سامانه پژوهشی – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و …

در هر پژوهشی فراهم کردن شرایط و فاکتورهای اصلی پژوهش به بهترین شیوه به تسهیل و تسریع امر پژوهش کمک میکند. هرچه شرایط برای محقق در جهت اجرای پژوهش آمادهتر و مهیاتر باشد، پیشرفت در روند پژوهش به مراتب بیشتر حاصل میشود.
اما آنچه مسلم است اینکه در هر پژوهشی محدودیتهایی برای محقق وجوددارد که روند مطالعه را کند و برای محقق مشکلاتی ایجاد میکند. در این پژوهش نیز با محدودیتهایی روبرو بودیم. مهمترین محدودیتی که محقق در مطالعه حاضر با آن روبرو بود، عدم پیشینه و مطالعات مشابه با این مطالعه بود که بسیار محدود و در زمینههایی مطالعه مشابهی وجود نداشت. بنابراین برای بحث و تبیین نتایج، مطالعات محدودی وجود داشت که دشواریهایی را در روند مطالعه ایجاد مینمود.

۱-۶-۱ محدودیتهای قابل کنترل :

الف) سن آزمودنی ها: دامنه سنی آزمودنی ها از ۱۶ تا ۱۸ می باشد.
ب) جامعه آماری: شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه می باشد.

۱-۶-۲ محدودیت های غیرقابل کنترل:

الف) وضعیت اقتصادی و فرهنگی، شغل و سطح سواد والدین و تغذیه کودکان
ب) میزان فعالیت ورزشی

۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

۱-۷-۱ چرخش ذهنی

توانایی تجسم چرخش یک محرکبصری میباشد و یا بر اساس تعریف جاست و کارپنتر (به نقل از ویر، ویر و بریدن[۳۹]، ۱۹۹۵) به توانایی تولید بازنماییذهنی از یک ساختار دو یا سه بعدی و سپس ارزیابی ویژگیهای آن بازنمایی یا تغییر توانایی چرخشذهنی گفته میشود.
در پژوهش حاضر عملکرد چرخشذهنی، نمره حاصل از آزمون چرخشذهنی شفارد و متزلر(۱۹۷۸) است که شامل تصاویر سهبعدی[۴۰] میباشد.

۱-۷-۲ شاخص توده بدنی[۴۱] (BMI)

شاخص توده بدنی از شاخص های پیکرسنجی می باشدکه باهدف کشف ارتباط بین چاقی وبیماریهای مختلف استفاده می شود. شاخص توده بدنی عبارت است از نسبت وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر). اگرBMI فرد کمتر از ۱۸٫۵باشد دارای کمبود وزن، بین ۱۸٫۵ تا ۲۴٫۹ باشد نرمال، بین ۲۵ تا ۲۹٫۹ باشد دارای اضافه وزن، و BMI مساوی یا بیش تر از ۳۰ چاق محسوب می شود (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها[۴۲]، ۲۰۰۵).
(متر) ۲ قد / (کیلوگرم) وزن = شاخص توده بدن: Body Mass Index

۱-۷-۳ دانش آموز فعال[۴۳]:

دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند و علاوه بر فعالیت های ورزشی مدرسه در خارج از مدرسه به فعالیت های ورزشی مثل شنا، پیاده روی،دوچرخه سواری و … می پردازد.

۱-۷-۴ دانش آموز غیرفعال[۴۴]:

دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند،که فقط فعالیت های ورزشی در مدرسه دارد و فعالیت دیگری ندارد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به بررسی و مطالعه مبانی نظری تحقیق حاضر نظیر شاخص توده بدنی، چرخش ذهنی پرداخته میشود. سپس پیشینه داخلی ویشینه خارجی در حوزه موضوع تحقیق ارائه شده و در نهایت با توجه به پیشینه تحقیقات مختلف نتیجهگیری خواهد شد.

۲-۲ مبانی نظری

امروزه واژه رشد، به عنوان رشد در طول عمر درنظر گرفته میشود. رشد ادراکی و حرکتی[۴۵] از جمله فاکتورهای مهم واساسی در بررسیهای رشدی انسان به شمار میرود. واژه ادراکی – حرکتی، حرکاتی را تشریح میکند که نیاز به ادراک،[۴۶] تشخیص و تصمیمگیری داشته باشد. تغییرات سنی درزمینه بینایی، حس حرکتی و شنوایی در طول عمر اهمیت دارد. ادراک بصری[۴۷] و فعالیتهای بصری حرکتی افراد موجب میشود تا شکل بصری را با حرکت جفت و جور کنند، اشیایی را که میتوانند ببینند دستکاری کنند و بطور مناسب برای رسیدن به یک مسافت یا فضای معین حرکت کنند. آگاهی فضایی[۴۸] مفهومی وابسته به حرکت است که غالباً دربرنامههای ادراکی حرکتی مورد تأکید قرارمیگیرد. همانطور که از نام آن پیداست آگاهی فضایی، درک فضاهای بیرونی پیرامون فرد و توانایی وی برای کارکرد حرکتی در فضای پیرامون است(خرازی و حجازی[۴۹]،۱۳۸۷).
مفهوم ادراک دارای ابعاد و معانی وسیعی است. ادراک در روان‌شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان‌دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی‌بخشی به آن‌ها را به گونه‌ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی‌دار می‌شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیاء را درمی‌یابد. این عمل به اندازه‌ای سریع در ذهن آدمی صورت می‌گیرد که همزمان با احساس به نظر می‌رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می‌گیرد دخالت می‌کنند(آقازاده و تورانی[۵۰]، ۱۳۸۴). از زاویه زیست‌شناختی، ادراک را می‌توان به عنوان آن دسته از تجارب ذهنی از اشیا یا حوادثی در نظر گرفت که معمولا ناشی از تحریک گیرنده‌های حسی بدن است. این تحریک‌ها (به وسیله یکسری مکانیزم‌های خاص گیرنده‌ها) به صورت فعالیت نورونی تبدیل شده یا رمزگذاری می‌شوند و سپس به نواحی مرکزی‌تر از نظام عصبی فرستاده می‌شوند تا در آن‌جا پردازش‌های نورونی بیشتری روی آن‌ها انجام گیرد. این مرحله آخرین مرحله از پردازش نورونی در مغز است که پایه‌گذار یا باعث تجارب ادراکی ماست. به دلیل ارتباط تنگاتنگ ادراک با نظام عصبی، گاهی اوقات ممکن است یکسری تجارب ادراک ‌مانند، بدون وجود تحریک خارجی رخ دهند، همانند چیزی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

که در خواب دیدن اتفاق می‌افتد(خلجی و خواجوی[۵۱]،۱۳۸۴).
۲- ۳ ادراک:
گیفتون[۵۲] میگوید: ادراک[۵۳] عبارت است از فرایند سازماندهی دادههای خام حواس و دادههای نگهداری شدهای که فرد را به آغاز، تصمیم، بازشناسی و یا اجرای حرکتی صحیح و روشن رهنمون میسازد.
در تعاریف دیگر چنین آمده است:
ادراک، فرایند چند مرحلهای شناخت اشیاء و پدیدهها از طریق حواس مختلف است.
ادراک یعنی معنی بخشیدن به اطلاعات جدید هسته مرکزی، اکتساب دانش یا یادگیری.
ادراک به معنی «دانستن» یا تفسیر «اطلاعات» است.
تفسیر اطلاعات حسی را ادراک گویند.
تا احساسی نباشد ادراکی صورت نمیگیرد. احساس یعنی اطلاعات دریافتی که توسط حواس گوناگون بکار میرود.
انسان دارای مسیرها و کانالهای حسی شش گانهای است که بهعنوان مکنده اطلاعات، دادههای خام را از جهان خارج به درون نظان ادراکی هدایت میکند. پیامهای ارسالی از محیط یا محرکهای محیطی توسط گیرندههای مخصوص در ارگانهای انتهایی حواس دریافت میشود. شبکه وسیعی از نرونهای آوران، این اطلاعات را به مغز مخابره میکنند، سپس این اطلاعات در کرتکس مغز سازماندهی، طبقهبندی و با سایر اطلاعات حسی و ذخیرهشده ترکیب میشود. بخشهای مختلف تعبیر و تفسیر این دادههای خام، ادراک نامیده میشود. یعنی اطلاعات ادراکی همان پالایش اطلاعات حسی است و اطلاعات ادراکی – حرکتی همان کنش متقابل مسیرهای مختلف ادراک با فعالیتهای حرکتی است(خرازی و حجازی۱۳۸۷).
به کرات واژه ادراکی – حرکتی به عنوان فعالیتهایی که بین حرکت انسان و ادراک او ارتباط برقرار میکنند، شرح داده شدهاست. بعضی افراد عبارت ادراک را به جای حواس (حسها) می گذارند. با این وجود، بین آنها تفاوت وجود دارد، با توجه به این نکته که حواس به طور کل با حسها سروکار ادرند (لامسه[۵۴]، چشایی[۵۵]، بویائی[۵۶]، شنوایی[۵۷] و بینایی[۵۸]) و در واقع فرایندهای غیرفعال که گیرندههای ما از یک محرک محیطی به دست میآورند. بنابراین، بطور مثال وقتی صدایی بهوجود میآید، فرد به آن آگاهی مستقیم پیدا میکند. از طرفی دیگر، ادراکها شامل تلفیق وقایع حسی در محیط پیرامون موجود زنده هستند، بویژه بهعنوان تابعی از انتظاراتی که از تجربیات گذشته بهدست میآیند و به عنوان پایه یا سند برای فعالیتهای آینده بهکار میروند. ادراکی – حرکتی فرایندی به مراتب فعال است که بوسیله آن، اطلاعات ورودی از طریق حواس را با کل اطلاعات ذخیرهشده قبلی مقایسه میکنیم(خلجی و خواجوی۱۳۸۴).

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

-۱۱٫۴۸

۰٫۰۰۰۶۹۲

۶۱۳٫۲۹۲۲

انحراف معیار

۶٫۳۵۲۶۲۷

۶٫۷۰۷۵۲

۹٫۷۰۴۸۸۵

۹٫۹۵۰۸۶۲

۰٫۲۰۲۱۸۸

۹۰۲٫۳۶۱۷

آمار توصیفی در جدول شماره ۴-۱ ارائه گردیده است. به‌طور کلی، آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به‌عنوان نمونه، آمار توصیفی مربوط رشد سود شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل قابلیت رشد سود به ترتیب برابر ۶۱٫۴۲ و ۷۳٫۲۵- و انحراف معیار آن نیز برابر با ۶٫۳۵ است. در خصوص سایر متغیرها نیز چنین ویژگی‌ای وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می‌باشد.
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول
فرضیه اولپایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی وجود تاثیر میزان تمرکز صنعت بر پایداری رشد سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
(۴-۳)
ابتدا مدل رشد سود و رشد جریان‌های نقدی برآورد و نتایج مربوط به تخمین مدل ارائه می شود و سپس با وارد کردن متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت به مدل‌ها و مقایسه نتایج مدل‌ها قبل و بعد از ورود متغیر میزان تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت، فرضیه‌های پژوهش بررسی می‌گردد.
در این پژوهش با توجه به نوع مدل، اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون میشود. جدول ۴-۲ و جدول ۴-۳ نتایج آزمون F برای تعیین مناسبت رگرسیون در رابطه با فرضیه را نشان میدهد.
در داده‌های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده‌ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می‌شود. طبق مدل اثرات ثابت – زمانی برای هر یک از سال‌ها یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت – مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود. حال برای این‌که ببینیم این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.
بنابر این فرضیه و به صورت زیر مطرح می‌شود:
: تمام عرض از مبداها با هم برابرند ↔ Pooled
: عرض از مبداها با هم تفاوت دارند ↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو
که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هر یک از حالت‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:
Pooled ↔
Panel از نوع اثرات ثابت زمانی ↔
Panel از نوع اثرات ثابت مقطعی ↔
Panel از نوع اثرات ثابت زمانی و مقطعی ↔
با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل کوچکتر از ۰٫۰۵ میباشد، فرضیه مبنی بر برابری عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت ارجح است.
نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول ۴-۲و ۴-۳ ارائه شده است.
جدول ۴-۲: نتایج اثرات ثابت مقطعی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- قسمت …

برای طبقه‌بندی داده‌ها و انجام محاسبات لازم از نرم‌افزار Excel و جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار EViews بهره گرفته شده است.
۳-۵- روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
۳-۶- فرضیات تحقیق
فرضیه[۱۰۰] یا انگاشته یک توضیح برای یک رخداد و یا پیشنهادی است برای این‌که چگونه چند رخداد با یکدیگر رابطه دارند. در تعریفی دیگر، فرضیه، به فرضی که گفته می‌شود که به عنوان یک توضیح و تفسیر آزمایشی به‌کار می‌رود و پایه تحقیقات بعدی را تشکیل می‌دهد. معمولا تشکیل یک فرضیه، نخستین گام در حل مساله یا مشکل است (شعاری‌نژاد، ۱۳۶۵). در روش تحقیق (پژوهش)، فرضیه عبارت است از راه‌حل پیشنهادی پژوهشگر برای پاسخ به مسئله (دلاور، ۱۳۹۰).
به عبارت دیگر، ریشه یک فرضیه مناسب با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است. فرضیه ابزار نیرومندی است که پژوهشگر را قادر می‌سازد تا نظریه را به مشاهده و مشاهده را به نظریه ربط دهد. فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید بر اساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش گذشته، آزمایش شود. دلاور (۱۳۹۰) از زبان ون دالن (۱۹۷۳) می‌گوید: فرضیه همانند نورافکن پرقدرتی است که راه را برای پژوهشگر روشن می‌کند.
فرضیه نباید به شیوه‌ای صورت‌بندی شود که سزاوار ملاحظه و توجهات خاصی باشد، اما باید توجه داشت که امکان ندارد تصویر روشنی از مسئله، بدون داشتن یک یا چند فرضیه داشت. بنابر این، تنها موضوع مهم این است که فرضیه باید آگاهانه تشخیص داده شود و با مهارت صورت‌بندی شود تا از آن بتوان به عنوان محوری که پژوهش را هدایت می‌کند، استفاده کرد. فرضیه، قبل از جمع‌آوری اطلاعات، تدوین می‌شود.
با توجه به توضیحات فوق و مسئله تحقیق، فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
۳-۷- متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. به‌عبارتی دیگر متغیر به ویژگی‌هایی اطلاق می‌شود که می‌توان آن‌ها را مشاهده یا اندازه‌گیری کرد و یا دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن قرار داد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به دو دسته تقسیم می‌شود؛ الف) متغیر مستقل[۱۰۱] و ب) متغیر وابسته[۱۰۲] (دلاور، ۱۳۷۶).
۳-۷-۱- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل متغیر محرک[۱۰۳] درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر تعیین شود. متغیر مستقل پیش‌فرض متغیر وابسته است. به‌عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است. در اینجا متغیرهای مستقل رشد سود دوره قبل ()، رشد جریان‌های نقدی دوره قبل ()، میزان تمرکز صنعت (HHI) و سرمایه‌بری شرکت (CI) می‌باشند.
۳-۷-۲- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجوهی از یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش‌بینی می‌شود. در مطالعه همبستگی به‌دلیل این‌که وجود متغیر وابسته بستگی به متغیر مستقل دارد، لذا آن را متغیر تابع یا وابسته می‌نامیم. در اینجا متغیرهای وابسته تحقیق رشد سود دوره جاری () و رشد جریان‌های نقدی دوره جاری () می‌باشد.
جدول ۳-۱: متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل متغیر وابسته
سطح تمرکز صنعت (HHI) رشد سود دوره جاری ()
سرمایه‌بری شرکت (CI) رشد جریان‌های نقدی دوره جاری ()
رشد سود دوره قبل ()
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مقاله – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- …

سود و کارمزد دریافتی‌؛
سود سهام‌ دریافتی ‌شامل ‌سود سهام‌ دریافتی‌ از شرکت‌های سرمایه‌پذیری که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حساب‌ها انعکاس‌ یافته‌ است‌.
ب- جریان‌های‌ نقدی‌ خروجی‌:
سود و کارمزد پرداختی‌ (اعم از این‌که‌ به‌ حساب‌ دارایی‌ تحصیل‌ شده‌ یا به‌ هزینه‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد)؛
سود سهام‌ پرداختی‌؛
حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداختی‌ که‌ هزینه‌ تامین‌ مالی‌ محسوب می‌شود؛
مالیات‌ بر درآمد؛
فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌.
۳- مالیات بر درآمد: جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد برای‌ اغلب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ دارای‌ اهمیتی‌ ویژه‌ است‌. با توجه‌ به‌ دلایل‌ زیر به موجب‌ این‌ استاندارد، مجموع‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد:
الف- تفکیک‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌ بر درآمد برحسب‌ فعالیت‌های‌ به‌‌وجود آورنده‌ آن‌ (عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تامین‌ مالی‌) اغلب‌ بر مبنایی‌ اختیاری‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ این‌ نحوه‌ تخصیص‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ ارائه‌ نمی‌کند.
ب- جریان‌های‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد معمولا در یک‌ جریان‌ منفرد تبلور می‌یابد و جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ جداگانه‌ای‌ تشکیل‌ نمی‌دهد. بدین‌ لحاظ‌ تخصیص‌ آنها به‌ سایر سرفصل‌های‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد، لزوما اطلاعات‌ مورد انتظار را در مورد جریان‌های‌ نقدی‌ واقعی‌ واحد تجاری‌ فراهم‌ نمی‌آورد.
جریان‌های‌ نقدی‌ مورد اشاره‌ در این بند تنها منحصر به‌ پرداخت‌ها یا علی‌الحساب‌های‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیات‌ها که‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود (از قبیل‌ مالیات‌های‌ تکلیفی‌ و مالیات‌های‌ مستقیم‌ وضع‌ شده‌ بر تولید یا فروش‌) نیست‌. جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌های‌ اخیرالذکر بر حسب‌ مورد تحت سایر سرفصل‌های‌ اصلی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود.
۴- فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری: جریان‌های‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ “فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌” مشتمل بر جریان‌های‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاری‌های‌ بلندمدت‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل از واحد تجاری‌ به‌جز کارکنان‌ می‌باشد. نمونه‌هایی‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:
الف- جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌:
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وام‌های‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.
ب- جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:
پرداخت‌های‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌؛
پرداخت‌های‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود. این‌ پرداخت‌ها شامل‌ پرداخت‌های‌ مرتبط‌ با مخارج‌ توسعه‌ منظور شده‌ به‌ دارایی‌ و نیز ساخت‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود توسط‌ واحد تجاری‌ است‌؛
سپرده‌گذاری‌ نزد بانک‌ها در قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌؛
وام‌های‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.
۵- فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی: جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی‌ شامل‌ دریافت‌های‌ نقدی‌ از تامین‌‌کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌. افشای‌ جداگانه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مزبور جهت‌ پیش‌بینی‌ جریان‌های‌ نقدی‌ آتی‌ لازم‌ به منظور ایفای‌ تعهدات‌ به‌ تامین‌‌کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید است‌. نمونه‌هایی‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف- جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌:
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از صدور سهام‌؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از صدور اوراق‌ مشارکت‌، وام‌ها و سایر تسهیلات‌ کوتاه‌‌مدت‌ و بلندمدت‌.
ب- جریان‌های‌ نقدی‌ خروجی‌:
بازپرداخت‌ اصل‌ اوراق‌ مشارکت‌، وام‌ها و سایر تسهیلات‌ دریافتی‌؛
پرداخت‌ حصه‌ اصل‌ اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌؛
پرداخت‌ هرگونه‌ مخارج‌ (به‌جز سود تضمین‌شده‌ و کارمزد پرداختی‌ بابت‌ تامین‌ مالی‌) در رابطه‌ با اخذ تسهیلات‌ مالی‌، صدور سهام‌ و اوراق‌ مشارکت‌ و سایر راه‌های‌ تامین ‌مالی‌.
دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ نقدی‌ با ماهیت‌ تامین‌ مالی‌

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

از یا به‌ واحدهای‌ سرمایه‌پذیری‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حساب‌ها انعکاس‌ یافته‌ است،‌ به‌‌طور جداگانه‌ تحت‌ همین‌ سرفصل‌ اصلی‌ نمایش‌ می‌یابد.
۲-۲-۵- تمرکز بازار یا صنعت
تمرکز یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری باشد. در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، ۱۳۸۶).
در اندازه‌گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقمندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است. هر چه بازار ناعادلانه‌تر بین بنگاه‌ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط، هر چه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد تمرکز کمتر خواهد بود. اندازه تمرکز با تعداد بنگاه رابطه معکوس و با توزیع سهم بازار بنگاه ارتباط مستقیم دارد.
از جنبه‌های مهم ساختار بازار، تمرکز است. با استفاده از مفهوم تمرکز می‌توان ساختار بازار و به‌عبارتی اندازه رقابت و انحصار را در بازارهای انفرادی و یا در اقتصاد بررسی کرد. بنابر این، تمرکز را می‌توان به‌صورت زیر نوشت (مدّلا و همکاران[۴۴]، ۱۹۹۵؛ شیفرد[۴۵]، ۱۹۹۰):

