دسته بندي علمی – پژوهشی : جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی۹۳- قسمت ۲

تا اینجا روح صفات ذّمیمه ی نفس خود و اثر چهار عنصر و طبایع آنها را در خویش بازشناخت. در اینجا مرحله ی تازه ای از سلوک روح آغاز می شود. رمز این سلوک عبور از هفت سیّاره است که به طور تمثیلی بر طبقات مختلف مردم و صفات ناپسند آنها دلالت می کند.
نگاه روح در اینجا متوجه خارج از خود است. نام این مراحل را با اصطلاحات خود سنائی یاد می کنیم:
فلک قمر: رمز صفات فیلسوفانی که به خالق قائل نباشند.
فلک عطارد: رمز صفات عامه ی خلق یا ارباب تقلید.
فلک زهره: رمز صفات طبایعان (دهریان)[۴۷].
فلک آفتاب: رمز صفات ستاره پرستان و منجّمان.
فلک مریخ: رمز ائمه ی ظن.
فلک مشتری: رمز خودنمایان و ریاکاران
فلک زحل: رمز صفات نفس پرستان.
فلک البروج: رمز جمهور مقلدان عالم ملکوت.
این سلسله مراتب معنوی که مراحل سلوک روحانی را از طریق رمز ستارگان معین می کند. مقتبس از نظام سلسله مراتبی فلسفی است و در داستان هایی که از زبان حکمی و فلسفی متأثرند، دیده می شود. سلسله مراتب عالم کبیر که جهان خاک یا عالم تحت فلک قمر را از طریق فلک هفت سیّاره به انضمام فلک البروج و فلک الافلاک (جمعاً ۹ فلک) به ملکوت اعلی یا عقل کل متصل می سازد، نظامی است فلسفی که به واسطه ی مماثله ای میان عالم کبیر و عالم صغیر، رمز تکامل روح است از مرتبه ی دانی به عالی یعنی مرتبه ی انسان کامل که همانا حقیقت محمدیه یا نور محمدی است. با عبور از این افلاک که به راهنمایی عقل صورت می گیرد، روح به آخرین فلک یعنی فلک الافلاک یا فلک نهم قدم می گذارد و بدین ترتیب وارد اقلیم نور می شود. با ورود به اقلیم نور بخش پایانی و نهایی سفر روح رقم می خورد. این قسمت که (در صورت در نظر نیاوردن بخش انتهایی یا مدیح) کوتاه ترین بخش مثنوی است، از دو قسمت اصلی تشکیل می یابد، ابتدا ورود روح به فلک الافلاک که به تعبیر سنائی رمز صفت نفس کلّی و روحانیان است و پس از آن ورود به مرتبه ی عقل کل که سنائی آن را رمز صفت کروّبیان و ارباب توحید معرفی می کند.
در این مرحله است که مقام انسان کامل بر روح محقق می گردد و سفر روح به سوی معاد به پایان خود می رسد.
بدین ترتیب سفر روح از سه مرحله ی اصلی تشکیل یافته است. ابتدا جهان ظلمانی که سنائی از آن به دوزخ تعبیر کرده است و حرکت از این مبدأ به طرف مقصد نور به راهنمایی قوه ی عاقله صورت می گیرد. دوم عالم افلاک و هفت ستاره که مرتبه ی تزکیه ی نفس و شناخت روح است، سوم ورود به اقلیم نور محض و تحقق مرتبه ی انسان کامل یا کمال انسانی.
۱۱-۳ چکیده ی کمدی الهی
منظومه ی عرفانی کمدی الهی نیز شرح تمثیلی سفر روح است به راهنمایی عقل در پیمودن راه کمال از دوزخ، که رمز عالم خاک و تعلقّات مادّی است؛ تا بهشت ملکوتی اتحاد عرفانی. در این منظومه، راوی – دانته که از زبان روح سخن می گوید به بیان مکاشفه ا ی روحانی که بر وی عارض شده و به موجب آن وی با عوالم دیگری رو به رو شده است، می پردازد. در آغاز منظومه، روح می کوشد تا از جنگل تیرگی و اوهام که دیدگانش به آن گشوده شده است بگریزد، ولی به واسطه ی خطاهای خود از رسیدن بر فراز تپه ای که عبور از تیرگی جنگل را ممکن می سازد باز می ماند. در اینجا با صورت مثالین یا شبح شخصیّتی به نام «ویرژیل» رو به رو می شود که در حقیقت روح ویرجیلیوس شاعر بزرگ عهد شرک است که در امپراطوری روم می زیست. ویرژیل در کمدی الهی دانته مظهر قوه ی عقلانی و به طریق اولی نفس ناطقه ی بشر است که از طرف عقل کل مأمور می شود تا راوی را از نه حلقه ی جهنم (که رمز طبع و نفس و آثار گناه است) عبور داده به بالا رفتن از هفت پله ی برزخ هدایت کند. برزخ مظهر تأدیب نفس و میل نفسانی به مطلوب خویش و مظهر تزکیه ی روح از آثار گناه است که وی هنوز از مرحله ی قبل با خود حمل می کند.
ویرژیل راوی را به سوی مکانی به نام «بهشت زمینی» هدایت می کنند که مرحله ای شادمانه در سلوک عرفانی روح است و بر اثر تحمّل رنج و ریاضت حاصل شده است. در برزخ است که راوی با شخصیّتی به نام «ماتیلده» رو به رو می شود. این شخصیت مظهر محبّتی است که بر اثر عنایت و جذبه ی الهی در دل سالک شعله ور می گردد و خود را به صورت «عدل» جلوه گر می سازد. در این مرحله روح به درک حقایق دینی و تاریخی نایل می گردد چنان که گویی در جشنی با لباس های مبدل به صورت تمثیلی حضور یافته است، و برای اشراق در مرحله ی بعدی آماده می شود. ویرژیل در سرود سی ام، دانته را ترک می گوید. وی که در گذشته او را از طبقات دوزخ و هفت طبقه ی برزخ عبور داده بود و به بهشت زمینی رسانده بود، اکنون جای خود را به شخصیّتی دیگر به نام بئاتریس می دهد که مأموریت او راهنمایی روح در بهشت و در طی مراحل آن است. علّت این جابه جایی این است که عقل و ادراک انسانی که ویرژیل مظهر آن است، از این حدّ که پاداش بهشت را برای رستگاران فراهم سازد، در راه معرفت جلوتر نمی توان رفت. نیل به مراحل بعدی شناخت از طریق دل میسر است نه از راه اندیشه و استدلال. بئاتریس در نظر دانته همچون بانویی سبزقبا که پیراهنی به رنگ شعله های فروزان آتش در بر و حجاب سپیدی بر چهره دارد ظهور می کند. گرداگرد او را حلقه ای از شاخه ی زیتون گرفته است[۴۸].
پس از این مرحله است که شاعر به راهنمایی بئاتریس (نماد عشق کامل الهی) از نُه بهشت در قالب نُه فلک که مظهر مقامات سلوک است یکی پس از دیگری عبور می کند. بئاتریس روح را پس از طی این نه مقام به بهشت راستین هدایت می کند.
بهشت دهم یا بهشت علیین، بهشت بی زمان و مکان و بهشت بهشت هاست. در اینجا بئاتریس جای خود را به شخصیت دیگری می دهد که دانته از او با نام «سنّت برنارد» یاد می کند. این شخصیت که نام وی مأخوذ از یکی از قدیسان بزرگ تاریخ مسیحیت است، در کمدی الهی دانته نماد عقل کل و انسان کامل است. به منظور روشن تر شدن نظریه ی عرفانی دانته و مراتب فلکی در کمدی الهی این مراتب را در زیر نمایش می دهیم. چنان که ملاحظه می شود وجه مشترک سیرالعباد و کمدی الهی آن است که هر دو بر اساس ساختاری متأثر از عقاید حکیمان باستان و نظریات فلسفی رایج در قرون وسطا پایه ریزی شده اند، ولی تفاوت عمده در این است که دانته مراتب فلکی را یکسره در بهشت قرار داده است در حالیکه در سیرالعباد سنائی این مرحله، مرحله ی میانی تزکیه ی نفس است:
فلک ماه: ارواح بهشتی که در مرحله ی طلب مرده اند.
فلک عطارد: مرحله ی معرفت از راه عمل (ارواح کوشا)
فلک زهره: مرحله ی معرفت از راه اراده (ارواح عاشق)
فلک خورشید: مرحله ی معرفت از راه ادراک (فقها و متألهین)
فلک مریخ: توحید از راه عمل (شهسواران و شهیدان)
فلک مشتری: مرحله ی توحید از راه اراده (دادگستران)
فلک زحل: مرحله ی توحید از راه ادراک (خدای بینان و مجذوبان)
فلک ثوابت یا فلک البروج: مرحله ی ادراک فروغ مسیح و مریم
فلک الافلاک: مرحله ی ادراک فرشتگان و مراتب آنها
عرش الهی[۴۹]
۱۲-۳ مقایسه ی دور نمایه ی دو اثر
چنان که ملاحظه شد؛ درو نمایه ی هر دو اثر سیر روح در مقامات معنوی است که در قالب سفر باز نموده می شود. ماجرای این سفر از دهان راوی اثر که خود در نقش روح است بیان می گردد. از لحاظ صوری مراحل و منازل این سفر صورتی فلسفی دارد یعنی از طرح و پیرنگی مشاء اقتباس گردیده است. فلسفه ی قرون وسطایی اسلامی نوعی فلسفه ی نو افلاطونی را طرح می کند که تحت نام ارسطو مطرح می شود و با تعالیم او درآمیخته است. اساس این نظریه بر پایه ی سلسله مراتب عقول است که یکی به دیگری راه می یابد و در بالاترین مرتبه به عقل اوّل، حضرت الوهیت و در پایین ترین مرتبه به عقل عالم تحت که فلک قمر می رسد[۵۰]. این سلسله مجموعاً از ده عقل تشکیل یافته است که از عقل دوم به بعد، هر مرتبه یکی از افلاک منسوب به هفت سیّاره و نفس مربوط به آن را از طریق تفکر محض از بطن خود ایجاد می کند. در فضای تحت فلک قمر یعنی عالم خاک عقل با ماده مربوط می شود و از پایین به بالا به مراتب جمادی، طبیعی و بالاخره بشری دست می یابد که مرتبه ی سوم یعنی نفس بشری مدخلی برای راه یافتن به عقل بعدی می تواند باشد. عقل فلک تحت قمر که واسطه ی انسان و عالم علوی است «عقل فعّال» نام دارد. آدمی از طریق آموزش و الهامی که به واسطه ی نفس ناطقه یا عقل منفعل بشری از عقل فعّال کسب می کند. قادر است رفته رفته به مرتبه ای نایل شود که در زبان فلسفی «العقل المستفاد» نامیده می شود. این عقل در بالاترین مرحله ی کمال می توان گفت آیینه یا نمونه ی عقل فعّال است و تنها اولیا و انبیا و فیلسوفان قادرند بدان پایه برسند. نیل به این پایه را در زبان فلسفی «اتصال» نامند[۵۱].
رابطه ای که میان عقول وجود دارد مجموعاً وحدت عقل کلّی را موجب می شود و از این طریق انسان قادر می گردد عالی ترین حقایق خارج از حیطه ی بشریت را درک کند[۵۲].
در داستان های رمزی نیز که به شرح سیر تکامل روح اختصاص دارد، از سلسله مراتب عقول که روح به طی آنها توفیق می یابد یاد می شود. این مسیر غالباً به راهنمایی شخصیّتی رمزی و تمثیلی پیموده می شود که مظهر عقل فعّال است[۵۳]. عقل فعّال در سیرالعباد سنائی در قالب پیرمردی لطیف و نورانی وصف شده است و در کمدی الهی دانته در قالب ویرژیل، شاعر معروف پیش از میلاد که به زبان لاتین شعر می سرود و اشعار او بسیار مورد علاقه ی دانته بود. ولی دانته در طول ماجرا بارها ناتوانی عقل را در به کمال رساندن راه معرفت گوشزد می کند؛ برای مثال در بخشی از منظومه، ویرژیل در حالی که می کوشد در مواجهه با شیاطین دوزخ خود را خونسرد نشان دهد، می گوید: «گمان می برید که اگر مشیّت الهی و تقدیر مناسب نبود می توانستم علی رغم دام گستری های شما چنان که می بینید صحیح و سالم تا بدین جا رسم؟» در این قطعه که در کمدی الهی نمونه های فراوان دارد، دانته بر مسئله عنایت تأکید دارد و این که هر گاه عنایت حق تعالی توفیق سالک را سبب گردد، کسی مانع او نمی تواند شد. ویرژیل در ادامه می افزاید: «بگذار برویم زیرا خواست آسمانی چنین است که من کسی دیگر را در این راه ناهموار رهنمون باشم. شیطان که این بنشیند چنان از گردن فرازی فرود آمد که چنگک را در پای خود افکند و به دیگران گفت: دست از وی بدارید»[۵۴].
۱۳-۳ ساختار
کمدی الهی و سیرالعباد هر دو از ساختاری مشابه پیروی می کنند. این ساختار از سه بخش اساسی تشکیل یافته است که سه مرحله ی اصلی سفر روحانی را تشکیل می دهد.
۱-۱۳-۳ مرحله ی اوّل:
این مرحله آغاز بیداری روح و شروع سفر در قلمرو نفس است. شاعر در این مرحله با رذایل نفس روبه رو می شود. این مرحله را هر دو شاعر دوزخ نام نهاده اند. این مرحله در هر دو اثر با توصیف ظلمت مادّی و تیرگی نفسانی در زبانی تمثیلی آغاز می شود و با سیری در عالم عنصری ادامه می یابد. در آغاز این مرحله است که در هر دو اثر روح با راهنمای عقلانی خود رو به رو می گردد.
۲-۱۳-۳ مرحله ی دوم :
در هر دو اثر از هنگامی آغاز می شود که روح به راهنمایی عقل روشنایی سپیده دم را می بیند و سفر وارد بعد تازه ای می گردد. این بعد تازه در سیرالعباد با عبور از افلاک و ستارگان همراه است، به ترتیبی که پیش از این اشاره کردیم. تفاوت اصلی دو منظومه در این است که مرحله ی دوم یا میانی در «کمدی الهی» ورود به برزخ و طی طبقات هفتگانه ی برزخ است. لازم به توضیح است که بنابر اعتقادات پیروان آیین مسیح، مومنانی که به آمرزش امیدوارند برحسب مرتبه ای که در حسنات ثلاثه ی مسیحیت (احسان، امید، ایمان) کسب کرده اند در یکی از طبقات برزخ منتظر می مانند تا هنگام روانه شدن آنان به بهشت فرا رسد. اعتقاد به برزخ به این شکل در شریعت اسلام رسمیتی ندارد، هر چند چنین باوری در آموزه های مانوی وجود دارد، و بعضی حکیمان ایرانی نیز خواسته اند چیزی شبیه به آن را در دستگاه فلسفی خود داخل سازند، ولی به هر حال در سیرالعباد سخنی از برزخ در میان نیست. بلکه عبور از افلاک و ستارگان در همین مرحله آغاز می شود. حال آنکه در کمدی الهی، سیر افلاک در قسمت سوم سفر یعنی بهشت تازه آغاز می شود.
۳-۱۳-۳مرحله ی سوم :
یا مرحله ی نهایی در هر دو منظومه با رسیدن به حظیره ی قدس که همانا مرتبه ی عقل اوّل در سلسله مراتب فلسفی است پایان می گیرد. چنان که یادآور شدیم بهشت در کمدی الهی شرح عبور روح از افلاک و اجرام آسمانی یعنی سیارگان سبعه در عالم مثال است و این مرحله خود دارای سلسله مراتبی است که بر اساس آن درجه ی روحانیان معین می شود. ولی در نهایت هر دو منظومه با قرار گرفتن روح در ملکوت اعلی یا اقلیم نور پایان می پذیرد و دلیل «کمدی» خواندن منظومه دانته نیز همین عاقبت به خیر شدن روح است؛ زیرا بنابر تقسیم بندی ارسطو در انواع ادبی،اثری را که پایانی خوش برای قهرمان دارد، کمدی خوانند. در هر حال می توان گفت که اصلی ترین ساختاری که در هر دو منظومه خودنمایی می کند، ساختار سلسله مراتبی است. آنچه یادآوری آن بی مناسبت نیست این است که اگرچه دانته منظومه ی خود را به سه بخش اصلی «دوزخ» و «برزخ» و «بهشت» تقسیم نموده است امّا هر گاه این صورت را نادیده انگاریم و محتوای اثر را در نظر بیاوریم؛ خواهیم دید که در حقیقت برزخ دنباله ی دوزخ است و ادامه ی تصفیه ی روح از صفات ذّمیمه و میل به پرهیز از گناه که بر اثر توبه قوّت گرفته است. آنچه موجب اصرار دانته بر ایجاد ساختار سه بخشی در این اثر بوده است، احتمالاً توّجه خاص وی است به عدد سه که مظهر ارکان اساسی مسیحیت (پدر و پسر و روح القدس) باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۸

