سامانه پژوهشی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۸

می شد که مجدداٌ ساختمان مورد نظر خود را بنا نمایند. ضمناٌ به مستاجرینی که قبلاٌ دراین مکانها به کسب و پیشه مشغول بوده اند حق داده شد که در ساختمان جدید به کسب و پیشه سابق خود ادامه دهند. بعضی از مالکین برای خنثی کردن حق مستاجر، ساختمان جدید را در محلی بنا می کردند که امکان کسب و پیشه
۱ – در تالیفات حقوقی فرانسه دو اصطلاح ذیل غالباٌ بکار میرود و منشاء آثار زیادی بخصوص در زمینه ادله اثبات دعوی است که بطور خلاصه تعریف آنها را نقل می کنیم .
Civ . Cass , 10 dec 1855 D . 57 .l.56 2-
برای مستاجر در آنجا نبود و مستاجر ناچار می شد که بلاعوض از حق کسب و پیشه و سرقفلی منصرف شود. در این موارد تقلب با استفاده از واقعه حقوقی صورت پذیرفته است. علت وسعت دایره تقلب و وسایل متعدد آن واضح است زیرا تقلب همیشه متوجه الزامات قانونی است و حقوق مجموعه ای از اوامر و نواهی قانونگذار است که ممکن است هر یک از آنها در معرض حیله و تقلب قرار گیرد. آنچه در مورد وسیله متقلبانه مورد نظر است نوع آن نیست بلکه تاثیر آن است. اگر وسیله ای برای فرار از قانون موثر نباشد انسان تحت سلطه قانون باقی مانده است، و در نتیجه عمل او نقض قانون و تجاوز به مقررات تلقی می شود و عنوان تقلب نسبت به قانون نخواهد داشت.
۲-۳- شرایط وسیله متقلبانه
۱-۲-۳- موثر بودن وسیله متقلبانه
شرط اساسی بنتیجه رسیدن تقلب نسبت به قانون این است که وسیله موثر باشد و بتواند انسان را بدون برخورد با موانع از قید قانون برهاند. و لازم است که این وسیله از جهت قواعد حقوقی صحیح و غیر قابل خدشه باشد و باید حقیقی باشد و صوری بودن موجب بی ثاتیری وسیله است.
موثر بودن وسیله حقوقی بدین معنی است که این وسیله ذاتاٌ صحیح و غیر قابل خدشه باشد. اگر بتوان از راههای معمولی در صحت وسیله ای که برای تقلب بکار رفته خدشه کرد دیگر احتیاجی به توسل به نظریه تقلب نیست. به همین جهت است که نظریه تقلب نسبت به قانون بعنوان یک وسیله فرعی و علی البدل شناخته شده است. یعنی اگر با استفاده از ضمانت اجرای طبیعی قوانین، نتوانیم از عمل غیر قانونی اشخاص جلوگیری کنیم می توانیم ازاین نظریه استمداد نمائیم. برای روشن شدن موضوع مثالهایی می آوریم.
از جمله راههایی که برای فرار از صلاحیت محاکم پیموده شده تغییر متقلبانه اقامتگاه است. اشخاص ممکن است برای فرارا ز صلاحیت دادگاه معینی اقامتگاه خود را که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه است تغییر دهد. حال اگر کسی با پیش بینی طرح دعوی علیه خود مبادرت به تغییر اقامتگاه برای فراراز صلاحیت دادگاه نماید ممکن است عمل او بعنوان تقلب نسبت به قانون مورد بحث قرار گیرد. ولی اگر بعد از ابلاغ دادخواست اقامتگاه خود را تغییر داده و در دادگاه ایراد تاریخ تقدیم دادخواست است و هر تغییری که پس از آن در اقامتگاه خوانده بوجود آید تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. درا ینجا بحث تقلب نسبت به قانون پیش نمی آید چون وسیله از نظر حقوقی موثر نیست.
از همین قبیل است تغییر تابعیت برای فرار از صلاحیت قوانین یک مملکت. استاد موردی ، می گوید:« وقتی وسیله از نظر قاعده تعارض موثر نیست مسئله تقلب مطرح نمی شود. برای مثال اگر بر طبق قواعد تعارض ، قانون صلاحیتدار در مورد نکاح و طلاق زوجین، قانون آخرین تابعیت مشترک آنها باشد و آخرین تابعیت مشترک فرضاٌ فرانسه باشد وقتی یکی از زوجین بمنظور بدست آوردن طلاق از فرانسه به سوئیس می رود ازاین مانور بهره ای نخواهد برد زیرا همسر او کماکان در فرانسه است و آخرین تابعیت مشترک آنها تابعیت فرانسه است و بر طبق قوانین آن که حاکم بر مقررات طلاق و نکاح زوجین است طلاق ممنوع است البته قبل از سال ۱۸۸۴».(۱)
بنابراین تغییر تابعیت دراین مورد از نظر حقوقی یک وسیله موثر نیست.
۲-۲-۳- حقیقی بودن وسیله تقلب
از شرایط به ثمر رسیدن تقلب این است که وسیله آن حقیقی باشد. عمل صوری که برای تقلب نسبت به قانون مورد استفاده قرار می گیرد وسیله حقیقی نیست. دادگاه به محض اثبات صوری بودن می تواند آنرا بی اثر کن. برای مثال کسیکه می خواهد از صلاحیت محکمه ای فرار کند ممکن است با حفظ اقامتگاه اصلی، اقامتگاه دیگری بطور صوری برای خود ایجاد کند و آنرا به دادگاه اعلام نماید برای فرار از مقررات مربوط به نرخ بهره از بیع صوری که به بیع شرط معروف شده استفاده کرده اند. در این موارد، وسیله، کافی برای فرار از قید قانون نیست. فقط توانسته است تجاوز به قانون را مخفی کند و با احراز واقع، این تقلب بی اثر می شود.
۳-۲-۳- جنبه فرعی و علی البدل بودن وسیله متقلبانه
نظر به اینکه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون علاجی است که بوسیله آن می توان از اجرای قانون خارجی جلوگیری نمود لذا باید فقط در موردی اعمال گردد که علاج دیگری وجود نداشته باشد و توسل به این علاج ضروری باشد. به عبارت دیگر منظور از فرعی و علی البدل بودن اجرای قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون این است که هرگاه وسیله دیگری موجود باشد که با آن بتوان از اجرای قانون جلوگیری کرد دیگر استناد به این قاعده لزومی نخواهد داشت.(۲)
اینک برای توضیح این نکته دو فرض مختلف را در نظر گرفته و برای هر یک مثالی ذکر می کنیم. فرض اول مربوط به موردی است که وسیله دیگری برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی موجود باشد و فرض دوم مربوط به موردی است که وسیله ای غیر از قاعده جلوگیری تقلب موجود نباشد.
مثال، یک زن مسلمان ایرانی می خواهد برخلاف قانون ایران که نکاح مسلمه را با غیر مسلم جایز

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

نمی داند ( ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ) با یک مرد غیر مسلمان خارجی ازدواج کند و لذا برای فرار از مقررات قانون فرض اول– وسیله دیگری برای جلوگیری ازاجرای قانون خارجی موجود باشد.
ایران به انگلیس رفته و در آنجا ازدواج می نماید. بدیهی است اگر در ایران حقوق حاصله از این نکاح مورد مطالبه قرار گیرد به چنین درخواستی نباید ترتیب اثر داده شود. البته باید توجه داشت که در این مورد اگرچه
۱ – موری ، سلب صلاحیت از قانون صلاحیتدار بر اثر نظم عمومی در روابط بین الملل و تقلب نسبت به قانون ، ص ۱۶۵
۲ – در مورد استناد به قاعده نظم عمومی نیز همین شرط را باید رعایت کرد یعنی قاعده مزبور هم فقط در موردی باید اعمال گردد که برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی راه دیگری نباشد و چنانچه وسیله دیگری باشد اجرای قاعده نظم عمومی را مانع می شود
قصد تقلب نسبت به قانون ایران وجود داشته ولی چون دادگاه ایران می تواند به استناد ماده ۶ قانون مدنی ایران، که اتباع ایران را از حیث احوال شخصیه ولو اینکه مقیم در خارجه باشند تابع قانون ایران می داند، حکم به بطلان چنین نکاحی دهد لذا توسل به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لزومی نخواهد داشت.
فرض دوم– وسیله ای غیر از قاعده جلوگیری از تقلب وجود نداشته باشد.
اگر در مثال بالا فرض کنیم که زن مسلمان ایرانی برای فرار از مقررات قانون ایران ترک تابعیت ایران و تحصیل تابعیت انگلیس را بنماید و بعداٌ به ایران برگردد دادگاه ایران قاعده جلوگیری از تقلب را درباره او اجرا خواهد نمود.
زیرا در این فرض علاج همین قاعده است و دادگاه ایران نمی تواند درامری که مربوط به حاکمیت دولت دیگر است قضاوت نموده حکم به بطلان تابعیت دهد و چون قانون ایران بر این نکاح حکومت نمی کند تا بتوان به استناد آن رای به بطلان نکاح داد لذا دادگاه ایران نکاح مزبور را فقط از باب استناد به قاعده جلوگیری از تقلب محکوم به بطلان خواهد کرد.
گفتار دوم:
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی زمینه مساعدی برای تقلب نسبت به قانون می باشد. وجود دولت ها که هر یک حاکمیت مستقلی دارند موجب شده که افراد برای استفاده از رژیم های حقوقی مختلف و امکانات متعددی که در قلمروی هر دولت وجود دارد متوجه تقلب نسبت به قوانین دولت متبوع خویش شوند. نظر به اینکه قانون مدنی ما در قسمت حقوق بین الملل خصوصی مقتبس از سیستم فرانسه است و تقلب در حقوق بین الملل خصوصی در این کشور دارای سابقه ممتدی است لذا توجه بیشتری به حقوق فرانسه معطوف می داریم.
مسئله تقلب در حقوق بین الملل خصوصی از مسائل مشکل و پیچیده محسوب می شود. بوسیله قاعده حل تعارض صلاحیت های قانونی دولت های مختلف نسبت به موضوع معینی تعیین می شود. بدین منظور تشخیص صلاحیت به عوامل معینی ارجاع می شود. برای مثال ماده ۷ قانون مدنی ایران که از قواعد تعارض قوانین ما محسوب می شود، صلاحیت قانون ملی خارجیانی را که در ایران زندگی می کنند در مسئله احوال شخصیه ایشان پذیرفته است. در اینجا تابعیت عامل تعیین قانون صلاحیتدار نسبت به احوال شخصیه خارجیانی است که در ایران زندگی می کنند. بنابراین اگر این فرد فرانسوی باشد قوانین فرانسه نسبت به احوال شخصیه او اجرا میشود. ولی اگر احوال شخصیه یک ایرانی مورد بحث قرار گیرد مقتضای تابعیت ایرانی او این است که قوانین ایران در مورد او به کار بسته شود. ( ماده ۶ قانون مدنی ایران)
در حقوق معروف به کامن لو ( آمریکایی و انگلیسی ) اقامتگاه، عامل تعیین قانون صالح در مورد احوال شخصیه می باشد. به این ترتیب ملاحظه می شود که عامل تشخیص صلاحیت ثابت و غیر قابل تغییر نیست و در غالب موارد با اراده افراد بستگی و ارتباط دارد. یک نفر فرانسوی که در ایران ساکن است می تواند تابعیت ایران را قبول کند و بطور غیر مستقیم قوانین فرانسه را که در حال عادی باید نسبت به او اجرا شود بی اثر سازد. ممکن است تغییر تابعیت در این شرایط ناشی از قصد تقلب و فرار از ممنوعیت های قانون ملی باشد و هدف شخص این باشد که از قوانین یک کشور دیگر که منافع او را بهتر تامین می کند بهره برداری کند. بنظر می رسد در این مورد نیز تقلب با سایر موارد آن اختلاف ندارد. عناصر تشکیل دهنده تقلب در این فعل و انفعالات موجود می شوند. یعنی با استفاده از وسیله ای که از نظر حقوقی صحیح و موثر است از یک تکلیف قانونی اجتناب شده و این عملیات منحصراٌ بقصد فرار از قانون انجام گرفته است. دادگاههای فرانسه در خصوص تقلب در حقوق بین الملل خصوصی و خنثی کردن آن تردید نکرده اند و در این مورد همانند سایر موارد سختگیری میکنند. مستند ابطال تقلب در این مورد همان اصل کلی حقوقی معروفی است که بموجب آن تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثنا وارد می سازد. ولی به عقیده بعضی از مولفین لازم است ضمانت اجرای تقلب در حقوق بین الملل خصوصی از سایر موارد تقلب تفکیک شود و در این مورد با استفاده از نظم عمومی بین المللی، تقلب خنثی شود، البته ما با بند دوم این نظر موافق نیستیم و ضمانت اجرای تقلب در حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی نمی باشد و تقلب نسبت به قانون یک قاعده ای مستقل با ضمانت اجرای قوی می باشد که ما در قسمتهای مختلف این پایان نامه به کرات در مورد آن بحث و تجزیه و تحلیل نموده ایم.
بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد ( تقلب نسبت به قانون ) را پیش بینی کرده اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده اند، در این پایان نامه به چند نمونه از این کشورها اشاره می
شود.
الف – تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی
در حقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ، در موضوع تعارض قوانین رویه ی قضایی آن کشور تقلب نسبت به قانون را به عنوان مانعی بر اجرای قانون ذی صلاح خارجی مطرح کرده است. بر اساس آرای صادره توسط محاکم این کشور در خصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیر واقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح قابل اجرا اقدام کنند. بنابراین محاکت لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فراریان از اجرای
قانون صالح را مجازات می کنند.(۱)
در حقوق بین الملل خصوصی اتریش اگر چه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی
A.Huss.jurisclasseur de Droit international 1983Leglslation Comparee Fssc3.p.5. -1
دکترین و نظریات حقوقی در این کشور متمایل به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقق در قصد و انگیزه اصحاب دعوی از تغییر عناصر ارتباطی همچون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی است.
بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که می تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهره مند گردد.(۱)

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۳

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: « نعم الشئ الفرار من الحرام الی الحلال ».(۳)
به نظر می رسد که از این روایت نمی توان صحت حیله و تقلب را استنتاج کرد. زیرا فرار از حرام به حلال این است که انسان مرتکب فعل حرام نشود نه اینکه بر فعل حرام، سرپوش حلال بگذارد و به سادگی مرتکب آن شود و اصولاٌ فرار از امری مستلزم اجتناب از آن است و منظور از این روایت جواز حیله نیست، بلکه ناظر به « حیله مشروع » است که دارای شرایط خاص خود می باشد و هیچیک از حیله هایی که در باب ربا و اضرار به غیر و امثال آن تصور شده و برای تصحیح آن، به روایت مزبور استناد کرده اند، بطور مسلم از قبیل حیله مشروع نمی باشند. روایت دیگری که برای اثبات صحت حیله به آنها استناد شده، روایات مربوط به بیع « عینه » است به نظر ما نه تنها دلالتی بر صحت بیع عینه ندارند، بلکه اصولاٌ معارض با اخبار دیگری است که از بیع عینه و موارد مختلف آن نهی کرده اند.
بنابراین این روایات هم دلالتی بر صحت حیله ندارند.
۳- فتاوی
مسئله حیله و تقلب از قدیم الایام در فقه اسلام مورد بحث و بررسی بوده است و به مناسبت موارد متعددی
۱- دکتر عبد السلام ذهنی بک – الحیل المحظور منها و المشروع ص ۱۰۹ ، اعلام الموقعین ، جلد ۳ ، ص ۲۱۴ – ابن قدامه – المغنی ج ۴ ص ۱۷۶ به نقل از دکتر محمود کاشانی ، پیشین
۲- شیخ طوسی – خلاف – کتاب طلاق مسئله ۶۰- فقها ازاین حدیث یک قاعده کلی استخراج کرده اند بدین بیان که « اذا حرم الله شیئاٌ حرم ثمنه » . یعنی هنگامیکه خداوند چیزی را تحریم نماید بهای حاصل از فروش آنرا نیز حرام کرده است.
۳- چه خوب است فرار از حرام به سوی حلال
که در ابواب فقه از حیله وجود داشته، بعضی از فروع مبتلا به آن را مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال در باب ربا، از تخلص از ربا بحث شده و به همین مناسبت از صحت و بطلان حیله گفتگو به میان آمده است . عموماً در کتب فقهی بحث حیله و تقلب بیشتر در باب ربا و شفعه و طلاق آمده است ولی در سایر مباحث فقه هم فروعی از حیله و تقلب عنوان شده است و هرچند موافقین صحت حیله و تقلب بخصوص در فقه امامیه فراوانند، ولی مخالفین حیله و تقلب هم کم نیستند. ما در این قسمت به ذکر بعضی از این فتاوی می پردازیم.
محقق اردبیلی از مخالفین حیله و تقلب است. فتاوای او در باب حیله و تقلب مشهوراست و غالب فقها آنرا نقل کرده اند، عین عبارت او چنین است: « و ینبغی الا جتناب عن الحیل مهما امکن و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عندالله تعالی و لا ینظر الی الحیل و صوره جوازها لما عرفت من عله تحریم الربا ». ترجمه: باید مهما امکن از ارتکاب حیله و تقلب اجتناب شود و اگر کسی ناگزیر از آن شد، کاری کند که موجب نجات او نزد خدای بزرگ باشد و فریب حیله و صورت ظاهر آن را نخورد بلکه بعلت و حکمت تحریم ربا توجه کند.
در این فتوی که تجلی روح تقوی و پارسایی صاحب آن است به حکمت وضع قانون توجه شده است، و همین امر از مبانی ابطال حیله و تقلب بشمار میرود. این فقیه عالیقدر بطوریکه بعداٌ خواهیم دید از مخالفین جدی و همه جانبه حیله و تقلب هستند و در کلیه مسائلی که مبتنی بر حیله و تقلب است با قاطعیت باب حیله را سد کرده است.
یکی از فقها صدر اسلام بنام ناصر در کتاب فقهی خود بنام ناصریات فتوای کلی و صریح بر بطلان حیله و تقلب داده است. او که از اجداد سید مرتضی و از خاندان امامت است می گویند: « کل حیله فی الشفعه و غیرها من المعاملات بین الناس فانی ابطلها و لا اجیزها ». یعنی هر حیله و تقلبی را چه در شفعه و چه در سایر معاملات رایج بین مردم، من باطل می دانم و آنرا تجویز نمی کنم ».
( ناصریات ضمیمه جوامع الفقهیه مسئله شماره ۱۷۸ به نقل از دکتر کاشانی )
ابن قدامه، که از مشاهیر فقهای عامه است از مخالفین جدی حیله و تقلب بشمار می رود که در المغنی باب ربا ص ۴۳ و جلد چهارم، نظر او در این خصوص بیان شده که با توجه با جامعیت و ارزش علمی فتوای او در این قسمت ابتدا عین آن را و سپس ترجمه آن را ذکر می کنیم.
« لنا: ان الله تعالی عذب امه بحیله احتالوا فمسخهم قرده، و سما هم معتدین و جعل ذلک نکالا و موعظه للمتقین. لیتعظوا بهم و یمتنعوا من مثل افعالهم و لا ن الله تعالی انما حرم المحرمات لمفسدتها و الضرر الحاصل منها، و لا تزول مفسدتها مع ابقاء معناها باظهار صوره غیر صورتها، فوجب ان لا یزول التحریم کما لو سمی الخمر بغیر اسمها لم یبح ذلک شربها و قد جاء عن النبی صلی الله علیه و سلم: لیستحلن قوم من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها »، ترجمه: « نظر ما در باب حیله و تقلب این است که خداوند امتی را بعلت حیله عذاب کرد و آنان را بصورت بوزینه مسخ گردانید و آنان را تجاوز کار نامید و این امر را درس عبرتی برای متقین قرار داد تا ز سرنوشت آن امت عبرت گیرند و از ارتکاب نظیر اعمال آنان امتناع نمایند. همچنین خداوند محرمات را بعلت فسادی که در آنها وجود دارد و ضرری که از آنها ناشی می شود حرام کرده است و این مفسده با تغییر صورت ظاهر عمل، و ابقاء معنی آن زائل نمی شود، بنابراین لازم است که تحریم هم بحال خود باقی بماند چنانکه اگر به شراب، اسم دیگری بگذارند این امر موجب اباحه شرب نمی شود. و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم منقول است که: عده ای از امت من شراب را حلال می کنند از این طریق که اسم دیگری بر آن می نهند».
وحید بهبهانی، نیز در تالیفات خود مکرراٌ از حیله و تقلب بحث کرده است.(۱)
او با اکثر حیله های مشهور مخالف است و در رساله ای که تحت عنوان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

« قرض بشرط معامله محاباتیه»، برشته تحریر درآورده در باب حیله چنین گفته است: « بدان که عده ای از علمای زمان ما معتقد به حیلت قرض بشرط معامله محاباتیه شده اند و منظور من از معامله محاباتی این است که مقرض چیزی را به مقترض زیاده بر ثمن المثل بفروشد و یا اینکه به کمتر از ثمن المثل خریداری کند و یا سایر عقود مثل صلح و اجاره را به این نحو منعقد سازد حتی بعضی از آنان مدعی عدم خلاف در بین شیعه شده اند و اختلاف را به عامه نسبت داده اند. و به همین علت است که این نوع معامله بین مردم شیوع یافته، بطوریکه ممنوعیت و کراهتی در آن قائل نیستند و بهیچوجه در این مورد احتیاط نمی کنند هرچند که رویه فقها در شبهات، اجتناب و احتیاط است.
مثل اینکه در هنگام روزه استعمال دخانیات نمی کنند هرچند روزه مستحبی باشد و ترک استعمال فی الجمله مضر باشد و یا اینکه ترک عادت در نهایت مشقت و موجب اختلال دماغ و تشویش ذهن نسبت به نماز و سایر عبادات گردد ولی در خصوص معامله مزبور یعنی قرض بشرط معامله محاباتیه اصلاٌ احتیاط نمی کنند و حال آنکه خوردن درهمی از ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد بار زنای با محارم مثل مادر و خواهر و عمه و خاله درخانه خدا می باشد، و سایر تهدیدات بالغه و تخویفات هائله ای که در این باب رسیده است. حتی خداوند تعالی در قرآن کریم اکتفا به یک تحذیر نکرده است، بلکه آنچه من یافته ام هفت آیه است. از جمله: « فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله»(۲)
۱ – او به آقا باقر بهبهانی نیز معروف است صاحب تعدادی از رسالات جالب و استاد عده ای از فقها ء بزرگ امامیه است .
۲ – و اگر دست از ربا برنداشتید پس اعلان جنگ با خدا و رسول او بدهید .
و « من عاد فاولئک اصحاب النار ».(۱)
و « الله لا یحب کل کفار اثیم»(۲)
و اما سنت نبوی که از حد احصاء بیرون است. مثل این حدیث که: « کسیکه ربا خورد خداوند معده او را از آتش جهنم بقدری که ربا خورده است پر می کند و اگر ربا را برای غیر خوردن گرفته باشد، خداوند هیچ طاعتی را از او تا هنگامی که قیراطی از این ربا در نزد او است قبول نمی کند. و دائماٌ در لعنت خدا و ملائکه باقی خواهد بود».(۳)
در میان فقهای عامه،ا مام احمد بن حنبل و پیروان او از مخالفین حیله و تقلب هستند. در اینجا چند فتوای مشهور را از او ذکر می کنیم.
۵-امام احمدبن حنبل، در این خصوص گفته است: « هیچ یک از انواع حیله و تقلب جایز نیست.(۴)
و در باب شفعه می گوید « هیچیک از انواع حیله برای خنثی کردن شفعه و بطور کلی حیله بمنظور ابطال حق فرد مسلمان جایز نیست».
۶-ایوب السختیانی، در مورد کسانی که دست به حیله میزنند گفته است: « این افراد خداوند را فریب می دهند مثل اینکه می خواهند بچه ها را فریب دهند و اگر بجای ارتکاب حیله و تقلب مقصود خود را بطور علنی و آشکار انجام می دادنند ، بنظر من زشتی آن کمتر بود».(۵)
-۷ابن قیم، عنایت خاصی به مسئله حیله و نقلب مبذول داشته و بیش از چهارصد صفحه از کتاب نفیس خود را به بحث از حیله و موارد آن و آراء و نظرات مربوط به آن اختصاص داده است. تحقیقات علمی او که با استفاده از نظرات سایر فقها ی اسلام صورت گرفته از جهت تاریخی و علمی بسیار سودمند و ارزنده است.(۶)
۱ – و کسانیکه از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاوید معذب خواهند بود .
۲ – و خداوند دوست نمی دارد هر ناسپاس تبهکاری را
۳- من اکل الربا ملاء الله بطنه من النار جهنم بقدر ما اکل و ان حاصل منه لغیر اکل ما قبل الله منه عملا و یکون دائماٌ فی لعنه الله و الملائکه مادام معه قیراط منه .
۴- لا یجوز شئ من الحیل فی ذلک و لا فی ابطال حق مسلم
۵- یخادعون الله کانما یخادعون الصبیان ، فلو اتوا الامر عیاناٌ کان اهون علی
۶-ابن قیم الجوزیه متولد ۶۹۱ هجری و متوفی بسنه ۷۵۱ هجری ، استاد او ابن تیمیه ، بوده است که ابن قیم در تالیفات خود از او به شیخ الاسلام یاد میکند . ابن قیم از علمای بزرگ زمان خود بوده و در رشته فقه و اصول دین و لغت عرب و علم کلام ، متبحر بوده است . از خصوصیات بارز فکری او ، اصرار در مبارزه با تقلید کورکورانه در اعتقادات و اهتمام در متکی ساختن آراء و عقاید خود به کتاب و سنت بوده است . ابن قیم نظرات خود را پس از بررسی و وقوف بر آراء طوائف مختلف مسلمین ابراز میکرده ، بحدی که عقیده و مذهب او را مبنی بر انتخاب دانسته به این معنی که او از مذهب و فرقه معینی تبعیت نکرده بلکه او تابع حق بوده و خود را به هیچیک از مذاهب مقید و محصور نمی دانسته است .
او در ابطال حیله و تقلب و رد آن دقت و موشکافی بسیار کرده که ذکر قسمتی از عقاید او در این مقام ضروری است. بنظر ابن قیم، اکثر حیل با اصولی که ائمه اربعه فقه قبول کرده اند، سازگار نیست و اضافه میکند: «حیله موجب از بین رفتن تحریم می شود درحالیکه سبب حرمت باقی است و باعث اسقاط وجوب می شود درحالیکه سبب و علت وجوب ، کماکان باقی است و بنابراین حیله و تقلب از جهات متعددی حرام است.
اول- ارتکاب حیله و تقلب ملازمه با انجام فعل حرام و ترک فعل واجب دارد.
دوم- حیله و تقلب متضمن مکر و خدعه و مشتبه ساختن امور بر مردم است.

