دانلود تحقیق با موضوع قرن نوزدهم، فعال نمودن

۱-۶-۳- پایداری ۱۶
۱-۶-۳-۱- عوامل خارجی ۱۶
۱-۶-۳-۲ عوامل داخلی ۱۶
۱-۶-۴- امکان بازیافت ۱۸
۱-۶-۵- تکرار پذیری ۱۸
۱-۶-۶- هزینه ۱۹
۱-۷- روش های تهیه کاتالیزور های ناهمگن ۱۹
۱-۷-۱- فرآیند مخلوط کردن ۱۹
۱-۷-۲- فرآیند تلقیح ۲۰
۱-۷-۳- فرآیندهای رسوب دادن ۲۰
۱-۸- ساخت کاتالیزور های جامد ۲۱
۱-۸-۱- ترکیبات لازم برای ساخت کاتالیزور ۲۱
۱-۸-۱-۱- پایه کاتالیزور ۲۲
۱-۸-۱-۲- تقویت کننده ها ۲۳
عنوان صفحه
۱-۸-۱-۳- نگهدارنده ها ۲۳
۱-۹- عملیات لازم برای ساخت کاتالیزور ۲۳
۱-۹-۱- شست و شو ۲۳
۱-۹-۲- خشک کردن ۲۴
۱-۹-۳- شکل دادن ۲۵
۱-۹-۴- کلسینه و فعال نمودن ۲۵
۱-۱۰- تهیه کاتالیزور های جامد با روش های فشار بالا و هیدروترمال ۲۵
۱-۱۱- جذب سطحی ۲۷
۱-۱۱-۱- جذب فیزیکی ۲۷
۱-۱۱-۲- جذب شیمیایی ۲۸
۱-۱۱-۳- اختلاف جذب فیزیکی و شیمیایی ۲۹
۱-۱۲- تعیین مشخصات ساختاری کاتالیزور ۳۰
۱-۱۲-۱- پراش اشعه X و تعیین اندازه ذرات ۳۰
۱-۱۲-۲- تکنیکSEM و تعیین مورفولوژی و اندازه ذرات ۳۱
۱-۱۲-۳- آنالیز حرارتی ۳۱
فصل دوم – ساختار و کاربرد کاتالیزور اکسید وانادیوم فسفر (VPO) در واکنش های اکسایش
۲-۱- اکسایش کاتالیزوری در فاز مایع ۳۲
عنوان صفحه
۲-۱- اکسایش کاتالیزوری در فاز مایع ۳۳
۲-۲- اکسایش هیدروکربن ها ۳۴
۲-۳- اکسایش الکل ها توسط کاتالیزور های همگن و ناهمگن ۳۵
۲-۴- اکسایش انتخابی بنزیل الکل به بنزآلدهید ۳۶
۲-۵- تاریخچه و ساختمان کاتالیزور های اکسید وانادیم فسفر (VPO) ۳۷
۲-۶- کاتالیزور VPO و ترکیب فازی آن ۳۷
۲-۷- فعالیت های انجام شده توسط کاتالیزور VPO ۴۱
۲-۸- کاتالیزور های اکسید وانادیوم فسفر VPO)) حاوی کبالت ۴۶
۲-۹- حالت اکسایش وانادیوم در کاتالیزور در حال واکنش ۴۹
۲-۱۰- محیط کلسینه و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی وانادیل پیرو فسفات در اکسیداسیون انتخابی n- بوتان و پروپان ۵۰
فصل سوم – مراحل تجربی
۳-۱- معرفی مواد شیمیایی ۵۲
۳-۱- معرفی مواد شیمیایی ۵۳
۳-۲- تهیه کاتالیزور VPO و کاتالیزور های VPO حاوی کبالت ((Co/VPO ۵۳
۳-۲-۱- تهیه کاتالیزور (VO)2P2O7 ۵۳
۳-۲-۱-۱- تهیه پیش کاتالیزور (VOHPO4-0.5H2O) ۵۴
عنوان صفحه
۳-۲-۱-۲- کلسینه کردن ((Dehydration پیش کاتالیزور (VOHPO4-0.5H2O) ۵۴
۳-۲-۲- تهیه کاتالیزور های Co/VPO ۵۵
۳-۳- تعیین کاراکتر و خصوصیات ساختاری کاتالیزور ۵۷
۳-۴- تست رآکتوری و انجام واکنش اکسیداسیون الکل ۵۷
۳-۵- آنالیز محصولات و شرایط آن ۵۸
۳-۵-۱- ضرایب تصحیح ۵۹
۳-۶- اکسیداسیون بنزیل الکل تحت کاتالیزور های VPO و Co/VPO ۶۱
۳-۶-۱- بررسی اثر نوع الکل در اکسایش ها توسط کاتالیزور (۳%) Co/VPO (I) ۶۱
۳-۶-۲- بررسی اثر نوع حلال در اکسایش بنزیل الکل توسط کاتالیزور (۳%)Co/VPO (I) ۶۲
۳-۶-۳- بررسی اثر مقدار کاتالیزور Co/VPO (I) (3%) در اکسایش بنزیل الکل ۶۲
۳-۶-۴- بررسی اثر تغییر نسبت اکسید کننده به ماده ی اولیه در اکسایش بنزیل الکل در حضور کاتالیزور (۳%) Co/VPO (I) ۶۲
۳-۶-۵- بررسی اثر خیساندن و قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور (۳%) Co/VPO (I) ۶۳
۳-۶-۶- بررسی دما در اکسایش بنزیل الکل در حضور کاتالیزور ۳%) Co/VPO (I) ۶۳
فصل چهارم – نتایج و بحث
۴-۱- تعیین کاراکتر و خصوصیات ساختاری کاتالیزورها ۶۵
۴-۱-۱- مطالعه پراش اشعه X (XRD) ۶۵
عنوان صفحه
۴-۱-۲- مطالعه ی تکنیک SEM و تعیین مورفولوژی و اندازه ذرات ۷۰
۴-۱-۳- شناسایی کاتالیزور از طریق ترموگراویمتری (TGA / DSC / DTA ) ۷۱
۴-۲- تست راکتوری کاتالیزورها ۷۲
۴-۲-۱- بررسی واکنش اکسایش بنزیل الکل در حضور کاتالیزورهای VPOو Co / VPO تهیه شده از روش I و II ۷۳
۴-۲-۱-۱- بررسی اثر نوع الکل دراکسیداسیون الکل ها توسط کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO ۷۴
۴-۲-۱-۲- بررسی اثر حلال دراکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزورI) ) (3%) Co/VPO ۷۵
۴-۲-۱-۳- بررسی اثر مقدار کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) در اکسیداسیون بنزیل الکل ۷۶
۴-۲-۱-۴- بررسی اثر خیساندن و قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO ۷۷
۴-۲-۱-۵- بررسی اثر تغییر نسبت اکسید کننده به ماده اولیه در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزور I)) (3%) Co/VPO ۷۹
۴-۲-۱-۶- بررسی اثر دما دراکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO ۸۰
۴-۳- نتیجه گیری ۸۱
مراجع……………………………………………………………………………………………۸۲
چکیده لاتین
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- شمایی از مراحل انجام فرآیند کاتالیزوری ۱۲
شکل ۲-۱- تاثیر نسبت P/V در محلول بر خصلت بلوری پیش کاتالیزوری (VO)2 H4 P2 O9 تهیه شده در محیط آلی ۴۰
شکل ۲-۲- تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SME) کاتالیزور VPO که مورفولوژی ورقه ای شکل را دارا می باشد ۴۱
شکل ۲-۳- نمایی از شکل ذرات کاتالیزور VPO و نقش تغییر شکل ذرات بر روی خواص شیمیایی کاتالیزور ۴۹
شکل۲-۴- (a )کاتاالیست فعال شده در محیط بوتان.(b ) در محیط پروپان ۵۱
شکل ۳-۱- کروماتوگرام محصول اکسیداسیون بنزیل الکل با کاتالیزورCo/VPO به مقدار ۱/. گرم ۵۹
شکل ۴-۱- طیف XRD ترکیب (VO)2P2O7 و VOHPO4-0.5H2O ۶۵
شکل ۴-۲- طیف XRD ترکیب (۱%) Co / VPO ( I ) ۶۷
شکل ۴-۳- طیف XRDترکیب (۳%) Co / VPO ( I ) ۶۷
شکل ۴-۴- طیف XRD ترکیب (۶%) Co / VPO ( I ) ۶۸
شکل ۴-۵- طیف XRD ترکیب (۱%) Co / VPO (II ) ۶۸
شکل ۴-۶- طیف XRD ترکیب (۳%) Co / VPO (II ) ۶۹
