داتلود پایان نامه ارشد :بررسی معماری پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : بررسی معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

بررسی معماری پایدار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: ………کلیات پژوهش     ۱۷

۱٫۱مقدمه…………………… ۱۷

۱٫۲روش تحقیق………… ۱۸

۱٫۳ضرورت تحقیق…….. ۱۸

۱٫۴بیان مسئله…………… ۲۰

۱٫۵بیان موضوع………….. ۲۱

۱٫۶بیان هدف……………… ۲۴

۱٫۷تحقیق و پژوهش…… ۲۵

۱٫۷٫۱از نظر لغت………    ۲۵

۱٫۷٫۲در اصطلاح………    ۲۶

۱٫۷٫۳اهداف تحقیق……    ۲۷

۱٫۸پیشینه تحقیق……… ۲۷

۱٫۸٫۱نمونه موردی…….  ۳۰

مرکز تکنولوژی مک کورمیک تریبون.. ۳۱

دانشگاه تکنولوژی و مجموعه آموزشی لاورنس…. ۳۳

موزه علوم مونیخ- آلمان. ۳۵

موزه علوم شهر علوم لاویلت-فرانسه. ۳۷

موزه علم و فناوری ایران   ۳۸

۱٫۸٫۱٫۱نتیجه……………….. ۳۹

۱٫۹سؤالات کلیدی تحقیق.. ۳۹

۲فصل دوم: مبانی نظری موزه علم و فناوری.. ۴۰

۲٫۱علم چیست؟………… ۴۰

۲٫۱٫۱علم در آینه ی هنر. ۴۰

۲٫۱٫۲علم در آینه معماری.. ۴۳

۲٫۱٫۳معماری و الکترونیک… ۴۷

۲٫۱٫۴نامادیت………………. ۴۸

۲٫۱٫۵حسی بودن………… ۴۸

۲٫۱٫۶چندرسانه ای بودن   ۴۹

۲٫۲معماری- مسئله یا پاسخ؟. ۴۹

۲٫۲٫۱انگاره های پنهانی ذهنیت… ۵۰

۲٫۲٫۱٫۱پایداری…………….. ۵۰

۲٫۲٫۱٫۲پویایی………………. ۵۰

۲٫۲٫۱٫۳تغییر………………. ۵۱

۲٫۳معرفی موضوع………. ۵۲

۲٫۳٫۱مفهوم موزه………… ۵۲

۲٫۳٫۱وجه تسمیه موزه….. ۵۲

۲٫۳٫۲اهداف موزه ها بر اساس تعاریف ایکوم. ۵۳

۲٫۴طبقه بندی عملکردی موزه ها ۵۴

۲٫۵موزه علوم……………… ۵۴

۲٫۵٫۱تاریخچه موزه علوم. ۵۵

۲٫۶٫۱نمایشگاه دائمی….. ۵۵

۲٫۶٫۲نمایشگاه موقت…… ۵۶

۲٫۶٫۳مرکز اطلاعات…….. ۵۶

۲٫۶٫۴بخش های تکمیلی    ۵۶

۲٫۷تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی.. ۵۷

۲٫۷٫۱محقق………………… ۵۷

۲٫۷٫۲گروه پژوهشی…….. ۵۷

۲٫۷٫۳پژوهشکده………….. ۵۷

۲٫۷٫۴پژوهشگاه……………. ۵۸

۲٫۷٫۵روش ایجاد واحدهای تحقیقاتی.. ۵۸

۳فصل سوم: رویکرد معماری پایدار ۵۹

۳٫۱مقدمه…………………… ۵۹

۳٫۲تعاریف و مفاهیم معماری پایدار ۶۱

۳٫۳پاسخگویی معماری پایدار در سایه فرهنگ.. ۶۴

۳٫۴معماری پایدار و جایگاه زمینه گرایی.. ۶۵

۳٫۵همزیستی فنّاوری، محیط و انسان. ۶۵

۳٫۵٫۱٫۱حفاظت از آب….. ۶۸

۳٫۵٫۱٫۲حفاظت از مواد و مصالح.. ۷۰

۳٫۵٫۱٫۳طراحی چرخه عمر. ۷۲

۳٫۵٫۱٫۳٫۱مرحله قبل از ساخت…………….. ۷۳

۳٫۵٫۱٫۳٫۲مرحله ساخت و ساز………………. ۷۴

۳٫۵٫۱٫۳٫۳مرحله بعد از ساخت……………… ۷۵

۳٫۵٫۱٫۴طراحی انسانی….. ۷۷

۳٫۵٫۱٫۴٫۱حفظ شرایط طبیعی…………….. ۷۸

۳٫۵٫۱٫۴٫۲طراحی شهری و برنامه ریزی سایت… ۷۸

۳٫۵٫۱٫۴٫۳طراحی برای آسایش بشر………. ۷۹

۳٫۵٫۲نقش عناصر ساختمانی در رسیدن به پایداری.. ۸۱

۳٫۵٫۲٫۱نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار. ۸۱

۳٫۵٫۲٫۲کاربرد سامانه های خورشیدی در ساختمان.. ۸۴

۳٫۵٫۲٫۳بررسی جایگاه نماهای دو پوسته در کاهش مصرف منابع انرژی.. ۸۷

۳٫۵٫۲٫۴تحلیل الگوی آتریم ها در بهینه سازی مصرف انرژی.. ۸۷

۳٫۵٫۳بررسی نمونه های معماری پایدار. ۸۸

۳٫۵٫۳٫۱موزه علوم کالیفرنیا  رنزو پیانو. ۸۸

۳٫۵٫۳٫۲غرفه ایران در اکسپو ا ۲۰۱۵ میلان.. ۹۱

۴فصل چهارم: مقدمات طراحی.. ۹۴

۴٫۱مقدمه…………………… ۹۴

۴٫۲مطالعات تاریخی شهر تهران. ۹۴

۴٫۳موقعیت جغرافیایی شهر تهران. ۹۵

۴٫۱مطالعات اقلیمی تهران. ۹۶

۴٫۱٫۱ارتفاعات استان تهران.. ۹۷

۴٫۱٫۱عرض جغرافیایی تهران.. ۹۸

۴٫۱٫۲منابع آب ها…………. ۹۸

۴٫۱٫۳توده های هوا و سیستم های هواشناسی مؤثر بر استان تهران.. ۹۸

۴٫۱٫۴آب و هوای تهران. ۹۹

۴٫۱٫۵پهنه خطر زمین لرزه در تهران.. ۱۰۱

۴٫۲مطالعات سایت طراحی.. ۱۰۲

۴٫۲٫۱معرفی سایت……… ۱۰۲

۴٫۲٫۱دلایل انتخاب سایت… ۱۰۲

۴٫۲٫۱موقعیت و ابعاد سایت… ۱۰۴

۴٫۲٫۱شیب و پوشش گیاهی سایت… ۱۰۴

۴٫۲٫۱چشم اندازهای سایت… ۱۰۵

۴٫۲٫۱کاربری های اطراف سایت… ۱۰۵

۴٫۲٫۱شبکه دسترسی ها ……۱۰۵

۴٫۲٫۲جهت استقرار ساختمان.. ۱۰۶

۴٫۲٫۳جبهه های همسایگی سایت… ۱۰۷

۴٫۲٫۴چشم اندازهای سایت… ۱۰۸

۴٫۲٫۵بررسی نقاط پر اهمیت و مشرف به سایت… ۱۰۹

۴٫۲٫۶باد های غالب و جهت وزش باد. ۱۱۰

۴٫۲٫۷جبهه های مناسب نور گیری.. ۱۱۱

۴٫۳حوزه بندی فضاها…… ۱۱۲

۴٫۳٫۱اداری…………………. ۱۱۲

۴٫۳٫۲علمی-پژوهشی…… ۱۱۲

۴٫۳٫۳خدماتی……………… ۱۱۳

۴٫۳٫۴ارتباطی……………… ۱۱۳

۴٫۱ابعاد، اندازه و استانداردهای فضاهای اصلی مجموعه. ۱۱۴

۴٫۱٫۱آزمایشگاه ها………… ۱۱۴

۴٫۱٫۱٫۱طبقه بندی………… ۱۱۴

۴٫۱٫۱٫۲روش ها یا گرایش ها ۱۱۴

۴٫۱٫۱٫۳اصول طراحی…… ۱۱۵

۴٫۱٫۱٫۴فضای لازم برای هر نفر. ۱۱۵

۴٫۱٫۱٫۵مدول های طراحی.. ۱۱۶

۴٫۱٫۱٫۶توزیع سرویس ها. ۱۱۷

۴٫۱٫۱٫۷سیستم های دفع مواد زاید.. ۱۱۸

۴٫۱٫۱٫۸انباری………………… ۱۱۹

۴٫۱٫۱٫۹نیازهای ویژه…….. ۱۱۹

۴٫۱٫۱٫۱۰فضاهای مرتبط    ۱۲۰

۴٫۱٫۱٫۱۱روکار سطح……. ۱۲۰

۴٫۱٫۱کلاس ها……………..    ۱۲۱

۴٫۱٫۱٫۱فضای مورد نیاز.. ۱۲۱

۴٫۱٫۱٫۲شکل استاندارد اتاق.. ۱۲۲

۴٫۱٫۲کتابخانه……………… ۱۲۳

۴٫۱٫۲٫۱بررسی روابط داخلی در کتابخانه. ۱۲۳

۴٫۱٫۲٫۲ورودی در کتابخانه. ۱۲۴

۴٫۱٫۲٫۳قسمت مطالعه در کتابخانه. ۱۲۴

۴٫۱٫۲٫۴فضای امانات کتابخانه. ۱۲۵

۴٫۱٫۲٫۵نورگیری در کتابخانه. ۱۲۶

۴٫۱٫۲٫۶تهویه در کتابخانه. ۱۲۷

۴٫۱٫۲٫۷حفاظت در مقابل آتش سوزی.. ۱۲۷

۴٫۱٫۲٫۸استاندارد فضای کتابخانه. ۱۲۷

۴٫۱٫۳ساختار اداری……… ۱۲۸

۴٫۱٫۴سالن های سخنرانی.. ۱۲۸

۴٫۱٫۴٫۱شکل اساسی……. ۱۲۹

۴٫۱٫۴٫۲ابعاد کمینه برای صندلی ها ۱۲۹

۴٫۱٫۴٫۳انواع ترتیب صندلی ها ۱۳۰

۴٫۱٫۵نمایشگاه…………….. ۱۳۰

۴٫۱٫۵٫۱عملکرد نمایشگاه. ۱۳۱

۴٫۱٫۵٫۲نحوه نورپردازی در نمایشگاه. ۱۳۲

۴٫۱٫۵٫۳مسیرهای حرکت     ۱۳۳

۴٫۱٫۶سلف سرویس…….. ۱۳۳

۴٫۲ریزفضاها………………. ۱۳۷

۴٫۱دیاگرام ارتفاعی…….. ۱۳۹

۴٫۱سازه و تأسیسات……. ۱۴۰

۴٫۱٫۱سازه…………………. ۱۴۰

۴٫۱٫۲تأسیسات……………. ۱۴۱

۴٫۱٫۲٫۱آبرسانی…………….. ۱۴۱

۴٫۱٫۲٫۲اطفاء و اعلام حریق.. ۱۴۲

۴٫۱٫۲٫۳گرمایش و سرمایش…. ۱۴۲

۴٫۱٫۲٫۴برق رسانی……….. ۱۴۲

۵فصل پنجم: طراحی……………….. ۱۴۳

فهرست منابع…………….۱۵۷

چکیده

موزه یک مؤسسه غیر منفعت جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن است که به روی عموم مردم باز بوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست آوردهای آن، به منظور آموزش، پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می کند. موزه علم و فناوری موزه ای ست که در آنجا نه تنها به فعالیت های ذکرشده پرداخته می شود، بلکه فضایی جذاب و آموزشی برای افراد مراجعه کننده نیز هست. در رساله حاضر سعی شده است در کنار فعالیت علمی این موزه به امر پایداری انرژی و استفاده از انرژی های سبز نیز پرداخته شود. مطالعات صورت گرفته در این پایان نامه به دو دسته تقسیم می شود: ابتدا برای شناخت موزه علم و فناوری، نمونه های آن در اروپا مطالعه شد. موزه علم و فن آوری تنها فضایی برای نمایش دستاوردها و یا مکانی برای تفریح و استراحت نیست بلکه فعالیت اصلی در این موزه ها تحقیق و پژوهش است. ایجاد موزه علم و فناوری در ایران از دهه ۷۰ شمسی آغاز شد. در ادامه به منظور به کارگیری انرژی پایدار در این پروژه به مطالعه و شناخت نمونه های موجود و همچنین استانداردها، ضوابط و مؤسسات وابسته پرداخته شد.

یکی از معتبرترین سازمان ها در این حوزه، شورای ساختمان سازی سبز امریکا یا مجموعه آیین نامه های لید می باشد. این سازمان به ترغیب و تسریع پذیرش و گسترش جهانی ساختمان سازی پایدار و راه کارهای توسعه از طریق تولید و پیاده سازی مفاهیم کلی، ابزارهای اجرایی و قابل قبول در حوزه طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان های پایدار با کارایی بالا می پردازد.

در این رساله سعی شده است تا با معرفی این سازمان ها، ضوابط فنی، معیارها و همچنین بررسی نمونه های موردی موجود و البته با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگی تهران، به ایده هایی در طراحی موزه علم و فناوری با رویکرد پایدار برسیم.

 

لغات کلیدی: موزه فناوری، تکنولوژی، معماری پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی.

پیش گفتار

موزه یک فضای آموزشی است که علاوه بر بررسی روند تحول تاریخی علوم و فنون، آخرین دستاوردهای انسان و آثار بدیع او را برای به چالش کشیدن ذهن و فکر بازدیدکننده به کار می گیرد تا او را به فکر وا دارد و به کشف رابطه بین پدیده ها هدایت کند. موزه ها نقش عمده ای در جمع آوری، نگهداری و تفسیر عناصر در جهان دارند. موزه ها ناظر میراث فرهنگی بوده و به گردآوری مواردی پر اهمیت برای بشر می پردازد.

انجمن بین المللی موزه ها (ICOM)، موزه را بدین صورت تعریف می کند: «یک مؤسسه غیر منفعت جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن، که بر روی عموم مردم بازبوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست آوردهای آن، به منظور آموزش و پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می کند». در سال های اخیر و به منظور پاسخ به ضرورت های رشد و توسعه فناوری در کشور، ایجاد زیرساخت های فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته است. بر این مبنا هم اکنون احداث ۱۵ مرکز اطلاع رسانی[۱] و تعدادی پارک های علمی در مراکز بزرگ دانشگاهی توسط وزارت مذکور در دست اقدام قرار دارد. در سال ۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد پارک های فناوری در ایران را تصویب نمود. در این سال هیئت وزیران[۲] در ذیل ضوابط ملی آمایش سرزمین و در راستای تبیین سند چشم انداز بیست ساله کشور، توسعه شهرک ها و پارک های علمی- فناوری در کشور را متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای تصویب نمود. با توجه به آنچه گفته شد ضرورت توسعه پارک های علمی و فناوری در کشور احساس شده است. پارک ها و شهرهای علمی نقش مهمی در توسعه منطقه ای دارند. ایران سرزمینی است بااستعدادهای فراوان، و احداث و توسعه این پارک ها در ایران خصوصاً در جوار مراکز علمی بزرگ خاصیت های فراوانی دارد.

یکی از شاخه های معماری معاصر، معماری سبز یا معماری پایدار است. پایداری در حالت کلی به معنای توانایی حفظ یک فرآیند یا وضعیت معین است. معماری پایدار مفهومی کلی است که به توضیح تکنیک های طراحی معماری، که از نظر محیطی آگاهانه می باشند، می پردازد.

 

۱٫۱          مقدمه

اساس تفکر در تنظیم مباحث این پایان نامه آن بوده است که پژوهش بمانند هر فعالیت دیگر دارای شیوه ها و روش ها و مبتنی به اصول و ضوابط است و توسعه آن در هر جامعه ای منجر به شکوفایی و رشد و تعالی در تمام زمینه ها می شود. تنگناهای بخش پژوهش در جامعه امروز ما در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و… به وضوح قابل مشاهده است که باعث بسیاری از نابسامانی ها و عقب ماندگی های کشور شده است. مطالعه و مقایسه سطح علم و تکنولوژی بین جامعه ما و جوامع توسعه یافته این موضوع را بیشتر مشخص می سازد. با نظر به اهمیت امر پژوهش و جایگاه آن در توسعه علمی کشور و نیز توانمندی و کارایی کودکان و جوانان در امر توسعه، ایجاد مرکزی باهدف گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین افراد به عنوان یک راهکار و در قالب موزه علم و فن آوری به صورت یک پروژه ی معماری در این پایان نامه مورد نظر بوده است؛ کانونی که با فراهم آوردن امکاناتی چند، فرهنگ تحقیق و پژوهش را در بین افراد جامعه گسترش داده و روحیه علم پروری و دانش اندوزی را در آن ها تقویت کند.

موزه علم و فناوری فضایی است که در کنار فعالیت های پژوهشی و تحقیقی به آموزش نیز پرداخته می شود و در این پروژه سعی بر آن بوده است تا مفاهیم پایداری طبیعی نیز گنجانده شود. این موزه در کنار آموزش و گسترش علوم جدید به تشویق افراد در جهت استفاده از انرژی های نو و سبز نیز می پردازد تا فرهنگ پایداری طبیعی را نهادینه نماید.

در ادامه قابل ذکر است که در تهیه این مطالب هرگز ادعایی نیست که توانسته باشیم به تمام زوایای مورد بحث اشاره کرده باشیم ولی دلگرمی و امید این است که این مجموعه ناچیز بتواند افق فکری جدیدی در برابر دیدگان بگشاید. یعنی اینکه توسعه روحیه پژوهش در بین جوانان نیازمند به فعالیت و تبلیغ فرهنگی است. و فضای معماری چنین فعالیتی موضوع اصلی این پروژه پایان نامه می باشد فضایی فرهنگی ـ پژوهشی با خصوصیت منحصر به خود که کاربران عمده آن افرادی با سنین جوانی و نوجوانی می باشند.

۱٫۲          روش تحقیق

رساله حاضر به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات (بخش اول) و طراحی (بخش دوم) تشکیل شده است و هر بخش در زیر فصل های خود مراحل شناخت و شکل گیری پروژه را می شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پایه (مبحث پژوهش و ابعاد آن) می باشد. بخش دوم نیز شامل تعیین اجزاء و عناصر و تدوین برنامه فیزیکی، مبانی طراحی، بررسی روابط عملکردی، سازمان دهی فضایی، جا نمایی اصلی عناصر پروژه با توجه به زمینه، لکه گذاری، طرح مقدماتی و طرح می باشد.

تفکیک مباحث رساله به دو بخش بر این اساس بوده است که مطالب بخش اول مباحثی را در برمی گیرد که به طور کلی پیش از شروع طراحی توسط مطالعات باید زمینه را برای طراح مشخص نماید و طراح بر اساس آن ها فرایند طراحی را آغاز می کند که با توجه به فقدان چنین مطالعات و دستورالعمل های مدونی در زمینه موضوع رساله، بخش اول به این مباحث اختصاص پیدا کرده است تا بر اساس نتایج این بخش، طراحی هدفمند و واقعی تری در بخش دوم انجام شود. رساله حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به ادارات و ارگان های مربوط و بررسی اسناد و مدارک آنان در رابطه با موضوع، مصاحبه با اساتید، صاحب نظران و مسئولان به صورت شفاهی انجام شده است.

۱٫۳          ضرورت تحقیق

علم و گسترش آن در هر جامعه از ملزومات انکارناپذیر در جهت پیشرفت همه جانبه آن جامعه می باشد. و هر چه در روح و روان آن جامعه بقا یابد، تأثیر بیشتری را در بستر فعالیت خود نمایان می سازد و درعین حال نیرو می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد تا در اندیشه نسل های دیگر با تداوم و تسلسل بارور می شود.

پیشرفت های علمی زمانی در جامعه ای دوام می یابد که ضمن حفظ هویت های خود، ساختار تفکرات بشری در هر جامعه را به بهترین نحو ممکن سازمان دهی کند و در عین حال خود را در چارچوب اصول حاکم بر آن جامعه منطبق کند.

امروزه پیشرفت های تکنولوژی در کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای در حال توسعه سبب اقتدار و برتری نمایش های قدرت در زمینه های مختلف می شود.

جابجایی اطلاعات و دستیابی به تکنولوژی یکی از ارکان توسعه جوامع شناخته می شود. توسعه تکنولوژیک و حفظ موقعیت جامعه در صدر جوامع به روز دنیا، نیازمند فراهم شدن اسباب و لوازمی خاص و برنامه ریزی ای هدفمند با تکیه بر شناخت عمیق از موضوع می باشد. در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه علی رغم توجه به این مسئله و انجام برنامه ریزی های کلان در جهت توسعه علمی کشور، متأسفانه به ایجاد بستری مناسب برای پیشرفت علمی از پایه انجام نمی شود. پایه ای که با اتکا به جوانان بااستعداد این مرز و بوم می توانند راهگشای بسیاری از مشکلات امروزه جامعه ما باشد.

از آنچه به طور خلاصه در این قسمت ذکر شد، به طور کلی می توان به لزوم توجه به گسترش و عمومی شدن پژوهش های علمی در کشور پی برد و همچنین ضرورت توجه به گسترش مراکز علمی تحقیقاتی در شهر بیشتر نمایان می گردد.

تهران چه در سطح ملی و چه به لحاظ بین المللی یکی از مهم ترین شهرهای ایران می باشد که می تواند خود را به عنوان یکی از قطب های علمی و تکنولوژیک منطقه مطرح کند.

رشد نسبی جمعیت و پایه های جوان جمعیتی که اصلی ترین منبع تأمین نیروی پژوهنده در کشور می باشند و همچنین نیاز به مراکز تحقیقاتی در این شهر، در این رساله به طراحی موزه ی علم و فن آوری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای تحقیقاتی و تکنولوژی در شهر پرداخته شده است.

تعداد صفحه : ۱۵۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***