سامانه پژوهشی – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و …

در هر پژوهشی فراهم کردن شرایط و فاکتورهای اصلی پژوهش به بهترین شیوه به تسهیل و تسریع امر پژوهش کمک میکند. هرچه شرایط برای محقق در جهت اجرای پژوهش آمادهتر و مهیاتر باشد، پیشرفت در روند پژوهش به مراتب بیشتر حاصل میشود.
اما آنچه مسلم است اینکه در هر پژوهشی محدودیتهایی برای محقق وجوددارد که روند مطالعه را کند و برای محقق مشکلاتی ایجاد میکند. در این پژوهش نیز با محدودیتهایی روبرو بودیم. مهمترین محدودیتی که محقق در مطالعه حاضر با آن روبرو بود، عدم پیشینه و مطالعات مشابه با این مطالعه بود که بسیار محدود و در زمینههایی مطالعه مشابهی وجود نداشت. بنابراین برای بحث و تبیین نتایج، مطالعات محدودی وجود داشت که دشواریهایی را در روند مطالعه ایجاد مینمود.

۱-۶-۱ محدودیتهای قابل کنترل :

الف) سن آزمودنی ها: دامنه سنی آزمودنی ها از ۱۶ تا ۱۸ می باشد.
ب) جامعه آماری: شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه می باشد.

۱-۶-۲ محدودیت های غیرقابل کنترل:

الف) وضعیت اقتصادی و فرهنگی، شغل و سطح سواد والدین و تغذیه کودکان
ب) میزان فعالیت ورزشی

۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

۱-۷-۱ چرخش ذهنی

توانایی تجسم چرخش یک محرکبصری میباشد و یا بر اساس تعریف جاست و کارپنتر (به نقل از ویر، ویر و بریدن[۳۹]، ۱۹۹۵) به توانایی تولید بازنماییذهنی از یک ساختار دو یا سه بعدی و سپس ارزیابی ویژگیهای آن بازنمایی یا تغییر توانایی چرخشذهنی گفته میشود.
در پژوهش حاضر عملکرد چرخشذهنی، نمره حاصل از آزمون چرخشذهنی شفارد و متزلر(۱۹۷۸) است که شامل تصاویر سهبعدی[۴۰] میباشد.

۱-۷-۲ شاخص توده بدنی[۴۱] (BMI)

شاخص توده بدنی از شاخص های پیکرسنجی می باشدکه باهدف کشف ارتباط بین چاقی وبیماریهای مختلف استفاده می شود. شاخص توده بدنی عبارت است از نسبت وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر). اگرBMI فرد کمتر از ۱۸٫۵باشد دارای کمبود وزن، بین ۱۸٫۵ تا ۲۴٫۹ باشد نرمال، بین ۲۵ تا ۲۹٫۹ باشد دارای اضافه وزن، و BMI مساوی یا بیش تر از ۳۰ چاق محسوب می شود (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها[۴۲]، ۲۰۰۵).
(متر) ۲ قد / (کیلوگرم) وزن = شاخص توده بدن: Body Mass Index

۱-۷-۳ دانش آموز فعال[۴۳]:

دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند و علاوه بر فعالیت های ورزشی مدرسه در خارج از مدرسه به فعالیت های ورزشی مثل شنا، پیاده روی،دوچرخه سواری و … می پردازد.

۱-۷-۴ دانش آموز غیرفعال[۴۴]:

دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند،که فقط فعالیت های ورزشی در مدرسه دارد و فعالیت دیگری ندارد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی و مطالعه مبانی نظری تحقیق حاضر نظیر شاخص توده بدنی، چرخش ذهنی پرداخته میشود. سپس پیشینه داخلی ویشینه خارجی در حوزه موضوع تحقیق ارائه شده و در نهایت با توجه به پیشینه تحقیقات مختلف نتیجهگیری خواهد شد.

۲-۲ مبانی نظری

امروزه واژه رشد، به عنوان رشد در طول عمر درنظر گرفته میشود. رشد ادراکی و حرکتی[۴۵] از جمله فاکتورهای مهم واساسی در بررسیهای رشدی انسان به شمار میرود. واژه ادراکی – حرکتی، حرکاتی را تشریح میکند که نیاز به ادراک،[۴۶] تشخیص و تصمیمگیری داشته باشد. تغییرات سنی درزمینه بینایی، حس حرکتی و شنوایی در طول عمر اهمیت دارد. ادراک بصری[۴۷] و فعالیتهای بصری حرکتی افراد موجب میشود تا شکل بصری را با حرکت جفت و جور کنند، اشیایی را که میتوانند ببینند دستکاری کنند و بطور مناسب برای رسیدن به یک مسافت یا فضای معین حرکت کنند. آگاهی فضایی[۴۸] مفهومی وابسته به حرکت است که غالباً دربرنامههای ادراکی حرکتی مورد تأکید قرارمیگیرد. همانطور که از نام آن پیداست آگاهی فضایی، درک فضاهای بیرونی پیرامون فرد و توانایی وی برای کارکرد حرکتی در فضای پیرامون است(خرازی و حجازی[۴۹]،۱۳۸۷).
مفهوم ادراک دارای ابعاد و معانی وسیعی است. ادراک در روان‌شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان‌دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی‌بخشی به آن‌ها را به گونه‌ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی‌دار می‌شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیاء را درمی‌یابد. این عمل به اندازه‌ای سریع در ذهن آدمی صورت می‌گیرد که همزمان با احساس به نظر می‌رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می‌گیرد دخالت می‌کنند(آقازاده و تورانی[۵۰]، ۱۳۸۴). از زاویه زیست‌شناختی، ادراک را می‌توان به عنوان آن دسته از تجارب ذهنی از اشیا یا حوادثی در نظر گرفت که معمولا ناشی از تحریک گیرنده‌های حسی بدن است. این تحریک‌ها (به وسیله یکسری مکانیزم‌های خاص گیرنده‌ها) به صورت فعالیت نورونی تبدیل شده یا رمزگذاری می‌شوند و سپس به نواحی مرکزی‌تر از نظام عصبی فرستاده می‌شوند تا در آن‌جا پردازش‌های نورونی بیشتری روی آن‌ها انجام گیرد. این مرحله آخرین مرحله از پردازش نورونی در مغز است که پایه‌گذار یا باعث تجارب ادراکی ماست. به دلیل ارتباط تنگاتنگ ادراک با نظام عصبی، گاهی اوقات ممکن است یکسری تجارب ادراک ‌مانند، بدون وجود تحریک خارجی رخ دهند، همانند چیزی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

که در خواب دیدن اتفاق می‌افتد(خلجی و خواجوی[۵۱]،۱۳۸۴).
۲- ۳ ادراک:
گیفتون[۵۲] میگوید: ادراک[۵۳] عبارت است از فرایند سازماندهی دادههای خام حواس و دادههای نگهداری شدهای که فرد را به آغاز، تصمیم، بازشناسی و یا اجرای حرکتی صحیح و روشن رهنمون میسازد.
در تعاریف دیگر چنین آمده است:
ادراک، فرایند چند مرحلهای شناخت اشیاء و پدیدهها از طریق حواس مختلف است.
ادراک یعنی معنی بخشیدن به اطلاعات جدید هسته مرکزی، اکتساب دانش یا یادگیری.
ادراک به معنی «دانستن» یا تفسیر «اطلاعات» است.
تفسیر اطلاعات حسی را ادراک گویند.
تا احساسی نباشد ادراکی صورت نمیگیرد. احساس یعنی اطلاعات دریافتی که توسط حواس گوناگون بکار میرود.
انسان دارای مسیرها و کانالهای حسی شش گانهای است که بهعنوان مکنده اطلاعات، دادههای خام را از جهان خارج به درون نظان ادراکی هدایت میکند. پیامهای ارسالی از محیط یا محرکهای محیطی توسط گیرندههای مخصوص در ارگانهای انتهایی حواس دریافت میشود. شبکه وسیعی از نرونهای آوران، این اطلاعات را به مغز مخابره میکنند، سپس این اطلاعات در کرتکس مغز سازماندهی، طبقهبندی و با سایر اطلاعات حسی و ذخیرهشده ترکیب میشود. بخشهای مختلف تعبیر و تفسیر این دادههای خام، ادراک نامیده میشود. یعنی اطلاعات ادراکی همان پالایش اطلاعات حسی است و اطلاعات ادراکی – حرکتی همان کنش متقابل مسیرهای مختلف ادراک با فعالیتهای حرکتی است(خرازی و حجازی۱۳۸۷).
به کرات واژه ادراکی – حرکتی به عنوان فعالیتهایی که بین حرکت انسان و ادراک او ارتباط برقرار میکنند، شرح داده شدهاست. بعضی افراد عبارت ادراک را به جای حواس (حسها) می گذارند. با این وجود، بین آنها تفاوت وجود دارد، با توجه به این نکته که حواس به طور کل با حسها سروکار ادرند (لامسه[۵۴]، چشایی[۵۵]، بویائی[۵۶]، شنوایی[۵۷] و بینایی[۵۸]) و در واقع فرایندهای غیرفعال که گیرندههای ما از یک محرک محیطی به دست میآورند. بنابراین، بطور مثال وقتی صدایی بهوجود میآید، فرد به آن آگاهی مستقیم پیدا میکند. از طرفی دیگر، ادراکها شامل تلفیق وقایع حسی در محیط پیرامون موجود زنده هستند، بویژه بهعنوان تابعی از انتظاراتی که از تجربیات گذشته بهدست میآیند و به عنوان پایه یا سند برای فعالیتهای آینده بهکار میروند. ادراکی – حرکتی فرایندی به مراتب فعال است که بوسیله آن، اطلاعات ورودی از طریق حواس را با کل اطلاعات ذخیرهشده قبلی مقایسه میکنیم(خلجی و خواجوی۱۳۸۴).