سامانه پژوهشی – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
۱-۸- واژگان تخصصی
سود
بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
EPS
مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
جریان‌های نقدی عملیاتی
فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره ۲)
پایداری سود
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، ۱۳۷۶).
سطح تمرکز صنعت
در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، ۱۳۸۶). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.
شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)
این شاخص که به شاخص هرفیندال مشهور است، شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز است. شاخص هرفیندال – هیرشمن با تلفیق کردن سهم بازار همه بنگاه‌های فعال در بازار یا یک صنعت خاص، سطح تمرکز آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای به‌دست آوردن این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها در بازار و سپس حاصل جمع تمامی آنها را محاسبه نمود. فرمول کلی شاخص هرفیندال – هیرشمن در ذیل آمده است که در این فرمول سهم بنگاه در بازاری می‌باشد که n بنگاه در آن فعالیت دارند:
(۱-۱) HHI =
سرمایه‌بری (شدت سرمایه)
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا فشردگی ساختار سرمایه (Capital Intensity) از تقسیم مجموع اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) بر کل دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید و هرچه عدد حاصل بزرگ‌تر باشد مبین این موضوع می‌باشد که شرکت سرمایه‌برتر است (کریزانوسکی و محسنی، ۲۰۱۳).
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها از طرفی در پی حفظ بقا و استمرار حضور خود بوده و از طرفی دیگر در پی به‌دست آوردن سهمی از بازار می‌باشند. هر یک از بنگاه‌های اقتصادی به نوبه خود تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار محصول یا خدمات خود را به‌دست آورند. شرکت‌هایی که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی و انسجام مناسب موفق به نیل به اهداف فوق شوند، به درجه‌ای از تداوم و پایداری در سوددهی خواهند رسید. به‌عبارتی سود دوره جاری آن‌ها در دوره و دوره‌های بعد نیز استمرار و تکرارپذیری خواهد داشت.
مطالعات خارجی نشان داده‌اند که به غیر از موارد ذکر شده، عوامل داخلی و خارجی دیگری نیز در مداوم شدن جریان سوددهی شرکت‌ها تاثیرگذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به میزان رقابت در بازار محصول یا خدمت و یا صنعت موردنظر اشاره کرد. به‌عبارت دیگر میزان و سطح تمرکز صنعت موردنظر در استمرار و پایداری سود شرکت‌های حاضر در آن صنعت تاثیرگذار می‌باشد. به‌عنوان مثال استیگلر[۱۸] (۱۹۶۳) نشان داد که پایداری در سودآوری شرکت به‌طور مثبت با درجه (میزان) تمرکز صنعت ارتباط دارد. همچنین یافته‌های لو[۱۹] (۱۹۸۳) و باگینسکی و همکاران[۲۰] (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که سودهای صنایع با رقابت پایین پایدار می‌باشد. علاوه بر سطح تمرکز صنعت، مطالعات خارجی دیگری در زمینه سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت و تاثیر آن بر پایداری سود انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لو (۱۹۸۳)، اسماعیل و چوی[۲۱] (۱۹۹۶) و باگینسکی و همکاران (۱۹۹۹) اشاره کرد.
با توجه به مباح

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ث فوق در این فصل ابتدا به مبانی نظری پژوهش حاضر و سپس به بیان پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه این تحقیق پرداخته شده است. در بخش مبانی نظری، به تعریف و بررسی مفاهیم مطروحه و کاربردی تحقیق از جمله سود، سود هر سهم (EPS)، پایداری سود، جریان‌های نقدی، تمرکز بازار یا صنعت و معیارهای مختلف سنجش آن و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) و در بخش پیشینه تحقیق نیز با حفظ ترتیب تاریخی ابتدا مطالعات داخلی انجام شده در خصوص “پایداری سود” و “سطح تمرکز و سرمایه‌بری” و سپس مطالعات خارجی انجام شده در این خصوص به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه، زمینه ارائه یک تحقیق جامع برای ادامه پژوهش فراهم خواهد شد.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
در این بخش به تعریف و بررسی مفاهیم و مبانی نظری این تحقیق پرداخته‌ایم تا با شناخت و درکی بهتر از مفاهیم کلیدی و اساسی پژوهش حاضر، ارتباط میان متغیرها قابل‌فهم‌تر و روشن‌تر گردد.
۲-۲-۱- سود
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ‌گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود است. اصطلاح سود یکی از غیرثابت‌ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. احتمالا حسابداری آن‌قدر توسعه نخواهد یافت که بتواند سود را به گونه‌ای تعریف نماید که مورد قبول همه واقع شود.
شاید بتوان گفت سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد به عاریت گرفته شده است. گرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود بیشتر فعالیت حسابداری را توصیف می‌کند، اما از لحاظ ملاک اندازه‌گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارا، تحقیق علمی نیز موید این دیدگاه است که سود حسابداری بیشتر محتوای اطلاعاتی دارد.
سود یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می‌باشد که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. به‌رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه اقتصاد و حسابداری به‌عنوان دو حوزه علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متاثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی وجود دارد اما درباره نحوه زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف است (کردستانی و کشاورز هدایتی، ۱۳۸۹).
تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و حسابداران در مورد هزینه باعث تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی می‌شود. حسابداران به‌منظور محاسبه استهلاک از روش خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده کرده، در حالی‌که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می‌کنند. بنابر این از دیدگاه نظری، به نظر می‌رسد که اگر وادار کردن شرکت‌ها به استفاده از روش مبتنی بر بهره ممکن بود، شیوه محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی مطابقت می‌کرد. با این وصف، کاربرد هر یک از این دو مفهوم در جای خود سودمند است. سرمایه‌گذاران با تحلیل مستمر به‌دنبال برآورد نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه‌گذاری خود هستند و حسابداران با ارائه اطلاعات مرتبط به بازار این امکان را برای آن‌ها فراهم می کنند تا بتوانند سود اقتصادی را محاسبه کنند. به‌عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی را ارائه می‌کنند و دیگر محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کنند (همان).
شاید بهتر باشد به عنوان شروع منطقی برای تعریف مفهوم “سود حسابداری” به دو مفهوم سود اقتصادی متکی بر مشاهدات دنیای واقعی اشاره نمود. این دو مفهوم اقتصادی عبارتند از: تغییر در رفاه و حداکثر نمودن منافع تحت شرایط مشخص ساختار بازار، تقاضا برای محصول و قیمت تمام شده عوامل وارده.
این مفاهیم را هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه‌اش با این عبارات به رسمیت شناخته است که: سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص دارایی‌های یک واحد تجاری طی دوره می باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد (بیانیه شماره ۱، هیات استانداردهای حسابداری مالی).
در واقع با این عبارات است که قدم در سطح تفسیری سود می‌گذاریم. در این سطح، سود بهره‌مندی حاصل از به‌کارگیری سرمایه است، ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره‌مندی پابرجا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت به‌نفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه جریانی از این ثروت است مازاد برآن‌چه که برای حفظ یک سرمایه پایدار و باثبات ضرورت دارد .
سود از جمله برترین شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته‌های علمی تشریح کرده‌اند. قوت و ضعف برداشت‌ها را سنجیده‌اند و با تلاش به دقت و توانایی‌های آن افزوده‌اند.

تحقیق – روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب …

۲-۱-۴-۱- تولد
علّامهمحمدباقرمجلسىبهسال ۱۰۳۷ هجرىمساوىباعددابجدىجملهی «جامعکتاببحارالانوار» در زمان شاه عباس اول چشمبهجهانگشود(مدرس تبریزی،۱۳۶۹،ج۵: ۱۹۶).
۲-۱-۴-۲- خاندان
محمد باقر کوچکترین پسر[۲] محمد تقی مجلسی، عالم بزرگ روزگار صفویان و نوهی ملا محمد مقصود علی اصفهانی است. خاندان مجلسى چه از طرف اجداد و نیاکان پدرى و مادرى و چه از سوى فرزندان و نوادگان پسرى و دخترى از پرشمارترین، مشهورترین و تأثیرگذارترین خاندانهاى ایرانى است. از این خاندان مردان و زنانى برخاسته‏اند که تاریخِ‏اسلام و تشیّع در هیچیک از دودمانهاى بزرگ مسلمان سراغ ندارد. کسانى که با تألیفها و آثار ارزندهی خویش یا با حرکتهایى که آفریده‏اند، تأثیر بسیارى در گسترش علوم عقلى، نقلى و ادبى به فارسى و عربى داشته‏اند یا منشأ خدماتى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى به جهان اسلام و نیز مذهب شیعه بوده‏اند.مشهورترین جدّ اعلاى مجلسى، حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانى، مشهور به «حافظ ابونعیم» یا «حافظ اصفهانى» از علماى مشهور قرن چهارم است که اغلب او را از دانشمندان اهل سنت مى‏دانند اما تحقیق نشان مى‏دهد که شیعه بوده ولى این را اظهار نمى‏کرده است.[۳]
۲-۱-۴-۳- استادان
طارمی احتمال میدهد مجلسی برخی از مقدمات علوم را نزد شماری از اساتید آموخته و سپس در مراتب بالای علمی، بیشتر از محضر پدر خود، بهره برده باشد (طارمی،۱۳۷۵: ۱۴)؛چرا که علامه در آثار خود صرفا از پدرش(استادش در علوم عقلی) به عنوان استاد یاد کرده است. با این همه، علامه مجلسی از گروهی پرشمار از مشایخ حدیث، اجازهی روایت کتاب و حدیث گرفته است، که برخی از آنان، از مشایخ معاصر پدرش و برخی دیگر از معاصران خود او بودهاند؛ از جمله: مرحوم آقا حسین خوانساری (استادش در علوم عقلی)، علامه حسن علی شوشتری، امیر محمد مؤمن استرآبادی، میرزای جزایری، شیخ حرّ عاملی، ملا محسن استرآبادی، ملا محسن فیضکاشانی، ملاصالح مازندرانی، که در محضر آنان زانوی ادب زد و از خرمن علم و معرفت هر یک خوشه‌ها چید و در این کوشش خستگی ناپذیر پای درس بیش از بیست و یک استاد نشست (مهریزی،۱۳۷۹: ۵). علامه در مسیر احیای علوم اهل بیت(علیهم السلام) راه استادش فیض را در پیش گرفت و با رها کردن علوم عقلی با کوله‌باری از تعبّد به سوی نوری که از قلّهی بلند روایات و احادیث می‌تابید شتافت و در اولین قدم «کتب اربعه» را به صحنهی درس و بحث کشاند(همان: ۲۶).
۲-۱-۴-۴- شاگردان
از جهت دیگر، مقام بلند علمی، فروتنی و رفتار دوستانهی مجلسی با شاگردان خود موجب رونق کلاسهای درس وی میشد و شاگردان پرشماری را از بلاد گوناگون، به حوزهی تدریس او میکشاند. بیش از یکهزار نفر از طلاب و دانش پژوهان از محضر پر فیض علامه مجلسى استفاده نمودهاندکه جمعی از شاگردان مجلسی از بقیّه نامدارترند که از مشهورترین آنان میتوان از عالمان زیر نام برد:
۱- سید نعمت اللّه جزایرى (م ۱۱۱۲ق)، مؤلّف کتاب «الانوار النعمانیّه» و آثار دیگری در حدیث، ادبیات، تفسیر و فقه.
۲- میر محمد صالح خاتون آبادی (م ۱۱۲۶ ق)، داماد مجلسی و صاحب تألیفاتی در حدیث، تفسیر، فقه و کلام.
۳- ملا ابو الحسن شریف عاملی (م ۱۱۳۸ ق)، صاحب تألیفاتی در کلام، فقه، حدیث، اخلاق و تفسیر.
۴- محقّق/ مقدّس اردبیلی (م ۱۱۰۱ ق)، مؤلّف «جامع الرواه» در علم رجال.
۵- میرزا عبدالله تبریزی اصفهانی (مشهور به افندی و صاحب ریاض) (م ۱۱۳۵ ق)، مؤلّف کتاب «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء».
۶- ملا محمد بن عبدالفتاح تنکابنی (معروف به سراب) (م ۱۱۲۴ ق)، مؤلّف آثار متعددی در فقه، اصول، کلام و تفسیر.
۲-۱-۴-۵- مجلسی و گرایش به علوم نقلی
محمد باقر درس و بحث را در چهار سالگی نزد پدر آغاز کردو علوم نقلی را نزد ایشان آموخت و از کودکی در مساجد برای نماز حاضر می‌شد، چنانچه خود می‌گوید: «الحمدلله رب العالمین که بنده در سن چهار سالگی همهی اینها را می‌دانستم؛ یعنی خدا و نماز و بهشت و دوزخ. و نماز شب می‌کردم در مسجد صفا، و نماز صبح را به جماعت می‌کردم و اطفال را نصیحت می‌کردم به آیت و حدیث، به تعلیم پدرم رحمهالله علیه». (مهدوی،۱۳۷۸،ج۱: ۵۵). نبوغ سرشار او به حدی بود که در چهارده سالگی از فیلسوف بزرگ اسلام ملاصدرا اجازهی روایت گرفت (همان: ۴۲۶).
به هرحال، روی آوردن مجلسی به علوم نقلی، مسئلهی قابل تأملّی است که بدون شک از عوامل متعددی اثر پذیرفته است؛ از جمله: جوّ عمومی حاکم بر فضای ذهنی و عملکرد گروهی از علماء و فقهای بزرگ آن عصر؛ بزرگانی مانند: ملاصدرا، فیض کاشانی، شیخ بهایی، ملاصالح مازندرانی و شیخ حرّ عاملی – که علیرغم اثر گذاری بعضی از آنها در عرصهی علوم عقلی – سرانجام به سوی تدوین و جمع آوری یا شرح و تفسیر قرآن و حدیث روی آوردند (عابدی،۱۳۷۸:۵۰ – ۵۱) و نکتهی دیگر، شاید حسّ بازگشت و انصرافی باشد که از علوم عقلی به علوم شرعی عملاً در نزد گروه پرشماری از علمای شیعه به وجود آمد؛ مانند: محمد تقی مجلسی، ملاصدرا، و علامه طباطبایی (پوراکبر،۱۳۷۹: ۱۶۸). این عوامل در سطحی محدود اثرگذار بودهاند؛ به خصوص در مورد دانشمندی فرهیخته همچون او که سالهای طولانی با حدیث و پژوهش در آن سرو کار داشته و بزرگترین مجموعهی حدیثی فریقین را سامان بخشیده است. همچنین این عالم بزرگوار به کلیهی علومی که مجتهدان بدان نیاز دارند از قبیل: صرف و نحو و معانی بیان و لغت و ریاضی و فلسفه و حکمت و

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تاریخ و تفسیرو رجال و درایه و اصول فقه و کلام احاطه کامل داشتند و در بیشتر آنها صاحب نظر بوده است.
۲-۱-۴-۶- آثار مجلسی
مجلسی با شناخت زمانه و موقعیت خاص دوران حیاتش که مقتضی ترویج آداب و اخلاق شیعی بود، تقیّد زیادی به انجام مستحبات و آداب و سنن دینی نشان میداد و شاگردان و دوستداران خویش را نیز به انجام آنها تشویق میکرد. سایر کتابهایش مشتمل بر معانی و مضامینی در ترویج اندیشههای تشیع و احکام و اخلاق دینی است. مجلسی با تألیفات عربی و فارسی پرشمار و گسترده، مفاد متون روایات مربوط را در قالب مجموعههایی به اذهان مردم رساند و آنان را با این آموزهها آشنا ساخت (فقهی زاده،۱۳۸۹: ۲۷۰ – ۲۷۱). او در عمر ۷۳ ساله خویش، بیش از یک صد کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت. اولین تألیف علامه را کتاب «الأوزان و المقادیر» یا «میزان المقادیر» دانسته‌اند که در سال ۱۰۶۳ تألیف شده است و آخرین تألیف او هم کتاب «حق الیقین»که مربوط به سال ۱۱۰۹ هجری، یعنی یک سال قبل از وفاتش است. برخی از کتب عربی و فارسی علامه به طور جداگانه و با توضیحات مختصر عبارت‌اند از:
کتابهای عربی:

 1. بحارالأنوار، که یک مجموعهی بزرگ روایی و تاریخی است و در ضمن آن تفسیر بسیاری از آیات قرآنکریم هم آمده‌ است (در ۱۱۰ جلد).
 2. مرآه العقول(شرح کتاب کافیکلینی در ۲۶ جلد).
 3. ملاذ الأخیار (شرح تهذیبالاحکام شیخ طوسیدر ۱۶ جلد).
 4. الفرائد الطریفه(شرح صحیفهی سجّادیهامام سجاد (ع) ).
 5. شرح أربعین حدیث.
 6. الوجیزه (در شناخت رجال احادیث).
 7. رسالهی الاوزان و المقادیر.
 8. جوابات المسائل الهندیه یا الاسئله الهندیه.
 9. رسالهی اعتقادات (۷۵۰ سطر است و در یک شب نگاشته شده است: معروف به اعتقادات مجلسی)
 10. رساله فی الشکوک.
 11. اجوبه المسائل (نام دیگر آن جوابات المسائل المتفرقه است).
 12. ادیان و امم (به فارسی و عربی).
 13. حاشیه بر کتبی چون: کتب اربعه، امل الآمال شیخ حر عاملی،و … .
 14. طریق النجاه.
 15. نهج السالکین (در اصول دین)
 16. تفسیر آیهالکرسی، آیهی: السابقون السابقون و …

علمی : روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی کتاب …

و کتابهای فارسی:

 1. حق الیقین(در اعتقادات دینی).
 2. زاد المعاد(در ادعیهی مأثوره).
 3. تحفه الزائر(در آداب زیارات امامان و امام زادگان).
 4. عین الحیاه(شامل مواعظ و حکم برگرفته از آیات و روایات معصومین(علیهم السلام)).
 5. صراط النجاه(ترجمه و شرح حدیث اعرابی در جنگ جمل).
 6. صراط النجاه(در شرح گناهان کبیره و صغیره).
 7. حلیه المتقین(در آداب و مستحبات روزانه و در طول زندگی).
 8. حیاه القلوب(در تاریخ پیامبران و ائمه(ع) در سه جلد).
 9. مشکاه الأنوار(در فضیلت و آداب قرائت قرآن).
 10. جلاء العیون(در تاریخ و مصائب اهل بیت (علیهم السلام)).
 11. توقیعات امام عصر(عج) همراه با ترجمهی آنها.
 12. کتب فراوانی به‌ عنوان ترجمهی احادیث خاص مانند: ترجمهی توحید مفضلو … .
 13. کتبی در موضوع ترجمهی ادعیه و زیارات همچون: زیارت جامعهی کبیرهو دعای سماتو … .
 14. اجازات الحدیث (مشتمل بر اجازههای روایی مجلسی به عالمان معاصر خود).
 15. صواعق الیهود (احکام جزیه گرفتن از یهود و نصارا و احکام دیهی مربوط به آنها).
 16. ربیع الاسابیع (در اعمال روزها و شبهای هفته است، مخصوصا شب و روز جمعه).
 17. حکمت شهادت حضرت سید الشهدا (ع).
 18. فقه المجلسی (مشتمل بر فتاوی علامه مجلسی در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات).
 19. مفاتیح الغیب (در فضیلت و اوقات استخاره).
 20. مقباس المصابیح (در ادعیهی وارده و تعقیبات نمازها و اذکار سجده و ادعیهی ساعات روز در ده فصل).

۲-۱-۴-۷- وفات
علامهمحمدباقرمجلسـىآنمحققپـرکاروعالـمنامـدارپـسازعمرىپربرکتکهسراسروقفخدمتگزارىبهعلـمودیـنودانـشوفرهنگدرجهاناسلامگردید، عاقبتدرسـن ۷۳ سالگـىودرآخـریـنروزهاىماهمبـارکرمضانسـال ۱۱۱۱ هـ.قدرشهردانـشپـروراصفهان،چشـمازجهانفروبستوبهسراىباقـىشتافت. هرچندبعضیوفاتاورادر ۲۷ ماهرمضانسال ۱۱۱۰ مینویسند.قبرشریفشدرجامعاصفهانکنارپدربزرگوارشزیارتگاهاست.
۲-۱-۵- کتاب مرآه العقول
نام کامل آن،«مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول» است که به زبان عربی تدوین شده و بیشتر احادیث منقول از طرق شیعی در ابواب گوناگون را در بردارد. این اثر در شرح دورهی کامل کتاب کافی (اصول، فروع و روضه) اثر شیخ کلینی، نوشته شده است.
۲-۱-۵-۱- انگیزهی مؤلّف
مجلسی در بیان انگیزهی تالیف کتاب مینویسد: در خلال مذاکره با برادران دینی و طلاب، حواشی و تعلیقههای پراکنده را بر کتب احادیث نوشته بودم امّا خوف آن داشتم که با گذشت زمان از بین برود. از این رو در عین مشغولیت خاطر به جمع و تدوین آنها اقدام نمودم. کار خود را با کتاب الکافی شیخ کلینی آغاز کردم و تصمیم گرفتم به بیان حال اسانید- تا آنجا که نیاز به بیان بود اختصار ورزم– چرا که اسناد احادیث به منزلهی اساس و مبنای آنهاست و نیز در شرح الفاظ مشکل و مطالب دشوار به بیان نکاتی کوتاه که اهل تحقیق به سرعت معانی را درک کنند اکتفا نموده و از حواشی دانشمندان فاضل نیز مطالبی را ذکر کرده و آن را کتاب «مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول» نام نهادم (مجلسی،۱۴۰۴،ج۱: ۳).
۲-۱-۵-۲- روش تألیف
مؤلّف در پدید آوردن این اثر – که عدهای از محققان آن را بهترین شرح کافی تلقّی میکنند – تمام دانستههای خود را به خدمت گرفته و به تفصیل، در راهحلّ دشواریهای واژهای و کشف معانی عبارات کوشیده است؛ از شروح پیشین و معاصران خویش سود جسته و در نقد احادیث، به جنبههای سندی و متنی اهتمام نشان داده است (مسعودی،بیتا: ۲۹- ۵۴). اهمیت توضیحات علم الحدیثی و فقه الحدیثی علامه مجلسی در کتاب مرآه العقول، این کتاب را در موقعیت ممتازی قرار داده است.
۲-۱-۵-۴- موضوعات ابواب فقهی
مرآه العقول دارای موضوعاتی متنوع و فراگیر است و در بابهای متعدد تعیین شده است که در هر کتاب نیز، به تناسب موضوع، بابهای کوچک و بزرگی به چشم میخورد. فهرست کتب مرآه العقول (بخش فروع آن) همراه با ابواب اصلی و فرعی آنها به ترتیب عبارتند از:

 1. کتاب الطهاره (چگونگی وضو و تیمم، اقسام غسل و …)
 2. کتاب الحیض (استبرای حائض، احکام زن زائو و …)
 3. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جستجوی مقالات فارسی – روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی …

۳-۲-۲-۲- حمل بر سبب صدور روایات ۸۹
۳-۲-۲-۲-۱- اعتقاد به لزوم توجه به سبب صدور حدیث ۸۹
۳-۲-۲-۲-۲-فواید شناخت سبب صدور حدیث ۹۰
۳-۲-۲-۲-۳-نمونه: داستان ذبح کدو ۹۳
۳-۲-۲-۳-حمل فعل امر بر استحباب و فضیلت ۹۴
۳-۲-۲-۳-۱-غسل روز جمعه ۹۴
۳-۲-۲-۳-۲- حکم زنی که قبل از عروسی مسلمان میشود ۹۶
۳-۲-۲-۳-۳-چگونگی خواندن نماز بر مستضعف (در عقیده) ۹۶
۳-۲-۲-۳-۴-دعا و تعقیب بعد از نماز ۹۷
۳-۲-۲-۴-حمل بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلّفین ۹۸
۳-۲-۲-۴-۱-ثواب زیارت حج نیابتی ۹۸
۳-۲-۲-۴-۲-پاداش حاملان جنازه ۹۹
۳-۲-۲-۴-۳- فضیلت حج گزاردن ۱۰۰
۳-۲-۲-۴-۴-پاداش عیادت از بیمار ۱۰۰
۳-۲-۲-۵- حمل بر حکومت ۱۰۲
۳-۲-۲-۵-۱-حکم کسی که به غیر قبله نماز خوانده است ۱۰۲
۳-۲-۲-۶-حمل بر تخییر ۱۰۳
۳-۲-۲-۶-۱-چگونگی بالا بردن دست در تکبیر ۱۰۶
۳-۲-۲-۷-حمل بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل و…) ۱۰۷
۳-۲-۲-۷-۱-انقطاع وحی پیامبر(ص) ۱۰۹
۳-۲-۲-۷-۲-تعداد شتران حج پیامبر (ص) ۱۱۰
۳-۲-۳- نتیجه گیری ۱۱۱
منابع ۱۱۲
چکیدهی انگلیسی ۲۵۱
فصل اوّل
کلیات
 
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدّمه
شکی نیست که دانش حدیث، مادر علوم اسلامی است و اهمیت فراوانى در اسلام دارد. در حقیقت، حدیث در فقه اسلامى، پس از قرآن، از منابع اصلی دین اسلام میباشد که تأمین کنندهی احکام شرعی (نیاز فطری) بشر است و هرچه که با نیاز بشر سرو کار داشته باشد قطعا جایگزینی ندارد تا انسان را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی یاری رساند؛ بنابراین احادیث رسیده از معصومان (علیهم السلام)، نزد شیعه جایگاهی مهم دارد و کسی در اعتبار و حجیّت آن تردید نمیکند و همگان عمل بر طبق آن را لازم میشمارند. علاوه بر این، درعلوم مختلف دیگری چون: تفسیر، کلام و … نقش بنیادین داشته ودارای کارکردهای بسیار با ارزشیاست.
در واقع، علم حدیث زمانى پدید آمد که مسلمانان کوشیدند احادیث واقعى را از احادیث جعلى تشخیص دهند؛ زیرا حدیث در طول تاریخ،دارای فراز و نشیبهایی بوده است و در اثر راهیابی خطا و اشتباه در بخشی از احادیث معصوم(ع)، موجب گشت فقیهان و محدثان در صددچارهجویی برآیند و راه دستیابی به احادیث صحیح و معتبر را مشخص نمایند. از این جهت، هر فقیه و حدیث پژوهی درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است که: علت تعارض در کلام امامان معصوم چیست؟ و آیا این اختلاف و تعارض، مولود کلام معصوم است یا متأثر از عوامل بیرونی و خارجی آن؟ در پاسخ میتوان گفت: پدیدهی اختلاف و تعارض اخبار، علل و عوامل گوناگونی داشته است که برخی از آنها مربوط به کلام بشری و چگونگی ابلاغ قانون (تقیهی امام (ع) در بیان حکم شرعی، تعدد مراتب مکلفین و …)، و بعضی دیگر مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن کلام (نقل به معنا، سهو راویان و …) است که همهی اینها دست به دست هم داده و این تعارض را ایجاد نموده است(دلبری،۱۳۹۰: ۹۲).
بنابراین؛ موضوع رفع تعارض اخبار در سر تا سر فقه کاربرد زیادی دارد؛ زیرا کمتر بابی از ابواب فقهی است که از روایات متعارض خالی باشد. از این رو، شناسایی راههای حلّ تعارض اخبار از مباحث مهم در دریافت صحیح مفاهیم روایات است و یکی از ابزارهای راهبردی در استنباط احکام شرعی به شمار میآید، تا آنجاکه بدون آگاهی از آن، حکم الهی دست نیافتنی است. همچنین ابزار مهمی است که شبهات دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را در هم میشکند؛ زیرا اختلاف اخبار، همواره از اسباب طعن نحلهها و فرقههای مذهبی اسلام بر یکدیگر بوده است که امروزه در قالب شبهات مستشرقان علیهِ اسلام، مطرح میشود که در نهایت، دانشمندان مسلمان با انگیزهی رفع این شبهه، به نگارش کتبی در دانش مختلف الحدیث، دست زدهاند.
در کتب اولیهی حدیثی، احادیثی وجود دارد که در ظاهر اختلاف دارند و همواره شیوهی دانشمندان ما بر این بوده است که صرفاً به جمع احادیث بپردازند و روایات اختلافی را رد کنند، اما برخی دیگر از دانشمندان با نوشتن شرح بر آنها، به رفع تعارض احادیث پرداختند که هر یک از این افراد دارای روشی هستند. یکی از شارحان، محمد باقر مجلسی است که با نوشتن شرح بر کتاب کافی کلینی به رفع تعارض اخبار پرداخت و آن را مرآه العقول نامید. بنابراین؛ در این پژوهش سعی شده است تا به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر قرائن ذکر شدهی فوق، به رفع تعارض احادیث از دیدگاه علامه مجلسی در جنبهی فقهی این کتاب ارزشمند بپردازیم و اثبات کنیم که تعارض به صورت حقیقی در روایات معصومین (علیهم السلام) وجود ندارد، چرا که شخص علامه و بسیاری از دیگر دانشمندان و محدثان اعتقادشان بر این است، که با توجه به عصمت امامان (علیهم السلام) و حکیمانه بودن سخنانشان و از همه مهمتر صدور گفتارشان از منشأ وحی، ادعای نقص و تنافی در کلام آنان، محال است.
۱-۱-۱- طرح مسأله
کتاب مرآه العقول، یکی از معتبرترین مجموعههای رواییاست که مورد قبول بسیاری از علما و فقهای شیعی میباشد. مرآه العقول، شامل مجموعه روایات فقهی و احکام شرعی است که از اهل بیت(علیهم السلام) روایت شده است. جامعیت و تنوع موضوعی گسترده و بیانهای فقه الحدیثی فراوان ذیل بسیاری از ابواب کتاب، آن را یکی از مهمترین مجموعههای روایی شیعه شناسانده است. مجلسی در این کتاب به نکات فقه الحدیثی بسیاری اهتمام داشته که یکی از مهمترین آنها، موضوع علاج تعارض و اختلاف روایات است. ایشان سعی کردند، در هنگام ظهور تعارض روایات، به جمع دلالی میان آنها بپ

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ردازند و عملاً کمتر به طرد و نفی آنها اقدام کنند. در حقیقت، علامه با گردآوری احادیث مشابه و هممضمون در کنار یکدیگر، امکان ملاحظهی تعارض روایات را بیش از پیش فراهم کرد و در نهایت توانست به اختلاف ظاهری و واقعی آنها، اختلاف نسخه‌ها، تقطیع‌ها، شقوق مختلف موضوع، عام‌ها و خاص‌ها، قیدها، موارد تقیه و… پی ببرد.
البته با توجه به تنوع موضوعی برخی روایات، در عمل، اینگونه نیست که به سادگی بتوان روایات متعارض را در همه موارد، در کنار هم و در ذیل یک موضوع قرار داد، امّا به نظر می‌رسد مجلسی با وجود پراکندگی روایات متعارض در بخش‌های گوناگون، در اثر آشنایی نزدیک با محتوای اخبار و مجموعه روایات توانسته است حوزه‌های تعارضات مفهومی وسیعی را در پاره‌ای احادیث و ابواب روایی کشف کند و به حلّ و علاج آنها اهتمام ورزد. در عین حال، آنچه مجلسی را بیش از همه در کشف و علاج تعارض روایات یاری داده تسلط او به مباحث علمی، کلامی، تاریخی، انس وی با محتوای احادیث و زبان ائمه (علیهم السلام)، نسخه‌شناسی و مقایسهی نسخ گوناگون با همدیگر است. وی از این رهگذر، بر عمق و دامنهی فعالیت محد‌ّثان پیشین در حوزهی تعارض روایات افزود و با در پیش گرفتن طرق و شیوه‌های گوناگون، شبههی تعارض را از بسیاری از روایات ظاهراً متعارض برطرف ساخت.
بهتر است بدانیم عواملی که به عنوان علل و اسباب تعارض و اختلاف بحث میشود، ممکن است با همدیگر(در وجهی مشترک) تلاقی و یا حتی برخی با هم تداخل داشته باشند، اما چیزی که هست اینکه تعارض، معنایی خاصتر از اختلاف دارد و در واقع تعارض از زیرشاخههای اختلاف میباشد و هر یک از اینها، از زاویهی جداگانهای مورد نگاه بزرگان قرار گرفته است. از جمله قرینههای عوامل اختلاف میتوان به: اختلاف مراتب راویان از نظر جهل، سهو، نسیان و ضبط؛ دخالت زمان و مکان؛ تقیه و کتمان، وضع، جعل و تزویر و … و در تعارض اخبار به قاعدهی جمع: حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، و… ؛ و به قاعدهی ترجیح که شاملترجیح سندی حدیث: ترجیح به کثرت راویان، ترجیح به عدالت راوی، و …؛ ترجیح متنی حدیث: ترجیح منطوق بر مفهوم، ترجیح مزید بر غیرمزید و …؛ و ترجیح به اعتبار امور خارجی: ترجیح به موافقت با کتاب، اجماع، عقل، عمل اصحاب و … ؛ و به قاعدهی تخییر یا توقّف اشاره کرد. به بیانی دیگر در تعارض، جمع عرفی مقدم بر اجرای قواعد ترجیح است. تا جاییکه امکان عرفی داشته باشد، باید برای سازگار کردن و همخوان ساختن احادیث و عمل به هردو تلاش کرد و اگر جمع توفیق عرفی میان دو حدیث امکان پذیر نباشد، باید برای ترجیح یکی از آنها بر دیگری به سراغ مرجّحات رفت و اگر ترجیحی در میان نبود، نوبت به تخییر یا توقّف میرسد (همان:۱۵۰). با این وجود، در کلام فقهاء بین آن دو تفاوتی وجود ندارد و در اکثر موارد هر دو واژه به دنبال هم میآیند و طوری مورد استفاده قرار میگیرند که هیچ فرقی میانشان دیده نمیشود.

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد ورزشی …

نمودار۴-۱۲٫ تغییرات شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۹٫ آزمون فرضیه نهم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر توان بی هوازی (اوج، میانگین توان بیهوازی و شاخص خستگی) تأثیر معنیداری ندارد.
زیر فرض۱. ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر اوج توان بیهوازی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر اوج توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری نداشت (۲۰۸/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات اوج توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۳ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۳٫ تغییرات اوج توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض۲٫ ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر میانگین توان بی هوازی تأثیر معنی داری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر میانگین توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل تغییر معنیداری نداشت (۱۳۱/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. تغییرات میانگین توان بیهوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۴ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۴٫ تغییرات میانگین توان بی هوازی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل
زیر فرض۳٫ ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 بر شاخص خستگی تأثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد شاخص خستگی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 تغییر معنیداری داشت (۰۴۳/۰P=). بنابراین فرض صفر رد میشود. تغییرات شاخص خستگی گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل در نمودار ۴-۱۲ نشان داده شده است.
نمودار۴-۱۵٫ تغییرات شاخص خستگی گروه ترکیب در مقایسه با گروه کنترل
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)
۴-۳-۱۰٫ آزمون فرضیه دهم
فرض صفر(H0): بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه تمرین به دنبال ۴ هفته تمرین پلیومتریک ارتباط معناداری وجود ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه تمرین به دنبال ۴ هفته تمرین پلیومتریک همبستگی وجود ندارد. بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود. جدول ۴-۳، مقدار R , P بین BDNF و IL-6 گروه تمرین را نشان می دهد.
جدول ۴-۳٫ مقدار R و P بین BDNF و IL-6 گروه تمرین

BDNF و IL-6 تمرین
۶۵۰/۰- R
۰۸۱/۰ P

۴-۳-۱۱٫ آزمون فرضیه یازدهم
فرض صفر(H0): بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه مکمل به دنبال ۴ هفته مصرف مکمل Q10 ارتباط معناداری وجود ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقادیر BDNF و IL-6 گروه مکمل به دنبال یک دوره مصرف مکمل Q10 همبستگی وجود ندارد (جدول ۴-۴). بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود
جدول ۴-۴٫ مقدار R و P بین BDNF و IL-6 گروه مکمل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۵۴/۰±۲

۸۱/۰±۲۴/۱

مکمل

۹۹/۱۲۱±۱۲۹۲

۱۵/۱۸۲±۸/۱۳۷۶

۹۳/۰±۱۵/۳

۰۲/۱±۸۲/۳

کنترل

۳/۱۲۱±۱۲۸۴

۵/ ۱۴۴±۱۲۷۴

۱۶۲/۰±۳۵/۱

۱۶/۰±۸۰/۰

با توجه به جدول ۴-۲، میزان BDNF سرم پس از یک دوره تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q10 در گروههای ترکیب، تمرین و مکمل به ترتیب (۹۰/۱۱، ۹۱/۶، ۵۰/۶) درصد افزایش نشان داده است. همچنین میزان IL-6 گروه ترکیب و مکمل به ترتیب (۳۳/۱۱ ، ۲۶/۲۱) درصد افزایش پیدا کرده اما میزان IL-6 گره تمرین (۳۸-) درصد کاهش داشته است.
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه اول
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معناداری در سطوح سرمی BDNF پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نداشت (۳۲۳/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. نمودار۴-۱٫ تغییرات BDNF گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۱٫ تغییرات BDNF گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه دوم
فرض صفر(H0): 4 هفته مصرف مکمل Q10 بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل نشان داد سطوح سرمی BDNF در مقایسه با گروه کنترل پس از ۴ هفته مصرف مکمل کوآنزیم Q10 تغییر معنیداری نیافت (۱۹۷/۰p=). بنابر این فرض صفر پذیرفته میشود. نمودار۴-۲٫ تغییرات BDNF گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد.
نمودار۴-۲٫ تغییرات BDNF گروه مکمل در مقایسه با گروه کنترل
۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه سوم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف مکمل Q1O بر سطوح سرمی BDNF تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین سطوح BDNF سرم گروه ترکیب با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۶۹/۰P=). بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. از سوی دیگر، نتایج این آزمون نشان داد که بین سطوح BDNF سرم گروه ترکیب با گروه تمرین پلیومتریک (۱۹۴/۰P=)، و گروه ترکیب با گروه مکمل (۴۳۱/۰P=)، تفاوت معناداری وجود ندارد. نمودار ۴-۳ نشان دهنده تغییرات سطوح BDNF گروه ترکیب در مقایسه با گروه های دیگر میباشد.
نمودار۴-۳٫ تغییرات BDNF گروه ترکیب در مقایسه با گروههای دیگر
۴-۳-۴٫ آزمون فرضیه چهارم
فرض صفر(H0): 4 هفته تمرین پلیومتریک بر سطوح سرمی IL-6 تاثیر معنیداری ندارد.
نتیجه حاصل از آزمون T مستقل تغییر معناداری در سطوح IL6 پس از ۴ هفته تمرین پلیومتریک در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (۰۴۹/۰=P). بنابراین فرض صفر رد میشود. نمودار۴-۴ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل را نشان میدهد. نمودار۴-۴٫ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل (۰۴۹/۰=P) را نشان میدهد.
نمودار۴-۴٫ تغییرات IL6 گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل (۰۴۹/۰=P)
تفاوت معنیدار با گروهکنترل(۰۵/۰P<)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.