بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ …

مکمل

۹۳/۰±۱۵/۳

۰۲/۱±۸۲/۳

۰۱۳/۰

کنترل

۱۶۲/۰±۳۵/۱

۱۶/۰±۸۰/۰

۱۲۳/۰

۴-۳-۷٫ آزمون فرضیه هفتم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر توان بیهوازی (اوج، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.
زیرفرض ۱: یک دوره تمرین پلیومتریک بر اوج توان بیهوازی دختران فعال تأثیر ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین اوج توان بیهوازی گروه تمرین پلیومتریک با گروه کنترل (۰۲۳/۰=p)، تفاوت معنیداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر رد می شود. نمودار ۴-۷ تغیرات اوج توان بیهوازی بین گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۷٫ تغییرات اوج توان بیهوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)
زیر فرض۲: یک دوره تمرین پلیومتریک بر میانگین توان بیهوازی دختران فعال تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معنیداری در میانگین توان بیهوازی گروه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان نداد (۰۹۸/۰= p). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. نموار ۴-۸ تغیرات میاگین توان بی هوازی گروه تمرین با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۸٫ تغییرات میانگین توان بیهوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض ۳٫ ۴ هفته تمرین پلیومتریک بر شاخص خستگی دختران فعال تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معنیداری در شاخص خستگی پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (۰۵/۰ =P). بنابراین فرض صفر رد میشود. نمودار۴-۹ تغییرات شاخص خستگی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۹٫ تغییرات شاخص خستگی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)
۴-۳-۸٫ آزمون فرضیه هشتم
فرض صفر(H0): 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر توان بیهوازی (اوج، میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.
زیر فرض ۱. ۴ هفته مصرف مکملQ10 بر اوج توان بیهوازی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد اوج توان بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل Q10 تغییر معنیداری نداشت (۰۹۴/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات اوج توان بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۰ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۰٫ تغییرات اوج توان بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض ۲. ۴ هفته مصرف مکمل Q10 بر میانگین توان بی هوازی تأثیر معنی داری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد میانگین توان بی هوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل Q10 تغییر معناداری نداشت (۳۴/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود. تغییرات میانگین بیهوازی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۱ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۱٫ تغییرات میانگین توان بیهوازی گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض ۳٫ ۴ هفته مصرف مکمل Q10 بر شاخص خستگی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل Q10 تغییر معناداری نداشت (۱۳۷/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۲ نشان داده شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۵۴/۰±۲

۸۱/۰±۲۴/۱

مکمل

۹۹/۱۲۱±۱۲۹۲

۱۵/۱۸۲±۸/۱۳۷۶

۹۳/۰±۱۵/۳

۰۲/۱±۸۲/۳

کنترل

۳/۱۲۱±۱۲۸۴

۵/ ۱۴۴±۱۲۷۴

۱۶۲/۰±۳۵/۱

۱۶/۰±۸۰/۰

با توجه به جدول ۴-۲، میزان BDNF سرم پس از یک دوره تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 در گروههای ترکیب، تمرین و مکمل به ترتیب (۹۰/۱۱، ۹۱/۶، ۵۰/۶) درصد افزایش نشان داده است. همچنین میزان IL-6 گروه ترکیب و مکمل به ترتیب (۳۳/۱۱ ، ۲۶/۲۱) درصد افزایش پیدا کرده اما میزان IL-6 گره تمرین (۳۸-) درصد کاهش داشته است.
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه اول
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معناداری در سطوح سرمی BDNF پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نداشت (۳۲۳/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. نمودار۴-۱٫ تغییرات BDNF گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۱٫ تغییرات BDNF گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه دوم
فرض صفر(H0): 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد سطوح سرمی BDNF در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل کوآنزیم Q10 تغییر معنیداری نیافت (۱۹۷/۰p=). بنابر این فرض صفر پذیرفته میشود. نمودار۴-۲٫ تغییرات BDNF گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۲٫ تغییرات BDNF گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه سوم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q1O بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین سطوح BDNF سرم گروه ترکیب با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۶۹/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. از سوی دیگر، نتایج این آزمون نشان داد که بین سطوح BDNF سرم گروه ترکیب با گروه تمرین پلیومتریک (۱۹۴/۰P=)، و گروه ترکیب با گروه مکمل (۴۳۱/۰P=)، تفاوت معناداری وجود ندارد. نمودار ۴-۳ نشان دهنده تغییرات سطوح BDNF گروه ترکیب در مقایسه با گروه های دیگر میباشد.
نمودار۴-۳٫ تغییرات BDNF گروه ترکیب در مقایسه با گروههای دیگر
۴-۳-۴٫ آزمون فرضیه چهارم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی IL-6 تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معناداری در سطوح IL6 پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (۰۴۹/۰=P). بنابراین فرض صفر رد میشود. نمودار۴-۴ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد. نمودار۴-۴٫ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل (۰۴۹/۰=P) را نشان میدهد.
نمودار۴-۴٫ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل (۰۴۹/۰=P)
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۳-۶-۲٫ برنامه آزمونها
در ابتدای ورود آزمودنیها به آزمایشگاه در روز پس از خونگیری، اندازهگیریهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، با استفاده از قدسنج و ترازوی دیجیتال سکا[۴۶] (ساخت کشور آلمان، مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴) اندازه گیری شد. سپس با استفاده از روش اسکین فولد به کمک کالیپر درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر یا گامی با روش سه نقطه‌ای (سه‌سر‌بازویی، فوق خاصره و ران) انجام شد . ابتدا آن را وارد فرمول جکسون و پولاک[۴۷] (۱۹۸۵) گذاشته، چگالی بدن را بدست می‌آوریم و بعد عدد به‌دست آمده را در فرمول سیری قرار می‌دهیم.
BD= 099421/1- 0009929/0 (مجموع سه چین پوستی) + ۰۰۰۰۰۲۳/۰ ۲(مجموع سه چین پوستی) – ۰۰۰۱۳۹۲/۰ (سن)
۴۹۵) = درصد چربی بدن ۴۵۰- (چگال بدن
نسبت دور کمر به دور لگن (WHR[48]) با یک متر نواری در کمترین محیط ناحیه شکم (۵/۲ سانتیمتر بالاتر از ناف) و دور لگن را از برجسته ترین ناحیه قسمت باسن (روی کفل) اندازه‌گیری کرده و نسبت WHR از تقسیم دور کمر به دور لگن محاسبه شد. سپس گرم کردن به مدت ۱۰ دقیقه شامل حرکات کششی و جنبشی انجام شده و به دنبال آن سه پرش عمودی روی ارگوجامپ نیوتست پاورتایمر[۴۹] (ساخت فنلاند) انجام دادند [۷۲]. میانگین سه پرش برای هر آزمودنی ثبت میشد. در ادامه برای اندازهگیری اوج و میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی آزمون وینگیت ۳۰ ثانیه، با استفاده از چرخ کارسنج LODE (ساخت هلند) استفاده شد. پیش از آزمون ارتفاع صندلی چرخ با طول اندام تحتانی آزمودنیها (زاویه مفصل زانو ۱۷۰ تا ۱۷۵ درجه) و میزان بار مورد نیاز مناسب با توده بدنی آزمودنی ها (۶۵ گرم به ازای کیلوگرم از توده بدن) تنظیم شد. آزمودنیها ابتدا روی دوچرخه گرم کرده و در لحظه آزمون با سرعت شروع به رکاب زدن میکردند تا به حداکثر سرعت برسند. پس از آن بار مورد نظر به مدت ۳۰ ثانیه اعمال می شد. در پایان آزمون، شاخصهای اوج و میانگین توان و شاخص خستگی محاسبه شد، توسط فورمول از پیش تعیین شده دستگاه ثبت و ذخیره شد [۱۵۶].
اوج توان (وات)= وزن× (۳۵)۲ / (بهترین زمان به ثانیه)۳
میانگین توان (وات) = مجموع توان تکرار دور / ۶
شاخص خستگی = (توان حداقل – اوج توان) مجموع زمان آزمون
محاسبه و اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی بیشینه (VO2max) پس از ۳۰ دقیقه استراحت، آزمون درجه بندی شده بروس روی نوارگردان تا حد واماندگی برای محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها صورت گرفت.
۳-۶-۳٫ مکمل گیری
کل مقدار روزانه ۲۰۰ mg Q10 در دو کپسول ۱۰۰ میلیگرمی صبح و شام همراه با غذا به آزمودنیهای گروه مکمل و گروه ترکیب مکمل و تمرین داده میشد. دارونما شامل آرد گندم بود که در بسته بندی و رنگ و مزه مشابه با Q10 تهیه شده و به گروههای کنترل و تمرین داده میشد. کلیه مراحل اجرای مکمل یاری توسط همکاران محقق و در یک شیوه دو سو کور به اجرا در میآمد [۱۴۶].
۳-۶-۴٫ نمونه برداری و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی
نمونههای خون در مرحله پیش (پایه) و پس آزمون (بدنبال ۴ هفته تمرین) برای تعیین غلظت BDNF و IL6 سرم به دنبال ۱۲ ساعت ناشتایی شبانه از ورید آنتی کوبیتال جمع آوری شد. نمونههای خونی ۱۸ تا ۲۲ روز بعد از قاعدگی (فاز لوتئال) گرفته شد. نمونههای خون وریدی در حالت استراحت آزمودنی (حداقل ۲۴ ساعت پس از فعالیت بدنی) گرفته شده و به درون لولههای آزمایشگاه از پیش سرد شده ریخته شد و اجازه داده شد تا به مدت یک ساعت در دمای اتاق لخته شود. سپس این نمونهها در ۱۳۰۰ g به مدت ۱۲ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردید. سرم بدست آمده در لوله های اپندورف تخلیه و در دمای۸۰- درجه سانتیگراد تا زمان تجزیه و تحلیل ذخیره شد. اندازه گیری BDNF با استفاده از روش آنزیم لینک ایمونواسی (ELISA) و کیت مخصوص نمونههای انسانی بر اساس دستور کارخانه سازنده (BOSTER BIOLOGICAL، چین) با دامنه تغییرات۲۰۰۰-۲/۳۱ pg/m و حساسیت روش pg/ml 2>، و اینترلوکین-۶ با استفاده از کیت مخصوص نمونههای انسانی (Orgenium، فنلاند) با دامنه تغییرات ۵۰۰-۸/۷ pg/ml ، و حساسیت ۷> pg/ml، اندازهگیری شدند.
۳-۶-۵٫ روش کمی و آماری
برای توصیف دادهها از روشهای آماری توصیفی استفاده گردید. بهمنظور استفاده از آزمون آماری مناسب با توجه به حجم نمونه در گروهها، ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف پرداخته شد. با توجه به توزیع نرمال دادهها، برای مقایسه میانگین اختلاف بین گروهها از آزمون T مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. همچنین برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای وابسته روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد. محاسبهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ انجام و سطح معناداری آزمونها ۰۵/۰ > P در نظر گرفته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱٫ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل آماری، بیان نتایج و یافتههای بدست آمده از تحقیق می پردازد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل آماری بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام گردید. در این فصل ابتدا به توصیف خصوصیات آنتروپومتریکی آزمودنیها همراه با آمارهای توصیفی پرداخته شد. سپس قبل از انجام ت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

حلیلهای آماری و آزمون فرضهای صفر، مباحثی پیرامون میانگین متغیرهای اندازه گیری شده در این تحقیق همراه با آزمونهای توزیع کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن دادهها ذکر گردیده است. پس از آن میانگین غلظت BDNF، IL-6، اجرای پرش عمودی، آزمون وینگیت و آزمون بروس در گروههای مختلف با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و نتایج آزمون تعقیبی توکی مورد مقایسه قرار گرفت.
۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شده اند. سن آزمودنی های پژوهش حاضر (تمرین+مکمل ۷۵/۳±۲۱، تمرین ۳۳/۲±۲۱، مکمل ۴/۳±۱۲۵/۲۱، کنترل ۶۲/۲±۴/۲۱ سال) و قد آنها (تمرین+مکمل ۹۹/۳ ±۶/۱۶۴، تمرین ۸۲/۲ ±۳/۱۶۲، مکمل ۲۱/۶ ± ۱۶۴، کنترل ۹۷/۳±۴/۱۶۳سانتیمتر)، بود. جدول ۴-۱، میانگین و انحراف معیار وزن، BMI، پرش عمودی و VO2max گروههای مختلف قبل و پس از دوره تمرینات را نشان می دهد. همچنین جدول ۴-۲، میانگین و انحراف معیار تغییرات سطوح BDNF و IL-6 سرم چهار گروه تحقیق را نشان می دهد.
جدول ۴-۱٫ تغییرات وزن، BMI ، نسبت دور کمر به دور لگن، درصد چربی، VO2max و پرشعمودی گروههای مختلف تحقیق قبل و پس از دوره تمرینات

