پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمان
دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری
 
عنوان:
مطالعه تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود
با بهره گیری از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص
در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما:
دکتر امید پورحیدری
 
 
استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه                                                                                             
چکیده……………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول:  کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲- اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳ – اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴-  اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵-سولات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶ – فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷- مدل ومتغیر­های پژوهش ………………………………………………………………………………. ۸
۱-۸ – روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۹ – جامعه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….. ۹
۱-۱۰- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۱۱-روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….۹
۱-۱۲-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی پژوهش ………………………………………….. ۱۰
۱-۱۳-  ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….   ۱۵
۲-۲- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………..   ۱۵
۲-۲-۱-مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود…………………………………………………………….   ۱۵
۲-۲-۱-۱-تئوری سود   …………………………………………………………………………………….   ۱۵
۲-۲-۱-۲-مکاتب سود ………………………………………………………………………………………   ۱۵
۲-۲-۱-۳- مدیریت سود ……………………………………………………………………………………   ۱۶
۲-۲-۱-۴- تعریف مدیریت سود…………………………………………………………………………..   ۱۷
۲-۲-۱-۵- انواع مدیریت سود………………………………………………………………………………   ۱۸
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………..  صفحه                                                                                            
۲-۲-۱-۶- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………………………   ۱۸
۲-۲-۱-۷- الگوهای مرتبط با مدیریت سود………………………………………………………………   ۱۹
۲-۲-۱-۸- نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود…………………………………………………..   ۲۰
۲-۲-۱-۹- فرضیه های حاکم بر مدیریت سود………………………………………………………….   ۲۱
۲-۲-۱-۱۰-  اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………..   ۲۲
۲-۲-۱-۱۱- عوامل موثر بر نوع مدیریت سود…………………………………………………………..   ۲۳
۲-۲-۱-۱-۱۲- هموارسازی سود……………………………………………………………………………   ۲۴
۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- انگیزه های هموارسازی سود ………………………………………………………..   ۲۵
۲-۲-۱-۱۳- ویژگی­های شرکت ها………………………………………………………………………..   ۲۸
۲-۲-۱-۱۳-۱- گروه صنعت ……………………………………………………………………………….   ۲۸
۲-۲-۱-۱۳-۲- اندازه شرکت ……………………………………………………………………………….   ۲۸
۲-۲-۱-۱۳-۳- سودآوری……………………………………………………………………………………   ۲۹
۲-۲-۱-۱۳-۴- دارایی های وثیقه ای ……………………………………………………………………..   ۳۰
۲-۲-۱-۱۳-۵- فرصت های رشد …………………………………………………………………………   ۳۰
۲-۳- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….   ۳۱
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………   ۳۱
۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………….   ۳۲
۲-۴- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….   ۳۳
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   ۳۵
۳-۲-  هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………   ۳۵
۳-۳- تدوین فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………   ۳۶
۳-۴- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….   ۳۶
۳-۵-  روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………….   ۳۶
۳-۶- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………   ۳۷
۳-۷- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….   ۳۷
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه                                                                                           
۳-۸ -جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….   ۳۷
۳-۹ – تعریف متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آن ها…………………………………………….   ۳۹
۳-۱۰- مدل آماری فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………….   ۴۱
۳– ۱۱- روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها………………………………………………………   ۴۳
۳– ۱۱– ۱- تعبیر و تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………   ۴۳
۳-۱۱-۲- داده های تابلویی (ترکیبی) یا panel data………………………………………………..   ۴۴
۳–۱۱–۳-  خود همبستگی…………………………………………………………………………………..   ۴۶
۳-۱۱-۴-  آزمون معنادار بودن همبستگی…………………………………………………………………   ۴۶
۳-۱۱–۵- آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………………….   ۴۷
۳-۱۲- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………..   ۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   ۴۹
۴-۲- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….   ۴۹
۴-۳- آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….   ۵۰
۴-۳-۱- تخمین مدل اول…………………………………………………………………………………….   ۵۲
۴-۳-۲- تخمین مدل دوم ……………………………………………………………………………………   ۵۴
۴-۳-۳- تخمین مدل سوم …………………………………………………………………………………..   ۵۷
۴-۳-۴- تخمین مدل چهارم ………………………………………………………………………………..   ۵۸
۴-۴- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….   ۶۰
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   ۶۲
۵-۲-  اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………….   ۶۲
۵-۳- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………   ۶۲
۵-۴- نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………….   ۶۴
۵-۵- محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………..   ۶۶
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه
۵-۶-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………………   ۶۶
۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..   ۶۷                                                                                         
۵-۸- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………….   ۶۷
منابع و مآخذ
الف – منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………   ۶۸
ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………..   ۷۱
 


چکیده:
این پژوهش به مطالعه تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با بهره گیری از دفعات گردش دارایی وحاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش به مطالعه و تشریح مفاهیم مربوط به ادبیات مدیریت سود که شامل اظهار مکاتب سود، تعاریف مختلف مدیریت سود از دیدگاههای مختلف، انواع مدیریت سود، انگیزه های مدیریت سود، الگوهای مدیریت سود، فرضیات مدیریت سود و عوامل موثر بر مدیریت سود  اظهار شده می باشد و همچنین ویژگی های شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.همچنین داده و اطلاعات مورد نظر از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده اند. که با بهره گیری از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوزتجزیه و تحلیل شده اند در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ارائه داده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع ۴۸ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به مقصود آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغییره بهره گیری گردید و معنی دار بودن آنها با بهره گیری از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون بهره گیری شده می باشد. نتیجه پژوهش نشان می­دهد دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با در نظر داشتن ویژگی های خاص شرکت دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری نیستند.
 
 
واژه های کلیدی: مدیریت سود، دفعات گردش دارایی ها، حاشیه سود خالص،ویژگی های خاص شرکت
 
مقدمه
هدف صورت های مالی ارائه اطلاعات تخلیص و طبقه­بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری می باشد که بر طیف گسترده­ای از بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. رقم سود نیز یکی از اجزایی اطلاعات صورت­های مالی می باشد که در تصمیم­گیری اشخاص برون سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه­گذاری، ارزیابی عملکرد شرکت و غیره موثر می باشد.
سود خالص یکی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری می باشد که توسط بهره گیری­کنندگان درون و برون سازمانی به مقصود گرفتن تصمیم­های اقتصادی مورد بهره گیری قرار می­گیرد. اهمیتی که سود حسابداری برای بهره گیری­کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده می باشد که مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه آن توجهی خاص قائل گردد. علت های احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجوددارد. برای مثال، اگر شرکتی سود باثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند نمود، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد.
پس، با در نظر داشتن اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال می­کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند. مسأله اصلی در ارتباط با این مطلب، این می باشد که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می­کنند و پیامدهای این گونه رفتار چیست؟ و چه عواملی بر مدیریت سود شرکت ها تاثیر دارد؟ از عواملی که می­تواند در مدیریت سود تأثیرگذار باشد، اندازه بدهی و فرصت­های رشد، دفعات گردش دارایی­ها و حاشیه سود خالص شرکت می باشد، پس در این پژوهش کوشش می­گردد به مطالعه اثر دفعات گردش دارایی­ها و حاشیه سود خالص شرکت بر مدیریت سود با در نظر داشتن بعضی از ویژگی های شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گیرد. جهت مطالعه این موضوع از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسیله رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :  ۸۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***