رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی- قسمت …

روش‌شناسی وسیله شناخت هر علم است. روش‌شناسی در مفهوم مطلق خود به روش‌هایی گفته می‌شود که برای رسیدن به شناخت علمی از آن‌ها استفاده می‌شود و روش‌شناسی هر علم نیز روش‌های مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعد آن است. روش‌های شناخت را باید از روش‌ها و فنون اجرای آن‌ها متمایز دانست، چرا که اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن می‌گردد (ضیائی‌بیگدلی، ۱۳۸۴: ۷).
این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه صورت گرفته است. داده‌های مورد نیاز با تکنیک‌های چندگانه گردآوری و با استفاده از تکنیک‌های کمی مورد تحلیل قرار گرفته است، به طوری که با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چند متغیری از جمله تحلیل رگرسیون، سهم هر یک از دو متغیر مستقل تحقیق در تبیین و پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته تعیین و مشخص شده است.
۳-۱-۱ جامعه آماری
دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر یزد درسال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر یزد ۶۳۷۳ نفر است.
۳-۱-۲ حجم نمونه
تعداد نمونه پژوهش ۳۶۲ نفر از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر یزد هستند که از این تعداد به نسبت برابر ۱۸۱ نفر مرد و ۱۸۱ نفر زن پرسشنامه پژوهش را تکمیل کردند.
۳-۱-۳ نمونه‌گیری
روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است؛ ابتدا از میان کل ناحیه‌های آموزش و پرورش شهر یزد تعدادی به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس در درون هر ناحیه چند دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب گردید[۱۶۰] و سپس در درون دبیرستان‌های منتخب ۳۶۲ نفر از آنان (تعداد ۱۸۱ نفر دختر و ۱۸۱ نفر پسر) به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
 
 
T = 1.96
P = 50%
q = 50%
N = 6373
d = 0.05% خطای نمونه گیری
۳-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
۳-۲-۱ نگرش
نگرش عبارت است از نظم معینی در احساسات، افکار و آمادگی فرد برای تاثیر گذاشتن در برخی از جنبه های محیط خود. بر اساس روش فوق، می توان گفت که نگرش شامل سه قسمت احساسات، افکار و آمادگی برای عمل است که هر کدام به ترتیب در حوزه های عاطفی، شناختی و رفتاری، جای دارند. نگرش یا گرایش ذهنی عبارت است از احساس موافق یا مخالفی که آدمی بنا به احساس و اندیشه اکتسابی پیشین خود نسبت به شخصی، شیئی و یا امری نشان می دهد. هر آنچه که خوب یا بد، زشت یا زیبا تلقی می شود. خواه شیئی مادی، یک شخص، گروهی افراد، یک موسسه، شیوه رفتار، راه و رسم یا ویژگی های مربوطه به آن باشد، آن را موضوع یا مورد نگرش می نامند (پارسا، ۱۳۷۵: ۱۸۶).
۳-۲-۲ آموزش عالی
آموزش عالی به بالاترین سطحی از آموزش گفته می‌شود که در دانشگاه‌ها، کالج‌ها و موسسات فن‌آوری، ارائه می‌شود. آموزش‌عالی در ایران در حال حاضر زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی (برای علوم مربوط به درمان و بهداشت) اداره و سازماندهی می‌شود. آموزش عالی در حال حاضر در ایران، شامل آموزش‌های دانشگاهی منتهی به مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. امروزه دانشگاه‌ها و مؤسسه آموزش عالی فراوانی در ایران در حال فعالیت هستند.
آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیرباز برای انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پدید آمده و در سال های اخیر رسالت های جدیدی از جمله کارآفرینی نیز به آن افزوده شده است. در بین تمامی عناصر و خرده نظام های آموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان مهم ترین عنصر و به منزله قلب این نظام یاد می شود زیرا بنیاد ی ترین ابزار فراهم آورنده دانش، تجربه و مهارت های دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه است. نهاد اجتماعی اموزش عالی به عنوان موتور محرکه اقتصادی جوامع و یکی از اساسی ترین عوامل توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورها قلمداد می شود. (نیلی، ۱۳۸۹: ۵۸- ۵۷) لذا وقتی از آموزش عالی سخن به میان می‌آید، مقصود از آن وجود نهاد‌های اجتماعی لازم برای پرورش و تولید افرادی دانشمند[۱۶۱] در امور مختلف علمی، فنی، پزشکی و اجتماعی است که هر کدام از آنان بتوانند به طور بالقوه این چرخ را بگردانند یا به عرصۀ جامعه وارد شوند. (اعتماد امامی، ۱۳۸۲: ۲۷۹)
دو نگرش کلی نسبت به آموزش عالی وجود دارد یکی انگیزش درونی یا فرامادی و دیگری بیرونی و مادی. انگیزش درونی یا فرامادی به عزت نفس، رشد شخصی، تحقق ذات و… مربوط می شود در حالی که انگیزش بیرونی و مادی به کسب پایگاه اجتماعی، پذیرش اجتماعی، نیازهای ارتباطی و… می پردازد. (رستگار خالد، ۱۳۹۰: ۱۴۱)
۳-۲-۳ سرمایه فرهنگی
واژۀ سرمایه، تأکید بر این امر دارد که مولد است و «شما را قادر می‌سازد تا ارزشی به وجود آورید، کاری انجام دهید، به هدفی نایل شوید، مأموریتی را در زندگی انجام داده و نقشی در جهان ایفا کنید» (شارع پور خوش‌فر، ۱۳۸۱: ۶۶) واگت[۱۶۲] بر این عقیده است که «سرمایه ثروتی مولد است که شخص می تواند برای ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کار برد» (واگت، ۱۹۳۳: ۲۹)
برداشت بوردیو[۱۶۳] از سرمایه، از معنای پولی سرمایه در اقتصاد وسیع‌تر است. در حقیقت، سرمایه منبعی عام است که می‌تواند شکل پولی و غیرپولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود گیرد (انهییرر و گرهاردز[۱۶۴]، ۱۹۹۵: ۸۲۶).
ترنر[۱۶۵] سرمایه فرهنگی[۱۶۶] را مجموعۀ نمادها، عادات، منش‌ها، شیوه‌های زندگی که به طرز غیررسمی بین افراد شایع است، تعریف می‌کند. کالینز[۱۶۷]، سرمایه فرهنگی را شامل «منابعی نظیر مکالمات از پیش اندوخته در حافظه، شیوۀ زبانی، انواع خاص دانش یا مهارت، حق ویژۀ تصمیم‌گیری و حق دریافت احترام می‌داند» (ملاحسنی، ۱۳۸۱: ۳۰۰) سرمایه فرهنگی شامل گرایش‌ها و عادت‌های پابرجا و تثبیت‌شده در طول فرایند جامعه‌پذیری و نیز صلاحیت‌های تحصیلی و فرهیختگی است. (نوغانی، ۱۳۸۳: ۱۷) همچنین سرمایه فرهنگی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد تعریف شده است. (فکوهی، ۱۳۸۱: ۳۰۰)
کاتسیلین و رابینسون[۱۶۸] (۱۹۹۰) سرمایه فرهنگی را قابلیت افراد در فرهنگ پایگاهی بالای جامعه و رفتارها، عادت‌ها و نگرش‌های وابسته به آن تعریف می‌نمایند. آنها سرمایه فرهنگی را با حضور افراد در تئاترها و سخنرانی‌ها و بازدید از موزه‌ها و گالری‌های هنری سنجیدند. (لری و واینینگر[۱۶۹]، ۲۰۰۳: ۶۰۶).
به تعبیر بوردیو[۱۷۰] «اگر در صدد فهم جهان اجتماعی هستیم، باید ایده سرمایه، انباشت آن و تأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنیم» (شارع پور حوش‌فر، ۱۳۸۱: ۱۳۴)
پیر بوردیو و ژان کلود پاسرون[۱۷۱]، در تحقیقی که بر اساس فرضیه عدم تساوی سرمایه فرهنگی انجام داده اند، چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که نابرابری فرهنگی فقط با رفتار و اعمال فرهنگی که برای افراد و گروه ها مقدور است، مشخص می‌شود. تئاتر رفتن، مجله و روزنامه خواندن، سینما رفتن، دوربین عکاسی داشتن و امثال آنها می‌توانند به عنوان نشانه ها و امکانات سرمایه فرهنگی به شمار آیند که به طور یکسان در دسترس همه نیست. بوردیو معتقداست که سرمایه اقتصادی می‌تواند برای صاحب خود، سرمایه فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند و سرمایه فرهنگی نیز با کارکرد خود، سرمایه اقتصادی را به وجود آورد. (روح الامینی، ۱۳۷۷: ۱۱۷)
.بوردیو سرمایه فرهنگی را شکل غالب سرمایۀ نمادین در جوامعی می‌داند که در آنها نظام مدرسه و هنرِ نوشتن گسترش یافته است. در چنین جوامعی، سرمایه نمادین دارای مشخصاتی پایدار است و در قالب کتاب‌ها، عناوین نهادینه شده مثل مدارک تحصیلی و غیره ترسیم می‌گردد. (جانعلیزاده و چوب‌بستنی، ۱۳۸۹: ۲۳۸- ۲۱۷)
بوردیو در نظریه سرمایه فرهنگی خود مدعی است سرمایه فرهنگی می‌تواند به سه شکل ظاهر شود. ۱- تجسم یافته که شامل تمامی اشیاء و کالاهای فرهنگی (میزان آشنایی و فعالیت های هنری مانند موسیقی، خط و نقاشی، ورزش، زبان خارجی و ..)
۲- عینیت یافته که شامل مؤلفه های نرم افزاری (کتاب، تابلوهای نقاشی، عضویت در کتابخانه،) وسایل سخت افزاری (کامپیوتر، اینترنت، ماهواره، دوربین)
۳- نهادینه شده که مربوط به انواع مدارک تحصیلی، گواهی نامه‌های معتبر فنی و حرفه ای است. (بوردیو، ۱۹۹۷: ۴۲).
۳-۲-۴ هویت نقش جنستی
مفهوم هویت نقش جنسیتی[۱۷۲] مجموعه انتظاراتی است درباره رفتاری که برای افراد دارنده آن جنسیت مناسب تلقی می شود این نتظارات بسته به نحوۀ تعریف مردانگی و زنانگی فرق دارد(استفانی[۱۷۳]، ۱۳۸۲: ۳۳) همچنین شامل نگرش ها و رفتارهایی است که برای مردان و زنان در فرهنگی خاص مناسب قلمداد می شود(گولومبوک و فی وش[۱۷۴]، ۱۳۸۲: ۱۱) هر جامعه ای از زنان و مردان انتظار دارد که نقش های جنسیتی یا الگوهای رفتار، تعهدات و امتیازات خاصی را که مناسب برای هر جنس به نظر میرسد ایفا نمایند و از آنجا که پایگاههای اجتماعی منعکس کنندۀ جنس ها عموماً نابرابر می باشند لذا نقش های جنسیتی معمولاً منعکس کننده و تقویت کننده هر گونه طبقه بندی جنسی است که وجود دارد(رابرتسون[۱۷۵]، ۱۳۷۲: ۲۷۶). یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی ، هویت جنسی است. این که انسانی زن نامیده می شود یا مرد پس از هستی و حیات او مهمترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون فرد است. پس این نقشها به کودک آموخته می شود و اورا در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت او تشویق می کنند ( موحد و همکاران ، ۱۳۹۱).
ﻳـﻮرﺑﺮگ[۱۷۶] (۱۹۷۴) عنوان می‌کند، ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨسی ﻛﻪ ﺑﺨﺶ مهمی از ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دﻫﺪ، ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زن ﻳﺎ ﻣﺮد از ﺧﻮد دارد. ﻓﺮد ﻣﻲآﻣﻮزد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮد ﻳﺎ زن آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ ﺧﺎصی ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ، رﻓﺘﺎر و اﺣﺴﺎس ﺧﺎصی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮊﻧﺘﻴﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. (زرین‌جوی‌ و عباسپور، ۱۳۹۱: ۸۵).
۳-۳ منابع پرسشنامه
در این تحقیق برای پرسشنامه نگرش به آموزش عالی به صورت تلفیقی از دو پرسشنامه لاتین که در دو تحقیق مختلف به کار گرفته شده بود، ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. اولین پرسشنامه از تحقیق فارنهام و مک‌مانس[۱۷۷](۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی بوده و پرسشنامه دوم از تحقیق پام ماراس (۲۰۰۷) که در تحقیقی مشابه به بررسی نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی پرداخته شده؛ گرفته شده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۱

با روش ارزش گذاری ذکر شده در بالا که برای گزینه های بسیار زیاد طیف لیکرت، ارزش یا مقدار ۵ و برای گزینه های بسیار کم ، ارزش یا مقدار ۱ ، در نظر گرفته شده ، مقیاس ترتیبی یا رتبه ای به مقیاس شبه فاصله ای[۲۰] تبدیل می شود که امکان استفاده ی پژوهشگر از آمار پارامتریک و مدل سازی معادلات ساختاری را فراهم می کند.
برای گردآوری داده های این بخش ، پرسشنامه هایی که قبلاً در تحقیقات و پایان نامه های مشابه قبلی مورد استفاده قرار گرفته است، با توجه به مدل تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها بازنگری و توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفتند. سپس نسبت به سنجش روایی محتوای سؤالات پرسشنامه توسط خبرگان اقدام گردید.
۳-۷) اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله ی اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به معتبر بودن بکارگیری ابزار مورد نظر پیدا کند ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۴۴) .
۳-۷-۱) روایی( اعتبار)[۲۱] ابزار پژوهش
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۴ ؛ ۱۵۵ ) . به عبارت دیگر روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته یا چیز دیگری را سنجیده است؟ به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا نه؟ ( سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۲۳).
چون در این تحقیق ، مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیر ها، پرسشنامه است ، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است ( طاهری، ۱۳۸۷، ۲۳۵). در این پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار صوری ابزار گردآوری داده ها مورد بررسی گردیده است.
اعتبار محتوای[۲۲] پرسشنامه این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی برای استفاده از مفهوم می باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که معمولا” برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹۱-۲۸۸ ).بنابراین اعتبار محتوا،ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوا استفاده شد. سی اچ لاوشه[۲۳] یک روش پرکاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. این روش میزان موفقیت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص را اندازه گیری می کند که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
 
CVR نسبت اعتبار محتوا، ne تعداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی یا سودمند می دانند و N تعداد کل ارزیابان یا داوران (میرزایی،۱۳۸۸، ۳۲۷).
۳-۷-۱-۱) روایی صوری
در یک آزمون مقدماتی پرسشنامه بین چند نفر از خبرگان توزیع گردید. به منظور سنجش روایی صوری از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ضمن پاسخ به سؤالات، نظرات خود را در مورد مناسب بودن سؤالات پرسشنامه جهت سنجش شاخص مورد نظر و همچنین ابهامات موجود ابراز نمایند و نظرات اصلاحی آنها اعمال شد.
۳-۷-۱-۲) روایی محتوا
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط ۵ نفر از اساتید رشته ی مدیریت بازرگانی، پس از اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است. سپس پرسشنامه ها بین ۵ نفر از خبرگان صنعت تولید ماشین آلات راهسازی قرار گرفت و روایی محتوا برای شاخص های تشخیص براساس نظرات مجموع ۱۰ ارزیاب محاسبه شد. براساس تعداد ۱۰ ارزیاب مطابق جدول زیر حداقل CVR مورد قبول معادل عدد ۶۲/۰ می باشد که نتایج محاسبات عددی بین ۰٫۶۲ تا ۱ را برای هرگویه نشان می دهد.
جدول ۳-۴ حداقل CVR مورد قبول با توجه به تعداد ارزیابان

تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول
۵ ۰٫۹۹ ۱۳ ۰٫۵۴
۶ ۰٫۹۹ ۱۴ ۰٫۵۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۳-۲-۲) روش جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد، پژوهش میدانی به مطالعه آزمودنی ها در محیط طبیعی خود میپردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی هاست درمطالعه حاضر از روش میدانی استفاده شده است.
۳-۳) قلمرو تحقیق
۳-۳-۱) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد در حوزه بازرگانی بین الملل می باشد.
۳-۳-۲) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.
۳-۳-۳) قلمرو مکانی
شامل اعضای حقوقی تولید کننده ماشین آلات راهسازی عضو در انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی خواهند بود که شامل ۱۰ شرکت به شرح ذیل می باشند:
آران پارت آسیا
پارس لودرز
تیراژه ماشین
دلتا راه ماشین
رهرو ماشین کویر
سپاهان ماشین رهیار
سنو پارس
صنعتی هلی خودرو
فاروب زمان
هپکو اراک
۳-۴) جامعه آماری
جامعه به مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته
میشود. محقق قبل از هرگونه اقدام برای نمونه گیری باید جامعهای که نمونه از آن انتخاب
میشود را تعریف کند(حسنزاده،۱۳۸۶،۹۸).
در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران ارشد اجرایی شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد که از انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی جهت شناسایی ایشان همکاری های لازم اخذ گردیده است. در ۱۰ شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، مجموعا ۹۳ نفر به عنوان مدیران ارشد اجرایی مشغول به فعالیت بوده اند.
۳-۵) روش گردآوری داده ها و اطلاعات
یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است .اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. ابزارهای گوناگون مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. هریک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها ، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهش گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خور را معتبر سازد ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۵۹). مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:
۳-۵-۱) مطالعات کتابخانه ای: در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌.
با توجه به نقش روش کتابخانه ای درتحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست‌و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند. به عبارتی دیگر،منظور از مطالعات کتابخانه‌ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته‌ای دور یا نزدیک می‌گردد. به همین دلیل غالباً اصطلاح مطالعات کتابخانه‌ای را مترادف با مطالعات تاریخی بکار می‌برند.
۳-۵-۲) مطالعات میدانی: روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد و برای جمع آوری داده های آماری ، روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است، با توجه به این که پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده های پژوهش است . محقق در این پژوهش به منظور دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ، حال و پیش بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزش گذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسشنامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی ها ، آسان و راحت بوده ، چراکه از پاسخگو خواسته می شود پاسخ و یا ارزیابی خود را نسبت به یک عقیده ، رفتار، باور و غیره براساس ملاک های ذهنی و یا عینی در یک دامنه ی پاسخی بین موافقت یا عدم موافقت ابزار دارد، در این تحقیق از پرسشنامه یا مقیاس لیکرت برای سنجش متغیر های تحقیق استفاده شده است.
جدول ۳-۲ ساختار کلی پرسشنامه ها به تف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

کیک نوع متغیر ها

بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

نمودار ۳- ۲ نمودار نرخ تورم کشور لهستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ … .۴۸
نمودار ۳- ۳ نمودار نرخ تورم کشور ایسلند از سال۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . .۴۸
نمودار ۳- ۴ نمودار نرخ تورم کشور بلغارستان از سال۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . ۴۸
نمودار ۳-۵ نمودار نرخ تورم کشور برزیل از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ ………………………………………………………….. .۴۹
نمودار ۳- ۶ نمودار نرخ تورم کشور از سال رومانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …۴۹
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول شمارهی (۲-۱) سرانه اسکناس در کشورها ۲۵
جدول شمارهی (۲-۲) تعداد اسکناس هاس در جریان از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۲-۳) هزینه های مربوط به امحاء اسکناس از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۳-۱) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور آرژانتین ۵۰
جدول شمارهی (۳-۲) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور لهستان ۵۰
جدول شمارهی (۳-۳) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور ایسلند ۵۰
جدول شمارهی (۳-۴) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشوربلغارستان ۵۱
جدول شمارهی (۳-۵) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور برزیل ۵۱
جدول شمارهی (۳-۶) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور رومانی ۵۱
جدول شمارهی (۳-۷) نتایج حاصل از برآورد الگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی آرژانتین ۵۲
جدول شمارهی (۳-۸) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی لهستان ۵۳
جدول شمارهی (۳-۹) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی ایسلند ۵۳
جدول شمارهی (۳-۱۰) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی بلغارستان ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۱) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی برزیل ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۲) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی رومانی ۵۵
جدول شمارهی (۳-۱۳) نتایج تغییر واحد پول ملی در کشورهای مختلف ۵۶
جدول شمارهی (۴-۱)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرهای مورد نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۲)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد
نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۳)نتایج حاصل از آزمون هم جمعی ۸۵
جدول شمارهی (۴-۴)نتایج حاصل از آزمون های تشخیصی ۸۶
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
درکشورهایی که سال های متوالی تجربه تورم را در نرخ های بالا داشته اند، بدلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ بالایی پول لازم است. این امر عملیات محاسباتی و حسابداری و نیز ارزیابی پروژه ها را بسیار مشکل می کند و پول ملی را در مقابل پول های خارجی، بی ارزش جلوه می دهد. از همه مهم تر حاصل چنین شرایطی، بروز بی ثباتی و حساس شدن انتظارات تورمی و شروع بی اعتمادی در اقتصاد خواهد بود. بسیاری از کشور های در حال توسعه که با تورم های بالا مواجه بوده اند، برای مقابله با اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، مجبور شده اند تا در واحد پول ملی خود تجدید نظر کنند. تغییر واحد پول ملی به عنوان یک سیاست اصلاحی در بسیاری ازکشور ها اجرا شده است. با توجه به روند تورمی دهه های اخیر در ایران و کاهش شدیدارزش پول ملی، اصلاح واحد پول ملی به منظورکاهش هزینه های مربوطه ضروری می نماید، با این وجود دولتمردان به دلیل نگرانی از بروز اثرات تورمی حاصل از اجرای این سیاست هنوز اقدام به اجرای آن نکرده اند. در این فصل به بیان کلیاتی در زمینه ی تغییر واحد پول پرداخته شده است.
۱-۲ بیان مسأله
تداوم افزایش نا متعادل حجم پول و به تبع آن افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها سبب شده است تا قدرت خرید هر قطعه اسکناس و مسکوک روز به روز بیشتر کاهش پیدا کند. نتیجه آن که کمیت متغیرهایی که با واحد پول سنجش می شوند، به گونه ای افزایش یافته که عملیات ثبت و نگهداری حساب ها و انجام مبادلات را با مشکل مواجه کرده است. وقتی که یک اقتصاد برای دوره ی طولانی نرخ های تورم بالایی را تجربه می کند و سطح عمومی قیمت ها به چندین برابرگذشته افزایش می یابد، برای معاملات معمول که به صورت نقدی انجام می شود حجم اسکناس و مسکوک زیادی مورد نیاز است. در مواردی افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید هر واحد پول به حدی می رسد که پول رایج به سختی می تواند به عنوان وسیله مبادله و واحد شمارش نقش خود را ایفا کند. برای مقابله با هزینه های ناشی از چنین مسائلی است که دولت ها مجبور می شوند در واحد پول خود تجدید نظرکنند و پول جدیدی را به جریان اندازند تا مشکلات موجود را رفع نماید.
تغییر واحد پول، به لحاظ فنی فرآیندی است که مطابق با آن پول ملی یک کشور، که به دلیل تورم قابل توجه شدیداً کاهش ارزش یافته است، مجدداً ارزش گذاری می شود و عموماً به لحاظ سادگی به شکل حذف صفر از پول ملی انجام می شود. پدیده بازنگری در ارزش پول ملی که در اقتصاد به آن رفرم پولی

متغیرها سؤالات پرسشنامه
منابع داخل صنعت
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

dmin/post-new.php#footnote-2″>[۱] یا بازسنجی پولی[۲] اطلاق می شود پدیده ی جدیدی نیست بلکه با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در می یابیم که بسیاری از کشور ها در مواجهه با تورم های شدید این سیاست را اعمال کرده اند. پول ملی نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی می باشد بلکه بر هویت ملی مردم و اقتدار سیاسی دولت ها تأ ثیرگذار است. کاهش ارزش پول ملی منجر به نااطمینانی مردم به پول ملی و رواج ارزهای خارجی درکشور می شود. این مسأله فشار روانی و اقتصادی زیادی را بر دولت ها وارد می کند. بدین منظور دولت ها در صورت کاهش ارزش پول ملی باید با اعمال سیاست های مناسب مانع از تضعیف پول ملی شده و برای حفظ ارزش آن تلاش کنند. زمانی که ارزش و جایگاه پول ملی به جای طلا و نقره توسط اعتماد عمومی مردم حفظ می شود، دولت ها وظایف خطیری برای حفظ ارزش و جایگاه پول دارند. با توجه به روند تداومی تورم در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته وکاهش شدید ارزش پول ملی، اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری به نظر می رسد. با این وجود کماکان دولتمردان نسبت به اجرای این طرح به دلیل نگرانی از اثرات تورمی ناشی از اجرای آن مردد می باشند. بدین منظور در این مطالعه با توجه به تجربیات سایر کشورها دراجرای طرح تغییرواحدپول ملی، به بررسی اثرات آن بر تورم پرداخته شده است. درعین حال با استفاده از برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک، اثر تغییر در تقاضای اسکناس و مسکوک، پس از تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر، بر تورم موردارزیابی قرار می گیرد.
۱-۳ اهمیت تحقیق
ارزش واقعی پول ملی در هر اقتصادی، شاخص قدرت اقتصادی و ثبات آن است وازجمله عمده ترین عوامل جذب سرمایه اعم از سرمایه های داخلی و خارجی برای مشارکت در سرمایه گذاری و تولید به شمار می رود که با ایجاد فرصت های شغلی جدید و تولید بیشتر در نهایت منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد. در حالی که کاهش ارزش پول ملی، نه تنها موجب توقف سرمایه گذاری وتولید خواهد شد بلکه فرار سرمایه، کاهش اعتماد مردم و افزایش نقدینگی در جامعه می باشد. ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می گذارد که نرخ تورم درآن کشور در طول سالیان متوالی بالا بوده و مردم برای استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بیشتری از اسکناس و مسکوک شوند و این دقیقاً اتفاقی است که در طول سال های گذشته در ایران رخ داده است.

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

۳-۹ مدل های آماری تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
پس از گردآوری داده های تحقیق و دستیابی به جامعه آماری در دسترس، با برآورد مدل های زیر، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:
فرضیه یک: جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.
مدل:
(۳-۱)
متغیر وابسته :
: سود سال آتی
متغیر مستقل:
: جریان وجوه نقد عملیاتی سال جاری
در این مدل منظور از CFO بخش نقدی سود می باشد.
: اقلام تعهدی سال جاری
در این مدل منظوراز ACC بخش تعهدی سود می باشد. که از اختلاف سود خالص با جریان وجوه نقد عملیاتی بدست می آید.
ضرایب:
:عرض از مبدا
:ضریب جریان وجوه نقد
:ضریب اقلام تعهدی
در مدل (۳-۱)، اگر ضریب جریان وجوه نقد( )به صورت معناداری از ضریب اقلام تعهدی () بیشتر باشد(، فرضیه اول تحقیق رد نخواهد شد. برای این کار از آزمون والد استفاده می شود.
فرضیه دوم: در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
فرضیه سوم: در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
برای آزمون فرضیات دوم و سوم نیز از سیستم معادلات همزمان زیر و آزمون نسبت راست نمایی میشکین (۱۹۸۳) استفاده می شود. در سیستم زیر، معادله اول را معادله پیش بینی و معادله دوم را معادله ارزشگذاری می نامند:
مدل:
معادله پیش بینی
(۳-۲) معادله ارزش گذاری
متغیر وابسته معادله ارزش گذاری:
: بازده غیرعادی سال آتی است که از اختلاف بین بازده شرکت و میانگین بازده بازار حاصل می شود.
متغیر مستقل معادله ارزش گذاری:
:سود سال آتی
:جریان وجوه نقد عملیاتی سال جاری
در این مدل منظور از CFO بخش نقدی سود می باشد.
: اقلام تعهدی سال جاری
در این مدل، منظوراز ACC بخش تعهدی سود می باشد. که از اختلاف سود خالص با جریان وجوه نقد عملیاتی بدست می آید.
ضرایب:
ضریب سود سال آتی
:عرض از مبدأ
:ضریب جریان وجوه نقد
: ضریب اقلام تعهدی
در فرضیه دوم انتظار داریم که ضریب اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری ()به صورت معناداری از ضریب اقلام تعهدی در معادله پیش بینی( )بیشتر باشد(<).
در فرضیه سوم نیز انتظار داریم که ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری( )به صورت معناداری از ضریب وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی( )کمتر باشد( (.
فرضیه چهارم: در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
فرضیه پنجم: در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

برای آزمون فرضیه های چهارم و پنجم تحقیق ابتدا لازم است تا ریسک ورشکستگی برای هر شرکت در هر سال محاسبه شود. برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از مدل چاریتو و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده است. این مدل نیز در مطالعات العطار و همکاران (۲۰۰۸) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۰۹) مورد استفاده قرار گرفته است.
ریسک ورشکستگی:
(۳-۳)
که در آن:
: متغیر دو ارزشی است که برای شرکت های ورشکسته مقدار ۱ و برای سایر شرکت ها مقدار صفر به خود می گیرد .
: خطر ورشکستگی ()،
: نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی ها،
: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها و
: نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی بر کل بدهی ها است.
مدل فوق با استفاده از روش برآورد لوجستیک (روش لوجیت) برآورد می شود و ریسک ورشکستگی با استفاده از آن محاسبه می شود.
جهت تشخیص ورشکستگی، ‌مدل‌ مورد استفاده، مدل) ‌Z”-SCORE (آلتمن‌ است.
آلتمن(۱۹۶۸، Altman) نخستین فردی است که مدل های پیش بینی چند متغیره را عرضه کرد. وی با بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و استفاده از نسبت های مالی بعنوان متغیرهای مستقل بدنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود. او مدل معروف خود را تحت عنوان مدل امتیاز z ارائه داد که در پیش بینی ورشکستگی معروف است . او در این روش از بین بیست و دو نسبت مالی که به نظر وی بهترین نسبت ها برای پیش بینی ورشکستگی بود، پنج نسبت را انتخاب نمود . در سال های بعد انتقاداتی همچون قابلیت کاربردی انحصاری این مدل برای مؤسسات عمومی، از سوی تحلیلگران و مدیران عنوان گردید، که آلتمن برای رفع این گونه انتقادات، موفق به رفع اشکالات مدل اولیه شد و مدل جدیدی را تحت عنوان z در سال ۱۹۸۳ بصورت زیر عرضه نمود.
این‌ مدل‌ که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X1)، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X2)، درآمد قبل‌ از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X3)، ارزش‌ دفتری‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ دفتری‌ بدهی‌ (X4)، فروش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X5) تشکیل‌ شده‌ به‌ صورت‌ زیر است:
 
Z”= 0/717X1 + 0/84X2 + 3/1X3 + 0/42X4 +0/998X5
حالت‌ ورشکستگی‌ کامل‌ Z<1/2
حالت‌ مابین‌ ورشکستگی‌ و غیر ورشکستگی‌ ۲/۱< z <9/2
حالت‌ سلامت‌ کامل‌ Z > 2/9
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق، از سیستم معادلات همزمان زیر به همراه آزمون نسبت راستنمایی میشکین (۱۹۸۳) استفاده می شود:
معادله پیش بینی
(۳-۴)
معادله ارزش گذاری
که در آن H متغیر مجازی است که برای موارد ریسک ورشکستگی بالا (بالاتر از میانه ریسک ورشکستگی کل شرکت ها در هر سال) مقدار یک و در سایر موارد مقدار صفر به خود اختصاص می‌دهد.
: ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
: ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
: ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری
: ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزش گذاری
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد( (.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری) (به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی) )بیشتر باشد( < ).
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از سیستم معادلات همزمان[۹۵] با رویکرد داده های ترکیبی[۹۶] استفاده شده است. دادههای ترکیبی اصولاً به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند. مدلهای مبتنی بر این نوع دادهها را مدل های رگرسیون دادههای ترکیبی نامیده میشود.
به طور کلی میتوان گفت دادههای ترکیبی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. واقع استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بردارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. مزایای استفاده از دادههای ترکیبی عبارتند از:
الف) از آنجا که دادههای ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.
ب) با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، دادههای ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.
ج) با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب تر و بهترند.
د) داده های ترکیبی تأثیراتی که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند.
و) داده های ترکیبی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.
ه) داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها حاصل می شود، حداقل سازد (ابریشمی، ۱۳۷۲).
در رویکرد داده های ترکیبی، روی عرض از مبدا و ضریب شیب مدل زیر محدودیت ها و فرضیاتی در نظر گرفته می شود:
(۳-۵)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است