ترکیب تمرین مکمل کنترل
وزن (kg) پیش ۳۶/۷±۴۳/۵۷ ۶۸/۵±۴۳/۵۸ ۶۶/۲±۳۳/۵۶
توسعه قابلیت ها شغل شما تا چه اندازه امکان بکارگیری دامنه وسیعی از مهارتها را فراهم می آورد؟ ۸۸/۰ ۸۸/۰
تا چه اندازه کار شما زمینه خودگردانی وخودکنترلی را فراهم می کند؟ ۸۸/۰
امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به کارتان تا چه میزان برای شما وجود دارد؟ ۸۸/۰
تا چه اندازه کار شما زمینه انجام طراحی و برنامه ریزی را برایتان فراهم می کند؟ ۸۸/۰
۸۸/۰= ضریب پایایی کل گویه های سازه کیفیت زندگی کاری

۳-۷- روش های تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss.16 در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود؛ روش های تحلیل آماری توصیفی که شامل جداول و نمودارها، شخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، فراوانی ها و… که بیشتر در تحلیل تک متغیره مورد استفاده قرار گرفته است و در تحلیل آمار استنباطی از آزمونهایی نظیر T-Test (تفاوت میانگین ها)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
– مقدمه
– توصیف داده ها
– تحلیل دو متغیره
– تحلیل چند متغیره
– مدل معادلات ساختاری
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پر دازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. همانطور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و همچنین توصیف کلی از وضعیت پاسخ گویی پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS.16 آورده شده است.
در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها به تناسب از آزمونهای همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
۴-۲- نتایج توصیفی یک متغیره
در این قسمت بعد از گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی، درصد فراوانی، نمودار و جداول می باشد به توصیف نمونه پرداخته می شود.
۴-۲-۱- وضعیت جنسی پاسخگویان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تحقیق – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان …

توسعه قابلیت ها

شغل شما تا چه اندازه امکان بکارگیری دامنه وسیعی از مهارتها را فراهم می آورد؟

۸۸/۰

۸۸/۰

تا چه اندازه کار شما زمینه خودگردانی وخودکنترلی را فراهم می کند؟

۸۸/۰

امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به کارتان تا چه میزان برای شما وجود دارد؟

۸۸/۰

تا چه اندازه کار شما زمینه انجام طراحی و برنامه ریزی را برایتان فراهم می کند؟

۸۸/۰

۸۸/۰= ضریب پایایی کل گویه های سازه کیفیت زندگی کاری

۳-۷- روش های تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss.16 در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود؛ روش های تحلیل آماری توصیفی که شامل جداول و نمودارها، شخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، فراوانی ها و… که بیشتر در تحلیل تک متغیره مورد استفاده قرار گرفته است و در تحلیل آمار استنباطی از آزمونهایی نظیر T-Test (تفاوت میانگین ها)، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
– مقدمه
– توصیف داده ها
– تحلیل دو متغیره
– تحلیل چند متغیره
– مدل معادلات ساختاری
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پر دازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. همانطور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و همچنین توصیف کلی از وضعیت پاسخ گویی پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS.16 آورده شده است.
در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها به تناسب از آزمونهای همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
۴-۲- نتایج توصیفی یک متغیره
در این قسمت بعد از گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی، درصد فراوانی، نمودار و جداول می باشد به توصیف نمونه پرداخته می شود.
۴-۲-۱- وضعیت جنسی پاسخگویان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان صدا …

جدول ۴-۳۰: آزمون همبستگی پرداخت منصفانه حقوق ومزایا به کارکنان بامدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۰
جدول ۳۱-۴: آزمون همبستگی میزان ایمن وبهداشتی بودن محیط کاری کارکنان بامدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۱
جدول ۴-۳۲: آزمون همبستگی تأمین فرصت رشدوامنیت مداوم برای کارکنان بامدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۲
جدول ۴-۳۳: آزمون همبستگی میزان قانونگرایی عوامل سازمان وکارکنان ومدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۳
جدول ۴-۳۴: آزمون همبستگی میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی کارکنان بامدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۴
جدول ۴-۳۵: آزمون همبستگی فضای کلی زندگی کارکنان ومدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۴
جدول ۴-۳۶: آزمون همبستگی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان ومدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۵
جدول ۴-۳۷: آزمون همبستگی میزان امکان توسعه قابلیتهای فردی برای کارکنان بامدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۶
جدول ۴-۳۸: آماره های تحلیل رگرسیونی چندمتغیره مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۸
جدول ۴-۳۹: تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۸
جدول ۴-۴۰: آماره های مربوط به متغیرهای مستقلی که درمدل باقیمانده اند ۱۱۹
جدول ۴-۴۱: آماره های مربوط به متغیرهای مستقل خارج شده ازمدل نهایی ۱۱۹
جدول ۴-۴۲: ضرایب مسیرومعنی داری نشانگرهای مدل تحلیل مسیرتأییدی تحقیق ۱۲۰
جدول ۴-۴۳: ضرایب مسیر و معنیدار ی نشانگرهای مدل تحلیل مسیر تأییدی تحقیق ۱۲۱
جدول ۴-۴۴: شاخصهای برازندگی مدل عمومی لیزرل مربوط به چهارچوب مفهومی تحقیق ۱۲۲
جدول ۴-۴۵: نتایج فرضیه های تحقیق ۱۲۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱: مدل مفهومی پژوهش ۷۰
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۸۲
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات ۸۳
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی ۸۵
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۸۶
نمودار ۴-۵: پراکنش متغیر وابسته با مقادیر پیشبینی استانداردشده وباقی مانده ها ۱۰۷
نمودار ۴-۶: نرمال بودن باقی مانده ها ۱۰۷
نمودار ۴-۷: نرمال بودن باقی مانده ها ۱۰۸
نمودار ۴-۸: معادله خطی برازش داده شده تأثیر کیفیت زندگی کاری برمدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۹
نمودار ۴-۹: مدل عمومی لیزرل طراحی شده برای تبیین چهارچوب نظری تحقیق ۱۲۲
فصل اول: کلیات تحقیق
– مقدمه
– بیان مسأله
– اهمیت و ضرورت تحقیق
– اهداف تحقیق
– سؤال ها و فرضیه های پژوهش
– تعریف مفاهیم اساسی پژوهش
۱-۱- مقدمه
در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری[۱]» توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyiannaki, 2005). این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه ی مهمی از فرایندهای اصلی شرکت بخصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی می کنند (Ling and Yen, 2001). به کارگیری سیستم های CRM به طراحی مجدد فرآیندهای مشتری گرا منجر می شود. CRM مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب وکار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی ساده بازاریابی مشتری محور شوند. CRM تمام کارکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری و غیره) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است در بر میگیرد (الهی و حیدری، ۱۳۸۷). یکی دیگر از مفاهیمی که امروزه در مدیریت معاصر به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است، مفهوم کیفیت زندگی کاری است (Lothans, 1998:5). در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی (غیرکاری) تأکید می شد. طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری درجستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری وزندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند ادگار و بودین[۲] کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می دانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می دهد (Beaudoin & Edgar, 2003: 106). و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری است که بر یادگیری و سلامت کارکنان تأثیر می گذ ارد (Cole & et al, 2005:5). با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود که رابطه میان کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان صدا وسیما بررسی شده و مؤلفه هایی از کیفیت زندگی کاری که بر مدیریت ارتباط با مشتری مؤثر واقع می شوند، مشخص گردد.
۱-۲- بیان مسأله
موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه های آن دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان بکار گیرند. از این رو گفته می شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. امروزه در سازمانها توجه به منابع انسانی از ابعاد مختلف مدنظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقاء سطح توانایی ها و مهارت ها،

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کیفیت زندگی کاری، حفظ انگیزش و اخلاق کاری، مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت شغلی، ارتقا و شیوه های پاداش دهی و موارد مشابه ان به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است (یاوری و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۰۰).

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه …

عنوان صفحه
جدول ۲-۱: رویکردهای بهبودکیفیت زندگی کاری ۲۷
جدول ۲-۲: رویکردهای بهبودکیفیت زندگی کاری ۲۸
جدول ۲-۳: نسلهای سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری ۳۱
جدول ۲-۴: شاخصهای کیفیت زندگی کاری ۳۵
جدول ۲-۵: پژوهشهای انجام گرفته پیرامون موضوع درخارج ازکشور ۶۷
جدول ۲-۶: پژوهشهای انجام گرفته پیرامون موضوع درداخل کشور ۶۸
جدول ۳-۱: نمونه آماری کارکنان سازمان صدا و سیما ۷۴
جدول ۳-۲: تحلیل پایایی گویه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری ۷۷
جدول ۳-۳: تحلیل پایایی گویه های متغیرکیفیت زندگی کاری ۷۸
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۸۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات ۸۳
جدول ۴-۳: آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سن ۸۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده سنی ۸۴
جدول ۴-۵: آمارههای توصیفی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۸۵
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۸۶
جدول ۴-۷: آماره های توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان ۸۷
جدول ۴-۸: آماره های توصیفی میزان منصفانه وکافی بودن پرداختها ازدیدگاه کارکنان ۸۸
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی گویه های میزان منصفانه وکافی بودن پرداختها ازدیدگاه پاسخگویان ۸۹
جدول ۴-۱۰: آماره های توصیفی میزان بهداشتی وایمن بودن محیط کارازدیدگاه کارکنان ۸۹
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی گویه های میزان بهداشتی وایمن بودن محیط کارازدیدگاه پاسخگویان ۹۰
جدول ۴-۱۲: آماره های توصیفی میزان تأمین فرصت رشدو امنیت مداوم ازدیدگاه کارکنان ۹۱
جدول ۴-۱۳: توزیع فراوانی گویه های میزان تأمین فرصت رشدوامنیت مداوم ازدیدگاه پاسخگویان ۹۲
جدول ۴-۱۴: آماره های توصیفی میزان قانونگرایی درسازمان ازدیدگاه کارکنان ۹۲
جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی گویه های میزان قانونگرایی درسازمان ازدیدگاه پاسخگویان ۹۳
جدول ۴-۱۶: آماره های توصیفی میزان وابستگی اجتماعی زندگی اجتماعی ازدیدگاه کارکنان ۹۴
جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی گویه های میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری ازدیدگاه پاسخگویان ۹۵
جدول ۴-۱۸: آماره های توصیفی مربوط به توصیفی فضای کلی زندگی ازدیدگاه کارکنان ۹۶
جدول ۴-۱۹: توزیع فراوانی گویه های فضای کلی زندگی ازدیدگاه پاسخگویان ۹۷
جدول ۴-۲۰: آماره های توصیفی میزان بهداشتی وایمن بودن محیط کارازدیدگاه کارکنان ۹۷
جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی گویه های میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان ۹۸
جدول ۴-۲۲: آماره های توصیفی مربوط به میزان توسعه قابلیتهای انسانی ازدیدگاه کارکنان ۹۹
جدول ۴-۲۳: توزیع فراوانی گویه های میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان ۱۰۰
جدول ۴-۲۴: آماره های توصیفی مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۱
جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی گویه های مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۳
جدول ۴-۲۶: آزمون همبستگی رابطه کیفیت زندگی کاری بامدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۴
جدول ۴-۲۷: نتیجه آزمون نرمال بودن توزیع داده های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۵
جدول ۴-۲۸: تحلیل واریانس رگرسیون کیفیت زندگی کاری ومدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۶
جدول ۴-۲۹: مدل رگرسیون تأثیرکیفیت زندگی کاری کارکنان برمدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۸

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان صدا و سیمای …

جدول ۴-۳۰: آزمون همبستگی پرداخت منصفانه حقوق ومزایا به کارکنان بامدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۰
جدول ۳۱-۴: آزمون همبستگی میزان ایمن وبهداشتی بودن محیط کاری کارکنان بامدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۱
جدول ۴-۳۲: آزمون همبستگی تأمین فرصت رشدوامنیت مداوم برای کارکنان بامدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۲
جدول ۴-۳۳: آزمون همبستگی میزان قانونگرایی عوامل سازمان وکارکنان ومدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۳
جدول ۴-۳۴: آزمون همبستگی میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی کارکنان بامدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۴
جدول ۴-۳۵: آزمون همبستگی فضای کلی زندگی کارکنان ومدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۴
جدول ۴-۳۶: آزمون همبستگی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری کارکنان ومدیریت ارتباط بامشتری ۱۱۵
جدول ۴-۳۷: آزمون همبستگی میزان امکان توسعه قابلیتهای فردی برای کارکنان بامدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۶
جدول ۴-۳۸: آماره های تحلیل رگرسیونی چندمتغیره مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۸
جدول ۴-۳۹: تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره مدیریت ارتباط با مشتری ۱۱۸
جدول ۴-۴۰: آماره های مربوط به متغیرهای مستقلی که درمدل باقیمانده اند ۱۱۹
جدول ۴-۴۱: آماره های مربوط به متغیرهای مستقل خارج شده ازمدل نهایی ۱۱۹
جدول ۴-۴۲: ضرایب مسیرومعنی داری نشانگرهای مدل تحلیل مسیرتأییدی تحقیق ۱۲۰
جدول ۴-۴۳: ضرایب مسیر و معنیدار ی نشانگرهای مدل تحلیل مسیر تأییدی تحقیق ۱۲۱
جدول ۴-۴۴: شاخصهای برازندگی مدل عمومی لیزرل مربوط به چهارچوب مفهومی تحقیق ۱۲۲
جدول ۴-۴۵: نتایج فرضیه های تحقیق ۱۲۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱: مدل مفهومی پژوهش ۷۰
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۸۲
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات ۸۳
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی ۸۵
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۸۶
نمودار ۴-۵: پراکنش متغیر وابسته با مقادیر پیشبینی استانداردشده وباقی مانده ها ۱۰۷
نمودار ۴-۶: نرمال بودن باقی مانده ها ۱۰۷
نمودار ۴-۷: نرمال بودن باقی مانده ها ۱۰۸
نمودار ۴-۸: معادله خطی برازش داده شده تأثیر کیفیت زندگی کاری برمدیریت ارتباط با مشتری ۱۰۹
نمودار ۴-۹: مدل عمومی لیزرل طراحی شده برای تبیین چهارچوب نظری تحقیق ۱۲۲
فصل اول: کلیات تحقیق
– مقدمه
– بیان مسأله
– اهمیت و ضرورت تحقیق
– اهداف تحقیق
– سؤال ها و فرضیه های پژوهش
– تعریف مفاهیم اساسی پژوهش
۱-۱- مقدمه
در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری[۱]» توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند. سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyiannaki, 2005). این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه ی مهمی از فرایندهای اصلی شرکت بخصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی می کنند (Ling and Yen, 2001). به کارگیری سیستم های CRM به طراحی مجدد فرآیندهای مشتری گرا منجر می شود. CRM مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب وکار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی ساده بازاریابی مشتری محور شوند. CRM تمام کارکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری و غیره) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است در بر میگیرد (الهی و حیدری، ۱۳۸۷). یکی دیگر از مفاهیمی که امروزه در مدیریت معاصر به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است، مفهوم کیفیت زندگی کاری است (Lothans, 1998:5). در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی (غیرکاری) تأکید می شد. طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری درجستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری وزندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند ادگار و بودین[۲] کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می دانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می دهد (Beaudoin & Edgar, 2003: 106). و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری است که بر یادگیری و سلامت کارکنان تأثیر می گذ ارد (Cole & et al, 2005:5). با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی می شود که رابطه میان کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان صدا وسیما بررسی شده و مؤلفه هایی از کیفیت زندگی کاری که بر مدیریت ارتباط با مشتری مؤثر واقع می شوند، مشخص گردد.
۱-۲- بیان مسأله
موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه های آن دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان بکار گیرند. از این رو گفته می شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. امروزه در سازمانها توجه به منابع انسانی از ابعاد مختلف مدنظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقاء سطح توانایی ها و مهارت ها،

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

کیفیت زندگی کاری، حفظ انگیزش و اخلاق کاری، مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت شغلی، ارتقا و شیوه های پاداش دهی و موارد مشابه ان به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است (یاوری و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۰۰).

بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت …

جدول۳-۳: توزیع حجم نمونه آماری براساس وضعیت تأهل ۱۱۱
جدول ۳-۴: مولفه ها و سوالات پرسشنامه بهره وری اچیو ۱۱۴
جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد مدیریت کیفیت جامع و ابعاد آن ۱۱۸
جدول ۴-۲: بررسی میانگین و انحراف استاندارد خلاقیت و ابعاد آن ۱۱۹
جدول ۴-۳: بررسی میانگین و انحراف استاندارد بهره وری و ابعاد آن ۱۱۹
جدول۴-۴ :آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش( مدیریت کیفیت جامع،خلاقیت و بهره وری) ۱۲۰
جدول ۴-۵: ضریب همبستگی متغیر های پژوهش ۱۲۲
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت ۱۲۹
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی بین خلاقیت و بهره وری ۱۳۰
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری ۱۳۱
جدول۴-۹: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با بهره وری ۱۳۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: تقاطع مهارتهای مربوط به خلاقیت موضوع و انگیزه درونی ۳۴
شکل ۲-۲: ارکان مدیریت کیفیت جامع ۵۰
شکل ۲-۳: ارتباط و تلقیق دو مفهوم کارایی و اثربخشی ۷۶
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱ رابطه بین متغیر و خلاقیت ۲۱
نمودار ۲-۲ رابطه بین خلاقیت و عامل سازمانی ۲۱
نمودار ۲-۳: مراحل فرایند خلاقیت ۲۸
نمودار ۲-۴: متغیرهای خلاقیت و محرک ابتکار در سازما ن۲۹
نمودار ۲-۵ : پرورش ایده ها ۳۶
نمودار ۲-۶: موانع خلاقیت ۳۷
نمودار ۴-۱: مدل مفهومی متغیر های پژوهش ۱۲۱
نمودار ۴-۲: مدل پیشنهادی بهره وری بر اساس خلاقیت ۱۲۴
نمودار ۴-۳: مدل پیشنهادی مدیریت کیفیت جامع بر اساس خلاقیت ۱۲۵
نمودار ۴-۴: مدل پیشنهادی مدیریت کیفیت جامع با کنترل خلاقیت، بهره وری ۱۲۶
نمودار۴-۵: مدل نهایی ۱۲۸
نمودار۴-۶ :پراکندگی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت ۱۲۹
نمودار۴-۷ :پراکندگی متغیرهای خلاقیت و بهره وری ۱۳۰
عنوان صفحه
نمودار۴-۸ :پراکندگی متغیرهای مدیریت کیفیت جامع و بهره وری ۱۳۱
بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس
بهوسیلهی: المیرا زمزم
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردیده .جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۶۰ نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بوده که ۱۱۳ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع مقیمی و همکاران ،خلاقیت رندسیپ و بهره وری اچیو استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضزیب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و خلاقیت رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین بین مدیریت کیفیت جامع با بهره وری رابطه مثبت معناداری وجود دارد.بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع با خلاقیت و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.از بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع ،پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری ،مشتری مداری ،بیمه کیفیت و توانمند سازی کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای بهره وری را دارند.
کلید واژه:مدیریت کیفیت جامع ،خلاقیت ،بهره وری
فصل اول
کلیات تحقیق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است