۲-۳-۲ پیشینه تجربی داخلی
ارزیابی عملکرد سازمانها براساس مدل کارت امتیازی متوازن از جمله موضوعاتی است که مورد توجه پژوهشگران داخلی نیز بوده و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام یافته که از جمله این تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
قاسمی و احمدی( ۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان” ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی” با هدف توسعه مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری چند معیاره در جهت ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، افزایش رضایت ذینفعان، و ارتقای ابعاد چهارگانه در داخل سازمان به شکلی کارا و اثربخش به شناسایی و تعیین مهمترین معیارهای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و ارایه مدلی جهت رتبهبندی این موسسات پرداختهاند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مؤسسات آموزش عالی مهمترین معیارها افزایش درآمد، شهرت و میزان قبولی در مقاطع تحصیلی بالاتر میباشد.
مظلومی و کشوری فینی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان “بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن” به این نتیجه رسیدهاند که می توان از کارت امتیازی متوازن با شاخصهایی که متشکل از زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی است به عنوان مدلی بهینه جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه استفاده کرد. چرا که با توجه به نیاز به استفاده از روشهای نوین مدیریتی به خصوص در زمینه اندازهگیری عملکرد، سازمانها میتوانند از تلفیق مدلهای مذکور استفاده کنند تا بتوانند از مزایای هر دو مدل بهرهمند گردند.
صلواتی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” عملکرد امور مالیاتی شهرستان سنندج را بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار داده و اشاره میکنند که هرچند پژوهشهای متعدد نشان میدهد که روش ارزیابی متوازن برای هر سازمان و شرکتی نتیجهبخش است، اما شاخصهای استاندارد زیادی برای سازمانهایی که هدف اصلی آنها ملاحظات مالی نیست، وجود ندارد. یکی دیگر از دلایل این امر میتواند فزونی سازمانهایی باشد که هدف اصلی آنها به دست آوردن سود بیشتر است. در این میان با توجه به اینکه بازگشت سرمایه و به دست آوردن سود بیشتر، در زمان نسبتا کوتاهتری قابل ارزیابی است و اصولا سرمایهگذاری هدفهای مالی، بازده سریعتری دارد، روش ارزیابی عملکرد متوازن برای اهداف مالی، سریعتر قابل اعتبارسنجی است. اما هدفهای کیفی مانند موثرترین و یا بهترین روش در ارائه خدمات، به راحتی قابل اندازهگیری نیستند و قابل طرح و تعقیب میباشند. بنابراین برای به دست آوردن این شاخصها، به همکاری افراد سازمان نیاز فراوان وجود دارد.
آذر و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان” ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC، مطالعه موردی شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد” اشاره میکنند که در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی، ناگزیر شدهاند به رویکردهای جدید مدیریتی رو بیاورند. از جمله این رویکردها، میتوان به روشهای جدید ارزیابی عملکرد اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان دارند. کارت امتیازی متوازن از نوآوریهای اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار میدهد و هدف آن، فراهم کردن دید جامعی از کسب وکار برای مدیران عالی میباشد. ولی یک مسأله اساسی در به کارگیری مدلهای BSC تعیین خط مبنا و الگویی است که عملکرد سازمان بر اساس آن اندازهگیری شود. بدون این استاندارد و خط مبنا، ارزیابی غیرممکن است و از طرفی تعیین استانداردها، سخت و اغلب گمراه کننده میباشد. برای حل این مشکل مدل ترکیبی و تحلیل پوششی دادهها پیشنهاد میشود. مدل تحلیل پوششی دادهها روشی مبتنی بر برنامهریزی ریاضی و یک رویکرد ناپارامتریک است که در ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای تصمیمگیری مشابه با چندین ورودی و خروجی، مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که DEA مبتنی بر تحلیل نسبی است، واحدهای تصمیم، در مقابل یکدیگر ارزیابی میشوند؛ بدین ترتیب با استفاده از ترکیب BSC و DEA بر یکی از موانع عمده کارت امتیازی، یعنی نیاز به تعیین استانداردها و خط مبنا، غلبه میشود.
امیری و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان” کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه” با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن( برای دستیابی به شاخصها) و روش VIKOR شرکتهای بیمه را رتبهبندی و ارزیابی کردهاند و به این نتیجه رسیده اند که مهمترین ابعاد کارت امتیازی متوازن در رتبهبندی شرکتهای بیمه، معیارهای ابعاد مشتریان و مالی است.با توجه به رابطه بین چهار بعد و اینکه دستیابی به شاخصهای مالی بهتر با استفاده از رضایت مشتریان و شاخصهای بالاتر بعد مشتری امکانپذیر است، شرکتهای بیمه باید توجه خاصی به مشتریان خود داشته باشند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی میکند. مشتریان امروز فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و جلب و حفظ و نگهداری آنان بسیار پیچیدهتر از پیش شده است. همچنین با توجه به بند ۲و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نیاز به مشتریان و راهکارهایی برای حفظ و نگهداری آنان بسیار ضروری به نظر میرسد.
حقیقت منفرد و سرایی نیا(۱۳۹۰) در تحقیقی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تحت عنوان” تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو” بیان میکنند که امروزه سازمانها مشتریان را محور تمام فعالیتهای خود قرار داده و استراتژیهای بازاریابی و فروش خود را بر این اساس تنظیم میکنند. در همین راستا یکی از چالشهای اصلی بنگاههای اقتصادی، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری است. مطالعات نشان داده که سازمانهایی که در تدوین استراتژیهای خود از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده مینمایند در اجرای استراتژیهای خود موفقتر هستند. تلفیق کارت امتیازی متوازن با نظام مدیریتی ارتباط با مشتریان به عنوان یکی از ابزارهای قوی تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری قابل استفاده میباشد. این کارت طرحهای مدیریت ارتباط با مشتری را به عوامل کلیدی موفقیت و معیارهای عملکردی تبدیل و نهایتا منجر به تدوین برنامههای اجرایی میگردد. این مقاله، در قالب یک مطالعه موردی سعی در ارائه یک متدولوژی ابتکاری برای تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن دارد. در این تحقیق پس از شناسایی ماموریت، چشمانداز و استراتژیهای فعلی سازمان، اهداف استراتژیک نظام مدیریت ارتباط با مشتری برای هر یک از جنبههای کارت امتیازی متوازن شناسایی شده، سپس عوامل کلیدی موفقیت در نظام مدیریت ارتباط با مشتری تعیین گردیده است و پس از غربالگری آنها با روش فازی، شاخصهای کلیدی عملکرد برای هریک از این عوامل مشخص، و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی شده است. در ادامه، کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری تنظیم، و برای هر یک از عوامل کلیدی موفقیت، برنامه اقدام اجرایی تدوین گردیده است.
پیروز و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان” طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان” با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان کشور، الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به طور آزمایشی برای دادههای سال ۱۳۸۶ استفاده کردهاند. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است، تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزهها و گروههای ذینفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان موردنظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمانهای اجرایی کشور بررسی ماهیت فعالیتها و ماموریتهای ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان کشور، مقایسه خروجیهای مرحله اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاریسازی و طرح تفصیلی نظام انجام شدهاست. انطباق این الگو با ویژگیهای حاکم بر این سازمان امکان بهرهبرداری مطلوب از نتایج آن را پدید میآورد. فرآیند به کار رفته در این پژوهش میتواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمانها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به شمار رود.
ابن الرسول و همکاران(۱۳۸۹) در مقالهای با عنوان” طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی” عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی را به کمک روش دلفى فازى استخراج و چارچوب کارت امتیازى متوازن را براى آن توسعه دادهاند و سپس، روابط علّى میان جنبهها را به کمک آزمون زیبندگى تست کردهاند. این چارچوب، داراى چهار جنبه “ارتقاى فرآیندهاى بازرگانى” و “ذى نفعان ستادى” و “فرآیندهاى ستادى” و “نیروى انسانى ستادى” مىباشد که ۵۶ عامل حیاتى موفقیت ستاد وزارت بازرگانى راتحت پوشش قرار مىدهد. همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت، راهبرد و وظایف واحدهاى ستادى وزارت بازرگانى در طراحى چارچوب موردنظر، مى توان به وسیله آن میزان تحقق بخشى از بندهاى چشمانداز و برنامههاى توسعه مرتبط با وزارت بازرگانى را سنجید.
مومنی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی BSCو FDEA” برای اولین بار در ایران عملکرد سازمان تامین اجتماعی شعب شهرستانهای استان تهران را با استفاده از روش ترکیبی BSC – FDEA مورد ارزیابی و پایش قرار داده و نگاهی نو به ارزیابی عملکرد در سازمانهایی با واحدهای تصمیمگیری مشابه از لحاظ اندازهگیری و سنجش کارایی داشتهاند.آنها در ابتدا شاخصهای ارزیابی شعب تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران را از طریق تکنیک BSC سنجیدهاند و چون برخی از شاخصهای به دست آمده از این مدل غیر قطعی بودند، از تحلیل پوششی دادههای فازی (FDEA) جهت تعیین میزان کارایی استفاده کردهاند.
عرب مازار و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” ابتدا ماموریت، چشم انداز، استراتژی، اهداف و شاخصهای مرتبط با هریک از اهداف را تعیین و پس از دسته بندی اهداف بر اساس وجوه چهارگانه کارت امتیازی متوازن مقدار واقعی هریک از شاخصها را به دست آورده و با مقدار هدفگذاری شده مقایسه نمودهاند.
قانع وشکوه فر (۱۳۸۷ ) در کتاب “سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن” بیان میدارد که سیستمهای سنتی در محاسبات داراییهای شرکت فقط داراییهای ملموسی چون تجهیزات، زمین، موجودی اقلام و… را لحاظ می کنند و قابلیت حساب کردن داراییهای چون رضایت پرسنل و انعطاف پذیری تولید و… ر
ا ندارند. از این جهت طرح سیستمهایی که قابلیت سنجش و محاسبه چنین داراییهایی را داشته باشد ضرورتی جدی محسوب میشود. سیستمهای سنجش عملکرد در واقع قویترین و ضروریترین سیستمهای مدیریت در اداره سازمانهای مدرن هستند. بدون این سیستمها تصمیمسازی استراتژیک و سنجش سطح اجرای استراتژی و نیز ارزیابی عملکرد و فرآیندهای سازمان غیرممکن است. در برنامهریزی استراتژیک سیستمهای سنجش عملکرد تنها ابزار برنامهریزی برای ایجاد تفاهم بین سطوح و واحدهای مختلف سازمان انتقال استراتژی به سطوح پایین سازمان هستند.
الوندی و منصوری(۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان” موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسبوکار در دو سازمان ایرانی ” به بررسی تاثیر BSC در شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان، همراستاسازی فرآیندهای کلیدی با راهبردهای سازمان، بهبود فرآیندهای داخلی و نهایتا مرتبط ساختن برنامه فعالیتها با راهبردها در تمام سطوح سازمانی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که روش BSC به لحاظ جامعیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان، بررسی کامل فرآیندهای سازمان، تعیین فرآیندهای کلیدی و همسویی آنها را با راهبردهای سازمان و بهبود فرآیندهای هر دو سازمان موجب شدهاست. این روش با تنظیم اهداف سازمان، کنترل جریانها و فرآیندهای سازمان و زمینهسازی برای اقدامات اصلاحی برای مدیریت فرآیند کسبوکار، دستاورد زیادی دارد. همچنین حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، آگاهی کارکنان از اهمیت اجرای کامل برنامههای تدوین شده، و گرفتن بازخورد از مسیر حرکت سازمان و کارکنان آن به سمت اهداف راهبردی معین شده در نقشه راهبرد، از جمله مهمترین عوامل دستیابی به نتایج مدنظر سازمان محسوب میشوند.
علی بابایی (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان “طراحی و پیادهسازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با استفاده از روشهای کارت امتیازی متوازن و سنجههدف گرا” اشاره می‌کند که اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمانها مشخص شده و در بسیاری از سازمانها هم نقش مهمی ایفا میکند. در این پژوهش مدلی برای اندازهگیری عملکرد پیشنهاد شدهاست که تلفیقی از دو روش کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف‏گرا میباشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن، ماموریت و چشمانداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن- مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی کسب و کار، و رشد و یادگیری تعریف شده است. سپس با استفاده از روش سنجه هدفگرا معیارهای موفقیت، شاخصها و اندازههای مناسب برای هر یک از اهداف تعیین میشوند. و در نهایت مدل ارایه شده در یک سازمان تولید کننده نرم افزار پیادهسازی شدهاست، و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. بهواسطه بکارگیری این مدل در این سازمان در هر یک از حوزههای مورد بررسی کارت امتیازی متوازن اهدافی تعیین شده و بر اساس این اهداف در دیدگاه مالی سه سنجه و در هر یک از سه دیدگاه دیگر شش سنجه برای اندازهگیری انتخاب شدهاند. نتایج به دست آمده از اندازهگیری عملکرد این سنجهها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصتهای بهبود مناسبی را فراهم آورده است.
۲-۴ خلاصه فصل
در این فصل، پیشینه نظری تحقیق با بررسی نظرات و عقاید اندیشمندان و محققان صاحبنظر در زمینه ارزیابی عملکرد و مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرارگرفت. همچنین در قسمت پیشینه تجربی به تعدادی از مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره شدکه خلاصه آن به شرح جداول ۲-۱ و ۲-۲می باشد.
جدول۲-۱: خلاصه پیشینه تجربی خارجی

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۳

– نظریه فرهنگ گرایی نقطه متقابل مدرنیسم است وبر تقدم شاخص های فرهنگی، اجتماعی بر جنبه مادی آن و با نگرش بر زیباشناسی معتقد است.
– نظریه طبیعت گرایی، اصل رهایی انسان از محیط عملکردگرایی در شهر را ارائه می دهد.
– فلسفه گرایان به آزادی انسانی و زیباشناسی وکاهش کاربری های صنعتی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری معتقدند.
– نظریه سلامت روان به مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی کاربری، گسترش نیافتن شهرهای بزرگ صنعتی، سرانه ها و آستانه ها معتقد است.
-نظریه پست مدرنیسم، در این نظریه کاربری اراضی شهری، ترکیبی از عناصر جدید و سنتی، توجه به هنر بومی و هنر متعالی مشارکت است.
– نظریه توسعه پایداری شهری بر نگهداری طبیعت، منابع، استفاده بهینه، جلوگیری از آلودگی شهری، کاهش ظرفیتهای تولیدی محیط، کنترل کاربریها از طریق قانون،نقش دولت سرانه بالای سبز، تراکم متوسط در حومه های شهری، کاهش فواصل ارتباطی، تنوع مساکن در بعد زیباشناختی و مدیریتی زمین استوار است (زیاری، ۱۳۸۱: ۶۷-۶۶).
۲-۱۶)پیشینه تحقیق:
در رابطه با کاربری اراضی و جوانب آن‌ها تحقیقات چندی انجام شده است. در ادامه به برخی از آنها در قالب داخلی و خارجی اشاره میشود.
۲-۱۶-۱)پیشینه داخلی:
موحد و صمدی(۱۳۹۰) در تحقیقی با موضوع ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان، برنامه‎ ریزی کاربری اراضی شهری را هسته‎ اصلی برنامه‎ ریزی شهری عنوان نمودند که میتواند برای انتظام فضایی مناسب و استفاده‎ بهینه از فضای شهری و افزایش کارایی کاربری ‎ها عمل کند. این محققین با استفاده از ماتریس سازگاری نشان دادند که کاربری های آموزش عالی، فضای سبز، جهانگردی، شبکه‎ معابر، نظامی و انتظامی به ‎ترتیب از کاملا سازگار تا کاملا ناسازگار است. سپس آنان در ماتریس مطلوبیت، مکان ‎گزینی و استقرار کاربری ‎های مسکونی، آموزش عالی و ورزشی از نسبتا مطلوب تا کاملا نامطلوب را نشان دادند که متناسب با نیازهای شهر نیست. همچنین دریافتند که در ماتریس ظرفیت، مقیاس عملکرد کاربری ‎های آموزشی، فرهنگی، درمانی، شبکه‎ معابر، حمل و نقل، انبارها و جهانگردی از نظر ظرفیت از نسبتا نامناسب تا کاملا نامناسب بوده و کاربری‎ های دیگر در این مورد تعادل بهتری دارند.
نظری سامانی و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز طالقان در دوره ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ با بیان این که زمین به عنوان یکی از نهاده های بخش تولید می باشد، نه تنها در اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی بلکه در اقتصاد کل کشور نقش به سزایی دارد و توجه به زمین و تغییرات به وجود آمده در آن، امری ضروری است، با استفاده از تصاویر چند زمان سنجده TM سال ۱۹۸۷ و + ETM سال ۲۰۰۰ نقشه های کاربری اراضی بر اساس پردازش رقومی حداکثر احتمال تهیه کردند. سپس نقشه های کاربری اراضی به همراه اطلاعات زمینی وارد محیط GIS شدند و توسط برنامه تعیین تغییرات میزان و نوع تغییرات در کاربری اراضی در منطقه به دست آمد. این محققان با توجه به نتایج به دست آمده نشان دادند که روند تغییرات کاربری در برخی کاربریها مانند اراضی رها شده و مراتع است.
زیاری و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با موضوع ارزیابی کاربری اراضی شهر دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) با بیان اینکه ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف موردنیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری است، به بررسی دیدگاه های نظری و روند عملی چگونگی کاربری اراضی شهری در ایران، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر دهدشت، به روش تحلیلی – تطبیقی پرداختند. نتایج حاصله، نشان داد که توسعه فیزیکی و کالبدی شهر دهدشت در ۱۵ سال اخیر و به تبع آن افزایش جمعیت، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است.
حکمت نیا(۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان برنامه ریزی کاربری اراضی شهـر بهاباد با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT بیان نمود که کاربری زمین شهری، جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و در واقع شالوده شکل گیری آن است و به اندازه ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه ریزی شهری می دانند. یافته های تحقیق این محقق بیانگر این است که با توجه به وضع موجود شهر تا سال ۱۳۸۸، بعضی از کاربری های شهر از نظر سرانه (به ازای هر نفر) و سطح (مسافت)، در وضعیت نامطلوب بوده و از سوی دیگر بعضی از کاربریها از این نظر در جایگاه مطلوب و مناسبی قرار گرفته اند. این وضعیت بیانگر عدم تعادل و ناهماهنگی بین کاربریها است که از عدم دقت نظر کافی برنامه ریزان شهری در زمان تهیه آنها ناشی میشود. بنابر این باید برنامه ریزان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی را در فرآیند برنامه ریزی کاربری در نظر داشت تا این فرآیند چه در مرحله تهیه توسعه پایدار و چه در مرحله اجرا به موفقیت بیانجامد.
صابری فر (۱۳۸۷)در رساله دکتری خود تحت عنوان:”نقد و تحلیل برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مورد: شهر مشهد” به این نتیجه رسیده است که کاربری ها در شهر مشهد براساس میزان جمعیت و وسعت هر منطقه توزیع نشده و مدلهای جاذبه، لاری و فاصله اقلیدسی تنها بخشی از واقعیات را بیان می دارندو با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و … قادر نمی باشند تمامی جنبه های مورد بررسی را تشریح نمایند.
مختاری ملک آبادی (۱۳۸۶) در

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه
۱ هوک و جیمز ۲۰۰۰ ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان وجود ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد
۲ زیگنفوس
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پایان نامه ای تحت عنوان ” تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (نموه موردی: کاربری های فرهنگی- تفریحی در شهر اصفهان)” به این نتیجه رسیده است که تحقیق سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی در مورد کاربری هیا فرهنگی- تفریحی، به طور کلی در اکثر مناطق یازده گانه شهر اصفهان ضعیف بوده و تحقق نیافته است و اختلاف زیادی مابین سطح سرانه کاربری های فرهنگی- تفریحی، در مناطق یازده گانه و شهر اصفهان وجود دارد و همچنین بین جمعیت و سطوح کاربری ها و جمعیت و سرانه و کاربری های فرهنگی – تفریحی، ارتباط ضعیفی وجود دارد و از روند مناسی تبعیت نمی کند و تنها ۴۰ درصد سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی یازده گانه شهر اصفهان تحقق یافته است.
خاکپور و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل – طی سالهای ۷۸بیان کردند که امروزه تحول کاربری اراضی به عنوان فرآیندی موثر در فضای شهری مطرح است و این تحول که غالبا در اثر فعالیت های انسانی روی می دهد، به دلیل نبود برنامه اصولی، بی توجهی به توسعه پایدار، نداشتن مدیریت پایدار و بدون در نظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی، به یکی از مهمترین معضلات شهرها در فضای نوین تبدیل شده است. آنان عوامل تاثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی را به سه دسته عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل جمعیتی تقسیم کردند. این محققان عوامل جمعیتی را در تغییرات کاربری اراضی مهمترین عامل دانستند که دو عامل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.
کیانی (۱۳۷۹) در پایان نامه ای تحت عنوان ” تحلیل برکاربری اراضی شهر اصفهان:، ضمن مطالعه سرانه ها، تراکم ها و پراکندگی کاربری زمین شهری اصفهان و مقایسه آن با استاندارهای رایج در طرحهای توسعه شهری ایران به تحلیل هر یک ازکاربری ها در سطح مناطق شهر مذکور با استفاده از فرمول ضریب مکانی پرداخته است و به این نتایج دست یافته است؛ ۱- تمرکز انواع خدمات شهری در مرکز شهر و افزایش رفت و آمد مردم از بقیه نواحدی شهر به این منطقه و شلوغی بیش از حد آن ۲- عدم تعادل در تخصیص سرانه انواع کاربری های زمین در بین مناطق دهگانه ۳- عدم هنماهنگی در بین اجزاء متشکله یک کاربری ۴- کمبود زمین برای کاربری های تفریحی، حمل و نقل و آموزشی در سطح مناطق هفت، ده و چهار ۵- توسعه فیزیکی پیوسته شهر در سالهای آتی، باعث افزایش مشکلات شهری و بوجود آمدن یک شبکه شهری ناکارآمد در سطح منطقه خواهد شد.
مهدیزاد (۱۳۷۹) در مقاله ایی تحت عنوان تحول دیدگاهها و روشها در برنامه ریزی کاربری اراضی به این نتیجه رسیده که روشها و فنون جاری در طرحهای شهری ایران بسیار ناقص و ناکارآمد بوده و نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارند.
۲-۱۶-۲)پیشینه خارجی:
گانت و همکاران(۲۰۱۱) در تحقیقی با موضوع استفاده از کاربری زمین در “edgelands»: سیاستها و فشار در حاشیه روستا به شهر لندن، بیان کردند که سیر تکوین شهر و شهرنشینی در انگلستان همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، اما دگرگونی های کمی و کیفی شهرنشینی این کشور طی پنجاه سال اخیر بسیار متفاوت از پیش از آن است. آنان به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دو روش کتابخانه ای – اسنادی و میدانی، ضمن بررسی سیر پیدایش، تکوین و رشد این شهر طی چند دهه اخیر، مهمترین عوامل و ساز و کارهای ناشی از اقدامات دولت که در گسترش فیزیکی شهر لندن موثر بوده است را شناسایی کند و از طرفی نوع و میزان و جهات گسترش شهر و تاثیر آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهررا معین کردند.
پیجون و همکاران(۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان نظارت بر کاربری اراضی زمینهای شهری و تغییر پوشش گیاهی چند زمانی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور، به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی، با ایجاد یک سیستم طبقه بندی سلسله مراتبی دریافتند که زمینهای کشاورزی در حال از دست دادن مداوم و بالعکس زمینهای شهری روز به روز رو به رشد است. آنان این تغییر را به دلیل رشد شهرنشینی دانستند و اذعان داشتند که تغییران کاربری اراضی در شهرها به یک معضل تبدیل شده است و افزودن امکانات بیشتر به روستاها موجب بهبود این امر میشود.
دیکسون(۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان زمین های شهری و تغییرات کاربری اراضی در بریتانیا: روندها و نیروها برای تغییر، عنوان نمود که در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است و این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری همچون کاهش پوشش گیاهی و افزایش دمای محیط می باشند. بنابراین ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی به منظور مدیریتی مناسب در مناطق شهری ضروری به نظر می رسد. مطالعات این محقق نشان داد که تکنیک سنجش از دور می تواند در یک زمان کوتاه اطلاعات خوبی را در مورد تغییرات کاربری ارضی فراهم سازد که تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در طی ۱۲ سال برای هر یک از محلهای مورد مطالعه را نشان میدهد.
جینگ و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی توسعه شهری و کاربری زمین در Shijiazhuang، چین، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور پرداختند. این مطالعه بررسی ویژگیهای زمانی و فضایی توسعه شهری از ۱۹۳۴ تا ۲۰۰۱، و استفاده از زمین / پوشش تغییرات را از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱٫ موقتی، گسترش شهری را نشان می دهد. آنان در مطالعلت خود دریافتند که پوشش تغییرات از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ واستفاده از زمین / پوشش تا حد زیادی تغییر کرده است.
فصل سوّم
روش تحقیق

۳- ۱) مقدمه
در فصل سوم ابتدا به معرفی شهرتبریز پرداخته شده است سپس توضیحاتی در خصوص روش تحقیق بیان شده ودرادامه جامعه آماری معرفی و ابزارو روش گردآوری داده های تحقیق مشخص گردیده است و در انتها روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق توضیح داده شده است.
۳-۲)معرفی شهر تبریز
استان آذربایجانشرقی با جمعیت ۳۵۲۷۲۶۷ نفر از استانهای ترک نشین ایران است که در ناحیه شمالغربی آن واقع شدهاست تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است. شهرستان تبریز با جمعیت ۱۵۵۷۲۴۱ نفر ومرکز استان شهر تبریز با جمعیت ۱۳۷۸۹۳۵ نفر در ۴۶درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۸درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۴۰ متر می باشد. با وسعتی حدود ۱۱۸۰۰ کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه و ۶۱۹ کیلو متری غرب تهران قرار دارد .در۱۵۰ کیلو متری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. جمعیت تبریز بیش از یک و نیم میلیون نفر می باشد. تبریز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد همیشه پر برف سهند و از شمال شرقی به کوه سرخ فام عون علی (عینالی) محدود می شود. رودخانه آجی چای (تلخه رود) از قسمت شمال و شمال غرب تبریز می گذرد و بعد از طی مسافتی قابل توجه در دشت تبریز به دریاچه ارومیه می ریزد و مهرانرود از میانه تبریز می گذرد که اکثرا در فصول مختلف سال بی آب است. تبریز زمانی دارای باغات و مزارع فرح انگیز و پر آوازه ای بود به همراه قنات ها و چشمه های متعدد که امروز تمامی آن همه باغات و مزارع از میان رفته یا درحکم از میان رفتن است و گستره شهر پیرامون خود را به مناطق مسکونی، تجاری ، اداری ، و صنعتیو خدماتی مبد ل ساخته است.(مردمی، ۱۳۸۹، ص ۴۹).
نقشه شماره(۳-۱) موقعیت استان آذربایجان شرقی در نقشه ایران
نقشه شماره(۳-۲) موقعیت شهرتبریز در استان آذربایجان شرقی
۳-۳ ) عوامل اقلیمی:
الف) درجه حــرارت ( دما )
هوای تبریز سرد و خشک با باد و سوز دائمی است که مربوط به بادهای محلی است نه جریانهای قاره ای، اما گاهی جریان های سیبری پس از عبور از کرانه های دریای خزر به حوزه تبریز رسیده، سبب بروز شدت سرما در زمستان و کولاک و راه بندان عمومی می شود. زمستان در تبریز زود آغاز گشته و دیر خاتمه می یابد. تبریز در حال حاضر در ردیف کلیمای GS(b) در رده بندی کوین یعنی نوعی مدیترانه یا تابستانی در رده بندی کوین یعنی نوع مدیترانه ای یا تابستانی خنک منــــظور شده است. با بررسی ۱۵ ساله وضعیت درجه حرارت تبریز، معدل حداکثر دما ۱۹٫۳۱ درجه سانتی گراد و معدل حداقل دما ۷٫۸ درجه سانتی گراد و میانگین متوسط دما ۱۳٫۶۸ درجه سانتی گراد ثبت شده است و حداکثر متوسط دما در مرداد ماه ۳۳٫۹۷ درجه سانتی گراد و حداقل متوسط آن در بهمن ماه ۵٫۷- درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق ثبت شده ۳۹٫۲ درجه و حداقل مطلق ۱۲- درجه سانتیگراد بوده است. تعداد روزهای بخبندان حداکثر ۱۳۷ روز و حداقل ۵۸ روز، به طور متوسط ۸۹ روز است.

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۱

عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل محیطی
نمودار(۲-۱): درخت سلسله مراتبی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی
در آمد
هر فعالیّت در شهر، نیازمند مکان یا فضای خاصی است که می تواند در مختصّات یا قالب آن مکان یا فضا تحقّق عینی یابدو زمین مهمترین عامل شکل دهنده ی محیط کالبدی و بستر فعالیّتهای شهری است و همیشه به عنوان «اساسی برای شکل شهری» مورد توجه برنامه ریزان بوده است، به گونه ای که محققینی چون چاپین[۸] برنامه ریزی شهری را برنامه ریزی کاربری زمین شهر می دانند و بران مبنا برنامه ریزی کاربری زمین را علم تقسیم زمین و مکانی برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی و وظیفه ی برنامه ریزان شهری را ارایه ی الگوهای بهینه ی مصرف مکان دانسته اند(چاپین، ۱۹۸۷: ۲).
طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست یابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصاد و کالبدی است، که نه تنها اثراتی بسیار برسرمایه گذاری ها و تصمیمات عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمّی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد(سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۱۳).
در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری زمین، یعنی چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی همواره از محورهای اساسی شهر سازی ویکی از زمینه های دست یابی به توسعه ی پایدار شهری[۹] به شمار می رود. از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری، برنامه ریزی کاربری زمین اهداف عمده ی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی کالبدی- فضایی را شامل می شود.
اهداف کالبدی- فضایی کاربری زمین موارد عمده ی توزیع متعادل کاربری ها، جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار، تدوین معیارها و استاندارهای مناسب کاربری تشویق ، تنوع و اختلاط کاربری ها، حفظ تناسب در توسعه ی عمودی و افقی و… را در بردارد(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۷).
۲-۱۰)کاربری زمین شهری
اصطلاح و مفهوم کاربری زمین، ابتدا در غرب به منظور نظارت دولت ها بر نحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد، ولی با گسترش شهرنشینی و تحوّل در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابعاد و محتوای آن روز به روز وسیع تر شد(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱). به گونه ای که امروزه کاربری زمین شهری در نظام های پیشرفته برنامه ریزی جهان، به لحاظ استفاده ی بهینه از زمین های شهری، جایگاه خاصّی در انواع طرح های شهری و منطقه ای یافته است(زیاری، ۱۳۸۱ ب: ۶۴).
گروهی، کاربری زمین را پیشنهادهای مختلف برای استفاده از سطح زمین دانسته اند و برخی دیگر آن را استفاده ای که توسط انسان از زمین می شود، تعریف کرده اند. گروهی دیگر نیز آن را فعالیّتهای انسان در زمین، که فعالیّت مستقیماً با زمین در ارتباط باشد، تعریف می کنند(بست، ۱۹۹۹: ۱۹).
به طور کلّی، به لحاظ نظری، کاربری زمین را می توان این گونه تعریف کرد: کاربری زمین به طور ذاتی در باره ی تمام جنبه های فضایی فعالیّتهای انسان در زمین و طریقه ای که سطح زمین می تواند برای نیازهای مختلف آماده شود و از آن بهره برداری گردد، بحث می کند(Ibid) . به طور مشخص می توان گفت: فعالیت ها، مردم و مکان ها، عناصر کاربری زمین هستند وبا یکدیگر دارای روابط متقابل اند.
این اختلافات در تعریف کاربری زمین در درون خود، دو مفهوم مشخص به همراه دارد: یکی عملکردی[۱۰] که از زمین برای اهداف ومقاصد انسان استفاده می کند؛ نظیر عملکرد های مسکونی، تجاری، تفریحی، صنعتی،… و دیگری به شکل و فرم[۱۱] آن- که سطح زمین را در بر می گیرد- مربوط می شود. خانه، پارک، مغازه، کارخانه و… وقتی این دو مفهوم برهم منطبق شود مشکلی درارتباط با تعریف کاربری زمین پیش نمی آید، لذا می توان تعریف بالارا پذیرفت(Ibid).
از نظر شکویی، کاربری زمین، جنبه های فضایی همه فعالیّت های انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادّی و فرهنگی او نشان می دهد(شکویی، ۱۳۷۹: ۲۵۳).
چاپین، از صاحب نظران کاربری زمین، سه تعریف از کاربری زمین شهری ارائه داده است(چاپین، ۱۹۸۷: ۳).

  1. کاربری زمین به معنای پراکندگی فضایی کارکردهای شهری مانند مسکونی، تجاری، خرده فروشی، تفریحی و….
  2. کاربری زمین به معنای چارچوبه ای دو بخشی برای نمایش نواحی شهری . این دو بخش عبارتند از :

– الگوهای فعالیّت مردم در محیط شهری به مؤسسات و فضاهای مورد نیاز آنان (فعالیت های در آمدزا، خرید و اوقات فراغت)؛
– تسهیلات و تجهیزات فیزیکی که برای استقرار فعالیّت های یاد شده در زمین های شهری ساخته می شوند.

  1. کاربری زمین به معنای تنظیم روابط ساختاری- کارکردی چارچوبه ی دو بخشی بالا با سیستم های ارزشی حاکم بر الگوهای فضایی – کارکردی و فعالیت های مردم.

همچنین چاپین بیان می دارد که کاربری زمین در مقیاس شهر به عواملی همچون محدودیّت زمین، شکل و موقعیّت زمین، انواع فعالیّت، تراکم، نحوه ی توزیع زمین میان کاربری ها و مقایسه ی کاربری ها وابسته است. به عبارت دیگر، کاربری زمین شهری، توان استفاده از رویه ی زمین جهت اسقرار فعالیّت های گوناگون شهری است(بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۸۱).
به طور کلّی، کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، راهها و معابر و نظایر آنها به چه صورتی است و از کل مساحت شهری نسبت هر یک از کاربری ها چقدر است و هر یک از فعالیّت های شهری در چه سحطی پراکنده شده اند و ارتب

سال حداکثرمتوسط دما حداقل متوسط دما
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

اط آنها با یکدیگر چیست و تا چه میزان استفاده های گوناگون از زمین در ارگانیسم شهر می تواند نقش کارآمد داشته باشد. لذا در این زمینه لازم است کلیه ی سطوحی که در شهر مورد استفاده قرارگرفته اند، مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرند،(شیعه، ۱۳۸۰: ۱۲۰). به این ترتیب، با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه ی پایدار شهری به دست می آید.
۲-۱۱)زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده ی بهینه از آن، یکی از مؤلّفه های اساسی توسعه ی پایدار محسوب می شود(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۰). توجه به زمین به عنوان یکی منبع اصلی و تجدید ناپذیر در توسعه پایدار شهری امری ضروری است، چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه ی پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاده ی بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. پس از این دیدگاه زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقّق خواست ها و آرزوهای انسانی است(کریمی، ۱۳۸۰: ۳۱).
در حقیقت چگونگی تصمیم گیری در مورد زمین، نوع، کمیّت و کیفیّت توسعه را در بردارد. حرکت در جهت توسعه ای پایدار نیازمند تصمیم گیری در ارتباط با کاربری های مناسب، مکان یابی زمین، تعادل بین کاربری ها، و استفاده ی بهینه از زمین از نظر اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه پایدار شهری، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای مختلف در سطوح ملی و منطقه ای قابل دست یابی نیست و در این میان نقش زمین به عنوان ابزاری مهم در تشخیص اهداف سیاست های ملّی، منطقه ای و شهری بسیار حسّاس است(امین زاده، ۱۳۷۹: ۹۵).
بنابراین توسعه ی پایدار زمین، نوعی استفاده از زمین است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند، ولی درعین حال فرصت های را برای تأمین نیازهای نسل آینده حفظ می نماید، به طوری که این امکان به نسل های آینده داده شود که حداقل وضع آنها از نسل فعلی بدتر نباشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۸) چه باید کرد؟ از منابع و امکانات چگونه باید استفاده کرد تا تأمین نیازهای نسل حاضر، آیندگان را با تنگنا روبرو نسازد؟ از زمین به عنوان بستر اصلی توسعه و کلید همه فعالیت های بشری چگونه استفاده شود؟ توسعه و گسترش شهرها چگونه برنامه ریزی و جهت دهی شود تا پیوند شهر و طبیعت از هم جدا نشود؟ و… پاسخ به این چون و چراها و توفیق انتخاب راهبردهای منطقی در محدوده ی شهر، به میزان توجّه ما به موضوع برنامه ریزی شهری بستگی دارد، که هسته ی اصلی آن را برنامه ریزی کاربری زمین شهری تشکیل می دهد.
۲-۱۲)کاربری زمین و برنامه ریزی شهری
موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح های توسعه ی شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه ی استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسایل اساسی اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در شهر نشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است(هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹: ۷۱۳).
هسته ی اصلی و عملی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین است، که نه تنها بیان کننده مقاصد یک اجتماع در مورد چگونگی استفاده از زمین می باشد، بلکه راهنمایی برای جهت دادن به توسعه ی شهری است(سیف الدینی، ۱۳۸۱: ۱۶۵).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیّت ها و عملکردهای مختلف شهری، همواره از بحث های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است، به طوری که در ادبیات شهری بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان، در بسیاری از مواقع برنامه ریزی شهری را مساوی برنامه ریزی کاربری زمین می دانند(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیّت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه ی شهری است و هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد(پور محمدی، ۱۳۸۲: ۳؛ زیاری،۱۳۸۱ب: ۶۵).
به دلیل تقاضای روزافزون به زمین و رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیّت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلّفه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرهابدل شده است که نیاز به برنامه ریزی کاربری را در تمام شهرها می طلبد. در واقع با توزیع مناسب کاربری ها، مطابق استانداردها، برقراری قوانین و سیاست ها و اهداف و استفاده از روش های کارآمد می توان این موانع را از میان برداشت(زیاری، ۱۳۸۱ب: ۶۴).
از این رو یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری استفاده ی بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری زمین شهری می باشد و تخصیص زمین به کاربری های گوناگون در سطح شهر باید به گونه ای باشد که دسترسی به آنها برای تمامی افراد ساکن در شهر به بهترین شکل و کمترین هزینه امکان پذیر باشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۱).

تحقیق – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۹

خدمات عمومی
(فروشگاهها، مدارس و پارک)

محلی، کوچکتر و منطبق بردسترسی پیاده

ناحیه ای، یکدست، بزرگتر. نیازمند دسترسی به اتومبیل

حمل ونقل

ارائه ی روش های مختلف حمل و نقل و الگوهای کاربری اراضی که پیاده روی، دوچرخه سواری را درنظر دارد.

حمل ونقل مبتنی بر اتومبیل و الگوهای کاربری اراضی که برای پیاده روی، دوچرخه سواری و ترانزیت چندان کارایی ندارد.

ارتباطات

جاده ها، پیاده روها ومسیرهای به شدت متصل به هم که هدایت سفرها را به صورت موتوری و غیرموتوری میسر می سازد

شبکه ی جاده ای سلسله مراتبی با حلقه های بی شمار و خیابان های بدون انتها، مسیرها و پیاده روهای غیر مرتبط، وجود موانعی برسرراه سفرهای غیر موتوری.

طرح خیابان

خیابان ها در انطباق با فعالیت های متنوع طراحی شده اند.
(کاهش دهنده حجم ترافیک).

خیابان ها برای افزایش سرعت و حجم ترافیک وسایل موتوری طراحی شده اند

فرآیند برنامه ریزی

با برنامه

بدون برنامه

فضای عمومی

تأکید برحوزه ی عمومی (محیط پیاده روها، پارک ها و تسهیلات عمومی).

تأکید برحوزه ی خصوصی(حیاط ها، مراکز خرید، فضاهای بسته و در دار، کلوپ های خصوصی)

مآخذ: مشاورشهرسازی زیستا
اولین قدم در برنامه ریزی کاربری هر شهر، تعیین کاربری های اصلی است. اصولاً مؤلفه های مطلوبیت، آسایش، سلامت و ایمنی هنگام مطالعه هر نوع کاربری اصل هستند. (Rangwala,2000:37).
هدف برنامه ریزی مسکن، امکان انتخاب و تأمین مسکن مناسب و با قیمت مناسب است. به طوری که قابل پرداخت برای ساکنین جامعه ی مورد برنامه ریزی باشد. منظور از مسکن مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سرهر شخص نیست”سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، زیرساخت های اولیه ی مناسب از قبیل: آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهلات اولیه است که همه ی این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود” (پورمحمدی، ۱۳۸۵: ۷).
۲-۷-۱)درخصوص مسکن دو دیدگاه کلی وجود دارد که به شرح زیر است:
الف: اقتصاد بازار: اساس و مبانی فکری این دیدگاه با نظریه ی “آدام اسمیت” شروع می شود. که اعتقاد به حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی دارد. در اقتصاد اسمیتی، همه ی امور همچون تخصیص منابع و میزان و کیفیت تولید کالا را دست های نامریی بازار تعیین می کند(نعمت پژوه، ۱۳۷۵: ۱۱).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

پژوهش دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بخش مهم تحقیق، نتیجه‏گیری از فرضیه‏ها و تهیه طرح و تعمیم آن می‏باشد. این نتیجه‏گیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه‏گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از تحقیق است که در اختیار خوانندگان تحقیق، علاقهمندان به اجرای تحقیق‏های آتی مبتنی بر تحقیق‏های کنونی و در نهایت استفاده‏کنندگان کاربردی، قرار می‏گیرد.
این تحقیق به بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در فصلهای قبل مبانی نظری، پیشینه تحقیق، روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل از تحقیق، خلاصهای از تحقیق، ارائه و بر اساس یافتهها، نتیجهگیری لازم صورت میگیرد و به مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مشابه خارجی و محدودیتهای تحقیق به همراه پیشنهادهایی برای انجام تحقیقهای بعدی ارائه میشود.
۵-۲- خلاصه تحقیق
بحث محدودیتهای مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکتها میباشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بدین محددودیتهای مالی، ارزش وجه نقد وسرمایهگذاری تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(۱۹۸۸) استدلال می کنند که شرکتهایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیمگیریهای سرمایهگذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینههای تأمین مالی داخلی و خارجی حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می یابد. تئوری هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می کنند که این تئوری ها عبارتند از تئوری مبادلهای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادلهای، شرکتها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینههای نگهداری وجه نقد تعیین میکنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را میتوان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت ها اغلب برای انگیزههای سفته بازی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می نمایند. از اهداف انگیزههای احتیاطی نیز میتوان برای مقابله با بحرانها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینههای تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می شود که رویههای تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده میشوند در فصل اول به بیان کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، فرضیهها، اهداف، اهمیت و ضرورت، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، قلمرو تحقیق و ساختار تحقیق پرداختیم. جهت بررسی مبانی نظری فرضیهها و پیشینه مطالعات صورت گرفته، در فصل دوم مباحثی در خصوص مبانی نظری تحقیق مطرح گردید و به بررسی مطالعاتی که در این زمینهها صورت گرفته است، پرداخته شد. در فصل سوم ضمن ارائه و تشریح مجدد فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که این تحقیق از نوع تحقیقهای توصیفی- همبستگی میباشد. پس از آن روش کار و روش آزمون فرضیهها در قالب چند مرحله تشریح شد. در آخر، در فصل سوم تمامی آزمونهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق تشریح شد. در فصل چهارم، هر یک از فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت و در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج یافتههای این تجزیه و تحلیلها، در این فصل بیان میشود.
۵-۳- نتایج تحقیق
۵-۳-۱- نتیجهگیری در مورد فرضیه اول
فرضیه اول: بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی رابطه منفی وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه اول، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی رابطه منفی وجود دارد. . بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکتهای بامحد

