یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول- قسمت ۲۱

(۱۳)

همانطور که در مدل فوق مشخص است، سطر تابع هدف دارای دو عبارت است؛ عبارت اول به ماکزیمم سود توجه دارد: درآمدهای حاصل از فروش قطعات یدکی، فروش محصولات، اعطای نمایندگی فروش به خردهفروشان خارج از زنجیره در کنار هزینههایی چون هزینه احداث خرده فروشی متعلق به زنجیره و نیز هزینه تامین قطعات از منابع (تامینکنندگان مختلف). در دومین عبارت، پاداش ناشی از کیفیت بیشتر از حد انتظار مشتریان در کنار جریمه ناشی عدم کیفیت لازم ارائه شده اند و نیز ارزش کسب نظرات مخاطبان نیز در بخش دوم این عبارت آمده است.(تتا یا صفر است یا یک).
۳-۳-۵ شرح محدودیت ها :
محدودیت (۱) به محدویت تولید تولید کننده میپردازد.
محدودیت(۲) به محدودیت تامین تامین کننده میپردازد.
محدودیت(۳) و (۴) و (۵) به این شکل تعریف می شوند : محدودیت (۳ ) در صورتی که محل خرده فروش متعلق به زنجیره احداث شده باشد، بر حسب اینکه تقاضا کمتر است یا ظرفیت عرضه این محل، اقدام به تامین جنس مینماید. به عبارت بهتر، با استفاده از مجموعه محدودیتهای شماره ۴ و۵، ابتدا باید مشخص شود که ظرفیت عرضه یک فروشگاه از میزان تقاضای آن کمتر است یا بیشتر. (چون فروش به اندازه مینیمم تقاضا یا ظرفیت رخ میدهد و بیشتر از آنها نمیتوان فروخت) و سپس تخصیص در سطر سوم بر اساس این که کدامین کمتر هستند، صورت گیرد. Bدر صورتی که ظرفیت از تقاضا کمتر باشد یک است و گرنه صفر است.
محدودیت (۶) تضمین مینماید که میزان کیفیت محصول ایجاد شده از حداقل استانداردها تبعیت نماید.
محدودیت (۷) نیز مشخص میسازد که چه میزان قطعه اصلی، مرجوع میشود. به عبارت دیگر از re استفاده مینماید تا میزان رضایت مشتری بابت عدم مرجوعی را بسنجد.
محدودیت (۸) میزان این مرجوعی بر حسب کیفیت کل انتظاری را مشخص میسازد. به عبارت دیگر درصد مرجوعی (re) را مشخص میکند، برای این منظور تعریف مرجوعی اینگونه است که تعیین کند که چه قطعاتی با چه کیفیتی از کدامین تامین کننده تهیه شدهاند. هر یک از تامین کنندگان سطحی از کیفیت (ql) دارد که اگر آن تامین کننده آن را تامین کرده باشد (یعنی y یک باشد) آنگاه اگر درصد آنها را نسبت به کل کیفیت بگیریم و از یک کم کنیم، درصد مرجوعی بدست میآید.
محدودیت (۹) سطح انتظاری از کیفیت را مشخص میسازد و بر حسب بازخورهای دریافتی و نیز هزینه صرف شده، سطح انتظاری تعیین می شود.
محدودیت (۱۰) و (۱۱) به بررسی این واقعیت به صورت همزمان میپردازند که آیا سطح انتظاری کیفیت از آنچه رخ داده بیشتر است یا کمتر است. تتا در محدودیتهای شماره های ۱۰ و ۱۱ مشخص نماید که آیا el بزرگتر ازAd است یا نه. اگر باشد Ө یک می شود وگرنه صفر میشود.
فصل چهارم
ارائه روش حل و تحلیل آن
۴-۱ مقدمه
در این فصل بنابر آنچه که در فصل سوم به عنوان مدل مطرح شد، حل مدل توسط الگوریتم دقیق با عملکرد الگوریتمهای متاهیوریستیک مقایسه شده است. بدین ترتیب برای مقایسه نیاز به مثالهای عددی وجود دارد که چون این مسئله (با این پیکربندی) در ادبیات مطرح نگردیده است، لذا به اجبار میبایست مثالهای عددی تولید شوند. برای بررسی عملکرد الگوریتم در حل مسائل، اندازه مختلف و کمی تنوع در هر اندازه مورد نظر واقع شده است و مسائل مورد نظر در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ مورد آزمون واقع شدهاند. . در ادامه به بررسی تکتک نتایج و ارائه تحلیلی مختصر برای هر یک پرداخته میشود.از آنجاییکه مساله ما یک مدل ریاضی است که نوآوری اصلی آن در مدلسازی و فرضیات آن است که برای اولین بار مطرح شده، این کار دنبال تئوری بازی یا مقایسه دو الگوریتم از همه جهات نیست و تنها سعی کرده تا دو روش را با هم برای این مساله (فقط و فقط برای این مساله) بررسی نماید.
۴-۲ نتایج حل با روش دقیق محدودیت
مسئله با روش محدودیت-Ԑ توسط نرم افزار GAMS حل شد. از آن جایی که با یک مسئله NP-hard روبهرو هستیم، نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ نشان دادند که با افزایش خطی تعداد متغیرها و ابعاد مسئله ، زمان حل آن بطور نمایی افزایش مییابد. به طوری که در سایز کوچک۳×۳ زمان حلها در چند ثانیه هستند، اما در ادامه برای سایز بزرگتر۷×۵ زمان حل به بیش از ۳۲دقیقه هم میرسد، در نتیجه این آمار گویای این است که در ابعاد بزرگ روش حل دقیق محدودیت-Ԑ چندان کارآمد نیست.
به همین سبب ما مدل پیشنهادی را در سایزهای متوسط و بزرگ با کمک روشهای فراابتکاری نیز حل کردیم. روشهای فراابتکاری حداکثر در ۵ثانیه مدل را حل می کردند. مقادیر پارتو بدست آمده از هر سه روش در پایان این فصل در جداولی با هم مقایسه شدهاند.
جدول(۴-۱) نتایج روش محدودیت-Ԑ

زمان حل
(ثانیه)
تعداد جوابهای پارتو شماره مثال شماره سایز
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.