دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

گروه علمی جغرافیا

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه :

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان 

استاد راهنما : دکتر نفیسه مرصوصی

استاد مشاور : دکتر محمود محمدی

آبان ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای درونی و فرسوده شهرها- بدلیل وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنها – روشی است که می تواند معضلات فضایی و کالبدی شهرها را حل نماید. اما یکی از موانع دسترسی به توسعه پایدار دورنی شهرها در این بافتها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد که در اغلب موارد، بدون مبانی علمی و تخصصی ، به عنوان مانعی دست و پاگیر جهت نوسازی اینگونه بافت ها می باشد. از جمله این ضوابط و مقررات، ضوابط ارتفاعی ساختمانها است. تحقیق حاضر در پی بررسی اثربخشی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهر اصفهان می باشد تا با شناسایی این تاثیرات محدودیت های قوانین شناسایی و راهکارهای اصلاح آنها بیان گردد.

با توجه به موضوع تحقیق، روش بکار رفته شده در این پایان نامه، روش توصیفی – تحلیلی می باشد. درتحقیق حاضر پس از ارائه مولفه های ارتفاعی در بافت های فرسوده و طرح ۶ مدل، راهکارهایی مربوطه ارائه می گردد.

کلید واژه ها : مقررات شهرسازی، طرح تفصیلی، ضوابط ارتفاعی، بافت فرسوده، بهسازی، نوسازی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

بخش اول : مبانی نظری و فنی تحقیق

فصل اول : کلیات طرح تحقیق                                                                         

 • طرح مسئله ۲
 • سوالات تحقیق ۴
 • فرضیات تحقیق ۴
 • اهداف تحقیق ۵
 • سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۵
 • کاربرد تحقیق ۵
 • استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ،  دستگاه های اجرایی و غیره ) ۶
 • جنبه جدید بودن و نوآوری طرح ۶
 • روش انجام تحقیق ۶
 •  جامعه آماری و تعداد نمونه ۷
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی ۷

۱-۱۲-۱- اثربخشی ۸

۱-۱۲-۲-  مقررات ۸

۱-۱۲-۳- ضوابط و مقررات شهرسازی ۸

۱-۱۲-۴-  طرح تفصیلی ۹

۱-۱۲-۵-  بافت فرسوده شهری ۹

۱-۱۲-۶-  ضوابط ارتفاع ۱۰

عنوان                                                                                                                                صفحه

۱-۱۲-۷-  ضوابط سایه اندازی ۱۰

۱-۱۲-۸-  نوسازی ۱۱

۱-۱۲-۹- بهسازی ۱۲

۱-۱۳- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۴

۲-۲- توسعه پایدار ۱۵

۲-۲-۱- توسعه پایدار شهری ۱۵

۲-۲-۲-  شاخص های توسعه پایدار شهری ۱۷

۲-۲- ۲-۱-  شاخص سیاسی ۱۷

۲-۲-۲- ۲- شاخص های اجتماعی – فرهنگی ۱۷

۲-۲-۲-۳-  شاخص های اقتصادی ۱۸

۲-۲-۲-۴- شاخص فناوری ۱۹

۲-۲-۲-۵-  شاخص زیست محیطی ۱۹

۲-۳- بررسی  بافت های شهری ۲۰

۲-۳-۱- بافت تاریخی ۲۰

۲-۳ -۲- بافت قدیم ۲۱

۲-۳-۳- بافت پیرامونی یا بافتهای با اسکان غیررسمی ۲۱

۲-۳-۴- بافت فرسوده ۲۱

۲-۳-۴-۱-بافت های دارای میراث های شهری ۲۲

۲-۳-۴-۲-  بافت های شهری(فاقد میراث شهری) ۲۲

۲-۳-۴-۳-  بافت های حاشیه ای (سکونتگاه های غیررسمی ) ۲۲

عنوان                                                                                                                                صفحه

۲-۳-۵- ویژگی عمومی بافتهای فرسوده ۲۳

۲-۳- ۵- ۱-  عمر ابنیه ۲۳

۲-۳- ۵- ۲-  دانه بندی و تعداد طبقات ۲۳

۲-۳- ۵- ۳-  نوع مصالح ۲۳

۲-۳- ۵- ۴-  وضعیت دسترسی ها ۲۳

۲-۳-۵- ۵- وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری ۲۴

۲-۴- دیدگاه های نظری در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری ۲۴