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابستهاند و دربارهی تصمیمگیری در سرمایهگذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایهگذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم میگیرد سرمایههای تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت در انتخاب سرمایههای خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینههای نمایندگی مواجه نیستند.
از این رو سرمایهگذاری برای شرکت های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت های بامحدودیت می بایست شوکهای جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکتهای بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آنها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می پردازند. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت می کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند.
در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی وانتشارسهام) و جریان نقدی را نشان می دهند. این یک اثر جایگزینی است.
در رابطه با فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیق هایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسین پور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیه ها سنخیت دارد.
۵-۳-۲- نتیجهگیری در مورد فرضیه دوم
فرضیه دوم: بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی درشرکت های بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتر وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه دوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه دوم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم کــه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی درشرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شرکتهای بامحدودیت میبایست شوکهای جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایهگذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکتهای بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آنها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی میپردازند. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت میکنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).
در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکتهای بدون محدودیت شدیدتر است.
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیهها سنخیت دارد.
۵-۳-۳- نتیجهگیری در مورد فرضیه سوم
فرضیه سوم: شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثر جایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر میشود. این اثرتنها مربوط به شرکتهای با محدودیت است.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی
، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه سوم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثر جایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر میشود. این اثرتنها مربوط به شرکتهای با محدودیت است.
شرکت های با محدودیت انتظار میرود که جریان نقدی اضافی خود را در دارایی های مشهود مانند دارایی ثابت یا موجودیها سرمایهگذاری کند. انتظار داریم مشهود بودن باعث تسهیل وجوه نقد خارجی جدید به ویژه برای شرکت های بامحدودیت شود. در نتیجه اثر جریان نقدی بر تامین مالی خارجی برای شرکتهای بامحدودیت منفی است در حالی که شرکتهای بدون محدودیت اثری ندارد. از این رو مشهود بودن دارایی میتواند باعث بهبود قابلیت شرکتها برای دنبال کردن تأمین مالی جدید باشد و از این رو روشی برای تأمین تعاملات دوجانبه لازم برای کمک به ضمانت فرایندهای کاری سرمایهگذاران شود. شوک درآمد مثبت میتواند باعث افزایش دارایی های مشهود شود و از این رو باعث افزایش اثر جایگزینی میشود که اثری کاملا منفی است .
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴) مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیهها سنخیت دارد.
۵-۳-۴- نتیجهگیری در مورد فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: بین تأمین مالی برون سازمانی- جریان نقدی برای شرکتهای بامحدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمانهای عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه چهارم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین تأمین مالی برون سازمانی- جریان نقدی برای شرکتهای بامحدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمانهای عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد. در زمانی که رکود اقتصادی و مالی اتفاق می افتد، تفاوت بین شرکت های محدود و غیر محدود با توجه به رابطه جریان نقدی- تأمین مالی خارجی نیز بیشتر می شود، یعنی شرکت های با محدودیت بدست آوردن تأمین مالی جدید را تنها زمانی دشوار می پندارند که با هزینه بیشتری همراه شود. شرکت های بامحدودیت دستیابی به وجوه نقد خارجی را در طول بحران به نسبت رقبای خود دشوار می پندارند. علت این است که شرایط اقتصاد کلان مانند منابع کمیاب در بازار سرمایه و نرخ بهره زیاد به ویژه اثر قابل توجهی بر شرکت های ضعیف دارد. شرکت ها سرمایه داخلی کمتری را در دوره بحران ایجاد می کنند و احتمالا با جستجوی سرمایه گذاری خارجی واکنش نشان می دهند.
ما تحلیل اثر اقتصاد کلان را با تقسیم دو دوره قبل از تحریم و بعد از تحریم ( بحران اقتصادی )انجام داده ایم .یافته های ما نشان می دهد که شرکت های با محدودیت به طور شاخص اثر جانشینی را در هر دو دوره نشان می دهند که در دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰ از نظر آماری مقدار منفی کمتری دارد. این اثر برای شرکت های بدون محدودیت در هر دودوره شاخص نیست و همانطور که پیش بینی می شد شرکت های محدود در زمان بحران آسیب پذیر بوده و سرمایه های داخلی تا هر چقدر که زیاد باشد مفید است در عین حال آنها در
تأمین مالی خارجی با مشکل مواجه می شوند.
در عین حال بحرانهای اقتصادی و مالی احتمالا اثری بر شرکت های بدون محدودیت ندارد و از این رو آنها در زمینه تأمین مالی خارجی بطور برون زا تصمیم گیری می کنند. متعاقبا انتظار داریم که شرکت های با محدودیت به جذب قابل توجه تمام شوک های جریان نقدی بپردازند. در نتیجه شرکت های فهرست نشده یا محدود فعالیت تکامل بیشتری را در تأمین مالی خارجی و وجوه نقد داخلی در طول دورههای دارای محدودیت مالی زیاد تجربه می کنند. (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم
 

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در …

نقش شغل در انتخاب مسکن
تاثیر صنایع در انتخاب مسکن
نزدیکی به اراضی کشاورزی در انتخاب مسکن
ارزش زمین و ساختمان
تأثیر نزدیکی به مرکز شهر در انتخاب مسکن
قیمت زمین در انتخاب مسکن
نقش نهادها و ادارن دولیت برارزش اراضی
دسترسی به مراکز تجاری در انتخاب مسکن
میزان سوخت
نقش مراکز فرهنگی(سینما، موزه و …) در انتخاب مسکن
میزان دسترسی به مراکز آموزشی درانتخاب مسکن
سطح تحصیلات افراد محله در اسکان
تأثیر سطح فرهنگ افراد محله در انتخاب مسکن
میزان دسترسی به کتابخانه ها
تأثیر پارک های محله ای بر انتخاب مسکن
میزان دسترسی به پارک ها
تأثیر شکل شهر
نقش محورهای ارتباطی براستقرار مراکز جمعیّتی
تأثیر نزدیکی به رودخانه در انتخاب مسکن
تأثیر ناهمواری های منطقه و شیب در انتخاب محل اسکان
تأثیر دره ها و تپه ها بر ساخت و ساز مسکونی
پیشگیری از سوانح و بلایا در ساخت وساز و انتخاب محل اسکان
تأثیر مزاحمت های ارتعاشی (صوتی و لرزشی) درانتخاب مسکن
عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل محیطی
نمودار(۲-۱): درخت سلسله مراتبی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی
در آمد
هر فعالیّت در شهر، نیازمند مکان یا فضای خاصی است که می تواند در مختصّات یا قالب آن مکان یا فضا تحقّق عینی یابدو زمین مهمترین عامل شکل دهنده ی محیط کالبدی و بستر فعالیّتهای شهری است و همیشه به عنوان «اساسی برای شکل شهری» مورد توجه برنامه ریزان بوده است، به گونه ای که محققینی چون چاپین[۸] برنامه ریزی شهری را برنامه ریزی کاربری زمین شهر می دانند و بران مبنا برنامه ریزی کاربری زمین را علم تقسیم زمین و مکانی برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی و وظیفه ی برنامه ریزان شهری را ارایه ی الگوهای بهینه ی مصرف مکان دانسته اند(چاپین، ۱۹۸۷: ۲).
طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست یابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصاد و کالبدی است، که نه تنها اثراتی بسیار برسرمایه گذاری ها و تصمیمات عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمّی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد(سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۱۳).
در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری زمین، یعنی چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی همواره از محورهای اساسی شهر سازی ویکی از زمینه های دست یابی به توسعه ی پایدار شهری[۹] به شمار می رود. از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری، برنامه ریزی کاربری زمین اهداف عمده ی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی کالبدی- فضایی را شامل می شود.
اهداف کالبدی- فضایی کاربری زمین موارد عمده ی توزیع متعادل کاربری ها، جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار، تدوین معیارها و استاندارهای مناسب کاربری تشویق ، تنوع و اختلاط کاربری ها، حفظ تناسب در توسعه ی عمودی و افقی و… را در بردارد(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۷).
۲-۱۰)کاربری زمین شهری
اصطلاح و مفهوم کاربری زمین، ابتدا در غرب به منظور نظارت دولت ها بر نحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد، ولی با گسترش شهرنشینی و تحوّل در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابعاد و محتوای آن روز به روز وسیع تر شد(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱). به گونه ای که امروزه کاربری زمین شهری در نظام های پیشرفته برنامه ریزی جهان، به لحاظ استفاده ی بهینه از زمین های شهری، جایگاه خاصّی در انواع طرح های شهری و منطقه ای یافته است(زیاری، ۱۳۸۱ ب: ۶۴).
گروهی، کاربری زمین را پیشنهادهای مختلف برای استفاده از سطح زمین دانسته اند و برخی دیگر آن را استفاده ای که توسط انسان از زمین می شود، تعریف کرده اند. گروهی دیگر نیز آن را فعالیّتهای انسان در زمین، که فعالیّت مستقیماً با زمین در ارتباط باشد، تعریف می کنند(بست، ۱۹۹۹: ۱۹).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.