منابع مقاله درباره حقوق بین‎الملل

تشکر و قدردانی :

سپاس ویژه است معلمان و اساتیدی را که در طول دوران تحصیل، مرا از بهره‌ی علمی و اخلاقی خویش مستفیذ ساختند و همواره با راهنمایی‌هایشان، مشوق اینجانب در ادامه‌ی‌ مسیر علم آموزی بودند.
در این مجال، از تمامی این عزیزان، از جمله جناب آقای دکتر عباس محمدی، دکتر عبد العلی توجهی، دکتر عباس توازنی‎زاده ، دکتر محمد رضا فلاح ، دکتر سید محسن سادات اخوی ، دکتر ستار زرکلام و …، کمال مراتب قدردانی خویش را اعلام می‌دارم .

چکیده
قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید .
با عنایت به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض ، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد .
آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .
کلید واژه
کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت _خطر _حق ممتاز دریایی_ قانون پرچم فهرست تفصیلی مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول : پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی ………………………….. ۶
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۱ پیشینه عملیات نجات دریایی ………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۲ مفهوم کشتی و انواع آن ………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۲-۱ مفهوم کشتی ……………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۲-۲ انواع کشتی ……………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۲-۲-۱کشتی‎های تجاری …………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۲-۲-۲ کشتی‎های جنگی ……………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۲-۲-۳ کشتی‎های مربوط به خدمات عمومی ………………………………………………………….. ۱۰
۱-۳ کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی …………………………………… ۱۰
۱-۴ مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی …………………………………………………………… ۱۲

۱-۴-۱ مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی ……………………………………………………………….. ۱۲
۱-۴-۲ اقسام نجات دریایی …………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۴-۲-۱ عملیات نجات نظامی و غیر نظامی ………………………………………………………………. ۱۶
۱-۴-۲-۲ اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن ………………………………………………….. ۱۶
۱-۴-۲-۲-۱ نجات اموال ………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۴-۲-۲-۲ نجات محیط زیست …………………………………………………………………………… ۱۷
۱-۴-۲-۲-۳ نجات اشخاص ………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۵ مفهوم قرارداد نجات دریایی …………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۶ تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی ……………………………………………………………….. ۲۲
۱-۶-۱ عقد اجاره اشخاص ……………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۶-۱-۱ اجاره در لغت و اصطلاح ……………………………………………………………………………. ۲۲
۱-۶-۱-۲ وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی ……………………………….. ۲۲
۱-۶-۱-۲-۱ شرایط عوض منافع یا اجرت ……………………………………………………………….. ۲۳
۱-۶-۱-۲-۲ زمان تحقق مالکیت اجرت …………………………………………………………………… ۲۴
۱-۶-۲ عقد جعاله ……………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۱-۶-۲-۱ جعاله در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………….. ۲۵
۱-۶-۲-۲ وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی …………………………………………………. ۲۵
۱-۶-۲-۲-۱ لازم یا جایز بودن عقد …………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۶-۲-۲-۲ شرایط عوض یا اجرت ……………………………………………………………………….. ۲۶
۱-۶-۳ ماهیت قرارداد نجات دریایی ……………………………………………………………………………… ۲۷

فصل دوم : شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین
قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی ………………………………………………………. ۲۸
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱ شکل قرارداد …………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲ طرفین قرارداد ………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳ شرایط مربوط به طرفین قرارداد ………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۱وجود اراده ……………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۳-۲فقدان قصد و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۳-۳ فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن …………………………………………………………………. ۳۲
۲-۳-۳-۱ عقد فضولی …………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۳-۳-۲ عقد اکراهی …………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۳-۳-۳ عقد ناشی از اضطرار ………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۳-۳-۴ رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال …………………………………………………………. ۳۵
۲-۴ اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۴-۱ معاملات صغیر ……………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۴-۲ معاملات مجنون ……………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۴-۳ معاملات سفیه ………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۵ داوطلبانه بودن ……………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۵-۱ مسبوق نبودن به قرارداد قبلی …………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۵-۲ در اجرای انجام وظیفه نباشد ………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۵-۲-۱ در راستای انجام وظیفه رسمی یا قانونی نباشد …………………………………………… ۴۲
۲-۵-۲-۲انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی …………………………………. ۴۳
۲-۵-۳ عدم انجام عملیات نجات صرفاً جهت نجات اموال و جان خویش ………………………… ۴۴
۲-۶ حسن نیت …………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۶-۱ مفهوم حسن نیت در قرارداد ………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۶-۲ قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی …………………………… ۴۶
۲-۶-۳ مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی …………………………………………….. ۴۷
۲-۶-۳-۱ سوء استفاده از اضطرار و ضرورت …………………………………………………………. ۴۸
۲-۶-۳-۲ عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز …………………………………………………………………… ۴۸
۲-۶-۳-۳ سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر ………………………………………………. ۴۹
۲-۶-۳-۴ اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه ……………………………………………….. ۵۰
۲-۶-۳-۵ عدم تعادل نسبی عوضین ………………………………………………………………………. ۵۱

فصل سوم : شرایط تشکیل قرارداد نجات دریایی حسب موضوعات آن …….. ۵۳
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۱ موارد شناخته شده جهت نجات موضوع قرارداد نجات دریایی …………………………………… ۵۴
۳-۱-۱
شناور ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۱-۲ سایر اموال دریایی و نجات انسان ……………………………………………………………………. ۵۶
۳-۱-۳ محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۲ انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص

موضوعات آن قرارداد …………………………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۲-۱ انواع آبها در تقسیم‎بندی حقوق بین‎الملل عمومی ……………………………………………….. ۵۷
۳-۲-۱-۱ آبهای داخلی ……………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲-۱-۲ آبهای مجمع‎الجزایری ………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۲-۱-۳ دریایی سرزمینی ……………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۲-۱-۴ منطقه مجاور یا نظارت و منطقه انحصاری- اقتصادی ……………………………………. ۵۹
۳-۲-۱-۵ فلات قاره ……………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۲-۱-۶ آبهای آزاد ……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۳ شمول قرارداد نجات دریایی بر موضوعات حقوق نجات از حیث نوع آب ………………….. ۶۰
۳-۳-۱ شمول قرارداد نجات دریایی حسب نوع آب بر شناور و اموال دریایی ………………….. ۶۰
۳-۳-۲ نجات اشخاص موضوع قرارداد نجات دریایی و قلمروی شمول آن ازحیث نوع آب .. ۶۱
۳-۳-۳ نجات محیط زیست و قلمروی شمول آن از حیث نوع آب ………………………………….. ۶۲
۳-۴ شرایط مربوط به موضوع قرارداد …………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۴-۱ در معرض خطر بودن ……………………………………………………………………………………… ۶۴
۳-۴-۱-۱ مفهوم خطر ……………………………………………………………………………………………… ۶۵

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۴-۱-۲ ویژگی خطر …………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۴-۱-۲-۱ نسبی یا غیر مطلق بودن خطر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *