پایان نامه با کلید واژگان زمان واکنش، محیط زیست

(b4)
طیف IR ۹۰
طیف ۱H NMR ۹۱
طیف IR 2-آمینو-۴-(۴-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴c) ۹۳
طیف IR 2-آمینو-۴-(۲-کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴d) ۹۴
طیف IR 2-آمینو-۴-(۳-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴e) ۹۵
طیف IR 2-آمینو-۴-فنیل-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴f) ۹۶
طیف IR 2-آمینو-۴- (۴-فلوئورو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴g) ۹۷
طیف IR 2-آمینو-۴- (۲،۴-دی کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴h) ۹۸
طیف IR 2-آمینو-۴-(۲-هیدروکسی فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴i) ۹۹
طیف IR 2-آمینو-۴-(۲فوران-۲-یل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴j) ۱۰۰
۲-آمینو-۴-(۲-متوکسی فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (k4)
طیف IR ۱۰۱
طیف ۱H NMR ۱۰۲
طیف IR 2-آمینو-۴-(۲-فنیل پروپیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴l) ۱۰۴
طیف IR 2-آمینو-۴-(نفتالن-۱-یل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴m) ۱۰۵
طیف IR 4،’۴-(۱،۴-فنیلن)بیس(۲-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل) (۴n) ۱۰۶
طیف IR 2-آمینو-۴-(۴-(متیل تیو)فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴o) ۱۰۷
طیف IR 2-آمینو-۴-(۴-(دی متیل آمینو)فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴p) ۱۰۸
۴،’۴-((بوتان-۱،۴-دی یل بیس(اکسی))بیس(۱،۲-فنیلن))بیس(۲-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل)(۴q)
طیف IR ۱۰۹
طیف ۱H NMR ۱۰۹
طیف C NMR13 ۱۱۱
۴،’۴-((پنتان-۱،۵-دی یل بیس(اکسی))بیس(۱،۲-فنیلن))بیس(۲-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل) (۴r)
طیف IR ۱۱۳
طیف ۱H NMR ۱۱۴
۴،’۴-((هگزان-۱،۶-دی یل بیس(اکسی))بیس(۱،۳-متوکسی-۱،۴-فنیلن))بیس(۲-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل)(۴s)
طیف IR ۱۱۶
طیف ۱H NMR ۱۱۷
طیف ۱۳C NMR ۱۱۹
۴،’۴-((بوتان-۱،۴-دی یل بیس(اکسی))بیس(۱،۳-متوکسی-۱،۴-فنیلن))بیس(۲-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل)(۴t)
طیف IR ۱۲۱
طیف ۱H NMR ۱۲۲
طیف ۱۳C NMR ۱۲۴
۴،’۴،”’۴-(((۱،۳،۵-تریازین-۲،۴،۶-تریل)تریس(بنزن-۱،۴-دیل))تریس(۲-آمینو-۴H-بنزو [h]کرومن-۳-کربونیتریل) (۴u)
طیف IR ۱۲۶
طیف ۱H NMR ۱۲۷
طیف ۱۳C NMR ۱۲۹
منابع ۱۳۲
عنوان صفحه
شکل ۱-۱-ساختار تعدادی از ۴H-کرومن ها با خواص دارویی……………………………………………………………..۴
شکل ۱-۲-تعدادی از آنیون ها و کاتیون های به کار رفته در ساختار برخی از مایعات یونی………………………۲۴
شکل ۱-۳-ساختار برخی از مایعات یونی…………………………………………………………………………………………..۲۵
جدول ۲-۱-تاثیر نوع کاتالیزگر بر بازده و زمان واکنش در دمای °C 110 ……………………………………………..30
جدول ۲-۲-تاثیر نوع حلال بر بازده و زمان واکنش در حضور کاتالیزگر مایع یونی ۳،’۳-(پنتان-۱،۵-دیل)بیس(۲،۱-دی متیل-H1-ایمیدازول-۳-یوم)برومید………………………………………………………………………..۳۰
جدول۲-۳-تاثیر دما بر بازده و زمان واکنش………………………………………………………………………………………..۳۱
شکل ۲-۱-۲-آمینو-۴-(۴-کلروفنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (a4)……………………………………….33
جدول ۲-۴-سنتز مشتقات ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها…………………………………………………………۳۷
جدول ۲-۵-سنتز مشتقات جدید ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها………………………………………………..۴۰
جدول ۲-۶-سنتز مشتقات جدید ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها با استفاده از آلدهیدهای سنتزی……..۴۷
چکیده
روش جدیدی در سنتز ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل ها
هانیه بدری
۲-آمینو-۴-آریل کرومن ها گروه مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند، این ترکیبات در بسیاری از فرآورده های طبیعی وجود دارند. در سال های اخیر به دلیل واکنش پذیری و فعالیت های بیولوژیکی و داروشناختی سودمند این ترکیبات، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند
در این تحقیق گروهی از ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-کربونیتریل ها با استفاده از مالونو نیتریل، آلدهید و ۱-نفتول در شرایط بدون حلال و در حضور کاتالیزگر مایع یونی سنتز شدند.
کلید واژه ها: ۲-آمینو کرومن، مایع یونی، مالونو نیتریل
فصل اول
مقدمه و تئوری
مقدمه
هتروسیکل ها دسته ی مهمی از ترکیبات آلی با کاربردی گسترده هستند که سهم زیادی در ترکیبات دارویی، دام پزشکی و شیمی گیاهی دارند. یکی از خصوصیات مهم ترکیبات هتروسیکل این است که گروه های عاملی فعال می توانند به عنوان استخلاف و یا بخشی از سیستم حلقوی ظاهر شوند و یکی از دلایل استفاده ی گسترده از ترکیبات هتروسیکل این است که می توان ساختمان آن ها را برای دست یابی به تغییر دلخواه در عملکرد، دست کاری کرد [۱].
کرومن ها دسته ی مهمی از ترکیبات هتروسیکل اکسیژن دار هستند که به گروه بزرگی از مولکول ها به نام مشتقات بنزوپیران و کرومن-۴-اون، که ترکیبات طبیعی هستند، تعلق دارند. این ترکیبات و مشتقات وابسته به آن ها خواص بیولوژیکی متنوعی دارند که شامل خواص ضد توموری۱، ضد باکتریایی۲ و … هستند. این اثرات موجب شده که این ترکیبات جهت مشتق سازی و غربال گری به عنوان عوامل جدید درمانی مورد توجه قرار گیرند [۲].
۲-آمینو-H4-کرومن ها به دلیل واکنش پذیری زیادشان در فعالیت های بیولوژیک، امروزه اهمیت سنتزی فراوانی پیدا کرده اند. این ترکیبات را می توان با انجام واکنش های چند جزئی تهیه کرد.
یکی از مهم ترین اهداف شیمی آلی و دارویی، طراحی و سنتز مولکول هایی است که به عنوان عوامل درمانی برای انسان ها ارزشمند باشند. ۲-آمینو-H4-کرومن ها به مجموعه ای از ساختارهای دارویی با قابلیت تولید لیگاندهای کوچک مولکول، تعلق دارند. این ترکیبات دارای فعالیت های مشخص، از قبیل اسپاسمولیتیکی۳، ادرار آور۴، ضد انعقاد خون۵، ضد باکتری۶ و ضد آلرژی، هستند.
۲-آمینو-H4-بنزو کرومن های استخلاف شده برای درمان بیماری های سیستم ایمنی بدن و عوارض دیابتی و تغییر فشار خون، پیشنهاد شده است. امروزه بعضی از آن ها در درمان بیماری های ناشی از التهاب، مانند روماتیسم و ورم مفاصل و همچنین در درمان سرطان به کار می روند (۳-۱).
