالیتهای حرکتی است(خرازی و حجازی۱۳۸۷).
به کرات واژه ادراکی – حرکتی به عنوان فعالیتهایی که بین حرکت انسان و ادراک او ارتباط برقرار میکنند، شرح داده شدهاست. بعضی افراد عبارت ادراک را به جای حواس (حسها) می گذارند. با این وجود، بین آنها تفاوت وجود دارد، با توجه به این نکته که حواس به طور کل با حسها سروکار ادرند (لامسه[۵۴]، چشایی[۵۵]، بویائی[۵۶]، شنوایی[۵۷] و بینایی[۵۸]) و در واقع فرایندهای غیرفعال که گیرندههای ما از یک محرک محیطی به دست میآورند. بنابراین، بطور مثال وقتی صدایی بهوجود میآید، فرد به آن آگاهی مستقیم پیدا میکند. از طرفی دیگر، ادراکها شامل تلفیق وقایع حسی در محیط پیرامون موجود زنده هستند، بویژه بهعنوان تابعی از انتظاراتی که از تجربیات گذشته بهدست میآیند و به عنوان پایه یا سند برای فعالیتهای آینده بهکار میروند. ادراکی – حرکتی فرایندی به مراتب فعال است که بوسیله آن، اطلاعات ورودی از طریق حواس را با کل اطلاعات ذخیرهشده قبلی مقایسه میکنیم(خلجی و خواجوی۱۳۸۴).

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۳-۶-۲٫ برنامه آزمونها
در ابتدای ورود آزمودنیها به آزمایشگاه در روز پس از خونگیری، اندازهگیریهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، با استفاده از قدسنج و ترازوی دیجیتال سکا[۴۶] (ساخت کشور آلمان، مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴) اندازه گیری شد. سپس با استفاده از روش اسکین فولد به کمک کالیپر درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر یا گامی با روش سه نقطه‌ای (سه‌سر‌بازویی، فوق خاصره و ران) انجام شد . ابتدا آن را وارد فرمول جکسون و پولاک[۴۷] (۱۹۸۵) گذاشته، چگالی بدن را بدست می‌آوریم و بعد عدد به‌دست آمده را در فرمول سیری قرار می‌دهیم.
BD= 099421/1- 0009929/0 (مجموع سه چین پوستی) + ۰۰۰۰۰۲۳/۰ ۲(مجموع سه چین پوستی) – ۰۰۰۱۳۹۲/۰ (سن)
۴۹۵) = درصد چربی بدن ۴۵۰- (چگال بدن
نسبت دور کمر به دور لگن (WHR[48]) با یک متر نواری در کمترین محیط ناحیه شکم (۵/۲ سانتیمتر بالاتر از ناف) و دور لگن را از برجسته ترین ناحیه قسمت باسن (روی کفل) اندازه‌گیری کرده و نسبت WHR از تقسیم دور کمر به دور لگن محاسبه شد. سپس گرم کردن به مدت ۱۰ دقیقه شامل حرکات کششی و جنبشی انجام شده و به دنبال آن سه پرش عمودی روی ارگوجامپ نیوتست پاورتایمر[۴۹] (ساخت فنلاند) انجام دادند [۷۲]. میانگین سه پرش برای هر آزمودنی ثبت میشد. در ادامه برای اندازهگیری اوج و میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی آزمون وینگیت ۳۰ ثانیه، با استفاده از چرخ کارسنج LODE (ساخت هلند) استفاده شد. پیش از آزمون ارتفاع صندلی چرخ با طول اندام تحتانی آزمودنیها (زاویه مفصل زانو ۱۷۰ تا ۱۷۵ درجه) و میزان بار مورد نیاز مناسب با توده بدنی آزمودنی ها (۶۵ گرم به ازای کیلوگرم از توده بدن) تنظیم شد. آزمودنیها ابتدا روی دوچرخه گرم کرده و در لحظه آزمون با سرعت شروع به رکاب زدن میکردند تا به حداکثر سرعت برسند. پس از آن بار مورد نظر به مدت ۳۰ ثانیه اعمال می شد. در پایان آزمون، شاخصهای اوج و میانگین توان و شاخص خستگی محاسبه شد، توسط فورمول از پیش تعیین شده دستگاه ثبت و ذخیره شد [۱۵۶].
اوج توان (وات)= وزن× (۳۵)۲ / (بهترین زمان به ثانیه)۳
میانگین توان (وات) = مجموع توان تکرار دور / ۶
شاخص خستگی = (توان حداقل – اوج توان) مجموع زمان آزمون
محاسبه و اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max) پس از ۳۰ دقیقه استراحت، آزمون درجه بندی شده بروس روی نوارگردان تا حد واماندگی برای محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها صورت گرفت.
۳-۶-۳٫ مکمل گیری
کل مقدار روزانه ۲۰۰ mg Q10 در دو کپسول ۱۰۰ میلیگرمی صبح و شام همراه با غذا به آزمودنیهای گروه مکمل و گروه ترکیب مکمل و تمرین داده میشد. دارونما شامل آرد گندم بود که در بسته بندی و رنگ و مزه مشابه با Q10 تهیه شده و به گروههای کنترل و تمرین داده میشد. کلیه مراحل اجرای مکمل یاری توسط همکاران محقق و در یک شیوه دو سو کور به اجرا در میآمد [۱۴۶].
۳-۶-۴٫ نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی
نمونههای خون در مرحله پیش (پایه) و پس آزمون (بدنبال ۴ هفته تمرین) برای تعیین غلظت BDNF و IL6 سرم به دنبال ۱۲ ساعت ناشتایی شبانه از ورید آنتی کوبیتال جمع آوری شد. نمونههای خونی ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از قاعدگی (فاز لوتئال) گرفته شد. نمونههای خون وریدی در حالت استراحت آزمودنی (حداقل ۲۴ ساعت پس از فعالیت بدنی) گرفته شده و به درون لولههای آزمایشگاه از پیش سرد شده ریخته شد و اجازه داده شد تا به مدت یک ساعت در دمای اتاق لخته شود. سپس این نمونهها در ۱۳۰۰ g به مدت ۱۲ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردید. سرم بدست آمده در لوله های اپندورف تخلیه و در دمای۸۰- درجه سانتیگراد تا زمان تجزیه و تحلیل ذخیره شد. اندازه گیری BDNF با استفاده از روش آنزیم لینک ایمونواسی (ELISA) و کیت مخصوص نمونههای انسانی بر اساس دستور کارخانه سازنده (BOSTER BIOLOGICAL، چین) با دامنه تغییرات۲۰۰۰-۲/۳۱ pg/m و حساسیت روش pg/ml 2>، و اینترلوکین-۶ با استفاده از کیت مخصوص نمونههای انسانی (Orgenium، فنلاند) با دامنه تغییرات ۵۰۰-۸/۷ pg/ml ، و حساسیت ۷> pg/ml، اندازهگیری شدند.
۳-۶-۵٫ روش کمی و آماری
برای توصیف دادهها از روشهای آماری توصیفی استفاده گردید. بهمنظور استفاده از آزمون آماری مناسب با توجه به حجم نمونه در گروهها، ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف پرداخته شد. با توجه به توزیع نرمال دادهها، برای مقایسه میانگین اختلاف بین گروهها از آزمون T مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. همچنین برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای وابسته روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد. محاسبهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ انجام و سطح معناداری آزمونها ۰۵/۰ > P در نظر گرفته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱٫ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل آماری، بیان نتایج و یافتههای بدست آمده از تحقیق می پردازد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل آماری بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام گردید. در این فصل ابتدا به توصیف خصوصیات آنتروپومتریکی آزمودنیها همراه با آمارهای توصیفی پرداخته شد. سپس قبل از انجام ت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

حلیلهای آماری و آزمون فرضهای صفر، مباحثی پیرامون میانگین متغیرهای اندازه گیری شده در این تحقیق همراه با آزمونهای توزیع کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن دادهها ذکر گردیده است. پس از آن میانگین غلظت BDNF، IL-6، اجرای پرش عمودی، آزمون وینگیت و آزمون بروس در گروههای مختلف با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و نتایج آزمون تعقیبی توکی مورد مقایسه قرار گرفت.
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شده اند. سن آزمودنی های پژوهش حاضر (تمرین+مکمل ۷۵/۳±۲۱، تمرین ۳۳/۲±۲۱، مکمل ۴/۳±۱۲۵/۲۱، کنترل ۶۲/۲±۴/۲۱ سال) و قد آنها (تمرین+مکمل ۹۹/۳ ±۶/۱۶۴، تمرین ۸۲/۲ ±۳/۱۶۲، مکمل ۲۱/۶ ± ۱۶۴، کنترل ۹۷/۳±۴/۱۶۳سانتیمتر)، بود. جدول ۴-۱، میانگین و انحراف معیار وزن، BMI، پرش عمودی و VO2max گروههای مختلف قبل و پس از دوره تمرینات را نشان می دهد. همچنین جدول ۴-۲، میانگین و انحراف معیار تغییرات سطوح BDNF و IL-6 سرم چهار گروه تحقیق را نشان می دهد.
جدول ۴-۱٫ تغییرات وزن، BMI ، نسبت دور کمر به دور لگن، درصد چربی، VO2max و پرشعمودی گروههای مختلف تحقیق قبل و پس از دوره تمرینات

ترکیب تمرین مکمل کنترل
وزن (kg) پیش ۳۶/۷±۴۳/۵۷ ۶۸/۵±۴۳/۵۸ ۶۶/۲±۳۳/۵۶