بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

همان، ص ۴۱ ↑
مصطفوی رجالی،مینودخت،آذر ماه۱۳۵۱ه ش،وقف در ایران،ثبت دفتر کتابخانه ملیبه شماره۱۵۰۴-۵۱/۱۰/۲۶، ،ص ۲۰ ↑
همان منبع ص ۲۰ ↑
همان منبع ص ۲۲ ↑
همان منبع ص ۲۶ ↑
همان منبع ص ۲۸ ↑
همان منبع ص ۳۲ ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ج۱،ص ۲۹ ↑
ههمان،ص ۴۰ ↑
همان ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ج۱ ،ص۳۹ ↑
شهابی،علی اکبر۱۳۴۳ه ق ،،تاریخچه وقف در اسلام ،تهران چاپخانه دانشگاه تهران،ص ۲ ↑
همان، ص۵ ↑
زیدان،جرجی،۱۳۴۴ه ق،،تاریخ تمدن اسلامی،ترجمه علی جواهر الکلام،تهران ، امیر کبیر، ص۵۱۲ص۶۲۸ ↑
میرث جاویدان ج۸ص۱۰۷ ↑
میراث جاویدان ج ۸ص۱۰۸ ↑
-قارونی، تبریزی،شیخ حسن،النضید،فی شرح روضه الشهید،ج۹،۴۰۱ ↑
میراث جاویدان ،ج۷،ص۵۲ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج۲۸،ص۵-۶ ↑
بحرانی ،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ج۲۲ص۱۳۰،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۵ ↑
عاملی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،البیع،ج۳،ص۱۲۲ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه،ج۳،ص۱۶۴-۱۶۵،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه ،ج۲،ص۲۶۳،یزدی،السید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی ،ج۱،ص۱۸۵،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهراسدی،تذکره الفقهاء، ص۴۲۷-۴۲۸ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه ،ج۲،ص۲۶۴، عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه،ج۳،ص۱۶۶ ↑
مغنیه،محمدجواد،الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۲،ص۵۹۱ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲ص۳۸۳،الشافعی،تقی الدین،۱۹۹۴م،کفایه الاخیار فی حل غایه
الاختصار،دمشق،دارالخیر،طبعه الاولی،ج۱،ص۳۰۵ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج ،ج۲،ص۳۸۴،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵، ص۳۳۴، ص ۳۸۴،الشافعی،تقی الدین،کفایه الخیار،ج۱،ص۳۰۵،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن علی یوسف،۱۴۰۳ه،التنبیه فی الفقه الشافعی،بیروت،عالم الکتب،ج۱،ص۱۳۷ ↑
کفایه الخیار للحصنی الشافعی ،ج۱،ص۳۰۶ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۲،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵،ص۳۲۴ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی«عقود معین»ج۳،ص۱۷۰ ↑
همان ↑
مغنیه،محمد جواد،۱۴۲۱ه ق،الفیه المذاهب الخمسه،بیروت،دارالتیارالجدید-دارالجواد،چاپ دهم ،ص۵۸۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،۱۴۱۰ه ق،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشیقه ،قم،کتابفروشی داوری،چاپ اول،ج۳،ص۱۶۴حلی
،علامه،حسن بن یوسف مطهراسدی،۱۴۱۱ه ق،،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،تهران،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول ،ص۱۲۶،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن ،شرایع الاسلام،فی الحلال و الحرام ج۱،ص۳۴۳،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۴،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،۱۴۰۵ه ق،الحدائق الناظره فی احکام العره الطاهره،قم،دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول ،ج۲۲،ص۱۲۵ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵ ↑
عاملی،شهید ثانی ،زین الدین بن علی،۱۴۱۳ق،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،چاپ اول،ج۵،ص۳۱۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،خلاف ج۳ ،ص۵۳۷،طوسی ،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط ج۱۲،ص۲۷-۲۸، حلی،ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائر الحاوی لتحیر الفتاوی،ج۳،ص۱۵۱ ↑