پایان نامه حقوق : اعتیاد به مواد مخدر

م تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان ۴۸
۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید ۴۸
۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید ۴۸
۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید ۴۸
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روانگردان ۴۹
۱ـ عنصر مادی حمل ۴۹
ـ عنصر مادی نگهداری ۴۹
ـ عنصر مادی اختفاء ۴۹
۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء ۵۰
۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء ۵۰
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان ۵۱
۱ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان ۵۲
ـ عنصر مادی جرم خرید ۵۲
ـ عنصر مادی جرم فروش ۵۲
ـ عنصر مادی جرم عرضه ۵۳
ـ عنصر مادی جرم توزیع ۵۳
۲ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان ۵۳
۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان ۵۳
ب ـ جرایم وابسته ۵۴
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۴
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ۵۴
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد ۵۴
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد ۵۵
الف ـ علم به موضوع ۵۵
ب ـ سوء نیت عام ۵۵
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد ۵۶
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۶
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۷
بند دوم : عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۹
الف ـ علم به موضوع ۵۹
ب ـ سوء نیت عام ۵۹
ج ـ انگیزه ۵۹
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان ۵۹
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری ۶۰
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری ۶۰
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری ۶۲
الف ـ علم به موضوع ۶۲
ب ـ سوء نیت عام ۶۲
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری ۶۲
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در قوانین کیفری ایران ۶۳
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روانگردان و تزریق مواد به دیگری ۶۳
گفتار اول : مجازات اعتیاد ۶۳
گفتار دوم : مجازات استعمال ۶۴
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری ۶۵
مبحث دوم : شیوههای مداخله در جرایم مواد مخدر و روانگردان ۶۶
گفتار اول : مشارکت ۶۶
گفتار دوم : معاونت ۶۶
گفتار سوم : شروع به جرم ۶۸
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان ۶۹
مبحث چهارم : عوامل موثر در میزان مجازات ۷۰
گفتار اول : تعدد ۷۰
بند اول : تعدد معنوی ۷۱
بند دوم : تعدد مادی ۷۲
گفتار دوم : تکرار جرم ۷۳
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان ۷۷

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روانگردان ۷۸
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر ۷۸
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر ۷۸
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه ۷۸
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ۷۹
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان ۷۹
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روانگردان ۹۰
بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن ۸۳
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی ۸۳
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی ۸۳
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی ۸۴
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی) ۸۴
بند دوم : سیاست جنایی قضایی ۸۴
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی ۸۵
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی ۸۵
گفتار سوم : حوزههای فعالیت سیاست جنایی ۸۵
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روانگردان ۸۶
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا ۸۷
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی ۸۷
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا ۸۸
الف ـ جرم زایی ۸۹
ب ـ قانونمند سازی ۸۹
ج ـ جرم انگاری ۸۹
گفتار دوم : سیر قانونگذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن ۹۰
بند اول : قبل از انقلاب ۹۰
بند دوم : بعداز انقلاب ۹۱
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیونهای بینالمللی ۹۴
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد ۹۵
بند اول : کارایی نداشتن مجازات ۹۵
الف ـ اثرات عمومی مجازات ۹۶
۱ـ اثر سزا دهی مجازات ۹۶
۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات ۹۶

۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات ۹۶
۴ـ قبح مجازات ۹۷
۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن ۹۷
۶ـ بازگشت به جامعه ۹۷
ب ـ اثرات خاص مجازات ۹۸
۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم ۹۸
۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار ۹۹
۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن ۹۹
۴ـ هزینههای انسانی و مادی مجازات ۹۹
۵ـ پذیرش مجازات ۱۰۰
بند دوم : معایب مجازات ۱۰۰
الف ـ معایب کیفر معتادین ۱۰۰
ب ـ معایب مجازات زندان ۱۰۳
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد ۱۰۵
مبحث اول : مفهوم حقوق ۱۰۵
گفتار اول : تعریف حقوق ۱۰۵
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی ۱۰۶
گفتار سوم : تعریف حق ۱۰۶
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت ۱۰۷
بند دوم : حقوق شهروندی ۱۰۷
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر ۱۰۹
گفتار پنجم : حقوق معتادین ۱۰۹
بند اول : رهایی از شکنجه ۱۱۰
بند دوم : حق آموزش ۱۱۰
بند سوم : حق کار ۱۱۱
بند چهارم : حق ازدواج ۱۱۲
بند پنجم : حق درمان ۱۱۳
بند ششم : حق دادرسی عادلانه ۱۱۴
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردان ۱۱۵
گفتار اول : جرم انگاری ۱۱۵
بند اول : اصل قانونی بودن ۱۱۵
بند دوم : اصل ضرورت ۱۱۶
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری ۱۱۶
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری ۱۱۷
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۱۷
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد ۱۱۸
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟ ۱۱۸
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری ۱۲۰
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین ۱۲۳
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان ۱۲۶
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال۱۳۸۹ ۱۲۸
گفتار اول : امتیازات قانون ۱۲۹
بند اول : اهمیت به روانگردانها ۱۳۰

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : جرم زدایی ۱۳۲
بند سوم : حمایت پزشکی ۱۳۳
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر ۱۳۴
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی ۱۳۶
بند ششم : پشتیبانی مالی ۱۳۳
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد ۱۳۷
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روانگران ۱۳۸
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق ۱۳۹
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ۱۴۰
گفتار دوم : معایب قانون ۱۴۰
بند اول : عدم حمایت مالی ۱۴۰
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده ۱۴۰
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی ۱۴۱
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس ۱۴۲
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی ۱۴۳
بند ششم : کیفر برای استعمال ۱۴۳
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری ۱۴۴
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپها در صورت
ارتکاب جرم ۱۴۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۶
منابع و مآخذ ۱۴۹
چکیده
با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه میشویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانهای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازاتهای شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و در واقع به حمایت معتادین میپردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ه.ش. برمیگردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری میباشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی میباشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روانگردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرمزدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه از اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمانهای مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را میطلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
مقدمه
در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمیتوان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمانسوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت میتوان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان میباشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود میباشد.
میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمینها از جمله حجاز مصرف میشده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که میتوان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».
با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کردهاند.
البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاهدانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرمودهاند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال میکند، سلام نکنید.»
برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
امام خمینی (ره) نیز میفرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بیاشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمیکند».
اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیدهترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمیباشد.
کشور ایران به واسطهی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در
جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار میرفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینهی مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه ۱۹۶۰ و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بینالمللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال ۱۳۳۸ وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۹ این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه ۱۳۷۰ رفتهرفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمشهایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمشها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی میتوان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.
با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانونگذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینهی، جرمانگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانونگذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… میباشد.
الف) بیان مسئله
باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتکابی نیز دستخوش تغییر وتحول میگردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود میباشد. یکی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر میباشد که در قرن حاضر بسیاری از کشورها را بر آن داشته که با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع جرایمی بوده و هست که با پیشرفت تکنولوژی شکل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونهای که در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی شکل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیکه یک فرد معتاد در کوتاهترین زمان و با کمترین وسایل به هدف خود میرسد. نخستین کنوانسیون بینالمللی تریاک و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ میلادی در لاهه هلند به امضاء ۱۴ دولت، از جمله ایران رسید، طبق این کنوانسیون همکاریهای بینالمللی برای مبارزه با تریاک در قالب یک قرداد بینالمللی تنظیم گردید و از ۳۴ دولت اروپایی و آمریکایی که در کنفرانس شرکت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد که اغلب آنها نپذیرفتند.
ایران در خصوص مبارزه با مواد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *