پایان نامه با واژه های کلیدی آنتی، اکسیدان، اکسیدانهای

…………………………………………………………..۸
۲-۱-۴-عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها: …………………………………………………………………………….. ۹
۲-۱-۴-۱- ترکیب ماده غذایی: ……………………………………………………………………………………………….. ۹
۲ -۱-۴-۲-درجه حرارت: ………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱-۴-۳- نور : ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۱-۴-۴- اکسیژن: …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۱-۴-۵- رطوبت: ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۱-۴-۶- کاتالیزورها: …………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲- آنتی اکسیدان: ………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۱- فاکتور حفاظت: ………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۲- ساختمان شیمیایی آنتی اکسیدان ها: ……………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۳- مکانیسم کلی عمل آنتی اکسیدان ها ……………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۴- طبقه بندی آنتی اکسیدان ها بر اساس عملکردشان: ……………………………………………………….۱۵
۲-۲-۴-۱- آنتی اکسیدان اولیه: ………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲-۴-۲- آنتی اکسیدان های ثانویه: …………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۲-۴-۳- سینرژیست ها: ……………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۵- ویژگیهای لازم آنتی اکسیدانهای غذایی: ……………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۶- طبقه بندی آنتی اکسیدانها:……………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۷-آنتی اکسیدانهای سنتزی:…………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۷-۱- بوتیلات هیدروکسی آنیزولو بوتیلات هیدروکسی تولوئن:………………………………………………۱۸
۲-۲-۷-۲- گریندوکس ها (Grindoxs) :…………………………………………………………………………………….19
۲-۲-۷-۳- آسکوربیل پالمیتات و اسید آسکوربیک:………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۷-۴- گریندوکس ۱۱۷: ……………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۸- کاربردهای متداول آنتی اکسیدانهای سنتزی:………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۹- مقادیر مجاز:…………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۱۰- اثرات سوء آنتی اکسیدانهای سنتزی:………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۱۱-آنتی اکسیدان های طبیعی:……………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۱۱-۱- ترکیب فنولیک:……………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۱۱-۲- رزماریRos) :……………………………………………………………………………………………………….25
۲-۲-۱۱-۳ توکوفرول هاToc):…………………………………………………………………………………………………..26
۲-۲-۱۱-۴ لسیتین (Lec):………………………………………………………………………………………………………….27
۲-۲-۱۱-۵- آسکوربیل پالمیتات (AP:…………………………………………………………………………………………28
۲-۲-۱۲- کاربرد آنتی اکسیدانهای طبیعی………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱۳- آنتی اکسیدان های بیولوژیکی:………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۳-دارچین:……………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳-۱- کلیات گیاه شناسی:……………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳-۲- نامگذاری:……………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳-۳-تاریخچه گیاه دارچین:……………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۳-۴-گونه های دارچین:…………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۳-۵-ترکیبات شیمیائی:………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۶- خواص داروئی و درمانی:……………………………………………………………………………………………..۳۲ ۲-۳-۶-۱- بیماری قلبی:……………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۳-۶-۲- التیام :……………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۶-۳- عفونت‌ها:………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۶-۴- تصفیه خون:…………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳-۶-۵- گردش خون:……………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۳-۶-۶- دیابت: ……………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۴- اسانس های گیاهی: ………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۴-۱- ترکیبات و منشا اسانس ها: ……………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۴-۲- خصوصیات اسانس ها: ……………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۴-۳- تفاوت اسانس ها با روغن های معمولی: ……………………………………………………………………….۳۶
۲-۴-۴- طبقه بندی اسانس ها: …………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۴-۴-۱- اسانس های طبیعی : ………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۴-۴-۲- اسانس های شبه طبیعی : ………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۴-۴-۳- اسانس های مصنوعی: ……………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۴-۵- روش های استخراج اسانس ها: ……………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۴-۵-۱- روش های تقطیر: …………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۴-۵-۲- روش های فشردن: ………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۵-۳- روش استخراج با حلال: …………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۴-۵-۴- روش استخراج با دی اکسید کربن: ……………………………………………………………………………۳۸
۲-۴-۶- کاربرد اسانس ها : ………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۴-۶- کاربرد اسانس ها : ………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۴-۶-۲- کاربرد در صنعت:…………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۴-۷- اهمیت‌ و تاریخچه استفادهاز ‌اسانس‌های‌ طبیعی‌: …………………………………………………………….۳۹
۲-۴-۸- خواص اسانس ها: ………………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۴-۹- نقش اسانس ها در مواد غذایی و تاثیر آنها بر سلامت انسان: ……………………………………………۴۱
۲-۴-۱۰- اسانس دارچین: ………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۴-۱۱- مروری بر مطالعات انجام شده: …………………………………………………………………………………..۴۲
فصل سوم مواد و روش ها:
۳-۱- مواد:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *