دسترسی متن کامل – یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول- قسمت ۲۳

۹۱۲

۹

مثال ۱

۱۲۷۹

۱۰

مثال ۲

سایز بزرگ

۱۹۴۶

۱۰

مثال ۳

(۷×۵)

۴-۳ شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II
ایجاد جمعیت اولیه[۴۷]
الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم جمعیت محور[۴۸] است که میبایست همزمان با تعدادی راهحل شروع به جستجوی فضا نماید. اگر تعداد جمعیت را n بنامیم آنگاه n کروموزوم مستقل خواهیم داشت. غالباً برای تولید جمعیت اولیه از فرمول زیر استفاده میشود:
X(i)=lower+(upper-lower)*random
متغیر x، از ضرب یک عدد تصادفی در بازه صفر و یک در کل دامنه، بعلاوه حد پایین ایجاد خواهد شد. این فرمول کلی ساخت تکتک ژنها در کروموزومهای مختلف است. آنچه که در این تحقیق مورد نیاز است، استفاده از کروموزومهای چندبُعدی است که ابعاد آن عبارتند از:
نگهدارنده اطلاعات مقدار دریافت قطعه اصلی توسط هر تامین کننده
نگهدارنده اطلاعات محصولات ارسال شده به کلیه فروشندگان
نگهدارنده اطلاعات قطعات ارسال شده به فروشندگان درون زنجیره
از این رو ۳ آرایه ماتریسی مورد نیاز است. برای آرایه اول، به اندازه تنوع قطعات لازم است تا مسیر مشخص شود به عنوان مثال اگر ۳ محصول نهایی مختلف و نیز تعداد چهار تامین کننده داشته باشیم، میبایست یک کروموزوم سه ژنی[۴۹] تعریف شود که نگهدارنده میزان تخصیص تامین قطعات مختلف از هر تامین کننده است. به عبارت بهتر در هر سلول از این آرایه تک سطری، شماره ستون هر سلول معرف شماره قطعه است مثلاً در سلول دوم ، که معادل با قطعه دوم است، اگر عدد سه ثبت شده باشد به این معناست که برای قطعه شماره ۲، تامین کننده شماره سوم انتخاب شده است. شکل زیر گویای یک کروموزوم از این جنس است:
۳
شکل (۴-۱) نمایشی از کروموزوم شکل گرفته برای نگهداری تامین کننده هر قطعه
در ارایه دوم باید به این سوال پاسخ داده شود که برای هر یک از فروشندگان (چه عضو زنجیره باشند و چه متعلق بدان نباشند) چه میزان محصول نهایی برای فروش میبایست ارسال نمود. این آرایه یک آرایه ماتریسی به تعداد محصولات ضربدر تعداد کلیه فروشندگان بالقوه است. به عنوان مثال فرض کنید از ستون اول برای سطر دوم، مقدار ۳ درج شده باشد که نشانگر این بود که برای فروشنده شماره دو از محصول اول به تعداد سه محصول باید ارسال میشد؛ حال بر این اساس، در آرایه دوم، باید اولاً از پارامترهای ورودی که با نام cap در متلب تعریف شده است، باید مشخص شود که فروشنده اول، چه میزان ظرفیت تعیین شده است. شکل زیر نمایشگر نحوه اجرای این ماتریس است:
شکل (۴-۲) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع محصولات بین فروشندگان مختلف (ستونها تنوع محصولات و سطرها، فروشندگان بالقوه)
در آرایه سوم نیز باید به این سوال پاسخ داده شود که از هر یک از قطعات یدکی چه میزان باید به هر یک از فروشندگان عضو زنجیره (متعلق به زنجیره) تخصیص داده شود. این آرایه نیز یک ماتریس به تعداد تنوع قطعات یدکی ضربدر تعداد فروشندگان بالقوه عضو زنجیره (متعلق به زنجیره) است. به عنوان مثال اگر در سلولی مقدار ۵ دیده شود، باید به تعداد ۵ عدد از قطعه مورد نظر (که شماره ستون مشخص کننده آن است) برای فروشنده عضو زنجیره مورد نظر (ه سطر نمایشگر آن است) ارسال شود. به شکل زیر این رویداد قابل برنامه ریزی است:
شکل(۴-۳) ماتریس نگهدارنده اطلاعات توزیع قطعات یدکی بین فروشندگان متعلق به زنجیره (ستونها تنوع قطعات و سطرها، فروشندگان بالقوه)
از انجا که دو آرایه دوم و سوم در این کدنویسی، هر یک در هر سلول میبایست یک رشته عددی را که ممکن است معادل با چندین عدد باشند را به صورت همزمان دارا باشند، لذا با کدنویسی عادی این امر محقق نمی شد. لذا محقق تصمیم برآان گرفته است با استفاده از مفهوم تخصیص پویای حافظه[۵۰] در نرمافزار متلب اقدام به این امر نماید و برای این منظور آرایههایی با اندازه نامعلوم و با مقدار { } ایجاد شدهاند که در هر مرحله و بر حسب ضرورت، مقادیر آنها تکمیل شده است. همچنین از آنجا که آرایه دوم به شدت به آرایه اول وابسته است (چرا که آرایه اول مشخص میسازد که برای هر قطعه از کدام تامین کننده، تامین انجام گیرد و ظرفیت هر تامین کننده نیز مشخص است و سپس آرایه دوم بر اساس این اطلاعات، مشخص میسازد که برای هر یک از فروشندگان چه میزان تخصیص یابند) و نیز آرایه سوم نیز بشدت به ارایه دوم وابسته است (چرا که باید مشخص گردد که کدامین یک از فروشندگان عضو زنجیزه احداث شدهاند) لذا نمیتوان این آرایهها را در یک مرحله ایجاد نمود و باید در چندین مرحله متوالی و وابسته به هم اطلاعات بررسی شوند.
برای هر یک از کروموزومهای سهگانه (منظور سه آرایه وابسته است)، توابع ارزیابی کننده تابع هدف ایجاد شدهاند که به بررسی میزان ارزشمندی جوابها میپردازند و مقداری را به عنوان خروجی ارائه مینمایند که همانا مقدار سود و نیز مقدار رضایتمندی کیفیت است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.