دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

مرکز رضوانشهر صدوق یزد

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه علوم انسانی

عنوان پایان نامه :

تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

(مطالعه موردی: شهر فیروزآباد فارس)

استاد راهنما :

دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور :

دکتر حسن حکمت نیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ارتباط با ۱۲ نوع خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله مهم در اجرای عدالت اجتماعی توزیع مناسب کاربری ها و خوب شهری است ارزش اضافی زمین عامل عمده جدایی اجتماعی و تفسیر فضاهای شهری می باشد.

شهر فیروزآباد به ۱۲ محله و ۲ ناحیه تقسیم شده است برای بررسی تحقق عدالت اجتماعی در این محلات به شاخص های خدمات شهری و ارزش افزوده زمین با بهره گرفتن از روشهای اسنادی، استاندارد سازی، آنتروپی شانون و ضریب همبستگی و میدانی پرداخته شده است. طبق یافته های تحقیق ارائه ناعادلانه خدمات سبب عدم تحقق عدالت اجتماعی در این شهر گردیده به طوری که محلات ۴،۱،۶ از ناحیه یک در اولویت خدمات رسانی قرار دارند و محله ۳ از ناحیه یک و محله ۶ از ناحیه دو در اولویت دوم خدمات رسانی قرار دارند. و دو محله از ناحیه یک از نظر برخورداری از شاخص های خدمات شهری پایدار می باشد.

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توزیع خدمات شهری در سطح محلات شهری فیروزآباد به صورت متعادل پراکنده شده است. و شرایط تحقق عدالت اجتماعی عبارت است از توزیع متوازن کاربری اراضی شهر و تجدید نظر در نحوه تهیه طرح های جامع و توجه ویژه به نواحی بحرانی و آسیب پذیر شهر.    

کلمات کلیدی: توزیع فضایی، خدمات شهری، شهر فیروزآباد

فهرست مطالب

 

  1. فصل اول. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- شرح و بیان مسئله. ۶

۱-۳- سؤالات تحقیق.. ۸

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۸

۱-۵- پیشینه تحقیق.. ۱۰۳

۱-۶- کاربردهای تحقیق تحقیق.. ۱۰۳

۱-۷- تعریف مفاهیم. ۱۰۲

۱-۷- ۱- شهر. ۱۰۱

۱-۷-۲- عدالت اجتماعی ۱۰

۱-۷-۳- فضا ۱۲

۱-۷-۴- توزیع فضایی ۱۳

۱-۷-۵- توزیع خدمات شهری.. ۱۵

۱-۷-۶- خدمات اجتماعی.. ۱۵

۱-۷-۷- نابرابری ۱۳

  1. فصل دوم. ۱۷

۲-۱- مفهوم عدالت در فضا ۱۸

۲-۲- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا ۲۱

۲-۳- ابعاد عدالت اجتماعی.. ۲۲

۲-۳-۱- برابری و مساوات.. ۲۲

۲-۳-۲- قانونمندی.. ۲۳

۲-۳-۳- اعطای حقوق. ۲۳

۲-۳-۴- توازن. ۲۴

۲-۴- تئوری های عدالت اجتماعی.. ۲۴

۲-۴-۱- عدالت اجتماعی و عقلانیت.. ۲۴

۲-۴-۲- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی.. ۲۵

۲-۴-۳- مطلق بودن عدالت اجتماعی.. ۲۵

۲-۴-۴- عدالت اجتماعی و رفاه عمومی.. ۲۶

۲-۵- عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی.. ۲۷

۲-۶- عدالت اجتماعی از نظر مکاتب و دیدگاه های مختلف.. ۳۰

۲-۶-۱- مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام. ۳۰

۲-۶-۲- سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.. ۳۳

۲-۶-۳- عدالت اجتماعی از دیدگاه لیبرالیسم. ۳۵

۲-۶-۳-۱- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک… ۳۷

۲-۶-۳-۲بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو. ۳۹

۲-۶-۳-۳نظریات مربوط به اندیشمندان میانه. ۴۰

۲-۶-۳- ۳- ۱ جان راولز. ۴۷

۲-۶-۳-۳ – ۲آنتونی کیدنز. ۴۰

۲-۷- عدالت در فضا ۴۲

۲-۸-معیارهای عدالت فضایی.. ۴۵

۲-۹- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری.. ۴۶

۲-۱۰عدالت فضایی در شهر…………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۱- نظریه توسعه پایدار شهری.. ۵۰

۲-۱۲-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر. ۵۲

۲-۱۳-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی.. ۵۴

۲-۱۴- جمعبندی.. ۵۶

فصل سوم معرفی محدوده تحقیق و روش شناسی تحقیق.. ۵۸

۳-۱- تحلیل فضایی استان فارس… ۵۹

۳-۲-موقعیت جغرافیایی شهر فیروزآباد. ۵۹

۳-۳- مطالعات طبیعی و جغرافیایی.. ۵۹

۳-۳-۱زمین شناسی.. ۶۱

۳-۳-۲- ریخت شناسی.. ۶۱

۳-۳-۳تشکیلات زمین شناسی منطقه. ۶۱

۳-۳-۴ چینه شناسی.. ۶۳

۳-۳-۵- گسل های موجود درمنطقه. ۶۶

۳-۳-۶- زلزله. ۶۷

۳-۳-۷ هیدرولوژی.. ۶۹

۳-۳-۸آبهای سطحی.. ۷۰

۳-۳-۸-۱ رودخانه تنگاب و فیروزآباد. ۷۰

۳-۳-۸-۲ آبهای زیر زمینی.. ۷۳

۳-۳-۹-۱ چاه ۷۳

۳-۳-۹-۲قنات.. ۷۳

۳-۳-۹-۳ چشمه سار ۷۴

۳-۳-۱۰ آب و هوا ۷۴

۳-۳-۱۰-۱ دمای هوا ۷۶

۳-۳-۱۰-۲ بارندگی.. ۷۷

۳-۳-۱۰-۳رطوبت هوا ۷۷

۳-۳-۱۰-۴باد. ۷۸

۳-۳-۱۰-۵ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخبندان. ۷۹

۳-۳-۱۱ توپوگرافی.. ۸۰

۳-۳-۱۱-۱ ارتفاعات.. ۸۰

۳-۳-۱۱-۲ تپه ها ۸۱

۳-۳-۱۱-۳دشت.. ۸۱

۳-۳-۱۱-۴ شیب.. ۸۲

۳-۳-۱۲خاک شناسی و قابلیت اراضی.. ۸۲

۳-۳-۱۳پوشش گیاهی.. ۸۵

۳-۱۴مطالعات انسانی.. ۸۶

۳-۱۴-۱ خلاصه ای از وضعیت عمومی شهرستان فیروزآباد. ۸۶

۳-۱۴-۲پیشینه تاریخی.. ۸۷

۳-۱۴-۳ جمعیت.. ۹۰

۳-۱۴-۳-۱ جمعیت شهر فیروزآباد. ۹۰

۳-۱۴-۳-۲ نسبت جنسی.. ۹۲

۳-۱۴-۳-۳ نرخ رشد جمعیت.. ۹۳

۳-۱۴-۳-۴ پیش بینی شهر فیروزآباد. ۹۵

۳-۱۴-۳-۵ مهاجرت ۹۷

۳-۱۴-۴ اشتغال و فعالیت.. ۹۸

۳-۱۵روش تحقیق.. ۱۰۱

۳-۱۵-۱ محدوده های تحقیق.. ۱۰۳

۳-۱۵-۲ اهداف تحقیق.. ۱۰۳

۳-۱۵-۳ فرضیات تحقیق.. ۱۰۳

۱۶-۳ جمعبندی.. ۱۰۳

– فصل چهارم یافته های پژوهش و بحث.. ۱۰۶

۴-۱ نظام تقسیمات اداری – کالبدی شهر. ۱۴۱

۴-۱-۱-ناحیه بندی.. ۱۴۴

۴-۱-۱-۱ عوامل موثر در ناحیه بندی.. ۱۰۸

۴-۱-۱-۲ اهداف ناحیه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۱-۱-۳ امتیازات در ناحیه بندی.. ۱۰۹

۴-۱-۱-۴ ناحیه بندی و عدالت اجتماعی.. ۱۱۰

۴-۱-۲-تعیین محدوده محله. ۱۱۰

۴-۲ تقسمات کالبدی شهر فیروزآباد. ۱۱۱

۴-۳ توزیع فضایی جمعیت بر اساس ضریب آنتروپی.. ۱۱۲

۴-۴-نحوه توزیع خدمات محله ای در شهر فیروزاباد. ۱۱۵

۵-۴امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۵-۱ امکانات آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۵-۲ خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی……………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۴-۵-۳ خدمات تولیدی-صنعتی و تجاری………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۵-۴پارک و فضای سبز شهری……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۵-۵ خدمات بهداشتی – درمانی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۴-۵-۶فضاهای ورزشی و تفریحی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۴-۵–۷ خدمات نیروی انتظامی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۵-۸تاسیسات و تجهیزات شهری………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۶ توزیع فضایی خدمات شهری در شهر فیروزاباد……………………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۶-۱دسترسی به امکانات آموزشی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۶-۲ دسترسی به خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی………………………………………………………………………….۱۲۰

۴-۶-۳دسترسی به خدمات اداری – انتظامی………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۶-۴دسترسی به فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۶-۵دسترسی به خدمات بهداشتی – درمانی……………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۴-۶-۶دسترسی به فضاهای ورزشی – تفریحی………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۴-۶-۷دسترسی به تاسیسات و تجهیزات شهری…………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۴-۷ رتبه بندی محلات شهر فیروزآباد………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

۴-۷-۱ جمع بندی واحد های خدماتی………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

۴-۷-۲ مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس………………………………………………………………………………..۱۲۷

۴-۸ سطح بندی محلات بر اساس چگونگی توزیع خدمات شهری………………………………………………………………..۱۳۰

۴-۸-۱ مدل ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

۴-۹ اولویت بندی محلات به لحاظ تعادل بین توزیع جمعیت و خدمات …………………………………………………….۱۳۵

فصل پنجم آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………۱۳۷

۵-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۵-۲آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۵-۲-۱آزمونفرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۵-۲-۲آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

۵-۳جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

۵-۴پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

۵-۴-۱ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

۱-۱- مقدمه

به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت های اجتماعی – اقتصادی و پیدایش سکونتگاه های زیر استاندارد و گسترش خوش نشینی، تفاوت های فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور، ۱۳۷۸: ۳۷). سکونت اقشار کم درآمد در مکان هایی که جاذب سایر گروه ها اجتماعی نیست، به تمرکز فقر می انجامد و این فرآیند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه های اجتماعی منجرمی شود(شاه حسینی،۱۳۸۴: ۱۸۵).

بنیاد اسلام بر پایه عدالت استوار است چرا که عدل یکی از اصول دین و یکی از اصل دو مذهب می باشد (مطهری، ۱۳۶۰: ۶). عدالت که خود نتیجه تکامل اجتماعی است (قربان نیا، ۱۳۸۰: ۲۱)، به دو دسته الهی و غیر الهی و عدالت غیر الهی نیز به عدالت فردی و اجتماعی تقسیم می گردد. عدالت اجتماعی عبارت است از احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی (اخوان کاظمی،۱۳۸۱: ۲۳). در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. در اصل سوم قانون اساسی نیز یکی از اساسی ترین اهداف دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه می باشد (قربان نیا، ۱۳۸۰: ۲۲۷-۲۸۱) از این رو دولت ها و دستگاه برنامه ریزی وظیفه سنگینی در خصوص ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی به عهده دارند.

   اشاعه قابل توجهی از ثروت مادی، و از سوی دیگر اقلیت هایی که در فقر زندگی می کنند، از ناکامی های خط مشی شهری قلمداد می شوند (هال، ۱۳۸۷: ۳۱۱) البته در زمینه شهری دسترسی برابر به نیازهای اولیه از تأمین آن مهم تر است (پاتر و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۴۷).

بررسی های تجربی روشن می کند که وجه مشخصه شهرنشینی جهان سومی فعلی، ناموزونی و بی عدالتی است (وارثی و همکاران،۱۳۸۶)، این نابرابری ها در سه سطح متجلی می شوند:

  1. نابرابری ها در فرصت های امرار معاش در بخش های شهری و روستایی؛
  2. نابرابری از یک شهر تا شهر دیگر، به دلیل تمرکز منابع محدود در پایتخت ها؛
  3. نابرابری اقتصادی درون شهری میان توده ها و یک گروه کوچک نخبه توانگر؛

این عدم تعادل و نابرابری ها، به جز آسیب های ذاتی، ممکن است در کار آیی و انتظارات اقتصاد ملی نیز خلل ایجاد کند (اسمیت، ۱۳۸۴: ۱۱).

نابرابری های شهری عمدتاً در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به چشم می خورد. در چنین نقاطی طبقات بالاتر به لحاظ اقتصادی از سطح زندگی بالاتری برخوردار هستند در حالیکه طبقات پایین تر در معرض بیماری ها و محدودیت های مربوط به معیشت روزانه می باشند. در چنین شهرهایی حتی امید به زندگی طبقات پایین اجتماعی از میانگین پایین تری برخوردار است. در این جوامع، خانوارها مجبورند بسیاری از مشکلات و نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را تحمل نمایند (شیخی، ۱۳۸۰: ۱۵۶)، بنابراین عدالت اجتماعی با مفهوم رفاه که عامل فقرزدایی است رابطه تنگاتنگی دارد (جاجرمی و همکاران، ۱۳۸۵: ۶) رفاه جامعه در گرو اطمینان از این نکته است که همه شهروندان آن احساس کنند سهمی در آن دارند و از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده اند. برای این منظور باید همه گروه ها (به ویژه آسیب پذیرترین آن ها) موقعیت هایی برای دستیابی به رفاه و حفظ آن کسب کنند (برآبادی،۱۳۸۴: ۱۲۷).

عدالت اجتماعی که مسائلی از قبیل رفاه اجتماعی، نابرابری های شدید، فقر و غیره را مورد بحث قرار می دهد، با لایه سوم مفهوم توسعه پایدار، برابری و مساوات ارتباط پیدا می کند (حکمت نیا، ۱۳۸۳: ۴۲). اهداف پایداری اغلب در قالب سه واژه محیط، اقتصاد و عدالت بیان می شوند و در یک جامعه پایدار، تمام این ها بجای اینکه به مرور زمان تخریب شوند، قوت و گسترش می یابند. از میان این سه واژه، واژه عدالت به مراتب در بحث های عمومی کمتر مطرح شده است. همچنین گروه های سازمان یافته کمی در حمایت از افراد کم درآمد و یا جوامع زیان دیده وجود دارند (روبرت بولارد، ۱۳۸۴: ۲۳۰).

در جغرافیای سنتی روابط متقابل جوامع انسانی با محیط مورد بررسی قرار می گیرد درحالی که در جغرافیای نوین، انسان در این بررسی در کانون پژوهش ها قرار می گیرد (کلاول، ۱۳۷۳: ۲۲). تلفیق این دو رویکرد سنتی و مدرن موجب می شود پیچیدگی های ناشی از این روابط شناسایی گردد و از این ره آورد در حل مشکلات و بهینه کردن روابط در سکونت گاه های انسانی بهره جست. امروزه در ارتباط با حل معضلات و مشکلات شهری ناشی از این ارتباط پیچیده، توزیع خدمات عمومی، عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان مورد تأکید قرار می گیرد (قره نژاد، ۱۳۷۶: ۹۲). زیرا تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمه توسعه پایدار شهری را فراهم می آورد و نابسامانی در توزیع منطقه ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می گردد (نسترن، ۱۳۸۰: ۱۴۵). از این رو در بند اول از چشم انداز برنامه جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ به ایجاد جامعه شهری توسعه یافته، بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان ها تأکید شده است.

