یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول- قسمت ۳

۴-۵-۱-۲ اندازه یک و نمونه دو…………………………………………………………………….۵۵
۴-۵-۱-۳ اندازه یک و نمونه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۵
۴-۵-۲ نتایج سایز متوسط………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۵-۲-۱ اندازه ۲ و نمونه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۷
۴-۵-۲-۲ اندازه ۲ و نمونه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۸
۴-۵-۲-۳ اندازه ۲ و نمونه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۰
۴ -۵-۳ نتایج سایز بزرگ……………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۵-۳-۱ اندازه ۳ ونمونه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۱
۴-۵-۳-۲ اندازه ۳ و نمونه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۲
۴-۵-۳-۳ اندازه ۳ و نمونه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۳
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….۶۴
۵-۱ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۵-۲ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
فهرست جداول
جدول (۲-۱) چارلز داروین ………………………………………………………………………………………………….۱۶
جدول(۲-۲) گرگور مندل……………………………………………………………………………………………………..۱۷
جدول(۲-۳) مروری بر تحقیقات مرتبط…………………………………………………………………………………..۲۷
جدول (۳-۱) فهرست اندیس های مدل…………………………………………………………………………………..۳۴
جدول (۳-۲) فهرست پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………….۳۴
جدول (۳-۳)فهرست متغیرهای عدد صحیح و غیر صحیح استفاده شد ه در مدلسازی………………………۳۵
جدول(۴-۱) نتایج روش محدودیت-Ԑ…………………………………………………………………………………..۴۱
جدول(۴-۲) تابع تجمعی………………………………………………………………………………………………………۴۶
جدول(۴-۳) ترکیبات قابل استفاده…………………………………………………………………………………………۵۰
جدول(۴-۵) اندازه کوچک…………………………………………………………………………………………………۵۴
جدول(۴-۶) اندازه متوسط…………………………………………………………………………………………………….۵۸
جدول(۴-۷) سایز بزرگ………………………………………………………………………………………………………۶۰
فهرست شکلها
شکل(۲-۱) حرکت پرندگان…………………………………………………………………………………………………۲۵
شکل (۴-۱) نمایشی از کروموزوم شکل گرفته برای نگهداری تامین کننده هر قطعه…………………………۴۲
شکل (۴-۲) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع محصولات بین فروشندگان مختلف……………………….۴۲
شکل(۴-۳) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع قطعات یدکی بین فروشندگان متعلق به زنجیره………….۴۳
شکل(۴-۴) نحوه تولید فرزندان از تقاطع …………………………………………………………………………………۴۸
شکل(۴-۵)نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۶
شکل(۴-۶) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۶
شکل(۴-۷) نمایش عملکرد الگوریتم‌ها در سایز اول نمونه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است