پژوهش – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

رقابت پذیری

۶۴۳/۰

۷۴۱/۰

تأیید

با توجه به نتایج سطح معناداری دو متغیر سرمایه نوآوری و توان فناوری اطلاعات دارای سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشند که نشان دهنده توزیع غیرنرمال این دو متغیر می باشد. برای سایر متغیرها در این آزمون سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد. لذا فرض صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد می شود. فرضیه پژوهش به معنای توزیع غیرنرمال و فرضیه صفر به معنای توزیع نرمال برای داده ها می باشد.
۴-۳-۲) آزمون فرضیات تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق به دلیل تعداد کم نمونه آماری (زیر ۱۰۰ نفر) از نرم افزار PLS استفاده گردید.
مدل کلی تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی به بوته آزمون قرار داده شده است. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
۱- قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
۲- زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای بررسی معناداری همبستگی‌های مشاهده شده از روش‌های خودگردان سازی (بوت استراپ[۳۲]) و یا برش متقاطع جک نایف[۳۳] استفاده می‌شود. در این مطالعه از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره t را به دست می‌دهد. در سطح خطای ۵% اگر مقدار آماره بوت استراپینگ t-value بزرگتر از ۹۶/۱ باشد همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.
به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:
۱- مدل بیرونی[۳۴]: مدل بیرونی هم ارز مدل اندازه‌گیری (تحلیل عامل تأییدی) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان می‌دهد.
۲- مدل درونی[۳۵]: مدل درونی هم ارز مدل ساختاری (تحلیل مسیر) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی می کند (داوری و رضازاده،۱۳۹۲، ۱۳۷).
۴-۳- ۲-۱) مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری)
همانطور که بیان شد مدل بیرونی هم ارز تحلیل عامل تأییدی است. یعنی جهت بررسی مدل، نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آنها از از مدل بیرونی استفاده شده است. در واقع تا ثابت نشود متغیرهای مشاهده گر، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه‌گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد. برای آنکه نشان داده شود متغیرهای پنهان به درستی اندازه گیری شده‌اند از مدل بیرونی استفاده شده است. نتایج مدل اندازه‌گیری در جدول ۴-۱۱ ارائه شده است.
کدگذاری متغیرها در نمودار مدل کلی به شرح جدول ۴-۱۰ می باشد:
جدول ۴-۱۰- کدگذاری متغیرها

کدها متغیرها
WTO الحاق به سازمان تجارت جهانی
IN.INPUT.RES منابع داخل صنعت
Market situ موقعیت در بازار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

AVE

آلفای کرونباخ

منابع داخل صنعت

۷۹۷/۰

۵۶۸/۰

۶۱۸/۰

موقعیت در بازار

۸۸۶/۰

۷۹۶/۰

۷۴۴/۰

توان نوآوری و خلاقیت

۸۱۷/۰

۵۹۹/۰

۶۶۷/۰

الحاق به WTO

۸۷۹/۰

۷۱۰/۰

۷۹۴/۰

روایی همگرا: برای ارزیابی روایی همگرا دو معیار وجود دارد که عبارتند از: آلفای کرونباخ و متوسط واریانس استخراج شده (AVE). (AVE) بالاتر از ۵/۰ روایی همگرای کافی را تضمین می کند. مقادیر آلفای کرونباخ نیز حداقل باید ۶/۰ باشد (Hair et al,2011, 132). معیارهای این روایی برای داده های تحقیق در جدول شماره۴-۱۰ درج گردیده است. با توجه به اینکه برای محاسبه این مقادیر از تمامی ۹۳ پرسشنامه استفاده شده است، ملاحظه می شود همه معیارها در دامنه قابل قبول قرار دارند.
۳-۸) متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند به مقادیر و ارزش های متفاوت شده تقسیم گردد. متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند. متغیرهای وابسته ، تابع متغیرهای مستقل هستند و در واقع معلول آن محسوب می شوند.
(حافظ نیا ،۱۳۸۱ ). در تحقیق مورد نظر با ۴ متغیر اصلی سروکار داریم که در زیر متغیرهای تحقیق حاضر را براساس هرکدام از دیدگاه ها تقسیم بندی می کنیم.
۳-۸-۱) تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش را بر روی متغیر دیگر ( وابسته) مشاهده شود. البته از منظری دیگری، متغیر برون زا( مستقل) اشاره به متغیر دارد که میزان آن براساس عواملی خارج از مدل مورد بررسی تعیین می گردد. بنابراین در این تحقیق با توجه به مدل تحقیق و تعریف ارائه شده متغیر الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) متغیر مستقل می باشد.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات ان تحت تأثیر متفیر مستقل قرار می گیرد (سرمد ، ۱۳۸۵، ۴۳،۴۴). در این تحقیق متغیرهای رقابت پذیری، منابع داخل صنعت، موقعیت در بازار، توان خلاقیت و نوآوری متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.
۳-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. در این بیان ” قابل مشاهده ” به نکته مهمی در این تعریف اشاره دارد. تعریف عملیاتی فعالیت محقق را اندازه گیری یا دستکاری یک متغیر مشخص می سازد. به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در آنچه که باید انجام گیرد و شیوه انجام گرفتن آن ( سرمد، ۱۳۸۵، ۴۰).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پژوهش – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

ابزار گردآوری داده ها: از مطالعه کتابخانه ای ومدارک و نیز پرسشنامه استفاده شده است.
روش نمونه گیری: نمونه گیری به روش خوشه ای-طبقه ای می باشد.
نتیجه گیری:
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش کیفیت محصولات صنایع شئینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب رشد تکنولوژی در صنعت شوینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش اشتغال در صنایع شوینده نخواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت شوینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش توان رقابتی در صنایع شوینده کشور خواهد شد.
۷- بررسی شرایط صنایع روغن نباتی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی با استفاده از مدل ماتریس SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پژوهشگر: رضا محمدی، استاد راهنما عباس منوریان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر صنعت روغن نباتی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: توصیفی، میدانی و کتابخانه ای است.
ابزار جمع آوری داده ها: مطالعه منابع اسنادی (مراجعه به کتابخانه ها، سازمان ها و …) و همچنین پرسشنامه است.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف شرکت های تولید کننده روغن نباتی و همچنین فرصت ها و تهدیدات، می توان گفت که بهبود کیفیت این صنایع از طریق کاهش ضخامت ورق های حلب، بسته بندی در شیشه به عنوان نکته ای جهت دستیابی به خود اتکایی مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش نیروی انسانی، تجهیز ماشین آلات کاشت و برداشت، بازسازی و تجهیز کارخانجات پیشنهادات دیگری در این ضمینه هستند.
۸- بررسی پیوستن به ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنعت مخابرات کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پژوهشگر: احمد صادقی بیدمشکی، استاد راهنما منوچهر جفره، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: شناسایی مزایا و توانمندی های موجود در صنعت مخابرات کشور و توصیه به تقویت این مزایا در راستای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی و آگاهی از پیامدهای منفی الخاق و یا عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: توصیفی-پیمایشی از نوع میدانی
ابزار گردآوری داده ها: ابزار اولیه مطالعه اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای می باشد. ابزار ثانویه نیز پرسشنامه است.
روش نمونه گیری: بصورت قضاوتی است.
نتیجه گیری:تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت مخابرات، مثبت می باشد. بدین معنا که باعث بهبود کیفیت شبکه های مخابراتی، رشد فناوری، افزایش دانش فنی کارکنانریال رشد سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش هزینه های برای استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی خواهد شد.
۹- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد
پژوهشگر: نیما سعیدی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۸
اهداف تحقیق: بررسی تأثیر عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت فرش فرش کشور در مقابل رقبا، بررسی فرصت ها وتهدیدات پیش روی صنعت فرش و ارائه راهکارها و پیشنهادات برای این صنعت جهت برخورداری از مزیت رقابتی بیشتر.
روش تحقیق: توصیفی
ابزار جمع آوری داده ها: بصورت کتابخانه ای و از طریق پرسشنامه
نتیجه گیری: با عضویت در سازمان تجارت جهانی منابع داخل بنگاه های داخلی تقویت شده، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به تصرف ایران درخواهد آمد و در نهایت توان خلاقیت و نوآوری این صنعت اقزایش خواهد یافت و در نهایت به این نتیجه می رسد که توان رقابت پذیری صنعت فرش کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش می یابد.
جدول ۲-۴-۱ مقایسه پژوهش های پیشین

عنوان پژوهش پژوهشگر / سال نتایج پژوهش
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور نیما سعیدی، ۱۳۸۸
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

با عضویت در سازمان تجارت جهانی منابع داخل بنگاه های داخلی تقویت شده، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به تصرف ایران درخواهد آمد و در نهایت توان خلاقیت و نوآوری این صنعت اقزایش خواهد یافت و در نهایت به این نتیجه می رسد که توان رقابت پذیری صنعت فرش کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش می یابد.

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور

حسین شعفی، ۱۳۸۴

پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب: ۱- افزایش کیفیت محصولات صنایع شئینده خواهد شد. ۲- موجب رشد تکنولوژی در صنعت شوینده خواهد شد. ۳- موجب افزایش اشتغال در صنایع شوینده نخواهد شد. ۴- باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت شوینده خواهد شد.۵- موجب افزایش توان رقابتی در صنایع شوینده کشور خواهد شد.

بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله

علیرضا عباس زاده، ۱۳۸۳

شرکت هایی مانند کاله که از تواناییهای نسبی برخوردارند می توانند با بکارگیری نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خویش شرایط پدید آمده به واسطه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را فرصت تبدیل نمایند.

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی

محسن مازندرانی، ۱۳۸۱

نتیجه تحقیق حاکی از آن است که کلیه پرسشهای پژوهش اعم از صادرات و ارزآوری، توسعه صنعت، اشتغالزایی، ارزش افزوده، رشد و توسعه تکنولوژی مورد تأیید قرار گرفته است.

بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی

مریم تبریزی، ۱۳۸۱

تنها وجود مشکلات مدیریتی است که پس از پیسوتن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث می شود تا صنعت بافندگی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱) مقدمه
دانش و معرفت بشر حاصل از تلاش کاوش گرانه ای است که طی قرن های متمادی صورت گرفته و از طریق انتقال به نسل های بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده است . منشاء کاوش گرانه بشر برای دست یابی به معلومات بیشتر را عواملی نظیر نیاز فطری انسان به دانستن و نیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل می دهد . این عوامل همواره به عنوان موتور محرکه کسب معلومات بشر عمل کرده اند . بنابراین بشر به دلیل نیاز به ارضای کنجکاوی و آگاهی از رموز جهان و نیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی که می بایست از جهان خلقت و مواهب خدادادی آن تامین گردد ، ناچار بوده هر چه بیشتر بداند و هر چه زیادتر اطلاعات خود را گسترش دهد . برای دانستن و کسب آگاهی و معلومات ، روش ها و ابزارهای متناسبی لازم است تا بتواند جهان را آن طور که هست بشناسد و از آن به صورتی که برایش موثرو مفید باشد استفاده نماید . بنابراین لازم است محققان ، استادان ، دانشجویان و اساساً هر کس می خواهد بداند و مجهولی را کشف نماید و بر دامنه معلومات بشر بیفزاید ، از روش های تحقیق آگاهی یافته ، فنون کشف واقعیت ها و شناخت حقایق را فرا گیرد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۲ ،۱ ).
به عبارت دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشها تحقیق است (خاکی، ۱۴۲،۱۳۸۸ ).
در این پژوهش از آن جا که پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده کرده است .
مراحل انجام تحقیق در نمودار ۳-۱ نشان داده شده است.
نمودار ۳-۱ مراحل انجام تحقیق
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های مطالعه کتابخانه ای ، پرسشنامه و جمع آوری منابع و مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است . از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات ثانویه، شامل پیشینه تحقیق و مطالعات نظری استفاده شده است ، همچنین برای جمع آوری داده های مورد نیاز درباره متغیرهای مطرح شده در پژوهش حاضر ، پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شده و در بین جامعه آماری مورد نظر توزیع گردیده است. به طور کلی از طریق اطلاعات به دست آمده و با بهره جستن از روش های آمار توصیفی و استباطی، داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
۳-۲) روش تحقیق
یکی از مسائل مهم در امر پژوهش روش تحقیق است. منظور از روش مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدف خاصی به کار گرفته می شوند و روش پژوهش عبارتند از روش هایی که پژوهشگر با استفاده از آنها پاسخ سؤالات پژوهش را کشف می نماید. روش های پژوهش عبارتست از ابزارهایی برای دستیابی به واقعیت. در هر پژوهش ، پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که براساس آن قوانین و واقعیت ها و روابط موجود بین متغیرهای آنها به روشنی و دقت بیشتری از سایر روش ها مشخص شود. (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۱۷۳).
انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف ، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین بر اساس ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی و

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پیمایشی می باشد . در این گونه تحقیقات هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری می باشد و این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک متغیر می پردازد ( سرمد ، ۱۳۸۵ ،۸۳ ) .
۳-۲-۱) تحقیق بر مبنای روش
روش تحقیق توصیفی، پیمایشی است. در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می پردازیم. تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد و از نظر نوع داده ها نیز کمی می باشد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۰). پیمایشی است زیرا درباره ی اینکه گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند تحقیق می کنیم ( خاکی ،۱۳۸۸، ۲۱۲).

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۳-۲-۲) روش جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد، پژوهش میدانی به مطالعه آزمودنی ها در محیط طبیعی خود میپردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی هاست درمطالعه حاضر از روش میدانی استفاده شده است.
۳-۳) قلمرو تحقیق
۳-۳-۱) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد در حوزه بازرگانی بین الملل می باشد.
۳-۳-۲) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.
۳-۳-۳) قلمرو مکانی
شامل اعضای حقوقی تولید کننده ماشین آلات راهسازی عضو در انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی خواهند بود که شامل ۱۰ شرکت به شرح ذیل می باشند:
آران پارت آسیا
پارس لودرز
تیراژه ماشین
دلتا راه ماشین
رهرو ماشین کویر
سپاهان ماشین رهیار
سنو پارس
صنعتی هلی خودرو
فاروب زمان
هپکو اراک
۳-۴) جامعه آماری
جامعه به مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته
میشود. محقق قبل از هرگونه اقدام برای نمونه گیری باید جامعهای که نمونه از آن انتخاب
میشود را تعریف کند(حسنزاده،۱۳۸۶،۹۸).
در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران ارشد اجرایی شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد که از انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی جهت شناسایی ایشان همکاری های لازم اخذ گردیده است. در ۱۰ شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، مجموعا ۹۳ نفر به عنوان مدیران ارشد اجرایی مشغول به فعالیت بوده اند.
۳-۵) روش گردآوری داده ها و اطلاعات
یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است .اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. ابزارهای گوناگون مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. هریک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها ، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهش گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خور را معتبر سازد ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۵۹). مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:
۳-۵-۱) مطالعات کتابخانه ای: در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌.
با توجه به نقش روش کتابخانه ای درتحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست‌و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند. به عبارتی دیگر،منظور از مطالعات کتابخانه‌ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته‌ای دور یا نزدیک می‌گردد. به همین دلیل غالباً اصطلاح مطالعات کتابخانه‌ای را مترادف با مطالعات تاریخی بکار می‌برند.
۳-۵-۲) مطالعات میدانی: روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد و برای جمع آوری داده های آماری ، روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است، با توجه به این که پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده های پژوهش است . محقق در این پژوهش به منظور دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ، حال و پیش بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزش گذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسشنامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی ها ، آسان و راحت بوده ، چراکه از پاسخگو خواسته می شود پاسخ و یا ارزیابی خود را نسبت به یک عقیده ، رفتار، باور و غیره براساس ملاک های ذهنی و یا عینی در یک دامنه ی پاسخی بین موافقت یا عدم موافقت ابزار دارد، در این تحقیق از پرسشنامه یا مقیاس لیکرت برای سنجش متغیر های تحقیق استفاده شده است.
جدول ۳-۲ ساختار کلی پرسشنامه ها به تف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

کیک نوع متغیر ها

متغیرها سؤالات پرسشنامه
منابع داخل صنعت ۲۲,۸۰۸,۵۲۲ ۳۲,۳۷۹,۷۶۰ ۲۰,۵۱۷,۱۰۸ ۱۲,۴۱۸,۰۱۰ ۹۸۸۴۲۹۲۰
۷,۹۶۳,۵۵۵ ۲,۷۱۳,۲۳۸ ۹,۴۲۷,۳۰۳ ۱۰,۲۸۴,۸۴۴ ۳,۱۰۶,۹۵۰ ۹۸۸۴۲۹۳۰
۵۴,۴۳۲,۰۳۱ ۳۹,۷۷۴,۷۴۲ ۳۱,۳۷۴,۱۲۹ ۸,۳۵۶,۳۶۵ ۱۳,۰۸۶,۴۶۴ ۹۸۸۴۲۹۴۰
۷۸,۲۸۳,۵۷۶ ۶۵,۲۹۶,۵۰۲ ۷۳,۷۰۱,۹۳۵ ۳۹,۲۴۵,۰۹۶ ۲۸,۶۱۱,۴۲۳ مجموع

در جدول فوق ملاحظه می شود که بیشترین مقدار واردات قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ بوده و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. نظر به اینکه بیشترین مقدار واردات در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ از کشورهای اروپایی نظیر آلمان صورت میپذیرفته است، دلیل کاهش شدید واردات در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را می توان وضع تحریم ها بر ایران دانست. اما با توجه به رشد دوباره واردات این قطعات از سال ۱۳۹۰ به بعد و توجه به موقعیت کشور چین در این واردات، می توان افزایش تجارت کشور چین با ایران در این صنعت را مشاهده نمود.
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق
۲-۴-۱) مقدمه
پژوهش امری گروهی است نه فردی، هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، خود پایه و مفدمه برای اطلاعات بعدی می باشد. هر قدر تعداد ارتباطات و پیوند های ممکن یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئوریهای موجود بیشتر باشد، سهم و اهمیت آن در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود. پژوهشگر باید تفکر و تعمقی را که قبلا درباره پژوهش صورت گرفته است، بررسی کند و سپس طرح مطالعه تازه ای را بگونه ای بریزد که با مطالعات پیشین ارتباط مستقیم داشته باشد. این امر از طریق بررسی نوشته ها، ادبیات و نشریه های مربوط به موضوع پژوهش امکان پذیر است.(هرمن، ۱۳۷۸، ۳۰).
۱- بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی (تریکوبافی): پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: مریم تبریزی، استاد راهنما اعظم رحیمی نیک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۱
هدف پژوهش: بررسی وضعیت صنعت بافندگی پس از پیوستن ایران به سازمانتجارت جهانی است. در این تحقیق سعی شده است اهم مشکلات بافندگی از دیدگاه مدیریتی، طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اثر هریک را بر صادرات پوشاک تریکو بررسی کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

روش نمونه گیری: به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تصمیم به نظرسنجی از کل جامعه گرفته شده است.
روش پژوهش: روش توصیفی-تحلیل از نوع موردی و زمینه است.
ابزار گردآوری اطلاعات: برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از مصاحبه و عمدتاً پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: تنها وجود مشکلات مدیریتی است که پس از پیسوتن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث می شود تا صنعت بافندگی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
۲- تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی: پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: محسن مازندرانی، استاد راهنما حسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۱
هدف: بررسی تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی می باشد. در این راستا اهداف فرعی تأثیر بر صادرات و همچنین تأثیر بر ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی مورد نظر بوده است.
روشن نمونه گیری: حداقل حجم نمونه ۹۷ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه تحقیق انتخاب شده است.
روش تحقیق: از نوع توصیفی، پیمایشی و میدانی است.
ابزار اندازه گیری: برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتیجه تحقیق حاکی از آن است که کلیه پرسشهای پژوهش اعم از صادرات و ارزآوری، توسعه صنعت، اشتغالزایی، ارزش افزوده، رشد و توسعه تکنولوژی در سطح اطمینان ۹۷% مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارت دیگر پیستن به سازمان تجارت جهانی در صنعت پتروشیمی، می تواند به توسعه کشور منتهی شود.
۳- بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوهشگر: حسن ابراهیم یزدی، استاد راهنما بهروز دری، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اداری، ۱۳۷۷
هدف پژوهش: عضویت در سازمان تجارت جهانی تأثیری بر سیاست های حمایتی خواهد داشت و می تواند شرایط توسعه صادرات این محصول را بهبود بخشد یا مشکلات جدیدی در زمینه صادرات این محصول فراهم خواهد آورد، بنابراین هدف این تحقیق بررسی و مصالعه این موارد است.
روش نمونه گیری: در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
روش تحقیق: توصیفی، کتابخانه ای و میدانی
ابزار اندازه گیری: برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: جهت بررسی سیاست های حمایتی کشور به دو گروه تفکیک شده اند. هرگروه با توجه قوانین و مقررات سازمان، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. گروه اول سیاست های حمایتی حمایتی، سیاست های مالی که مهمترین آنها سوبسید می باشد. طبق مقررات گات، طرف های متعاهد برای استفاده از هر نوع سوبسید باید اعضا را مطلع سازند و چنانچه برقراری سوبسید موجب زیان جدی برای کشور دیگر گردد، کشور مورد نظر باید سوبسید را از بین ببرد و برای این مورد باید مذاکره کند. گروه دوم، سیاست های حمایتی پولی است که مهمترین و عمده ترین سیاست های نرخ ارز است در مورد فرضیه دوم با به آمیختگی بازار توجه شود.
۴- بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوشهگر: جعفر علیزاده، استاد راهنما دکتر فریده حق شناس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴
هدف پژوهش: بررسی عوامل مؤثر بر صنعت بیمه با توجه به پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می باشد.
ابزار اندازه گیری: صرفا از روش پرسشنامه استفاده شده است.
روش نمونه گیری: به روش تصادفی سیستماتیک است و تعداد حجم نمونه با توجه به فرمول ۳۷۳ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان ها و ادارات مرکزی صنعت بیمه می باشد.
نتیجه گیری: بین عضویت در سازمان تجارت جهانی، عوامل رشد و توسعه تکنولوژی، تأثیر پذیری فرهنگی و ساختاری افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشور و تنوع بیمه نامه ها رابطه معناداری وجود داشته و بیشترین تأثیر توسط عامل رشد و توسعه تکنولوژی و فناو.ری با وزن ۰,۲۳۵ می باشد.
۵- بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوهشگر: علیرضا عباس زاده مسیبی، استاد راهنما خسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: ارزیابی و بررسی نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان صنایع لبنی در زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
روش نمونه گیری: غیر احتمالی و به روش سهمیه ای است که بطور تصادفی از کارشناسان، متخصصان و مدیران شرکت کاله و همچنین از صاحبنظران بازرگانی خارجی در خصوص سازمان تجارت جهانی استخراج شده است.
روش تحقیق: تحلیل و از نوع اکتشافی است.
ابزار اندازه گیری: از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: شرکت هایی مانند کاله که از تواناییهای نسبی برخوردارند می توانند با بکارگیری نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خویش شرایط پدید آمده به واسطه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را فرصت تبدیل نمایند و مسلم است که بدون بهری گیری از پتانسیل های موجود و ایجاد مزیت رقابتی آتی و بدون برنامه ریزی و آینده نگری شرایط پس از الحاق، شرایط تهدید آمیز و پر تلاطمی برای شرکت کاله و شرکت های امثالهم خواهد بود و در نهایت از عرصه اقتصاد رقابتی حذف خواهد گردید.
۶- بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور، پایان نا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مه کارشناسی ارشد،
پژوهشگر: حسین شعفی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴
اهداف تحقیق:
شناسایی مزایا و معایب موجود در صنعت شوینده کشور با توجه به ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
شناسایی فرصت ها و تهدیدات تجاری پیش روی صنعت شوینده.
تقویت و توسعه قدرت و توان رقابتی صنایع شوینده در زمینه های تولید و فعالیت های بازاریابی.
تعیین آسیب پذیری صنعت شوینده و تقویت آن در قبال الحاق کامل به سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: از نوع توصیفی میدانی می باشد.

منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

محیط زیست
اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ

۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی
پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید. (سرافراز لیلا، ۱۷۷-۱۷۸، ۱۳۸۱)
۲-۲-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی
گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالیکه سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص اصطلاحا گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.
سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.
از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.
در حال حاضر ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد به کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.
در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیکه این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.( مؤسسه مطالعات و پژوهشها وبازرگانی، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵)
۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت[۱۳]
ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:
۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:
این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظایف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را داراست.
۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:
در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی‌که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یک از کشورها، براساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم کرده است. واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:
– شوراهای بخشی:
شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.
شورای تجارت خدمات، که بر اجرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.
شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که بر کارکرد موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی نظارت دارد.
۲-۲-۷-۳) کمیته ها:
هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این کمیته ها متشکل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.
۲-۲-۷-۴) دبیرخانه:
سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر کل است، این مدیر کل برای یک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر کل چهار معاون دارد که وی را در امور کاری یاری می‌کنند. وی آنها را با مشورت کشورهای عضو منصوب می‌نماید. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود ۶۳۹ کارمند (مشتمل بر ۲۹۰ کارمند مرد و ۳۴۹ کارمند زن) از ۷۷ کشور گوناگون دارد، که بسیاری از آنها با تأسیس سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ از گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود که مدیر کل و کارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر کل را حفظ کنند.(موافقتنامه WTO ماده ۶ بند ۱ و ۴)
۲-۲-۷-۵) رویه تصمیم گیری
موافقتنامه تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست که اجماع زمانی بدست می‌آید که در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشور عضوی با تصویب آن مخالفت نکند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد که طبق آن برخی کشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.
۲-۲-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
– تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد بین المللی
این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار است:
۱- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد کرد.
۲- فراهم کردن امکان گردهمایی اعضاء برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۳- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.
فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.
همکاری با صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیلی پیرامون تجارت، تیر ۱۳۷۴)
۲-۲-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی
پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاکرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این باور بودند که با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاکرات ادواری پایان یافته و کشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود.
متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی که معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاکرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در کانون توجهات قرار گرفت.
بیانیه پایانی نشست سنگاپور در واقع تصویری اولیه از چگونگی برگزاری اولین دور مذاکرات چند جانبه تجاری جهان پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی را بدست می‌دهد.
دومین نشست کنفرانس وزیران که در ماه مه سال ۱۹۹۸ در شهر ژنو برگزار شد، این تصویر را واضح تر کرد و در نهایت موعد شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان به زمان برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران این سازمان در شهر سیاتل آمریکا موکول شد. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان موافقت کند که دلیل این امر نبود آمادگی و اختلاف نظر شرکت کنندگان در آن نشست بود.
در فاصله پایان دور اروگوئه تا کنفراس سیاتل، کشورهای عضو سازمان بدلیل دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبی تحولات جدید نظام تجاری چند جانبه را درک و برای استحکام و تقویت بیشتر آن زمینه سازی کنند. بر این اساس، این کشورها پیش از کنفرانس سیاتل اقدامات لازم برای تهیه یک دستور کار مورد توافق را انجام ندادند.
وقتی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۱۹۹۹ برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان در سیاتل گرد هم آمدند، به یک باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. این اختلافها از یک سو بین کشورهای صنعتی و پیشرفته با یکدیگر و از سوی دیگر بین آنها و کشورهای در حال توسعه و فقیر بود. به عنوان نمونه بزرگترین اختلاف نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا و حامیان هر یک از این دو بلوک بود. در حالیکه آمریکا خواستار گنجاندن مسئله کاهش یارانه های کشاورزی در دور جدید مذکرات بود، اتحادیه اروپا که بخش مهمی‌از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه های کشاورزی می‌کند و با این شیوه قدرت رقابتی محصولات خود در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد به هیچ وجه حاضر به امتیاز دادن در این باره نبود. اختلاف نظر شدید دیگری بین آمریکا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپینگ وجود داشت. اختلاف نظر کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معیارهای کارگری و زیست محیطی و موضوعات مرتبط با اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بود.
مجموع این عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهانی شدن که برای اولین بار در سطح گسترده ای برگزار شد، کنفرانس سیاتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری شد که قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود.
در پایان کنفرانس سیاتل اعلام شد که به توافق نرسیدن در مورد شروع دور جدید مذاکرات به مفهوم صرف نظر کردن از این موضوع نیست و اعضای سازمان تجارت جهانی بحث درباره این موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پی گیری خواهند کرد. بر همین اساس از زمان نشست سیاتل به بعد بحث های مربوط به دور جدید مذاکرات با شدت ادامه یافت.
این بحثها بیشتر درباره تحلیل عوامل مؤثری بود که مانع از شروع دور جدید مذاکرات در سیاتل شد، هدف این بحثها پرهیز از شکست مجدد و نیز چگونگی تدوین دستور کاری مطلوب و مورد توافق همه بود. از زمانی که شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی موعد برگزاری چهارمین نشست کنفرانس وزیران آن سازمان را روزهای نهم تا سیزدهم نوامبر ۲۰۰۱ ( ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۰ ) در شهر دوحه قطر تعیین کرد تلاش کشورها برای شروع دور جدید مذاکرات هم زمان با این نشست به شدت افزایش یافت.
اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند. آنها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.
هم چنین آنها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.
هم چنین آنها نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاستهای حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آنها نیز دامن می‌زند.
به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از ۱۰ ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.
اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، بنابراین موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.
به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.
متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.
در نهمین دور نشست وزیران که از سوم تا هفتم دسامبر سال ۲۰۱۳ در بالی اندونزی برگزار گردید، در این دور از مذاکرات “بسته بالی” توسط وزیران به تصویب رسید، این بسته شامل یک سری از تصمیمات با هدف ساده سازی تجارت می باشد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد به گزینه های بیشتری برای تأمین امنیت مواد غذایی دسترسی داشته باشند، افزایش تجارت کشورهای کم توسعه یافته و کمک به توسعه آنها، همچنین تعدادی از تصمیم های عمومی به تصویب رسید و یمن نیز به عنوان ۱۶۰ امین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. علاوه بر این موضوعهای دستور کار این دور مذاکرات عبارت بودند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.
بدون تردید آنچه با پایان هر دور مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آنها با یکدیگر را تنظیم می‌کند. (صادقیان، مجله اقتصادی، سال اول شماره دوم. ص ۴۰-۳۷)
۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان را نباید به چشم هدفی مستقل نگریست، بلکه باید آنرا عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاستهای توسعه ای تجارت ملی به شمار آورد. این اهداف می‌باید به روشنی قبل از شروع جریان الحاق تعریف شده باشند، به نحوی که شرایط الحاق به ویژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسی خارجیان به بازار کالا و خدمات داخلی و نیز دیگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی (یارانه های صنعتی، کشاورزی، سیاستهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حقوق و مالکیت فکری و غیره) در دامنه محدودیتهای این سیاست قرار گیرند. اگر قرار باشد الحاق با شرایط متعادلی انجام گیرد و منافع ملی با حساسیت بیشتری دنبال شود، باید از قبل آمادگی و هماهنگی تام بین نهادهای دولتی و توافق همه گیر سیاسی در کشور به وجود آمده و به خوبی دانسته شود که مذاکرات الحاق جریانی مشکل، پیچیده و گاه زمان بر است. چنین مذاکراتی مسائل راهبردی و بلند مدت را که برسیاستهای توسعه و تجارت کشورهای درگیر تأثیر دارد و با آینده این کشورها پیوند می‌دهد.( دبیرخانه آنکتاد، ۱۳۸۱).
۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان تجارت جهانی جریانی مشکل تر و پیچیده تر از الحاق به گات ۱۹۴۷ است، چرا که اولا موافقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی مقررات و اصول جامعتر و محدودکننده تری را فراروی تجارت کالایی قرار داده و علاوه بر این حدود این مقرارت و اصول را به تجارت خدمات (شامل سرمایه گذاری، حمل ونقل، مخابرات، ورود و خروج اشخاص حقیقی و…) و حقوق مالکیت فکری نیز تسری داده است. همچنین از کشورهای متقاضی الحاق خواسته شده است تمامی‌این موافقتنامه های چند جانبه را بپذیرند. و در ضمن علاوه بر درخواست هماهنگ کردن رژیم تجاری خود با اصول چند جانبه خواسته می‌شود وارد مذاکرات امتیاز دهی
در مورد تثبیت و کاهش تعرفه ها، تعهد پذیری در یارانه های کشاورزی و سپردن تعهدات خاص در بخشهای مختلف تجارت خدمات گردند. ثانیا موضع کشورهای مهم تجاری در مقابل کشورهای متقاضی هر چه بیشتر حالت طلبکارانه پیدا کرده است و این امر «استانداردهای الحاق» را به طور مؤثری افزایش داده است. بعضی این موضع را اتخاذ کرده اند که کشورهای جدید باید تعهدات بیشتری نسبت به آنچه قبلا اعضای اصلی پذیرفته اند به عهده گیرند. در عمل معنای این موضع آنست که کشورهای جدید در بخش خدمات، تعهدات و میزانی از تثبیت نرخ تعرفه ها را بپذیرند که همتراز تعهدات کشورهای بسیار پیشرفته است. گذشته از مورد فوق این موضع بدان معناست که کشورهای تازه وارد نمی‌توانند از مقرارت مربوط به رفتار ویژه و متفاوت که برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تنظیم گردیده بهره مند شوند و نیز ازآنها خواسته می‌شود بعضی موافقتنامه های میان چند طرف را بپذیرند. تا ۲۵ اکتبر سال ۱۹۹۵، ۱۱۰ کشور به سازمان ملحق شده بودند. پس از این زمان تعدادی از کشورهای دیگر که در خواست عضویت در سازمان را داشتند، طی مذاکراتی به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدند. در این مذاکرات این کشورها متعهد می‌شدند که اقداماتی برای مطابقت دادن قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه چند جانبه به عمل آورند. علاوه بر این لازم است اصلاح تعرفه ها و مقررات خود را به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.
۲-۲-۱۰-۲ ) نقش و وظیفه آنکتاد و در پروسه الحاق
در اجلاس نهم آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در سال ۱۹۹۶ جامعه بین المللی، مشارکت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در نظام تجاری بین الملل را وسیله ای برای حداکثر رساندن منافع این کشورها در جریان جهانی شدن و آزاد سازی شناخته و نقش اصلی آنکتاد در زمینه تجارت را تسهیل و توسعه چنین مشارکتی تعریف نمود. در چنین بستری وظیفه یاری به کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر عهده آنکتاد گذاشته شد. قانون عمومی‌حاکم بر الحاق در بند یک ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش برای تأسیس سازمان تجارت جهانی ( موافقتنامه جهانی تجارت) اظهار میدارد که هر کشور (و یا محدوده گمرکی مستقل) می‌تواند با شرایط توافق شده میان آن کشور ( و یا محدوده گمرکی) با اعضای این سازمان، بدان ملحق شود.
این بدان معناست که در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه های چند جانبه باید مبنای تعهدات باشد، بسیاری از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه می‌تواند موضوع مذاکره و اعمال فشار از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی در جریان الحاق قرار گیرد.(دبیرخانه آنکتاد، ،۱۳۸۱)
۲-۲-۱۰-۳) فرایند الحاق
بر خلاف دیگر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی به مانند گات نشانگر خصوصیات خاص این سازمان به عنوان نهادی« فراگیر» برای اداره اجرا و مذاکرات تعهد آور قرار دادی بین دولتها در خصوص روابط تجاری آنهاست. در این سازمان اعضا متعهد می‌شوند که اصول و قوانین موافقتنامه های تجاری چند جانبه را بپذیرند، اصول و قوانینی که مستقیما بر رویه ها و سیاستهای تجاری آنها تأثیر می‌گذارد. الحاق رویه ای یک جانبه است، بدین معنی که اعضای سازمان خواسته ها و تقاضاهای خود را به کشور متقاضی اعلام می‌کنند، در حالیکه کشور متقاضی نمی‌تواند از اعضاء چیزی بخواهد. تقاضا ی کشورهای عضو این است که در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازی که در نتیجه مذاکرات تجاری چند جانبه قبلی حاصل آمده است. کشور متقاضی باید «حق عضویت» به شکل امتیاز دهی در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد برای یارانه های کشاورزی و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضویت، با کشور جدید مانند دیگر اعضا رفتار می‌شود و این کشور می‌تواند بر مبنای اصل رفتار متقابل در مذاکرات آتی سازمان در قبال امتیازاتی که می‌دهد از طرفهای تجاریش امتیاز بخواهد.(دبیرخانه انکتاد ،۱۳۸۱، ۱۹)
سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و نظام سازمانی چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از ۱۸۴ کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد (۱۹۴ عضو) رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:
۲-۲-۱۰-۴) اعضای اصلی 
می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
۲-۲-۱۰-۵) اعضای ناظر
این کشور‌ها با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه  به آن بپردازند.
 ۲-۲-۱۰-۶) اعضای دوفاکتو

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺩﺍﺭﻭﻳــﻞ (١٩٩٩)، ﻟﻮﻟﻴــﻮ (٢٠٠۴)، ﻭﻳﻨــﺪﺭﺍﻡ (١٩٩٩)، ﭼﺎﻧــﮓ (٢٠٠۴)، ﭘﻴﻨﻠــﻲ
(١٩٩٨)، ﺗــﺪﺭ (٢٠٠٢) ، ﻫــﺎﻟﺲﺍﭘــﻞ (٢٠٠١)، ﮔﺎﻧﺎﺳــﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﺯﺍﻧــﺎﮐﻴﺲ ﻭ
ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺯ (٢٠٠۵)

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ

ﺍﻧــﮓ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﮐــﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﺳــﻮﻟﻴﺮﻭ ﻭ ﮐــﺴﺘﻨﻮﻥ
(٢٠٠۵)

ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻭﺍﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﮔﺎﻧﺎﺳﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﮐـﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ
(٢٠٠٧)

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﮔﺎﻧﺎﺳﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٨)، ﮐﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﺗﻮﻧﮓ ﺯﻭﻥ ﻭ ﻫﻨـﮓ
(٢٠٠۵)

ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻱ

ﻣﻦ (١٩٩٨)، ﺳﻴﺮﻳﮑﺮﺍﻱ ﻭ ﺗﻨﺞ (٢٠٠۶)، ﮔﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠۶)

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ

ﮔــﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠۶)، ﮐــﺎﻭ ﻭ ﻫﻤﮑــﺎﺭﺍﻥ (٢٠٠٧)، ﺟــﻮﺭﻳﺮﻱ ﻭ ﻣﻠﺴﻴﺎﻧﻲ
(٢٠٠۵)

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

گفتار دوم- سازمان تجارت جهانی
۲-۲-۱) مقدمه
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارت است از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملا با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.