علاوه بر این، مشتقات β-انآمینونیتریل های H4-کرومن ها واسطه های سنتزی مفیدی برای آماده سازی سیستم های هتروسیکلی دارای فعالیت بیولوژیکی بالقوه هستند. به همین دلیل توسعه ی روش های جدید و کارآمد برای سنتز ۴-آمینو-H4-کرومن-۲-کربونیتریل ها هنوز هم بسیار مورد توجه است.
ساختارهای کرومنو[۲،۳-b]پیریدین ها خواص دارویی قابل توجهی دارند. نمونه هایی از این عوامل دارویی مورد تأیید، شامل پرانوپروفن۷ (۴) و آملکسانوکس۸ (۵) است. علاوه بر این بسیاری از این ترکیبات دارای فعالیت های ضدباکتری، ضد حساسیت۹، ضد روماتیسمی۱۰ و ضد آسم۱۱ هستند. به عنوان مثال، کرومنو[۲،۳-b]پیریدین (۶) به عنوان مهار کننده ی میتوژن فعال شده ی پروتئین کیناز گزارش شده است. ترکیب (۷) نیز مهار کننده ی هیستامین تحریک ترشح اسید معده۱۲ است [۳].
شکل ۱-۱: ساختار تعدادی از ۴H-کرومن ها با خواص دارویی
واکنش های چند جزئی:
واکنش چندجزئی (MCR) فرآیندی است که در آن سه و یا چند جزء با قابلیت دسترسی آسان در یک ظرف واکنش با هم ترکیب می شوند تا محصول نهایی که نشان دهنده ی ویژگی همه ی مواد واکنش دهنده است را تهیه کنند. به این ترتیب واکنش های چندجزئی امکانات تنوع مولکولی بیشتر در زمان کمتر و زحمت کمتر را نسبت به واکنش های چند مرحله ای عرضه می کنند [۴].
واکنش های چندجزئی دارای استراتژی سنتزی جالب توجه و ویژه ای هستند. چون دسترسی آسان و سریع به مجموعه ای از ترکیبات آلی متنوع را فراهم می کنند. از آن جا که واکنش های چندجزئی تک ظرف و تک مرحله ای هستند، انجام آن ها از سنتزهای چند مرحله ای آسان تر است. از دیگر مزایای واکنش های چندجزئی، بهره ی بالای واکنش، جلوگیری از به هدر رفتن محصول، زمان کوتاه، استفاده کم تر از مواد اولیه و حلال و هزینه ی کمتر و همچنین دوست دار محیط زیست بودن است [۵].
برخی از روش های سنتز بنزوپیران ها (H4-کرومن ها):
سنتز ۱،۲،۳-تیرازول پیوند شده به تتراهیدرو بنزو[b] پیران ها:
ماگی۱۳ و همکارانش در سال ۲۰۱۳، از واکنش تراکمی چهار جزئی و تک ظرف بین آلدهیدهای آریلوکسی پروپاژیلی۱۴ ۸، آزیدهای مختلف۹ ، ترکیبات متیلنی فعال۱۰ ، و ۱،۳-سیکلو هگزان دیون های ۱۱در حضور 〖OAc)〗_۲)Cu / سدیم آسکوربات و دی آمونیوم هیدروژن فسفات در حلال اتانول آبی تحت شرایط رفلاکس، مشتقات (۱،۲،۳-تری آزولیل)متوکسی فنیل تتراهیدرو-۵-اوکسو-H4-کرومن ۱۲ را سنتز کردند (شمای۱-۱) [۶].
شمای ۱-۱
سنتز H4-کرومن های دارای اتصال فنوکسی پیرازول:
پاتل۱۵ و همکارانش در سال ۲۰۱۲، ابتدا از واکنش بین ۱-آریل-۵-کلرو-۳-متیل-H1-پیرازول-۴–کربآلدهید ۱۳و فنول های مختلف ۱۴ در حضور کربنات پتاسیم بی آب به عنوان کاتالیزگر و در حلال دی متیل فرم آمید خشک (DMF) در شرایط رفلاکس، ۳-متیل-۵-آریلوکسی-۱-آریل-H1-پیرازول-۴-کربآلدهید ۱۵ را تهیه کردند. سپس از واکنش ۱۵ ، مالونونیتریل (۱۶) و ترکیبات ۱،۳-سیکلوهگزادی اون و دی مدون (۱۷) در حضور NaOH به عنوان کاتالیزگر بازی، مجموعه جدیدی از مشتقات H4-کرومن ها را با اتصال ۵-فنوکسی پیرازول ۱۸ تحت تابش ریز موج سنتز کردند (شمای۱-۲) [۷].
شمای ۱-۲
سنتز H4-کرومن ها:
پاتل و همکارانش در سال ۲۰۱۳، از واکنش تک ظرف و سه جزئی بین ۵-کلرو-۳-متیل-۱-آریل-۴،۵-دی هیدرو-H1-پیرازول-۴-کربالدهید ۱۹، مشتقات ۲-نفتول (۲۰) و مالونونیتریل (۱۶) در حضور کاتالیزگر آمونیوم استات تحت تابش ریزموج؛ مجموعه ای از ۲-آمینو-H4-کرومن های ۲۱ را سنتز کرده اند (شمای ۱-۳)[۸].
شمای ۱-۳
سنتز H4-کرومن و H4-کومارین ها:
در سال ۲۰۱۰، اگرودی۱۶ و همکارانش از واکنش تراکمی ۳-N،N-دی اتیل آمینو فنول (۲۲) با α-سیانوسینامونیتریل های ۲۳ و اتیل α-سیانوسینامات های ۲۴ ترکیبات ۲۵ و ۲۶ را در حضور پی پیریدین به عنوان کاتالیزگر تحت شرایط رفلاکس و در حلال اتانول سنتز کردند (شمای۱-۴) [۹].
شمای ۱-۴
سنتز تک ظرفی کرومن های استخلافی:
در سال ۲۰۱۳، پاتل دسته ای جدید از ترکیبات، ۷-هیدروکسی-۹،۱۰-دی هیدرویندنو[c-5،۴]کرومن۶،-۱۱-دیون ۲۹، ۷-هیدروکسی-۱۰،۱۱-دی هیدرو-H6-نفتو[۱،۲-c]کرومن-۶،۱۲(H9)-دیون ۳۰ و ۷-هیدروکسی-۱۰،۱۰-دی متیل-۱۰،۱۱-دی هیدرو-H6،نفتو[۱،۲-c]کرومن-۶،۱۲(H9)-دیون ۳۱ را از واکنش ۱-(۲-اکسو-۲-(۲-۱اکسو-H2—کرومن-۳-ایل)اتیل)پیریدینیوم برومیدهای مختلف ۲۶ با به ترتیب ۱،۳-سیکلوپنتان دی اون (۲۷)، ۱،۳-سیکلوهگزان دی اون (۲۸) و دی مدون (۱۷) در حضور سدیم استات در رفلاکس استیک اسید گلاسیال سنتز کرد (شمای۱-۵) [۱۰].
شمای ۱-۵
سنتز تتراهیدرو کرومنو کرومن ها:
اردکانی و همکارانش در سال ۲۰۱۳ در واکنشی تک ظرف و سه جزئی از واکنش ۴-هیدروکسی کومارین یا ۴-هیدروکسی-۶-متیل پیران-۱-اون ۳۲، آلدهیدهای آروماتیک ۳۳ و ۱،۳-دی کتون های حلقوی ۳۴ در حضور p-تولوئن سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزگر در شرایط بدون حلال سنتزی ساده و مؤثر را برای مشتقات تتراهیدرو-کرومنو[۴،۳-b]کرومن-۶،۸-دی اون و تتراهیدروپیرانو[۳،۴-b]کرومن-۱،۹-دی اون ۳۵ با بازده ای بالا ارائه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *