علمی : یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول- قسمت …

۲-۷ روشهای حل مسائل……………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۸ مقدمه ای بر الگوریتم های برگرفته از اصول تکامل طبیعی……………………………………… ………… ۱۶
۲-۸-۱ چارلز داروین……………………………………………………………………………….۱۶
۲-۸-۲ انتخاب طبیعی………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۸-۳ گرگور مندل ……………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۸-۴ نظریۀ ترکیبی انتخاب طبیعی…………………………………………………………………………..۱۸
۲-۹ مسائل بهینه سازی چندهدفه و روش های حل آن ها……………………………………………………………۱۹
۲-۹-۱ الگوریتم NSGA-II……………………………………………………………..21
۲-۹-۲ الگوریتم MOPSO …………………………………………………………….22
۲-۹-۲-۱ ایده طراحی الگوریتم ……………………………………………………………………۲۳
۲-۹-۲-۲ تشریح کلی الگوریتم……………………………………………………………………..۲۴
۲-۹-۳ روش محدودیت- Ԑ……………………………………………………………………. …………………….۲۶
۲-۱۰ مروری بر تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………۲۷
۲-۱۲ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………..۲۹
فصل سوم ،ارائه مدل پیشنهادی ………………………………………………………………۳۱
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۲ ویژگی های مدل…………………………………………………………………………………………………………۳۴
۳-۳ مدل ریاضی مسئله………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳-۱ معرفی اندیسهای مدل…………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳-۲ معرفی پارامترهای مدل…………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۳-۳ معرفی متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۳-۴ ارائه مدل برنامهریزی عددصحیح……………………………………………………………………..۳۶
۳-۳-۵ شرح محدودیت ها ……………………………………………………………………….۳۷
فصل چهارم، ارائه روش حل و تحلیل آن……………………………………………………………۳۹
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۴-۲ نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………۴۰
۴-۳ شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41
۴-۳-۱ عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..۴۵
۴-۳-۲ نخبه گرایی……………………………………………………………………………………۴۵
۴-۳-۳ تقاطع…………………………………………………………………………………………….۴۷
۴-۳-۴جهش……………………………………………………………………………………………۴۷
۴-۳-۵ شروط توقف………………………………………………………………………………………………..۵۰
۴- ۴ شرحی بر نحوه طراحی MOPS………………………………………………………………………………….51
۴-۵ اجرای الگوریتمها…………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۵-۱ نتایج سایز کوچک………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۵-۱-۱ اندازه یک ونمونه یک……………………………………………………………………۵۵