۲-۴-۱- اوژن ویوله لودو ( ۱۸۷۹- ۱۸۱۴ م ) ۲۴

۲-۴-۲- جان راسکین (۱۹۰۰- ۱۸۱۸م) ۲۵

۲-۴-۳- کامیلیو سیت (۱۸۴۳-۱۹۰۴م) ۲۶

۲-۴-۴- کامیلو بویی تو (۱۹۱۴-۱۸۳۶) ۲۶

۲-۴-۵- لوکا بلترامی ( ۱۹۳۳-۱۸۵۴) ۲۷

۲-۴-۶- لودویکو کوارونی (۱۹۸۷-۱۹۱۱) ۲۸

۲-۴-۷- گوستاو جیووانی (۱۸۷۳-۱۹۴۷) ۲۹

۲-۴-۸- پاتریس گدس(۱۸۵۴-۱۹۳۲م ) ۲۹

۲-۴-۹- شارل اوارد ژانره مشهور به لوکوربوزیه (۱۸۸۷ -۱۹۶۵ م) ۳۰

۲-۴-۱۰- کوین لینچ (۱۹۸۴-۱۹۱۸ م ) ۳۱

۲-۴-۱۱- کنزو تانگه  (۱۹۱۳) ۳۲

۲-۴-۱۲- ادموند بیکن (۱۹۱۰- ۲۰۰۵ ) ۳۲

۲-۵- روشهای مداخله در زمینه بهسازی و  نوسازی بافتهای فرسوده ۳۳

۲-۵-۱- روش حفاظتی – بهداشتی ۳۴

۲-۵-۲- روش حفاظتی – تزیینی ۳۴

۲-۵-۳- روش بازسازی شهری ۳۴

۲-۵-۴- روش مرمتی معماری – شهری برای فضاهای محدود ۳۵

عنوان                                                                                                                                صفحه

۲-۵-۵-روش جامع مرمت شهری ۳۵

۲-۶- جمع بندی و نتیجه گیری ۳۶

 

فصل سوم : مبانی فنی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۳۸

۳-۲- روشهای تعیین ارتفاع ۳۹

۳-۲ -۱- روش گاباری ۳۹

۳-۲ -۲-روش سطح اشغال زمین و طبقات ۴۰

۳-۲-۳-روش سطح فضای باز ۴۱

۳-۲-۴- روش سطح آشکاری آسمان ۴۱

۳-۲-۵- روش شاخص روشنایی ۴۳

۳-۳- عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها ۴۴

۳-۳-۱- عوامل و مولفه های عام و کلی ۴۵

۳-۳-۱-۱-  عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در  ارتفاع پذیری ساختمانها ۴۵

۳-۳-۱-۱-۱- عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید( نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید) ۴۵

۳-۳-۱-۱-۲- موقعیت خورشید ۴۶

۳-۳-۱-۱-۳- اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه ۴۸

۳-۳-۱-۱-۴- توپوگرافی و شیب زمین ۵۰

۳-۳-۱-۲- عوامل ومولفه های حقوقی و قانونی(ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی) ارتفاع پذیری ساختمان ها ۵۱

۳-۳-۱-۲-۱- منطقه بندی ارتفاعی شهر ۵۲

۳-۳-۱-۲-۲- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی ۵۲

۳-۳-۲- عوامل و مولفه های خاص و موضعی ۵۳

۳-۳-۲-۱- ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی پلاک و ساختمان ۵۴

عنوان                                                                                                                                صفحه

۳-۳-۲-۱-۱-  جهت گیری قطعات و دانه بندیهای شهری نسبت به خورشید یا رون ۵۴

۳-۳-۲-۱-۲-  نسبت طول به عرض زمین ۵۹

۳-۳-۲-۱-۳- الگوی کالبدی ساخت مسکن ۶۰

۳-۳-۲-۱-۴- مساحت زمین ۶۱

۳-۳-۲-۱-۵- مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر ۶۱

۳-۳-۲-۱-۶- شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون ۶۴

۳-۳-۲-۱-۷ – نحوه  قرار گیری ، نسبت  و چیدمان باز شوها  و  پنجره های  جبهه  جنوبی ( جبهه اصلی )

ساختمانهای شمالی ۶۵

۳-۳-۲-۱-۸- سطح اشغال ۶۶

۳-۳-۲-۱-۹- شکل سطح اشغال (ترکیب توده و فضا ) ۶۶

۳-۳-۲-۱-۱۰- جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر ۷۴

۳-۳-۲-۲- ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت ۷۷

۳-۳-۲-۲-۱- الگوی شبکه معابر ۷۸

۳-۳-۲-۲-۲- عرض معابر ۷۸

۳-۳-۲-۲-۳- جهت معابر ۷۹

۳-۴- جمع بندی و نتیجه گیری ۷۹

فصل چهارم : مروری بر تجارب طرح های توسعه شهری در جهان

۴-۱- مقدمه ۸۲

۴-۲- نگرشی به تاریخچه  طرح های توسعه شهری در جهان ۸۳

۴-۲-۱- تجارب انگلستان ۸۹

۴-۲-۲- تجارب فرانسه ۹۳

۴-۲-۳- تجارب کشور آلمان ۹۶

۴-۲-۴-تجارب کشور ایالات متحده آمریکا ۹۸

عنوان                                                                                                                                صفحه

۴-۲-۵- تجارب چین ۱۰۰

۴-۲-۶- تجارب ژاپن ۱۰۰

۴-۳- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۶

 

فصل پنجم : جایگاه طرح های توسعه شهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران

۵-۱- مقدمه ۱۰۸

۵-۲- بررسی اصطلاحات قانونی ۱۰۹

۵-۲-۱- قانون ۱۰۹

۵-۲-۱-۱- قانون اساسی ۱۰۹

۵-۲-۱-۲- قانون عادی ۱۰۹

۵-۲-۱-۳- آیین نامه ۱۱۰

۵-۲-۱-۴- تصویب نامه ۱۱۰

۵-۲-۱-۵- بخشنامه ۱۱۰

۵-۳- تجارب ایران در نظام برنامه ریزی شهری ۱۱۱

۵-۴- نظام طرحهای توسعه شهری در ایران ۱۱۷

۵-۴-۱- طرح های جامع ۱۱۸

۵-۴-۲- طرح های  توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ ۱۱۸

۵-۴-۳- طرح های هادی شهری ۱۱۹

۵-۴-۴- طرح های جزئیات شهرسازی ۱۱۹

۵-۴-۵- طرح های آماده سازی زمین ۱۲۰

۵-۴-۶- طرح های  شهرستان ۱۲۰

۵-۴-۷- طرح های  منطقه شهری ۱۲۱

۵-۴-۸- طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم ۱۲۱

۵-۴-۹- طرح های تفصیلی ۱۲۲

عنوان                                                                                                                                صفحه

۵-۵- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲۳

فصل ششم : ضوابط و مقررات ارتفاع پذیری بافت های شهری

۶-۱- مقدمه ۱۲۵

۶-۲- ضوابط و مقررات عام سایه اندازی بافت های شهری ۱۲۶

۶-۲-۱- تصویب طرح های ملی موثر در توسعه شهرها ۱۲۶

۶-۲-۲-  ضوابط   منطقه بندی  و تعیین   تراکم های  ساختمانی و کاربری  اراضی  در  طرح های  توسعه

شهری ۱۲۶

۶-۲-۳-  ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی ۱۲۷

۶-۲-۴- ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف ۱۲۹

۶-۲-۵- کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق مسکونی ( براساس حفظ سرانه فضای باز، تشویق بلندمرتبه سازی، کاهش سطح زیربنای مسکونی و عدم تفکیک ) ۱۳۰

۶-۲-۶- ارتفاع ساختمان ( تعداد طبقات روی پیلوت ) با توجه به عرض ترافیکی گذرهای اطراف ۱۳۱

۶-۲-۷- احداث ساختمان های (۶) طبقه و بیشتر در شهر تهران ۱۳۲

۶-۲-۸- جلوگیری از افزایش محدوده شهرها ۱۳۳

۶-۲-۹- موضوع بافت های فرسوده شهری ۱۳۳

۶-۲-۱۰- شاخصهای شناسایی بافت های فرسوده شهری ۱۳۴

۶-۲-۱۱- اعطای تراکم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری ۱۳۴

۶-۲-۱۲- آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۳۵

۶-۳- ضوابط و مقررات خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری ۱۳۶

۶-۳-۱- مقدمه ۱۳۶

۶-۳-۲- ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر اصفهان ۱۳۶

عنوان                                                                                                                                صفحه

۶-۳-۳- تعریف مفاهیم ۱۳۸

۶-۳-۴- ضوابط و مقررات عمومی ۱۴۰

۶-۳-۴-۱- مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها ۱۴۱

۶-۳-۴-۲- پارکینگ ها ۱۴۳

۶-۴- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۴۳

 

بخش دوم : تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی تحقیق

 

فصل هفتم : شناخت اجمالی نمونه موردی

۷ -۱- مقدمه ۱۴۷

۷-۲- معرفی اجمالی شهر اصفهان ۱۴۸

۷ -۲-۱  موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان ۱۴۸

۷-۲-۲- توپوگرافی شهر اصفهان ۱۴۸

۷-۳- مهمترین عناصر اقلیمی در شهر اصفهان ۱۴۹

۷-۳-۱-  درجه حرارت ۱۵۰

۷-۳-۲- ساعات آفتابی ۱۵۱

۷-۳-۳- موقعیت خورشید ۱۵۲

۷-۳-۴- سایر عناصر اقلیمی ۱۵۶

۷-۴- بررسی تحولات جمعیتی در سرشماریهای رسمی کشور ۱۵۶

۷-۵- تاریخچه شکل گیری ساختار فضایی – کالبدی شهر اصفهان ۱۶۰

۷-۶- شناخت بافت فرسوده در سطح مناطق شهری اصفهان ۱۶۴

۷ -۷- طرح های توسعه شهری در اصفهان ۱۶۸

۷-۷-۱- طرح های جامع کوکس (۱۳۳۸ ه.ش ) ۱۶۹

عنوان                                                                                                                                صفحه

۷-۷-۲- طرح جامع و تفضیلی ارگانیک ۱۷۰

۷-۷-۳- طرح منطقه اصفهان ۱۷۲

۷-۷-۴- طرح تجدید در طرح جامع وتفضیلی ارگانیک ۱۷۳

۷-۷-۵- طرح بازنگری طرح تفصیلی ۱۷۴

۷-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۷۶

فصل هشتم : تجزیه و تحلیل یافته ها

۸-۱- مقدمه ۱۷۹

۸-۲-  تدوین  مدل  نظری  و تجریدی  عوامل و مولفه های  موثر در  ارتفاع پذیری  ساختمانها  در  شهر

اصفهان ۱۸۰

۸-۲-۱- عوامل و مولفه های عام و کلی ۱۸۱

۸-۲-۱-۱- عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها ۱۸۱

۸-۲-۱-۱-۱- عرض جغرافیایی و موقعیت سالیانه خورشید(نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید) ۱۸۲

۸-۲-۱-۱-۲- موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید ۱۸۲

۸-۲-۱-۱-۳- اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه ۱۸۲

۸-۲-۱-۱-۴- توپوگرافی و شیب زمین ۱۸۳

۸-۲-۱-۲- عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی ( ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ) ارتفاع پذیری ساختمان ها ۱۸۴

۸-۲-۱-۲-۱- پهنه بندی ارتفاعی ۱۸۴

۸-۲-۱-۲-۲- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی ۱۸۵

۸-۲-۲- عوامل و مولفه های خاص و موضعی ۱۸۵

۸-۲-۲-۱- ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی ۱۸۵

۸-۲-۲-۱- جهت گیری قطعات و دانه های شهری نسبت به خورشید یا رون ۱۸۶

۸-۲-۲- ۲- نسبت طول به عرض زمین ۱۸۶

عنوان                                                                                                                                صفحه

۸-۲-۲- ۳-  الگوی کالبدی ساخت مسکن ۱۸۸

۸-۲-۲- ۴-  مساحت زمین ۱۸۸

۸-۲-۲- ۵- شکل ساختمان ۱۸۹

۸-۲-۲- ۶- سطح اشغال ۱۸۹

۸-۲-۲- ۷- شکل سطح اشغال ۱۹۰

۸-۲-۲- ۸- جهت گیری پلاک نسبت به معبر ۱۹۰

۸-۲-۲- ۹- نسبت بازشوها در جبهه اصلی ساختمان ۱۹۱

۸-۲-۳- ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت ۱۹۱

۸-۲-۳-۱- الگوی شبکه معابر ۱۹۱

۸-۲-۳-۲- عرض معابر ۱۹۲

۸-۲-۳-۳- جهت معابر ۱۹۲

۸-۳- تدوین مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها ۱۹۳

۸-۳-۱- مثال واره های شماره ۱ ۱۹۶

۸-۳-۲- مثال واره های شماره ۲ ۲۰۳

۸-۳-۳- مثال واره های شماره ۳ ۲۰۸

۸-۳-۴- مثال واره های شماره ۴ ۲۱۴

۸-۳-۵- مثال واره های شماره ۵ ۲۲۰

۸-۳-۶- مثال واره های شماره ۶ ۲۲۶

۸- ۴- تحلیل مدل نظری و تجریدی ارتفاع پذیری ساختمانها در نمونه های عملی بافت شهری اصفهان ۲۳۲

۸-۴-۱- نمونه  منظم بافت فرسوده شهری ۲۳۳

۸-۴-۲- نمونه نامنظم بافت فرسوده شهری ۲۳۹

۸-۵- جمع بندی و نتیجه گیری ۲۴۵

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل نهم : نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی

۹-۱- مقدمه ۲۴۷

۹- ۲- مروری بر مطالعات پیشین ۲۴۸

۹-۳-  بررسی سوال و فرضیه تحقیق ۲۴۸

۹-۴- ارائه راهکارهای پیشنهادی مرتبط با موضوع تحقیق ۲۵۱

۹-۴-۱- تغییر نسبت طول به عرض ۲۵۱

۹-۴-۲- اضافه کردن ارتفاع پیلوت یا زیرزمین به ارتفاع ساخت قطعه جنوبی ۲۵۲

۹-۴-۳- اضافه کردن ارتفاع پنجره ارتفاع  ساخت قطعه جنوبی ۲۵۲

۹-۴-۴- اضافه نمودن میزان عقب نشینی جبهه شمالی به ارتفاع بنا (تغییر در نحوه استقرار بنا در قطعه) ۲۵۳

۹-۴-۵- تغییر و اصلاح ضابطه سایه اندازی  ۴۰%  طول پلاک شمالی به رعایت ۴۰ %  طول  خود  همان  پلاک ۲۵۳

۹-۴-۶- تغییر در استانداردهای ساعات نیاز به بهره مندی از نور خورشید ۲۵۴

۹-۵- بررسی راهکارهای پیشنهادی در مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها ۲۵۴

۹-۵-۱- مثال واره های شماره ۱ راهکارهای اجرایی پیشنهادی ۲۵۴

۹-۵-۲ مثال واره های شماره ۲ راهکارهای اجرایی پیشنهادی ۲۵۷

۹-۶-  محدودیتها و مشکلات تحقیق ۲۶۱

۹-۷- پیشنهادات تحقیقات بعدی ۲۶۳

۹-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ۲۶۳ 

بخش سوم : منابع و ماخذ

فهرست منابع ۲۶۵

عنوان                                                                                                                                صفحه

فهرست جداول

جدول ۳-۱ : مزایا و معایب گونه های مختلف واحدهای مسکونی ۶۲

جدول ۴-۱ : تحول پارادایم های شهرسازی در قرن بیستم ۸۸

جدول ۴–۲ : توزیع مسوولیت های برنامه ریزی در سطوح مختلف دولت ۹۴

جدول ۴-۳  : انواع طرح های متداول در آلمان ۹۷

جدول ۴-۴ : مرجع تصویب طرح های مختلف در چین ۱۰۱

جدول ۴-۵ : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه ۱۰۴

جدول ۴-۶ : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه ۱۰۵

جدول ۵-۱ : سطوح تصمیم گیری سلسله مراتب طرحهای توسعه کالبدی ( سطح ملی –  محلی ) ۱۱۴

جدول ۵-۲ : تعاریف، ویژگیها، محتوا و وظایف طرح های جامع توسعه و عمران شهری ۱۱۵

جدول ۶-۱ : حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی بر اساس تعداد طبقات ۱۳۱

جدول ۶-۲ :  ارتفاع ساختمان ( تعداد طبقات روی پیلوت )  با  توجه  به  عرض  ترافیکی  گذرهای  اطراف

آن ۱۳۲

جدول  ۷-۱  :  رژیم حرارتی فصلی  ایستگاه هواشناسی اصفهان ۱۵۰

جدول  ۷-۲ :  میانگین تعداد ساعات آفتابی در اصفهان ۱۵۲

جدول  ۷-۳ : تعیین درجات موقعیت خورشید در آسمان برای اول فروردین ، تیر ، مهر و دی ۱۵۵

جدول ۷-۴  : جمعیت شهر اصفهان از سال ۱۳۳۵ الی ۱۳۸۵ ۱۵۶

جدول ۷-۵  : تغییرات خانوار در شهر اصفهان ۱۵۷

جدول ۷-۶ : جمعیت، درصد جمعیت ، بعد خانوار و نسبت جنسی در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان در سال ۸۵ ۱۶۶

جدول ۷-۷  : مساحت مناطق شهر اصفهان و بافتهای فرسوده  آن ۱۶۸

جدول ۸-۱ : عوامل و مولفه های عام و کلی ارتفاع ساختمانها در شهر اصفهان ۱۹۳

جدول ۸-۲ : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در شهر اصفهان ۱۹۵

جدول ۸-۳ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۱ ۱۹۹

جدول ۸-۴  : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره اول براساس موقعیت خورشید ۲۰۲

جدول ۸-۵ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۲ ۲۰۷

جدول ۸-۶ : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره دوم براساس موقعیت خورشید ۲۰۸

جدول ۸-۷ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۳ ۲۱۳

جدول ۸-۸  : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره سوم براساس موقعیت خورشید ۲۱۴

جدول ۸-۹ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۴ ۲۱۹

جدول ۸-۱۰ : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره چهارم براساس موقعیت خورشید ۲۲۰

جدول ۸-۱۱ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۵ ۲۲۵

جدول ۸-۱۲ : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره پنجم براساس موقعیت خورشید ۲۲۶

جدول ۸-۱۳ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۶ ۲۳۱

جدول ۸-۱۴ : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره ششم براساس موقعیت خورشید ۲۳۲

جدول ۸-۱۵ : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه ۴ شهر اصفهان ۲۳۵

جدول ۸-۱۶ : ارتفاع پذیری قطعات در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه ۴ شهر اصفهان براساس موقعیت

خورشید ۲۳۶

جدول ۸-۱۷ : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه ۳ شهر اصفهان ۲۴۱

جدول ۸-۱۸ : ارتفاع پذیری قطعات در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه ۳ شهر اصفهان براساس موقعیت

خورشید ۲۴۲

جدول ۹-۱ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۱  راهکارهای پیشنهادی ۲۵۹

جدول ۹-۲ : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره ۲  راهکارهای پیشنهادی ۲۶۲

عنوان                                                                                                                                صفحه

فهرست اشکال

شکل ۱-۱  : حریم سایه اندازی بنا ۱۱

شکل ۳-۱  : روش گاباری در تعیین ارتفاع ساختمانها ۴۰

شکل ۳-۲  : روش سطح اشغال زمین و طبقات در تعیین ارتفاع ساختمانها ۴۲

شکل ۳-۳  : روش سطح آشکاری آسمان در تعیین ارتفاع ساختمانها ۴۳

شکل ۳-۴ : روش شاخص روشنایی در تعیین ارتفاع ساختمانها ۴۴

شکل ۳-۵ : زاویه ارتفاع و زاویه سمت خورشید ۴۸

شکل ۳- ۶ : جهت ساختمان در رابطه با اقلیم ۵۶

شکل ۳-۷ : رون راسته در شهرسازی ۵۷

شکل ۳-۸ : رون اصفهانی در شهرسازی ۵۸

شکل ۳-۹  : رون کرمانی در شهرسازی ۵۹

شکل ۳-۱۰ : الگوی اول (ساختمان یک طرفه ) شکل سطح اشغال ۶۷

شکل ۳-۱۱ : الگوی دوم شکل سطح اشغال ۶۷

شکل ۳-۱۲ : الگوی سوم ( ساختمان یک طرفه ) شکل سطح اشغال ۶۸

شکل ۳-۱۳ : الگوی چهارم شکل سطح اشغال ۶۹

شکل ۳-۱۴ : الگوی پنجم شکل سطح اشغال ۷۰

شکل ۳-۱۵ : الگوی ششم (ساختمان دو طرفه مجزا ) شکل سطح اشغال ۷۱

شکل ۳-۱۶ : الگوی هفتم ( ساختمان U شکل ) شکل سطح اشغال ۷۲

شکل ۳-۱۷ : الگوی هشتم (ساختمان حیاط مرکزی  ) شکل سطح اشغال ۷۳

شکل ۳-۱۸ : جهت گیری پلاک نسبت به معبر ۷۵

شکل ۵-۱ : مدل سلسله مراتبی قوانین شهری ۱۱۱

شکل ۶-۱ : حریم اشراف و حریم سایه اندازی مجاز بنا ۱۳۹

شکل ۶-۲ : تعیین محدوده شهر قدیم و منطقه تاریخی شهر اصفهان ۱۴۱

شکل ۶-۳ : نحوه جانمایی بنا در حاشیه معابر با عرض بیست متر و بیشتر شمالی – جنوبی ۱۴۲

شکل ۸-۱ : رون اصفهانی در شهرسازی ۱۸۷

شکل ۸-۲ : انواع الگوهای متعارف شکل سطح اشغال ۱۹۰

شکل ۸-۳ :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره۱ ۱۹۶

شکل ۸-۴ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره اول ۱۹۸

شکل ۸-۵ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره اول در اول تابستان در ساعات  ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۰۰

شکل ۸-۶  : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره اول در اول زمستان در ساعات  ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۰۱

شکل ۸-۷ :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیردر مثال واره شماره ۲ ۲۰۳

شکل ۸-۸ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره  دوم ۲۰۴

شکل ۸-۹  : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل تابستان در ساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۰۵

شکل ۸-۱۰ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل زمستان درساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۰۶

شکل ۸-۱۱:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیردرمثال واره شماره ۳ ۲۰۹

شکل ۸-۱۲ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره سوم ۲۱۰

شکل ۸-۱۳ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل تابستان درساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۱۱

شکل ۸-۱۴ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل زمستان درساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۱۲

شکل ۸-۱۵ :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره ۴ ۲۱۵

شکل ۸-۱۶ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره چهارم ۲۱۶

شکل ۸-۱۷ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل تابستان در ساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۱۷

شکل ۸-۱۸ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل زمستان در ساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۱۸

شکل ۸-۱۹:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره ۵ ۲۲۱

شکل ۸-۲۰ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره پنجم ۲۲۲

شکل ۸-۲۱ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره پنجم در اول فصل تابستان در ساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۲۳

شکل ۸-۲۲ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره پنجم در اول فصل زمستان درساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۲۴

شکل ۸-۲۳:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره ۶ ۲۲۷

شکل ۸-۲۴ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره ششم ۲۲۸

شکل ۸-۲۵ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره ششم در اول فصل تابستان درساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۲۹

شکل ۸-۲۶ : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره ششم در اول فصل زمستان در ساعات ۹ صبح الی ۱۲ ظهر ۲۳۰

شکل ۹-۱  : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره ۱ راهکارهای اجرایی پیشنهادی ۲۵۵

شکل ۹-۲ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره اول با ارتفاع ۱۲٫۸ و ۱۳٫۶ متر ۲۵۶

شکل ۹-۳ : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره۲ راهکارهای اجرایی پیشنهادی ۲۵۸

شکل ۹-۴ : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره دوم با ارتفاع ۱۴٫۴۰ و ۱۵٫۲۰ ۲۶۰

عنوان                                                                                                                                صفحه

فهرست نقشه ها

نقشه ۷-۱ : شهرستانهای موجود در استان اصفهان و جایگاه شهر اصفهان ۱۴۹

نقشه  ۷-۲ : اصفهان در دوره صفویه ( ۱۰۰۶ تا ۱۱۳۶ میلادی ) ۱۶۱

نقشه ۷-۳  : ساختار شهر صفوی ۱۶۱

نقشه ۷-۴ : ساختار شهر اصفهان دوره معاصر ۱۶۲

نقشه ۷-۵ : محورهای توسعه شهر اصفهان  در دوره صفویه ۱۶۴

نقشه ۷-۶ : توزیع جمعیت در مناطق چهاده گانه شهر اصفهان ۱۶۵

نقشه ۷-۷ : بافتهای فرسوده مصوب در کل مناطق شهر اصفهان ۱۶۷

نقشه ۸-۱ : موقعیت جغرافیایی بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه ۴ شهر اصفهان ۲۳۴

نقشه ۸-۲ : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه ۴ شهر اصفهان ۲۳۷

نقشه ۸-۳ : موقعیت جغرافیایی بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه ۳ شهر اصفهان ۲۴۰

نقشه ۸-۴ : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه ۳ شهر اصفهان ۲۴۳

عنوان                                                                                                                                صفحه

فهرست نمودار

نمودار ۳-۱ : مدل نظری عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها ۴۷

نمودار ۴-۱ : ساختار توسعه و عمران در انگلستان ۹۱

نمودار ۷-۱ : رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتک اصفهان ۱۵۱

نمودار ۷-۲ : نمودار مسیر خورشید برای عرض جغرافیایی ˚۳۲ ۱۵۳

نمودار ۷-۳ : ترسیم مسیر خورشید در آسمان برای عرض جغرافیایی ˚۳۲ ۱۵۴

نمودار  ۷-۴ : تغییرات نرخ رشد سالانه جمعیت در شهر اصفهان طی سالهای ۱۳۳۵- ۱۳۸۵ ۱۵۷

نمودار ۷-۵  : تغییرات بعد خانوار در شهر اصفهان طی سالهای ۱۳۳۵- ۱۳۸۵ ۱۵۸

نمودار ۷-۶  : تعدادمردان وزنان درشهراصفهان در سال۱۳۸۵ به درصد ۱۵۹

نمودار ۷-۷  :  هرم سنی شهراصفهان درسال ۱۳۸۵ ۱۵۹

نمودار ۸-۱ : عوامل و مولفه های عام و کلی ارتفاع پذیری ساختمان ها ۱۸۰

نمودار ۸-۲ : عوامل و مولفه های طبیعی– اقلیمی ارتفاع پذیری در شهر اصفهان ۱۸۱

نمودار ۸-۳  : عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ارتفاع پذیری ساختمان ها ۱۸۴

نمودار ۸-۴  : عوامل و مولفه های خاص و موضعی سایه اندازی ساختمانها ۱۸۵

نمودار ۸-۵  : عوامل و مولفه های فردی پلاک ها در تعیین ارتفاع پذیری ساختمانها ۱۸۷

نمودار ۸-۶ : ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی بافت موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها ۱۹۲

عنوان                                                                                                                                صفحه

فهرست تصاویر

تصویر ۸-۱ : عکس های گرفته شده از بافت منظم ناحیه ۸ از منطقه ۴ شهر اصفهان ۲۳۸

تصویر ۸-۲ : عکس های گرفته شده از بافت نامنظم ناحیه ۱۴ از منطقه ۳ شهر اصفهان ۲۴۴

مقدمه

توجه به نوسازی بافت های فرسوده شهری  می تواند چارچوب مناسبی را تحقق توسعه پایدار شهرهای امروز به دست دهد. از آنجا که یکی از موانع دستیابی به توسعه پایدار شهری ، ضوابط و مقررات محدود کننده شهرسازی می باشد، تحقیق حاضر تلاش می کند تا تاثیر ضوابط و مقررات ارتفاع پذیری طرح های تفصیلی را بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهر اصفهان بررسی نماید. بدین منظور، در فصل اول پایان نامه، کلیات تحقیق، شامل بیان مساله، هدف تحقیق، سوال و فرضیه تحقیق، و معرفی اصطلاحات کلیدی مربوط آورده شده است. فصول دوم و سوم  تحقیق حاضر به ارائه مبانی نظری و فنی تحقیق به ترتیب شامل معرفی توسعه پایدار، شناسایی بافت های شهری و نظریات نوسازی بافت های شهری، تعیین روشهای ارتفاعی و شناسایی مولفه های موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها اختصاص دارد. فصل چهارم و پنجم، تجارب کشورهای مختلف جهان و کشور ایران را در زمینه تهیه طرح های توسعه شهری بیان می دارد و در فصل ششم ضوابط عام و خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری ارائه می گردد. در فصل هفتم، شهر اصفهان و بافت های فرسوده آن ، جمعیت و طرح های توسعه شهری در آن شناخته می شود. فصل هشتم، تشریح کننده عوامل و مولفه های سایه اندازی در قطعات موجود در بافت فرسوده شهر اصفهان و ارائه ۶ مدل عملی-مثالی و بررسی موارد مذکور در دو نمونه بافت فرسوده می باشد. فصل پایانی نیز به ارائه نتیجه کلی تحقیق و راهکارهای پیشنهادی تعلق دارد.

طرح مسئله

در طی دهه های اخیر، رشد سریع در شهرهای بزرگ و کلان شهرها  که عمدتا” ناشی از افزایش جمعیت، بدلیل رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به آنهاست، دگرگونی زیادی در ساختار فضایی – کالبدی و شرایط اقتصادی و اجتماعی زیست این شهرها بوجود آورده است. رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرها دو دسته اثرات نامطلوب بر ساختار فضایی و کالبدی این شهرها در پی داشته است. از یک طرف گسترش شهر در پیرامون و حاشیه و عمدتا” بر اراضی کشاورزی و باغات را دامن زده است و باعث از بین رفتن منابع ارزشمند محیط سبز و طبیعی شهرها شده است، که لزوم توجه به راهکارهایی را برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی اطراف شهرها را بیش از پیش حیاتی ساخته است. از طرف دیگر تحت تاثیر گسترش افقی شهر، بافت درونی شهرها با مشکلات عدیده ای از جمله فرسودگی مواجه شده اند. موقعیت عمدتا” مرکزی و وجود برخی زیرساختهای مورد نیاز شهری در بافتهای درونی شهر ضرورت توجه به این بافتها را دوچندان کرده است.

با توجه به این دو دسته مسائل و مشکلات فضایی – کالبدی شهرهای بزرگ ( ۱- گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون، ۲ – فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر ) لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی برای توسعه شهرها که بتواند این دو دسته مسائل و مشکلات مطرح شده را سامان بخشد، بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبردهای  مختلفی مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می گیرد که از این میان، راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی مسکن در بافتهای درونی و فرسوده شهرها، راهبرد و روشی است که می تواند این دو دسته مسائل و معضلات فضایی – کالبدی شهرها را بطور همزمان حل نماید. از جمله علت هایی که نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و درونی شهرها را به عنوان یک راهبرد و روش اصولی و علمی در جهت حل مسائل و مشکلات شهرها توجیه می نماید، وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنهاست. از جمله این توانها، می توان به وجود زیرساختهای مورد نیاز شهری شامل آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات و شبکه راه های ارتباطی بالنسبه مطلوب، دسترسی آسان این بافتها به مراکز تجاری، فرهنگی و آموزشی که ناشی از موقعیت مرکزی آنها در ساختار شهرها می باشد، اشاره نمود. متاسفانه باوجود این امکانات و فرصت هایی که بافتهای درونی شهرها در مقایسه با اراضی پیرامونی شهرها از آنها برخوردارند، بدلیل پاره ای از موانع  نتوانسته در چرخه توسعه پایدار شهری نقش موثری ایفا نمایند.

امروزه، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و کالبدی موجود در بافتهای درونی و عمدتا” فرسوده شهرها باعث شده که ساکنین اصیل و بومی این مناطق که از توانهای اقتصادی بالنسبه مطلوبی برخوردار بودند، بافت های درونی شهر را ترک گفته، به مناطق پیرامونی و نوساز شهری مهاجرت نمایند. سایر ساکنین قدیمی بافت که یا توان اقتصادی لازم برای مهاجرت از بافت را نداشته و یا بدلیل پاره ای از مسائل تمایل به اینکار نداشته، به همراه مهاجران عمدتا” کم توان اقتصادی به جایگزینی اقشار توانمند اقتصادی  ساکن در بافت شده اند. در حال حاضر، ساکنین بافت های فرسوده شهری عمدتا” نه خود توان نوسازی و بهسازی مسکن و بافت محله خود را دارند و نه سرمایه گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن شهری به دلیل وجود پاره ای ضوابط و مقررات ناکارآمد طرح های تفصیلی شهری امکان مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را دارند.

برغم توانهای بالقوه و بالفعلی که بافت های فرسوده و درونی شهر برای نوسازی و توسعه دارند، به دلایل بسیاری این توانهایی بالقوه و بالفعل نتوانسته است این بافت را در مدار توسعه قرار دهد. از جمله این دلایل که موضوع تحقیق حاضر می باشد، ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد. این ضوابط و مقررات که برای نظام دهی به ساخت و سازهای شهری تدوین شده اند، در اغلب موارد، بدون اینکه مبانی علمی و تخصصی آنها روشن باشد به عنوان مانعی دست و پاگیر مردم جهت نوسازی اینگونه بافت ها بوده است. در برابر عوامل جذاب و فرصت های سرمایه گذاری مناسب در بافت های غیر فرسوده، عوامل دفع کننده نوسازی در بافت فرسوده که یکی از مهمترین آنها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی است، شرایطی را فراهم آورده که اینگونه بافت ها در یک چرخه و مدار بسته قرار گرفته و روز به روز به سطح و مساحت آنها در شهرها افزوده می شود.

در این خصوص، یکی از مهمترین اقدامات در جهت استفاده مطلوب از توانهای بالقوه و بالفعل بافت های فرسوده شهری، داشتن نگرش علمی و فنی به برخی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی و اصلاح آنها در راستای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری است. از جمله این ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی که خود به عنوان مانع بزرگی در نوسازی بافت های فرسوده می توان از آن یاد کرد، ضوابط ارتفاعی ساختمانها می باشد. ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی اصفهان بدلیل ویژگی های بافت های فرسوده و دورنی شهر اصفهان از جمله دانه بندی و قطعه بندی قطعات و بلوک های ساختمانی و شبکه ساختار معابر، بافت و نحوه استقرار بنا در قطعه و… دارای ابهام و به دور از شفافیت بوده و برحسب افراد و کارشناسان مختلف تفسیرها و تعابییر مختلفی از آن برداشت می شود. بنابراین می توان گفت اگر در انتظام توسعه و عمران شهرها(بویژه در بافتهای فرسوده) نابسامانی هایی وجود دارد، یکی از مهمترین دلایل آن ” را باید در نقص، ابهام، تعارض و ناهماهنگی مقررات شهرسازی، نبود و یا کمبود مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای عمرانی و مدیریت توسعه شهری  و  روستایی، ایراد و نواقص مرتبط با اجرای مقررات و یا نظارت بر اجرای آنها” (احسن،۱۳۸۲، ۹) جستجو کرد. بنابراین می توان گفت، فراهم سازی بستر توسعه پایدار و عملیاتی کردن راهبرد توسعه درونزای شهری با اصلاح قوانین موجود امکان پذیر می باشد؛ بدین صورت که با ایجاد هماهنگی در قوانین، زمینه استفاده بهتر از فضاهای موجود فراهم می گردد.

با توجه به تاکید برنامه سوم توسعه در راستای بهسازی و بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و مسئله دار شهری، هدف نگارنده این پژوهش بررسی تاثیر مقررات و ضوابط طرح های تفصیلی بر بافتهای فرسوده شهری اصفهان می باشد تا در این زمینه کمکی به برنامه ریزان شهری، شهرسازان و مدیران شهری بنماید و امید است که این بررسیها در اقدامات آتی جهت ساماندهی این بافتها تاثیر بسزایی داشته باشد.

تعداد صفحه : ۳۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***