پژوهش – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

رقابت پذیری

۶۴۳/۰

۷۴۱/۰

تأیید

با توجه به نتایج سطح معناداری دو متغیر سرمایه نوآوری و توان فناوری اطلاعات دارای سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می باشند که نشان دهنده توزیع غیرنرمال این دو متغیر می باشد. برای سایر متغیرها در این آزمون سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ میباشد. لذا فرض صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد می شود. فرضیه پژوهش به معنای توزیع غیرنرمال و فرضیه صفر به معنای توزیع نرمال برای داده ها می باشد.
۴-۳-۲) آزمون فرضیات تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق به دلیل تعداد کم نمونه آماری (زیر ۱۰۰ نفر) از نرم افزار PLS استفاده گردید.
مدل کلی تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی به بوته آزمون قرار داده شده است. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
۱- قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
۲- زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای بررسی معناداری همبستگی‌های مشاهده شده از روش‌های خودگردان سازی (بوت استراپ[۳۲]) و یا برش متقاطع جک نایف[۳۳] استفاده می‌شود. در این مطالعه از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره t را به دست می‌دهد. در سطح خطای ۵% اگر مقدار آماره بوت استراپینگ t-value بزرگتر از ۹۶/۱ باشد همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.
به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:
۱- مدل بیرونی[۳۴]: مدل بیرونی هم ارز مدل اندازه‌گیری (تحلیل عامل تأییدی) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان می‌دهد.
۲- مدل درونی[۳۵]: مدل درونی هم ارز مدل ساختاری (تحلیل مسیر) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی می کند (داوری و رضازاده،۱۳۹۲، ۱۳۷).
۴-۳- ۲-۱) مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری)
همانطور که بیان شد مدل بیرونی هم ارز تحلیل عامل تأییدی است. یعنی جهت بررسی مدل، نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آنها از از مدل بیرونی استفاده شده است. در واقع تا ثابت نشود متغیرهای مشاهده گر، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه‌گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد. برای آنکه نشان داده شود متغیرهای پنهان به درستی اندازه گیری شده‌اند از مدل بیرونی استفاده شده است. نتایج مدل اندازه‌گیری در جدول ۴-۱۱ ارائه شده است.
کدگذاری متغیرها در نمودار مدل کلی به شرح جدول ۴-۱۰ می باشد:
جدول ۴-۱۰- کدگذاری متغیرها

کدها متغیرها
WTO الحاق به سازمان تجارت جهانی
IN.INPUT.RES منابع داخل صنعت
Market situ موقعیت در بازار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

یکپارچگی (ادغام) دانش

۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش به منظور تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها از روش های آمار توصیفی و همچنین روش های آمار استنباطی استفاده شده است. برای بررسی مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و شاخص های آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق ،با هدف سنجش روابط همزمان ، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیر ها از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است.
۳-۹-۱) معرفی روش PLS
پیدایش روش حداقل مربعات جزئی[۲۵] به زمانی بر می گردد که هرمان والد (۱۹۷۵) دو روش تکراری با استفاده برآورد کمترین مربعات برای مدل های یک مؤلفه ای و چند مؤلفه ای و همبستگی بنیادی را معرفی کرد. انگیزه رشد PLS توسط والد یافتن وضعیتی بود که بین تحلیل داده ها و مدلیابی سنتی باشد. زیرا مدل یابی سنتی دارای مفروضه های سخت گیرانه ای در مورد توزیع احتمالی داده ها بود ولی رویکرد PLS آزاد توزیع (نابسته به توزیع) می باشد.
کمترین مربعات جزئی روش نسبتا جدیدی از معادلات ساختاری رگرسیونی است. این روش هم برای رگرسیون تک متغیری و هم چند متغیری و با چند متغیر وابسته کاربرد دارد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل، PLS متغیرهای تبیینی یا مستقل جدیدی ایجاد می کند که غالبا عامل یا متغیر مکنون نامیده می شوند. این مؤلفه ها ترکیب خطی از نشانگرهای خود هستند. روش حداقل مربعات جزئی با هدف بهینه سازی تبیین واریانس در سازه های وابسته مدل های معادله ساختاری، ساخته شده است. این روش اغلب برای تحلیل موقعیت ها یا مدل های بسیار پیچیده ای بکار می رود که اطلاعات نظری کمی در مورد آن ها وجود دارد یا این که اساسا هدف از آزمون این مدل ها پیش بینی می باشد. روش PLS بر بیشترین واریانس متغیرهای وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تمرکز دارد. همانند هر روش مدل یابی معادلات ساختاری، روش کمترین مربعات جزئی نیز از یک بخش ساختاری که ارتباط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد و یک قسمت اندازه گیری که نحوه ارتباط متغیرهای مکنون و نشانگرهای آن ها را منعکس می کند، تشکیل شده است. علاوه بر این، روش مذکور دارای بخش دیگری به نام نسبت وزنی است که برای برآورد مقادیر مورد ها یا نمره های عاملی افراد نمونه در متغیرهای مکنون به کار می رود.
روش PLS برای مقابله با داده های خاص مانند داده ها با حجم نمونه اندک، داده های دارای مقادیر گمشده و همچنین هنگامی که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود دارد، طراحی شده است. باید توجه داشت که به دلیل آن که توزیع کمترین مربعات نامعلوم است، آزمون معناداری متداولی وجود ندارد. اما در هر حال معناداری مسیرها از طریق روش های خودگردان سازی ، بوت استراپ، برش متقاطع یا جک نایف که از روش های بازنمونه گیری هستند، آزمون می شوند. (عباس زاده و همکاران ، ۱۳۹۱) .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه
طبقه‌بندی و تجزیه‌ و‌تحلیل درست داده‌ها و استفاده صحیح از تکنیک‌های آماری به طبع استفاده از روش‌های مناسب پژوهش در نهایت منجر به دستیابی به نتایج قابل اتکا خواهد شد. پس از آنکه محقق داده‌ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز شود. در مرحله تجزیه و تحلیل، نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف، پاسخگویی به سؤال یا سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی ‌فرضیه‌های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. (حافظ نیا، ۱۳۸۲، ۱۰۲)
در فصل حاضر داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تکنیک‌های مناسب آماری مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته خواهد شد و با استفاده از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی نتایج حاصل ارائه می‌گردد. از شاخص‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار برای بررسی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخگویان و متغیرهای تحقیق استفاده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفتند.
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۲-۱) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
الف) جنسیت
جدول (۴-۱). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
مرد ۸۲ ۲/۸۸% ۲/۸۸%
زن ۱۱ ۸/۱۱% ۱۰۰
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

AVE

آلفای کرونباخ

منابع داخل صنعت

۷۹۷/۰

۵۶۸/۰

۶۱۸/۰

موقعیت در بازار

۸۸۶/۰

۷۹۶/۰

۷۴۴/۰

توان نوآوری و خلاقیت

۸۱۷/۰

۵۹۹/۰

۶۶۷/۰

الحاق به WTO

۸۷۹/۰

۷۱۰/۰

۷۹۴/۰

روایی همگرا: برای ارزیابی روایی همگرا دو معیار وجود دارد که عبارتند از: آلفای کرونباخ و متوسط واریانس استخراج شده (AVE). (AVE) بالاتر از ۵/۰ روایی همگرای کافی را تضمین می کند. مقادیر آلفای کرونباخ نیز حداقل باید ۶/۰ باشد (Hair et al,2011, 132). معیارهای این روایی برای داده های تحقیق در جدول شماره۴-۱۰ درج گردیده است. با توجه به اینکه برای محاسبه این مقادیر از تمامی ۹۳ پرسشنامه استفاده شده است، ملاحظه می شود همه معیارها در دامنه قابل قبول قرار دارند.
۳-۸) متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند به مقادیر و ارزش های متفاوت شده تقسیم گردد. متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند. متغیرهای وابسته ، تابع متغیرهای مستقل هستند و در واقع معلول آن محسوب می شوند.
(حافظ نیا ،۱۳۸۱ ). در تحقیق مورد نظر با ۴ متغیر اصلی سروکار داریم که در زیر متغیرهای تحقیق حاضر را براساس هرکدام از دیدگاه ها تقسیم بندی می کنیم.
۳-۸-۱) تقسیم بندی متغیرها براساس رابطه
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش را بر روی متغیر دیگر ( وابسته) مشاهده شود. البته از منظری دیگری، متغیر برون زا( مستقل) اشاره به متغیر دارد که میزان آن براساس عواملی خارج از مدل مورد بررسی تعیین می گردد. بنابراین در این تحقیق با توجه به مدل تحقیق و تعریف ارائه شده متغیر الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) متغیر مستقل می باشد.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات ان تحت تأثیر متفیر مستقل قرار می گیرد (سرمد ، ۱۳۸۵، ۴۳،۴۴). در این تحقیق متغیرهای رقابت پذیری، منابع داخل صنعت، موقعیت در بازار، توان خلاقیت و نوآوری متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.
۳-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. در این بیان ” قابل مشاهده ” به نکته مهمی در این تعریف اشاره دارد. تعریف عملیاتی فعالیت محقق را اندازه گیری یا دستکاری یک متغیر مشخص می سازد. به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در آنچه که باید انجام گیرد و شیوه انجام گرفتن آن ( سرمد، ۱۳۸۵، ۴۰).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۱۵-۱

موقعیت در بازار

۳۰-۱۶

توان خلاقیت و نوآوری

۴۲-۳۱

۳-۶) ابزار گردآوری داده ها
برای بدست آوردن داده ها ابزار گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه ، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارند که هریک از این ابزارها مزایا و معایبی دارند ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۷۳) .
ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر ، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها ( گویه ها ) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد ( فرهنگی ، صفرزاده، ۱۳۸۵، ۲۰۴). پرسشنامه تحقیق سؤالات به گونه ای مطرح گردید که با موضوع تحقیق و فرضیات آن همسویی داشته باشد.
۳-۶-۱) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
در این تحقیق ابتدا از مطالعات کتابخانه ای جهت تعریف مفاهیم و شاخص ها و متغیرها استفاده شده و در مرحله ی بعد با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها ، فرضیات مورد آزمون قرار گرفته اند. لذا ابزار تحقیق ، ابزاری مرکب از مطالعات کنابخانه ای و تحقیق میدانی محسوب می شود. ۴ متغیر این تحقیق با استفاده از پرسشنامه اندازه گیری شده است. پرسشنامه ی تحقیق حاضر با استفاده از طیف لیکرت ۵ گزینه ای که بیشترین کارآیی را در تحقیقات رفتاری دارد، تدوین شده است. طیف لیکرت شامل مجموعه ای از سؤالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه آنها تقریبا برابر تلقی می شود. در مورد عبارات مثبت، محقق ارزش های عددی مقیاس را طوری تعیین می کند که بیشترین یا بالاترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق ترین گزینه ها تعلق گیرد. نوع مقیاس تحقیق حاضر به دلیل استفاده از طیف لیکرت، ترتیبی[۱۸] یا رتبه ای[۱۹] است. در این سطح متغیرها علاوه بر درجه بندی بر حسب دارا بودن یا نبودن صفت مورد مطالعه ، بر حسب شدت و ضعف اندازه ی آن صفت با ترجیحاتشان نیز مشخص می شوند، این شدت و ضعف، بصورت تقدم و تأخر، بدون مشخص بودن میزان اختلاف در درجات مختلف بیان می شود (ظهوری ، ۱۳۸۷، ۱۲۴).
پرسشنامه ی تحقیق حاضر شامل دو بخش اصلی می باشد. بخش اول مشخصات دموگرافیک مربوط به نمونه ی آماری و بخش دوم سؤالات اصلی تحقیق برای سنجش متغیرها می باشد .
بخش اول: مشخصات جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، تحصیلات و تجربه کاری می باشد. باید خاطر نشان گردد که مشخصات فردی پاسخ دهندگان با مشورت اساتید راهنما و مشاور لحاظ گردیده است و به منظور اثبات فرضیه عنوان نشده است، بلکه جهت کسب یافته های جانبی می باشد.
بخش دوم: در بخش دوم سؤالات اصلی تحقیق نیز برای ارزیابی منابع داخل صنعت از ۱۵ سؤال، برای ارزیابی موقعیت صنعت در بازار ۱۵ سؤال و برای ارزیابی توان خلاقیت و نوآوری در صنعت ۱۲ سؤال می باشد.
در کل تعداد ۴۲ سؤال برای سنجش متغیر های تحقیق در این بخش استفاده شد. این بخش براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت طراحی شده است. شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات به شرح زیر است:
جدول ۳-۳ شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات

شکل کلی بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
امتیاز بندی ۵ ۴ ۳ ۲
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۱

با روش ارزش گذاری ذکر شده در بالا که برای گزینه های بسیار زیاد طیف لیکرت، ارزش یا مقدار ۵ و برای گزینه های بسیار کم ، ارزش یا مقدار ۱ ، در نظر گرفته شده ، مقیاس ترتیبی یا رتبه ای به مقیاس شبه فاصله ای[۲۰] تبدیل می شود که امکان استفاده ی پژوهشگر از آمار پارامتریک و مدل سازی معادلات ساختاری را فراهم می کند.
برای گردآوری داده های این بخش ، پرسشنامه هایی که قبلاً در تحقیقات و پایان نامه های مشابه قبلی مورد استفاده قرار گرفته است، با توجه به مدل تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها بازنگری و توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفتند. سپس نسبت به سنجش روایی محتوای سؤالات پرسشنامه توسط خبرگان اقدام گردید.
۳-۷) اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله ی اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به معتبر بودن بکارگیری ابزار مورد نظر پیدا کند ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۴۴) .
۳-۷-۱) روایی( اعتبار)[۲۱] ابزار پژوهش
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۴ ؛ ۱۵۵ ) . به عبارت دیگر روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته یا چیز دیگری را سنجیده است؟ به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا نه؟ ( سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۲۳).
چون در این تحقیق ، مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیر ها، پرسشنامه است ، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است ( طاهری، ۱۳۸۷، ۲۳۵). در این پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار صوری ابزار گردآوری داده ها مورد بررسی گردیده است.
اعتبار محتوای[۲۲] پرسشنامه این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی برای استفاده از مفهوم می باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که معمولا” برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹۱-۲۸۸ ).بنابراین اعتبار محتوا،ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوا استفاده شد. سی اچ لاوشه[۲۳] یک روش پرکاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. این روش میزان موفقیت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص را اندازه گیری می کند که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
 
CVR نسبت اعتبار محتوا، ne تعداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی یا سودمند می دانند و N تعداد کل ارزیابان یا داوران (میرزایی،۱۳۸۸، ۳۲۷).
۳-۷-۱-۱) روایی صوری
در یک آزمون مقدماتی پرسشنامه بین چند نفر از خبرگان توزیع گردید. به منظور سنجش روایی صوری از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ضمن پاسخ به سؤالات، نظرات خود را در مورد مناسب بودن سؤالات پرسشنامه جهت سنجش شاخص مورد نظر و همچنین ابهامات موجود ابراز نمایند و نظرات اصلاحی آنها اعمال شد.
۳-۷-۱-۲) روایی محتوا
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط ۵ نفر از اساتید رشته ی مدیریت بازرگانی، پس از اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است. سپس پرسشنامه ها بین ۵ نفر از خبرگان صنعت تولید ماشین آلات راهسازی قرار گرفت و روایی محتوا برای شاخص های تشخیص براساس نظرات مجموع ۱۰ ارزیاب محاسبه شد. براساس تعداد ۱۰ ارزیاب مطابق جدول زیر حداقل CVR مورد قبول معادل عدد ۶۲/۰ می باشد که نتایج محاسبات عددی بین ۰٫۶۲ تا ۱ را برای هرگویه نشان می دهد.
جدول ۳-۴ حداقل CVR مورد قبول با توجه به تعداد ارزیابان

تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول
۵ ۰٫۹۹ ۱۳ ۰٫۵۴
۶ ۰٫۹۹ ۱۴ ۰٫۵۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

با عضویت در سازمان تجارت جهانی منابع داخل بنگاه های داخلی تقویت شده، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به تصرف ایران درخواهد آمد و در نهایت توان خلاقیت و نوآوری این صنعت اقزایش خواهد یافت و در نهایت به این نتیجه می رسد که توان رقابت پذیری صنعت فرش کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش می یابد.

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور

حسین شعفی، ۱۳۸۴

پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب: ۱- افزایش کیفیت محصولات صنایع شئینده خواهد شد. ۲- موجب رشد تکنولوژی در صنعت شوینده خواهد شد. ۳- موجب افزایش اشتغال در صنایع شوینده نخواهد شد. ۴- باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت شوینده خواهد شد.۵- موجب افزایش توان رقابتی در صنایع شوینده کشور خواهد شد.

بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله

علیرضا عباس زاده، ۱۳۸۳

شرکت هایی مانند کاله که از تواناییهای نسبی برخوردارند می توانند با بکارگیری نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خویش شرایط پدید آمده به واسطه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را فرصت تبدیل نمایند.

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی

محسن مازندرانی، ۱۳۸۱

نتیجه تحقیق حاکی از آن است که کلیه پرسشهای پژوهش اعم از صادرات و ارزآوری، توسعه صنعت، اشتغالزایی، ارزش افزوده، رشد و توسعه تکنولوژی مورد تأیید قرار گرفته است.

بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی

مریم تبریزی، ۱۳۸۱

تنها وجود مشکلات مدیریتی است که پس از پیسوتن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث می شود تا صنعت بافندگی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱) مقدمه
دانش و معرفت بشر حاصل از تلاش کاوش گرانه ای است که طی قرن های متمادی صورت گرفته و از طریق انتقال به نسل های بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده است . منشاء کاوش گرانه بشر برای دست یابی به معلومات بیشتر را عواملی نظیر نیاز فطری انسان به دانستن و نیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل می دهد . این عوامل همواره به عنوان موتور محرکه کسب معلومات بشر عمل کرده اند . بنابراین بشر به دلیل نیاز به ارضای کنجکاوی و آگاهی از رموز جهان و نیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی که می بایست از جهان خلقت و مواهب خدادادی آن تامین گردد ، ناچار بوده هر چه بیشتر بداند و هر چه زیادتر اطلاعات خود را گسترش دهد . برای دانستن و کسب آگاهی و معلومات ، روش ها و ابزارهای متناسبی لازم است تا بتواند جهان را آن طور که هست بشناسد و از آن به صورتی که برایش موثرو مفید باشد استفاده نماید . بنابراین لازم است محققان ، استادان ، دانشجویان و اساساً هر کس می خواهد بداند و مجهولی را کشف نماید و بر دامنه معلومات بشر بیفزاید ، از روش های تحقیق آگاهی یافته ، فنون کشف واقعیت ها و شناخت حقایق را فرا گیرد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۲ ،۱ ).
به عبارت دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشها تحقیق است (خاکی، ۱۴۲،۱۳۸۸ ).
در این پژوهش از آن جا که پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده کرده است .
مراحل انجام تحقیق در نمودار ۳-۱ نشان داده شده است.
نمودار ۳-۱ مراحل انجام تحقیق
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های مطالعه کتابخانه ای ، پرسشنامه و جمع آوری منابع و مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است . از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات ثانویه، شامل پیشینه تحقیق و مطالعات نظری استفاده شده است ، همچنین برای جمع آوری داده های مورد نیاز درباره متغیرهای مطرح شده در پژوهش حاضر ، پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شده و در بین جامعه آماری مورد نظر توزیع گردیده است. به طور کلی از طریق اطلاعات به دست آمده و با بهره جستن از روش های آمار توصیفی و استباطی، داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
۳-۲) روش تحقیق
یکی از مسائل مهم در امر پژوهش روش تحقیق است. منظور از روش مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدف خاصی به کار گرفته می شوند و روش پژوهش عبارتند از روش هایی که پژوهشگر با استفاده از آنها پاسخ سؤالات پژوهش را کشف می نماید. روش های پژوهش عبارتست از ابزارهایی برای دستیابی به واقعیت. در هر پژوهش ، پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که براساس آن قوانین و واقعیت ها و روابط موجود بین متغیرهای آنها به روشنی و دقت بیشتری از سایر روش ها مشخص شود. (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۱۷۳).
انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف ، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین بر اساس ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی و

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پیمایشی می باشد . در این گونه تحقیقات هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری می باشد و این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک متغیر می پردازد ( سرمد ، ۱۳۸۵ ،۸۳ ) .
۳-۲-۱) تحقیق بر مبنای روش
روش تحقیق توصیفی، پیمایشی است. در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می پردازیم. تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد و از نظر نوع داده ها نیز کمی می باشد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۰). پیمایشی است زیرا درباره ی اینکه گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند تحقیق می کنیم ( خاکی ،۱۳۸۸، ۲۱۲).

بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

۳-۲-۲) روش جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد، پژوهش میدانی به مطالعه آزمودنی ها در محیط طبیعی خود میپردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی هاست درمطالعه حاضر از روش میدانی استفاده شده است.
۳-۳) قلمرو تحقیق
۳-۳-۱) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد در حوزه بازرگانی بین الملل می باشد.
۳-۳-۲) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.
۳-۳-۳) قلمرو مکانی
شامل اعضای حقوقی تولید کننده ماشین آلات راهسازی عضو در انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی خواهند بود که شامل ۱۰ شرکت به شرح ذیل می باشند:
آران پارت آسیا
پارس لودرز
تیراژه ماشین
دلتا راه ماشین
رهرو ماشین کویر
سپاهان ماشین رهیار
سنو پارس
صنعتی هلی خودرو
فاروب زمان
هپکو اراک
۳-۴) جامعه آماری
جامعه به مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته
میشود. محقق قبل از هرگونه اقدام برای نمونه گیری باید جامعهای که نمونه از آن انتخاب
میشود را تعریف کند(حسنزاده،۱۳۸۶،۹۸).
در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران ارشد اجرایی شرکت های فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد که از انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی جهت شناسایی ایشان همکاری های لازم اخذ گردیده است. در ۱۰ شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی ، مجموعا ۹۳ نفر به عنوان مدیران ارشد اجرایی مشغول به فعالیت بوده اند.
۳-۵) روش گردآوری داده ها و اطلاعات
یکی از مهم ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است .اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. ابزارهای گوناگون مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک و غیره برای بدست آوردن داده ها وجود دارد. هریک از این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها ، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید. انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهش گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این طریق دستاوردهای پژوهش خور را معتبر سازد ( خاکی، ۱۳۸۸، ۱۵۹). مهم ترین روش های گردآوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است:
۳-۵-۱) مطالعات کتابخانه ای: در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه‌، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام کند‌.
با توجه به نقش روش کتابخانه ای درتحقیقات علمی، لازم است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام در مهارت تحقیق کتابخانه‌ای‌، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است‌، یعنی محققان باید از روش‌های کتابداری‌، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست‌و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند. به عبارتی دیگر،منظور از مطالعات کتابخانه‌ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته‌ای دور یا نزدیک می‌گردد. به همین دلیل غالباً اصطلاح مطالعات کتابخانه‌ای را مترادف با مطالعات تاریخی بکار می‌برند.
۳-۵-۲) مطالعات میدانی: روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد و برای جمع آوری داده های آماری ، روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه است، با توجه به این که پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده های پژوهش است . محقق در این پژوهش به منظور دستیابی به حقایق مربوط به گذشته ، حال و پیش بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزش گذاری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر پرسشنامه منظم به علت یکنواختی آن برای همه آزمودنی ها ، آسان و راحت بوده ، چراکه از پاسخگو خواسته می شود پاسخ و یا ارزیابی خود را نسبت به یک عقیده ، رفتار، باور و غیره براساس ملاک های ذهنی و یا عینی در یک دامنه ی پاسخی بین موافقت یا عدم موافقت ابزار دارد، در این تحقیق از پرسشنامه یا مقیاس لیکرت برای سنجش متغیر های تحقیق استفاده شده است.
جدول ۳-۲ ساختار کلی پرسشنامه ها به تف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

کیک نوع متغیر ها

متغیرها سؤالات پرسشنامه
منابع داخل صنعت ۲۲,۸۰۸,۵۲۲ ۳۲,۳۷۹,۷۶۰ ۲۰,۵۱۷,۱۰۸ ۱۲,۴۱۸,۰۱۰ ۹۸۸۴۲۹۲۰
۷,۹۶۳,۵۵۵ ۲,۷۱۳,۲۳۸ ۹,۴۲۷,۳۰۳ ۱۰,۲۸۴,۸۴۴ ۳,۱۰۶,۹۵۰ ۹۸۸۴۲۹۳۰
۵۴,۴۳۲,۰۳۱ ۳۹,۷۷۴,۷۴۲ ۳۱,۳۷۴,۱۲۹ ۸,۳۵۶,۳۶۵ ۱۳,۰۸۶,۴۶۴ ۹۸۸۴۲۹۴۰
۷۸,۲۸۳,۵۷۶ ۶۵,۲۹۶,۵۰۲ ۷۳,۷۰۱,۹۳۵ ۳۹,۲۴۵,۰۹۶ ۲۸,۶۱۱,۴۲۳ مجموع

در جدول فوق ملاحظه می شود که بیشترین مقدار واردات قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ بوده و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. نظر به اینکه بیشترین مقدار واردات در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ از کشورهای اروپایی نظیر آلمان صورت میپذیرفته است، دلیل کاهش شدید واردات در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را می توان وضع تحریم ها بر ایران دانست. اما با توجه به رشد دوباره واردات این قطعات از سال ۱۳۹۰ به بعد و توجه به موقعیت کشور چین در این واردات، می توان افزایش تجارت کشور چین با ایران در این صنعت را مشاهده نمود.
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق
۲-۴-۱) مقدمه
پژوهش امری گروهی است نه فردی، هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی است، خود پایه و مفدمه برای اطلاعات بعدی می باشد. هر قدر تعداد ارتباطات و پیوند های ممکن یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئوریهای موجود بیشتر باشد، سهم و اهمیت آن در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود. پژوهشگر باید تفکر و تعمقی را که قبلا درباره پژوهش صورت گرفته است، بررسی کند و سپس طرح مطالعه تازه ای را بگونه ای بریزد که با مطالعات پیشین ارتباط مستقیم داشته باشد. این امر از طریق بررسی نوشته ها، ادبیات و نشریه های مربوط به موضوع پژوهش امکان پذیر است.(هرمن، ۱۳۷۸، ۳۰).
۱- بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی (تریکوبافی): پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: مریم تبریزی، استاد راهنما اعظم رحیمی نیک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۱
هدف پژوهش: بررسی وضعیت صنعت بافندگی پس از پیوستن ایران به سازمانتجارت جهانی است. در این تحقیق سعی شده است اهم مشکلات بافندگی از دیدگاه مدیریتی، طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اثر هریک را بر صادرات پوشاک تریکو بررسی کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.