دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان :  بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

عنوان :

” بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا) “


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                 صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳-  ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴-  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۵-  سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶-  فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-  روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۸-  مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۹-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۱۰-……………………………………………………………………………………………………….. متغیرهای پژوهش…. ۱۰
۱-۱۱-………………………………………………………………………….. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. ۱۰
۱-۱۱-۱-…………………………………………………………………………………………………… تعریف مفهومی…. ۱۰
۱-۱۱-۲-…………………………………………………………………………………………………… تعریف عملیاتی…. ۱۱
۱-۱۲-…………………………………………………………………………………………………………….. قلمرو تحقیق…. ۱۴
۱-۱۳-………………………………………………………………………………………………………….. ساختار پژوهش…. ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
          مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱بخش اول: مبانی نظری حافظه سازمانی؛………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ مفهوم داده، اطلاعات، و دانش…. ۲۰
۲-۱-  ۲مفهوم حافظه سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۱-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ تعریف حافظه سازمانی…. ۲۳
۲-۴-  انواع حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۵-  مدل سازی حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۶-  پیاده سازی حافظه سازمانی…………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۷-  مشکلات پیاد ه سازی حافظه سازمانی……………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۲بخش دوم: مبانی نظری قابلیت های یادگیری،…………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۲-۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ تعـریف یادگیری…. ۴۱
۲-۲-  سطوح یادگیری :…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-  نظریه یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۴-  تاریخچه یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۵-  مدل های یادگیری سازمانی:…………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۶-  فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۷-  موانع یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۸-  ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………. ۵۷
بخش سوم: مبانی نظری مزیت رقابتی پایدار،………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱-  تعریف مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲-  مفهوم مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۳-  اهمیت و ضرورت مزیت رقابتی:……………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۴-  دیدگاه های مزیت رقابتی:…………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۵-  قلمروهای مزیت های رقابتی………………………………………………………………………………………… ۷۱
۲-۶-  نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی…………………………………………………………………………. ۷۳
۲-۷-  ویژگی های مز یت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………………. ۷۴
بخش چهارم: مبانی نظری نوآوری………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۱-  تعریف و مفهوم نوآوری……………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۲-  انواع نوآوری و منابع آن…………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳-  فرآیند نوآوری……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۲-۴-  تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی…………………………………………………………………… ۸۲
۲-۵-  انواع نوآوری:………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۶-  سیر تحول نوآوری…………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۳-۱-  مدل های نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳-۲-  عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری…………………………………………………………………………. ۹۲
۳-۳-  ویژگی های سازمان های نوآور……………………………………………………………………………………… ۹۴
بخش پنجم:مروری بر پیشینه پژوهش:…………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۴-  تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۳-۵-  تحقیقات خارجی:………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
فصل سوم:  روش شناسی تحقیق
۳-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۳-۲-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۳-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۳-۴-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۳-۵-  مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
۳-۶-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… ۱۲۵
۳-۷-  روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………… ۱۲۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
۴-۲-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۲-۱- جنسیت………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۲-۲- تأهل………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۲-۳- تحصیلات……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۴-۲-۴- سن…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۲-۵- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-۳-  بخش تحلیل استنباطی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۴-۳-۱- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. ۱۳۸
۴-۳-۲- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… ۱۳۹
۴-۳-۳- آیا قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟…………………………… ۱۴۱
۴-۳-۴- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. ۱۴۲
۴-۳-۵- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… ۱۴۴
۴-۳-۶- آیا نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… ۱۴۵
۴-۳-۷- آیا نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………….. ۱۴۷
۴-۴-  اولویت‏بندی ابعاد متغیرهای یادگیری سازمانی، انعطاف‏پذیری و استراتژی رقابتی در شرکت بیمه آسیا……….. ۱۴۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۵-۲-  نتایج سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۵-۲-۱- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. ۱۵۰
۵-۲-۲- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… ۱۵۱
۵-۲-۳- آیا قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟…………………………… ۱۵۱
۵-۲-۴- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. ۱۵۲
۵-۲-۵- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… ۱۵۲
۵-۲-۶- آیا نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… ۱۵۳
۵-۲-۷- آیا نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………….. ۱۵۳
۵-۳-  پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
۵-۳-۱- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۳-۲- پیشنهادات پژهشی تحقیقی………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
۵-۴-  محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۹
چکیده
مسلماً محیط متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت ها، توانایی ها و فناوری های رقباء به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. در این حالت بستر سازی، زمینه سازی یادگیری و آموزشی سریعتر از رقباء می تواند به سازمان ها کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد؛ بنابراین گرایش به سمت یادگیری فردی و سازمانی، اساس بقاء و بهبود عملکرد سازمانی است و باید در مورد آن هوشیارتر عمل کرد.
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار شرکت بیمه آسیا بوده است که بدین منظور ۲۲۰ نفر از کارکنان این شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های برگرفته از مقاله  کمیسون و لوپز (۲۰۱۱) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی و نوآوری در بازاریابی شرکت های بیمه آسیا تأثیر معنی داری (p<0/01) دارد. قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی، نوآوری سازمانی و نوآوری در بازاریابی تأثیر معنی داری (p<0/01) نشان داده است. همچنین نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر معنی دار داشته و در عین حال نتایج نشان داد که نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر معنی داری (p<0/01) ندارد.
کلید واژه‏ها: حافظه سازمانی، قابلیت‏های یادگیری، مزیت رقابتی پایدار، شرکت بیمه آسیا.
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱-     مقدمه
ایجاد و بهبود حافظه سازمانی، یکی از شیوه های مدیریت منابع فکری و فرهیخته است. سازمانها بایستی راجع به تلاشهای گذشته و شرایط محیطی خود دانشی را در حافظه نگهداری کنند. وقتی سازمان مطلبی را می آموزد، از آن پس بایستی نتیجه آن مطلب دردسترس باشد. ثبت و ضبط مطالب به صورت مکتوب تنها یک فرم از حافظه سازمانی است. آشکارترین محل در این زمینه گنجینه های اطلاعاتی همچون کتابچه شرکت، پایگاه های داده، سیستم های نگهداری فایل ها و حتی داستانها و حکایتها نیز می شود. علاوه بر این، افراد نیز یکی دیگر از محلهای اصلی نگهداری و حفظ دانش سازمانی هستند.
هر سازمان یادگیرنده ،بایستی دارای حافظه سازمانی و ابزاری که موجبات ذخیره،بازنمایی و به اشتراک گذاری سرمایه های دانشی و فکری و انسانی را فراهم می آورد باشد.یک سیستم مدیریت سرمایه فکری میتواند دانشهای جدید را یاد بگیرد و آن را در قالب بهبود یافته ی مدیریت کند و در اختیار افراد قرار دهد (آندرسون،۲۰۰۰).
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.
۱-۲-     بیان مسئله
از عوامل مهم بقا و حیات سازما نها، نیروی انسانی کیفی و توانمند است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی، امری غیر قابل انکار می باشد (نکویی مقدم و میلانی فرد، ۱۳۸۸).
اهمیت یادگیری مستمر و قوی در سازمانها هرگز تا به این اندازه حیاتی نبوده است. به دلیل وجود نیروهایی همچون جهانی شدن و فناوری، سرعت و پیچیدگی تحولات به گونه ای افزایش یافت که سازما نها مجبور شدند برای ادامه حیات همواره چیزهای بیشتری یاد بگیرند (مارکواد، ۱۳۸۸). در جهان امروز تغییر و تحولات علمی و تکنولوژیکی با سرعت در حال انجام است. کشورها برای این که از این تغییرات و تحولات عقب نمانند، تلاش می کنند با سرمایه گذاری بر روی آموزش و توسعه نیروی انسانی که با این تغییرات همراه گردیده، زمینه رشد و توسعه خود را فراهم آورند. در جهان امروز رشد و پیشرفت کشورها و سازمانها در گرو علم و دانش بشری است. اتکینسون (۲۰۰۳)، عقیده دارد که عامل اصلی تولید برای رفاه تهی دستان جامعه، فضا، انرژی و زمینهای کشاورزی نیست؛ بلکه بهبود نیروی انسانی با کیفیت و پیشرفت دانش بشری است (اتکینسون، ۲۰۰۳).
از طرفی ایجاد و بهبود حافظه سازمانی، یکی از شیوه های مدیریت منابع فکری و فرهیخته است. سازمانها بایستی راجع به تلاشهای گذشته و شرایط محیطی خود دانشی را در حافظه نگهداری کنند. وقتی سازمان مطلبی را می آموزد، از آن پس بایستی نتیجه آن مطلب دردسترس باشد. ثبت و ضبط مطالب به صورت مکتوب تنها یک فرم از حافظه سازمانی است. آشکارترین محل در این زمینه گنجینه های اطلاعاتی همچون کتابچه شرکت، پایگاه های داده، سیستم های نگهداری فایل ها و حتی داستانها و حکایتها نیز می شود. علاوه بر این، افراد نیز یکی دیگر از محلهای اصلی نگهداری و حفظ دانش سازمانی هستند.(ابراهیمی، ۱۳۸۳)
 همچنین حافظه سازمانی با گردآوری، سازماندهی، توزیع و استفاده مجدد از دانش ایجاد شده توسط کارکنان، دارایی کلیدی سازمان یعنی دانش را توسعه داده و تقویت می کند. هدف ابزارهای حافظه سازمانی تأمین اطلاعات مناسب برای رویه‏های سازمانی است که نمی‏توان آنها را در جایی غیر از سازمان خود آموخت. واژگان فنی و اصطلاحات مخصوص هر سازمان، درسهای فرا گرفته شده از پروژه‏های سازمان و خط مشی‏ها و راهبردها نمونه‏هایی از حافظه سازمانی هستند.
 با توجه به نقش و تاثیر یادگیری سازمانی بر مولفه های مختلف سازمانی، در این پژوهشی به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که ” آیا حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد؟”.
۱-۳-     ضرورت و اهمیت پژوهش
نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگیهای مسلط جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراوری شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمانها در بازار فرارقابتی امروز چیست؟ در این راستا مفاهیمی چون رقابت و عوامل موثر بر رقابت منجر به موفقیت سازمان، اهمیت می یابند. از جمله عوامل اثرگذار بر نتایج این رقابت ها میزان دانش سازمانی، یادگیری سازمانی و استفاده از تکنولوژی در جهت انتقال این دانش، تحت عنوان حافظه سازمانی، قلمداد می شوند.
از طرفی با بررسی تاریخی روند به وجود آمدن سازمانهای بزرگ در دهه های گذشته، درمی یابیم که این سازمانها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دایناسورهایی که تطبیق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت ندارند (بون و همکاران، ۲۰۰۶ ،[۱])، زیرا سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی، توان و انعطاف لازم را برای همسویی با تغییرات پیرامونی ناشی از جهانی شدن و پیچیدگی های آن را ندارند و برای بقای خود، ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آوردند در این میان، بسیاری از سازمانها راه حل را افزایش قابلیت یادگیری سازمانی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها، ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد، با بهره گیری از یادگیری سازمانی، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنند و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند (فرای و همکاران، ۲۰۰۶  ،[۲]).
همچنین، در جهان امروز تغییر، سریع است و انطباق موفقیت آمیز، یک بخش مهمی از موفقیت در عصر حاضر است (انگلث و سیمونس، ۲۰۰۲[۳]). سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی را به سازما­نها برای انطباق بسیار سریع به وجود آورده است و تغییرات در سطوح بالا را منجر شده است.

تعداد صفحه : ۲۰۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***