در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود می آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه نشینی و به دنبال آن ناهنجاری های اجتماعی که شکل گیری حاشیه نشینی که معضل بزرگ جامعه ما می باشد و در شهرهای کلیه کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه نمود عینی دارد و شکل گیری فضا در شهر را تحت تأثیر قرار می دهد و بسیاری از نابرابری های اجتماعی در فضای شهرها ممکن است در اثر این عوامل باشد به وجود می آید و تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده های شهری، بورس بازی زمین و ده ها مسئله و مشکل را در پی خواهد داشت (خوش روی، ۱۳۸۵: ۲)، و از طرف دیگر وجود نابرابری در کیفیت زندگی، گروه های محروم را متوجه گروه های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می کند (.(Runicima,1972

با توجه به جمعیت پذیری امروزی شهرها و به وجود آمدن شکل تازه ای از شهرها در قرن اخیر روشن است که علم جغرافیای شهری و برنامه ریزی فضاهای شهری باید ابعاد و قلمروهای تازه ای بیابد که یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر دانشمندان این علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهری هست که از این نظر باید شهر با سیاست های کشوری و جهانی پیوند داده شود (شکویی، ۱۳۷۳: ۹) و شرایط داخلی شهرها که متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهاست و در نتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست های برنامه ریزی شهری معین می شود.

بنابراین نیاز اساسی شناخت ساخت فضای شهری است که ارزش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در رأس آن ها توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که در نتیجه این تحلیل ها و بررسی معیارهاست که قدمی مؤثر در راه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه برداشته خواهد شد. تحول در مفهوم فضا و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری موافق با تغییر در نحوه برخورد با نظریه است. فضا، توزیع مناسب خدمات شهری و شهر بایستی به صورت پدیده ای جداگانه شناسایی و روابط مابین آن ها مورد بررسی قرار گیرد به این ترتیب با دریافت مفهوم فضا، عدالت شهر و محیط خواهیم توانست به تحلیل رابطه فضای شهر و توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری دست یابیم. امروزه تغییرات اجتماعی سریع تر از تغییرات فیزیکی است و شهر از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می پذیرد، بنابراین مطالعه و تحلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید در مباحث شهر و شهرسازی است به همین دلیل است که در چند سال اخیر پیشگامان جغرافیای شهری جدید ساخت داخلی شهرها را با توجه به عدالت اجتماعی(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) که متأثر از سیاست های نظام حکومتی و اوضاع اجتماعی جامعه است به طور جدی مطالعه می کنند زیرا در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی را نمی توان تنها با احداث خیابان و ناحیه بندی شهری حل کرد (خوش روی، ۱۳۸۵: ۳).

۱-۲- شرح و بیان مسئله

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنین نواحی مختلف یک شهر به هیچ وجه پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوت های اجتماعی- اقتصادی، نابرابری و عدم تعادل در توزیع خدمات شهری تفاوت های فضایی شهرها تشدید شده است (موسوی ، ۱۳۷۸: ۱۴) زیرا که ساختار فضایی یک شهر متشکل از اجزا و عناصری است که با یکدیگر در کنش متقابل هستند و ناپایداری هر کدام از این اجزا به کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت (ساوج، ۱۳۸۵: ۹۰). در عصر حاضر اصلی ترین عامل بحران های جوامع بشری ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت دارد (مرصوصی، ۱۳۸۳: ۹۰).

مفهوم عدالت اجتماعی اصولاً آن قدر همه شمول نیست که بتوان در قالب آن درباره یک اجتماع خوب قضاوت کرد. عدالت را اساساً می توان به عنوان اصل ( یا مجموعه ای از اصول) در نظر گرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است، عدالت اجتماعی(توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری) نیز در واقع کاربرد خاص این اصول برای فائق آمدن بر تعارضاتی است که لازمه همکاری برای افراد است. تولید را از طریق تقسیم کار می توان افزایش داد لیکن مسئله این است که حاصل تولید چگونه بین افرادی که در فرآیند تولید شرکت کرده اند توزیع شود. در این مورد اصول اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرات تولید و توزیع مسئولیت ها در فرآیند کار جمعی باشد. این اصول همچنین شامل نهادها و سازمان های اجتماعی مرتبط با فعالیت تولید و توزیع نیز می شود (هاروی، ۱۳۷۹: ۹۷).

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***