دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱         مقدمه

به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک درگیری جدی بین مدیران و مالکان به وجود می آید. حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهای هدایت و کنترل شرکت هاست. حاکمیت شرکتی را توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی که از فعالیتهای شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می گذارند، مشخص می کند.( فعلی، ۱۳۸۷)
یکی از ابزار های تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد.  برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار وذی نفعان می نگرند(حساس یگانه،۱۳۸۴). در چارچوب انتظامی حاکمیت شرکتی اثر بخشی و کارایی مراقبت های اعمال شده نسبت به مدیران از طرف هیئت مدیره و از سوی دیگر از طرف سهامداران نهادی عمده سرچشمه می گیرد. افزایش این مراقبت ها احتمالاً موجب کنترل بهتر قدرت اختیاری مدیران و همچنین فرصت طلبی آنها در انتقال ثروت به زیان اعتبار دهندگان می شود. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند الگوهای تامین مالی شرکت را به گونه ای تنظیم کنند که ساختار سرمایه شرکت وضعیت مطلوب تری رانشان دهد و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد به طورکلی به نظرمی رسد با توجه به اینکه دارایی ها به عنوان عامل مهمی در تولید سازمان نقش دارند همچون هر عامل دیگری برای شخصیت حقوقی شرکت خواهان تامین منابع می باشند  که تامین منابع از طریق بستانکاران در قالب بدهی ها در سمت چپ ترازنامه شناسایی می گردند از اینرو با تقسیم بدهی ها بر  دارایی ها (درجه اهرم مالی)، میزان انعطاف مالی شرکت مشخص شده و بستانکاران جهت میزان تامین سرمایه شرکت گام موثر و اثر گذاری بر می دارند.
و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد (بهینه گرا/خوش بین) درجه اهرم مالی شرکت را بیش از حد برآورد می کنند(هیتون ، ۲۰۰۲ و مالمندی یر و تاته ، ۲۰۰۵). بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سیاست های شرکت از قبیل خط مشی و سیاست های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می برد. به عنوان مثال رول  (۱۹۸۶) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیت های ادغام و تحصیل  نابودکننده ارزش شرکت، اعتماد بیش از حد مدیریتی است. اختلال در فعالیت های  سرمایه گذاری، تأمین  مالی و سیاست های حسابداری می تواند هزینه بر باشد (مالمندی یر و تاته، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ و بن دیوید و همکاران ، ۲۰۱۰).از سوی دیگر، اعتماد بیش از حد مدیریتی می تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه ریسک پذیری به وسیله مدیران دارای اعتماد بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است (گرویس و همکاران ، ۲۰۱۱ و کمپ بل و همکاران ، ۲۰۱۱).
بنابراین با توجه به تاثیرپذیری ساختار مالکیت این سوال مطرح می گردد که آیا اعتماد بیش از حدمدیریتی بر ساختار مالکیت تاثیر دارد یا خیر؟

۱-۲         تعریف موضوع و بیان مسئله

 وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، دارای ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی نمایندگی در نتیجه جداسازی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﺪ انگیزه لازم برای مدیریت در جهت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﻛـﺎﺗﻲ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗﺤﺮﻳﻔـﺎت ﺻـﻮرت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﻲ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً زﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار را درﺑﺮ دارد .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم  کنترلی  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻫـﺎی مالی باشد. ضرورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در یک اقتصاد آزاد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد (کوکی و گویزانی، ۲۰۰۹).

     و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد  (بهینهگرا/خوشبین ) عملکردهای آتی ناشی از فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت را بیش از حد برآورد می کنند. مدیران دارای اعتماد بیش از حد را به عنوان مدیرانی تعریف می کنند که بازده های آتی ناشی از پروژه های شرکت را بیش از حد برآورد می کنند. هیتون (۲۰۰۲) اصطلاح بهینه گرا/خوشبین را برای مدیرانی به کار می برد که به طور منظم و سیستماتیک، سودآوری ناشی از عملکرد شرکت های خوب را بیش از حد و سودآوری ناشی از عملکرد شرکت های ضعیف را کمتر از حد برآورد می کنند. تحقیقات پیشین نشان میدهد که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاستهای تقسیم سود شرکت تأثیر دارد (مالمندییر و تاته، ۲۰۰۸؛ کوردیرو ، ۲۰۰۹؛ دشماخ و همکاران ، ۲۰۱۰؛ مالمندییر و همکاران ، ۲۰۱۱ و هیرشلیفر و همکاران ، ۲۰۱۲).

با توجه به مبانی عنوان شده به نظر می رسد نسبت اهرم مالی و ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران اثر گذار می باشد. ازاین رو در این پژوهش، پژوهش گر به دنبال بررسی ارتباط بیش اعتمادی مدیران از ساختار سرمایه شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. تا میزان تاثیر پذیری این متغیر مهم (بیش / کم اعتمادی مدیران) از سایر متغیرها قابل توضیح باشد.

۱-۳          اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

از آنجایی که تا کنون پژوهشی در این زمینه در ایران انجام نشده و نتایج تحقیقات مشابه این تحقیق نیز در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. این امر انگیزه اینجانب برای انتخاب این موضوع جهت انجام تحقیق در این زمینه می باشد.
این پژوهش از این حیث که می تواند سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را از خصوصیت کیفی اطلاعات مالی شرکت های مورد سرمایه گذاری آگاه نموده وهمچنین درخصوص تأثیر مکانیزم های مالکیتی بر اعتماد بیش از حد مدیریتی در بورس اوراق بهادار تهران یاری نماید، می تواند حایز اهمیت باشد.

۱-۴         سوالات پژوهش

  • آیا ساختار مالکیتی شرکت بر بیش اعتمادی تاثیر دارد؟

۱-۵          فرضیه های پژوهش

با توجه به مبانی عنوان شده ۴ فرضیه برای پژوهش حاضر به شرح زیر تدوین شده است.

  1. نسبت تمرکز مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
  2. نسبت مالکیت عمده بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
  3. نسبت مالکیت مدیریتی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
  4. نسبت مالکیت بلوکی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.

تعداد صفحه : ۶۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***