عنوان صفحه
شکل ۴-۷- طیف XRD ترکیب (۶%) Co / VPO (II ) ۶۹
شکل ۴-۸-(a SEMنمونه کاتالیست VPO با بزرگنمایی (۲۰۰۰)SEM (b نمونه کاتالیست VPO با بزرگنمایی (۵۰۰) ۷۰
شکل۴-۹- (a SEMنمونه کاتالیست (۳%) Co /VPO (I) با بزرگنمایی (۲۰۰۰)SEM (b نمونه کاتالیست (۳%) Co /VPO (I) با بزرگنمایی (۱۰۰۰) ۷۰
شکل۴-۱۰- (a SEMنمونه کاتالیست (۳%) Co / VPO ( II ) با بزرگنمایی (۲۰۰۰)SEM (b نمونه کاتالیست (۳%) Co / VPO ( II ) با بزرگنمایی (۱۰۰۰) ۷۱
شکل ۴-۱۱- طیف DTA TGA/DSC/نمونه کاتالیست (۳%) Co / VPO ( I ) ۷۲
شکل ۴-۱۲- نمودار قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور I) ) Co/VPO (%3) ۷۸
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- واکنش های مهم کاتالیزوری در صنعت ۱۱
جدول ۱-۲- تفاوت های بین جذب فیزیکی و جذب شیمیایی روی جامدات ۲۹
جدول ۲-۱- فازهای شناسایی شده در کاتالیزور VPO ۳۹
جدول ۳-۱- مشخصات کاتالیزور های Co/VPO تهیه شده از روش I ۵۶
جدول ۳-۲- مشخصات کاتالیزور های Co/VPO تهیه شده از روش II ۵۷
جدول ۳-۳- روش محاسبه ضرایب FID ۶۰
جدول ۴-۱- اکسایش بنزیل الکل با اکسید کننده TBHP در حضور کاتالیزورهای VPO و Co/ VPO تهیه شده از روش های I و II ۷۴
جدول ۴-۲- بررسی اثر نوع الکل در اکسیداسیون الکل ها توسط کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) ۷۵
جدول ۴-۳- بررسی اثر نوع حلال در اکسیداسیون بنزیل الکل توسط کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) ۷۶
جدول ۴-۴- بررسی اثر مقدار کاتالیزور I) ) Co/VPO (3%) در اکسیداسیون بنزیل الکل ۷۷
جدول ۴-۵- قابلیت کاربرد مجدد کاتالیزور I) ) (3%) Co/VPO ۷۸
جدول ۴-۶- بررسی اثر تغییر نسیت اکسید کننده به ماده اولیه در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل توسط TBHP ۷۹
جدول ۴-۷- بررسی اثر تغییر دما در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل توسط TBHP ۸۰
چکیده
ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت (Co-VPO) و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها
توسط: مطهره نور محمد بیگی
در این پایان نامه، کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی درصدهای مختلف وزنی کبالت با استفاده از روش تلقیح Impregnation)) ساخته شده و کاتالیزور بهینه VOHPO4-0.5H2O شامل ۳ درصد وزنی از کبالت شناسایی شد. ساختار کاتالیزور از طریق تکنیک هایی همچونXRD ،SEM و TG/DTA/DSC شناسایی شده است. سپس اکسایش بنزیل الکل در مجاور اکسنده ی ترشیو بوتیل هیدرو پراکساید (TBHP) در حلال استو نیتریل مورد مطالعه قرار گرفت. برای آنالیز محصولات شیمیایی، از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای (FID) استفاده می شود.
در این سیستم کاتالیزوری، اثر مقدار کاتالیزور، اثر دما، اثر نوع الکل، اثر خیساندن، اثر قابلیت تکرار پذیری و کاربرد مجدد، اثر نسبت مولی اکسید کننده به ماده اولیه مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد مقادیر مناسب و بهینه شناسایی شد. در این واکنش ها، ماده اولیه (بنزیل الکل) با استفاده از اکسنده (ترشیو بوتیل هیدرو پراکساید) اکسایش پیدا کرده و محصول اصلی واکنش که بنز آلدهید می باشد را تولید می کند، علاوه بر آن محصولاتی همچون بنزوئیک اسید و بنزیل بنزوات، در مقادیر کم به عنوان محصولات فرعی تشکیل شدند.
فصل اول
مروری بر کاتالیزور های ناهمگن
۱-۱- مفهوم کاتالیزور
کاتالیزور ماده ای است که سرعت یک واکنش شیمیایی را افزایش دهد بدون آن که در فرآورده های نهایی ظاهر شود. عبارت کاتالیزور از دو لغت یونانی تشکیل می گردد. پیشوند “کاتا” به معنی پایین و فعل “لیزین” به معنی پخش یا شکست یا بیدار کردن میل ترکیبی خفته می باشد. یک کاتالیزور نیروی طبیعی را که مانع انجام واکنش می گردد از بین می برد[۱].
هنگامی که کاتالیزور به صورت محلول در محیط واکنش است کاتالیزور همگن و وقتی که کاتالیزور فازی مجزا از فاز واکنش تشکیل می دهد، کاتالیزور ناهمگن نامیده می شود. در اکثر موارد کاتالیزور ناهمگن، کاتالیزور جامدی است که از تماس با آن واکنش گر های گازی یا مایع متحول می شوند و در نتیجه بیشتر اوقات عبارت کاتالیزور تماسی برای نامیدن کاتالیزور ناهمگن به کار می رود[۲].
برای کامل نمودن تعریف کاتالیزور، لازم است نکات زیر به آن اضافه گردد:
۱) کاتالیزور می تواند یک ماده جامد، مایع، گاز و یا یک مجموعه پیچیده باشد.
۲) کاتالیزور عمل سرعت واکنش را به عهده دارد، همچنین می تواند نقش جهت دهندگی داشته باشد.
۳) کاتالیزور دارای عمر مشخصی است و در اثر انجام واکنش به تدریج فعالیت و گزینش پذیری خود را از دست می دهد.
۴) هیچ رابطهی استوکیومتری بین مقدار ماده ای که تبدیل می شود و مقدار کاتالیزوری که فعالیت خود را از دست می دهد وجود ندارد.
۵) یک واکنش که از نظر ترمودینامیکی امکان پذیر نمی باشد، در مجاورت کاتالیزور نیز امکان پذیر نخواهد بود. زیرا کاتالیزور در ترمودینامیک واکنش دخالتی ندارد.
۱-۲- تاریخچه کاتالیزور
قدمت استفاده از کاتالیزور به گذشته های دور بر می گردد. به عنوان مثال می توان از مصرف آن در تولید سرکه با واکنش تخمیر و استفاده از آن در تهیه صابون از چربی و روغن نام برد. در اوایل قرن نوزدهم، اکتشافات بسیار مهمی در شیمی و فیزیک اتفاق افتاد و مشاهده شد تعدادی از واکنش های شیمیایی تحت تأثیر مقادیر بسیار کمی از موادی که در واکنش مصرف نمی گردند قرار می گیرند[۳]. گزارشاتی از نیمه اول قرن هجدهم وجود دارد که درباره آنچه که ما امروز فعل و انفعال کاتالیستی می نامیم، صحبت نموده است. در سال ۱۸۰۶، کلمنت۱ نظریه ای را در مورد چگونگی دخالت اکسیدهای نیتروژن در تشکیل اسید سولفوریک در اتاقک های سربی و افزایش سرعت آن ارائه نمود. به طوری که مونوکسید نیتروژن آزاد شده دوباره می تواند این چرخه را تکرار کند. چند سال بعد در سال ۱۸۱۴، کیرشهف۲ عمل هیدرولیز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *