سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات-دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول- مقدمه. ۱

۱-۱- بازهای­شیف… ۲

۱-۱-۱- معرفی باز­های شیف… ۲

۱-۱-۲- تاریخچه باز­های شیف… ۳

۱-۱-۳- نام­گذاری ترکیبات شیف… ۴

۱-۱-۴- انواع باز­های شیف… ۵

۱-۱-۴-۱- باز­های شیف یک­دندانه. ۵

۱-۱-۴-۲- باز­های شیف دو­دندانه. ۶

۱-۱-۴-۳- باز­های شیف سه­دندانه. ۶

۱-۱-۴-۴- باز­های شیف چهار­دندانه. ۷

۱-۱-۴-۵- باز­های شیف پنج­دندانه. ۸

۱-۱-۴-۶- باز­های شیف شش­دندانه. ۸

۱-۱-۴-۷- باز­های شیف هفت­دندانه. ۹

۱-۱-۵- باز­های شیف درشت حلقه… ۹

۱-۱- ۶- باز­های شیف سالن.. ۱۱

۱-۲- کمپلکس­های باز شیف… ۱۲

۱-۲-۱- سنتز کمپلکس­های باز شیف… ۱۲

۱-۲-۱-۱- روش اول (روش مک کارتی) ۱۲

۱-۲-۱-۲- روش دوم (روش تمپلت) ۱۳

۱-۳- کاربرد کمپلکس­های باز شیف… ۱۴

 

 

 

 

 

۱-۴- روش­های شناسایی لیگاند و کمپلکس­های باز شیف… ۱۵

۱-۵- مس…. ۱۶

۱-۵-۱- کمپلکس­های مس…. ۱۶

۱-۵-۲-کاربرد کمپلکس­های باز شیف مس…. ۱۷

۱-۵-۳- مروری بر تحقیقات اخیر ترکیبات باز شیف کمپلکس­های مس. ۱۷

۱-۶- نقش کاتالیزوری کمپلکس­های باز شیف مس…. ۲۱

فصل دوم- تجربی.. ۲۲

۲-۱- مواد و دستگاه­های مورد استفاده ۲۳

۲-۱-۱- مواد مورد استفاده ۲۳

۲-۱-۲- دستگاه­های مورد استفاده ۲۳

۲-۲- تهیه­ی لیگاند­های باز شیف… ۲۳

۲-۲-۱- تهیه لیگاند (L1) 23

۲-۲-۲- تهیه لیگاند (L2) 24

۲-۲-۳- تهیه لیگاند (L3) 24

۲-۲-۴- تهیه کمپلکس باز شیف Cu(L1)2 24

۲-۲-۵- تهیه کمپلکس باز شیف Cu(L2)2 25

۲-۲-۶- تهیه کمپلکس باز شیف Cu(L3)2 25

۲-۲-۷- تهیه نانو ذرات مس از تجزیه­ی حرارتی کمپلکس­های Cu(L1)2،  Cu(L2)2و Cu(L3)2 25

 

فصل سوم- بحث و نتیجه گیری.. ۲۷

۳-۱- مقدمه. ۲۸

۳-۲- تهیه­ی لیگاند­های باز شیفL2 ,L1  وL3 28

۳-۲-۱- تهیه لیگاند­های باز شیف دو­دندانه­ای  L2 ,L1و L3. 28

۳-۲-۲- شناسایی لیگاند­های باز شیف L2 ,L1وL3 30

۳-۲-۲-۱- آنالیز عنصری (CHN) مربوط به لیگاند­های L1 وL3 30

۳-۲-۲-۲- بررسی طیف FT-IR لیگاند­های باز شیفL2 ,L1  و L3. 31

۳-۲-۲-۳- بررسی طیف H NMR 1 لیگاند­های باز شیف L2 ,L1وL3 35

۳-۲-۲-۴- بررسی طیف UV-Vis لیگاند­های باز شیف L2 ,L1 وL3 41

۳-۲-۳- کمپلکس باز شیف Cu(L1)2…. 43

۳-۲-۳-۱- تهیه کمپلکس Cu(L1)2…. 43

۳-۲-۳-۲- شناسایی کمپلکس ۲(Cu(L1. 44

۳-۲-۳-۲-الف- طیف­سنجی FT-IR.. 44

۳-۲-۳-۲-ب- آنالیز عنصری (CHN) 44

۳-۲-۳-۲-ج- طیف UV-Vis 46

۳-۲-۴- کمپلکس باز شیف ۲(Cu(L2 . 46

۳-۲-۴-۱- تهیه کمپلکس ۲(Cu(L2. 46

۳-۲-۴-۲- شناسایی کمپلکس ۲(Cu(L2. 47

۳-۲-۴-۲-الف- طیف­سنجی FT-IR.. 47

۳-۲-۴-۲-ب- آنالیز عنصری (CHN) 48

۳-۲-۴-۲- ج- طیف UV-Vis 50

۳-۲-۵- کمپلکس باز شیف ۲(Cu(L3. 50

۳-۲-۵-۱- تهیه کمپلکس ۲(Cu(L3. 50

۳-۲-۵-۲- شناسایی کمپلکس ۲(Cu(L3. 52

۳-۲-۵-۲-الف- طیف­سنجی FT-IR.. 52

۳-۲-۵-۲-ب- آنالیز عنصری (CHN) 52

۳-۲-۵-۲-ج- طیف UV-Vis 54

۳-۲-۶- تهیه‌­ی نانو ذرات اکسید‌­های مس از تجزیه­‌ی حرارتی کمپلکس‌­های Cu(L1)2،  Cu(L2)2و   ……………………………………………………………………………………Cu(L3)2 ….54

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

….عنوان                                                                                                  صفحه

 

شکل (۱-۱): واکنش تشکیل باز­های شیف… ۲

شکل (۱-۲): مکانیسم واکنش بین یک گروه کربونیل با آمین نوع اول و تشکیل باز شیف… ۲

شکل (۱-۳): ساختار چند نمونه از لیگاند­های باز شیف… ۳

شکل (۱-۴): ساختار N و ׳N – بیس (سالیسیلیدین) اتیلن­دی­آمین.. ۴

شکل (۱-۵): ساختار N و ׳N – بیس (۳- متوکسی سالیسیلیدین) اتیلن­دی­آمین.. ۵

شکل (۱-۶): ساختار لیگاند شیف باز تک­دندانه. ۵

شکل (۱-۷): لیگاند­های باز شیف دو­دندانه. ۶

شکل (۱-۸): نمونه­هایی از لیگاند­های باز شیف سه­دندانه. ۶

شکل(۱-۹): باز­های شیف چهار­دندانه. ۷

شکل(۱-۱۰): باز­های شیف پنج­دندانه. ۸

شکل (۱-۱۱): باز­های شیف شش­دندانه. ۸

شکل (۱-۱۲): ساختار باز­های شیف هفت­دندانه­ای.. ۹

شکل (۱-۱۳): باز­های شیف ماکروسیکلیک… ۱۰

شکل (۱-۱۴): سنتز لیگاند باز شیف از دی­کتون و دی­آمین با نسبت استوکیومتری (۲:۲) ۱۱

شکل (۱-۱۵): نمونه­ای از لیگاند باز شیف ] Salen24[. 12

شکل (۱-۱۶): مثالی از تهیه کمپلکس باز شیف به روش مک کارتی [۳۱] ۱۳

شکل (۱-۱۷): مثالی از تهیه کمپلکس باز شیف به روش تمپلت [۲۹] ۱۴

شکل (۱-۱۸): روش سنتز کمپلکس­های باز شیف سه تایی مس (II) ( Cu(II)(saltrp)(B)] (1, 2)] 18

شکل (۱-۱۹): ساختار پیشنهادی لیگاند باز شیف و کمپلکس‌‌های فلزیM=Cu(II), Ni(II), Zn(II))) 19

شکل (۱-۲۰): ساختار پیشنهادی لیگاند باز شیف و کمپلکس فلزی مربوطه M=Cu))]51[ 19

شکل‌ (۱-۲۱):روش سنتز کمپلکس باز‌ شیف׳N -3-(E))فنیلن‌آلیلیدن)-[b-2,1] فوران-۲-کربوهیدرازید.۲۰

شکل (۱-۲۲): روش سنتز کمپلکس شش­دندانه­ایN4O2         (M= Co(ӀӀ), Ni(ӀӀ), Cu(ӀӀ), Zn(II)) 21

شکل (۳-۱): واکنش تهیه لیگاند (L1) 29

شکل (۳-۲): واکنش تهیه لیگاند (L2) 29

شکل (۳-۳): واکنش تهیه لیگاند (L3) 30

شکل (۳-۴): طیف FT-IR مربوط به لیگاند (L1) 32

شکل (۳-۵): طیف FT-IR مربوط به لیگاند (L2) 33

شکل (۳-۶): طیف FT-IR مربوط به لیگاند (L3) 34

شکل (۳-۷): انواع هیدروژن­های موجود در ترکیب لیگاند (L1). 35

شکل (۳-۸): طیف NMR مربوط به لیگاند (L1) 36

شکل (۳-۹): انواع هیدروژن­های موجود در ترکیب لیگاند (L2) 37

شکل (۳-۱۰): طیف NMR مربوط به لیگاند (L2) 38

شکل (۳-۱۱): انواع هیدروژن­های موجود در ترکیب لیگاند (L3) 39

شکل (۳-۱۲): : طیف NMR مربوط به لیگاند (L3) 40

شکل (۳-۱۳): طیف UV-Vis لیگاند (L1) 41

شکل (۳-۱۴): طیف UV-Vis لیگاند (L2) 42

شکل (۳-۱۵): طیف UV-Vis لیگاند (L3) 42

شکل (۳-۱۶): واکنش تهیه کمپلکس ۲(Cu(L1. 43

شکل (۳-۱۷): طیف FT-IR مربوط به کمپلکس ۲(Cu(L1. 45

شکل (۳-۱۸): : طیف‌های UV-Vis مربوط به کمپلکس Cu(L1)2 و لیگاند L1 46

شکل (۳-۱۹): واکنش تهیه کمپلکس ۲(Cu(L2. 47

شکل (۳-۲۰): : طیف FT-IR مربوط به کمپلکس ۲(Cu(L2. 49

شکل (۳-۲۱): طیف‌های UV-Vis مربوط به کمپلکس ۲(Cu(L2 و لیگاند L2. 50

شکل (۳-۲۲): واکنش تهیه کمپلکس ۲(Cu(L3. 51

شکل (۳-۲۳): طیف FT-IR مربوط به کمپلکس ۲(Cu(L3. 53

شکل (۳-۲۴): طیف‌های UV-Vis مربوط به کمپلکس ۲( Cu(L3و لیگاند L3. 54

شکل (۳-۲۵): طیف XRD حاصل از تجزیه حرارتی کمپلکس Cu(L1)2 55

شکل (۳-۲۶):  طیف XRD حاصل از تجزیه حرارتی کمپلکس ۲(Cu(L2. 55

شکل (۳-۲۷): طیف XRD حاصل از تجزیه حرارتی کمپلکس  Cu(L3)2 56

 

 

 

 

فهرست جداول

…..عنوان                                                                                                  صفحه

 

جدول (۳-۱): نتایج حاصل از آنالیز عنصری (CHN) برای لیگاند (L1) 30

جدول (۳-۲): نتایج حاصل از آنالیز عنصری ((CHN برای لیگاند (L3) 31

جدول (۳-۳): فرکانس­های کششی گروه­هایC=N  و C=O مربوط به لیگاند­هایL2 ,L1 و L3 . 31

جدول (۳-۴): نتایج حاصل از آنالیز عنصری (CHN) کمپلکس ۲(Cu(L1. 44

جدول (۳-۵): نتایج حاصل از آنالیز عنصری (CHN) کمپلکس ۲(Cu(L2. 45

جدول (۳-۶): نتایج حاصل از آنالیز عنصری (CHN) کمپلکس ۲(Cu(L3. 52

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لیگاند­های باز شیف اهمیت زیادی در شیمی دارند و می­توانند کمپلکس­های پایداری از یون­های فلزی ایجاد کنند و همچنین به آسانی سنتز می­شوند. کمپلکس­های باز شیف فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور در واکنش پلیمر شدن، واکنش بسته شدن یا باز شدن حلقه، اپوکسیده­کردن، اکسیداسیون، تجزیه هیدروژن پراکسید، کاهش کتون، تراکم آلدولی و غیره استفاده می­شوند [۵۶ ،۳۶]. کمپلکس­های باز شیف در نقش کاتالیزور­های انتقال فاز به دلیل سهولت عملکرد آزمایشگاهی، شرایط واکنش معتدل، ارزانی، سازگاری با محیط زیست، تنوع حلال­ها و انجام واکنش در مقیاس­های بالا و صنعتی، سودمند می­باشند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   با فرمت ورد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات