یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول- قسمت ۱۴

۲۰۰۵

[۳۴]

نشان دادند که کیفیت طرح رابطه مثبتی با کیفیت انطباق دارد.

۲۰۰۵

مقاله لطفی و همکاران در سال۲۰۱۳ [۳۵] به ارتباط بین یکپارچگی زنجیره تأمین و کیفیت محصول می پردازد. این مقاله پس از یک مرور کلی بر زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول، یک چارچوب مفهومی یکپارچه برای سنجش اثر متقابل یکپارچگی داخلی و خارجی بر کیفیت محصول پیشنهاد می دهد. هدف آن یافتن ارتباط اثر یکپارچگی داخلی،یکپارچگی مشتریان و یکپارچگی تأمین کنندگان بر کیفیت انطباق و کیفیت طراحی در بخش تولید می باشد.
در تحقیق حاضر سعی شده است ارتباط مفاهیم عنوان شده، در قالب یک مدل ریاضی ارائه شود، تا این تعاریف به حالت کاربردی تبدیل شوند و این مدل زمینهساز تحقیقات بیشتر در آینده باشد.
۲-۱۲ جمع بندی
در این فصل ابتدا به بیان مفاهیم اصلی که در این تحقیق بکار میروند همچون زنجیره تامین، یکپارچگی زنجیره تامین و کیفیت از دیدگاه های مختلف پرداختیم. پس از آن توضیحاتی راجع به روش های حل مسائل و مخصوصا روش های فراابتکاری و روش محدودیت-Ԑ ارائه شد.
در ادامه سایر تحقیقات صورت گرفته در زمینه های مرتبط با این پژوهش را مرور کردیم. در نهایت نیز عنوان شد که در تحقیق حاضر سعی شده است ارتباط مفاهیم بیان شده، در قالب یک مدل ریاضی بیان شود، تا این روابط از حالت مفهومی به مدلی کاربردی تبدیل شوند و تا حدودی بتوان با اعداد و ارقام به سنجش روابط پرداخت.
فصل سوم
ارائه مدل پیشنهادی
۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا ویژگی هایی که برای مدل در نظر گرفته ایم بیان می شود. سپس برای آن یک مدل ریاضی پیشنهاد می شود. اندیس ها، پارامترها و متغیرهای تصمیم معرفی می شوند. برای هرکدام از توابع هدف و محدودیت ها توضیحاتی ارائه می شود.
۳-۲ ویژگی های مدل
در این تحقیق، یک مدل چهار سطحی در زنجیره تامین ارائه میشود که در آن بر خلاف اکثر تحقیقات در این زمینه که تنها از لحاظ کمی به بررسی هزینه/سود میپردازند، ضرورت کیفیت و رضایت مشتری نیز در نظر گرفته شده است. برای پیکربندی زنجیره در این مدل ۴سطح تامین کننده، کارخانه سازنده، عمده فروش و خرده فروش در نظر گرفته شده است.
همچنین برای ۲سطح مراکز توزیع عمده و جمعکننده مرجوعیها و مراکز توزیع خرده فروشی تعدادی مکانکاندید در نظر گرفته شده است.
هر یک از خردهفروشان میتوانند به دو نوع موجود باشند. نوع اول خرده فروشانی هستند که به شرکت متعلق نیستند و ممکن است اطلاعات کمی از بازخورهای مشتریان را اعلام نمایند. اما برای نوع دوم، میتوان مکانهای احداثی را در نظر گرفت که شرکت میتواند خردهفروشیهایی با برند خودش ایجاد کند و کاملاً در اختیار آن باشند. که درنتیجه این نوع خرده فروشان نسبت به نوع اول، چون ارتباط نزدیکتری با سایر عوامل زنجیره دارند می توانند بازخورهای کاملتری را ارائه نمایند. این بازخورها زمینهساز درک نیازمندیهای آینده مشتریان می باشند. در نتیجه هر چه این مراکز در مناطقی برپا شوند که در آنجا مشتریان بیشتری را جذب نمایند،پس میتوانند بازخورهای مناسبتری را هم ارائه دهند.
مراکز توزیع عمده، این اطلاعات را به سمت تولیدکننده برگشت می دهند. همچنین فرض بر این است که، مراکز توزیع عمده کالاهای مرجوعی را دریافت می کنند و بر روی آنها دوبارهکاری انجام میدهند. در حقیقت میزان تطابق محصول با انتظارات مشتری در این مراکز مشخص میشود، که خود نشانی از میزان کیفیت محصول است. به عبارت بهتر، در این مراکز معلوم میشود چه کارکردهایی یا چه قطعاتی باعث بیشترین مشکلات در کالاهای مرجوعی هستند.
برای داشتن یکپارچگی درون زنجیره تامین بایستی جریانهای اطلاعاتی و مالی در زنجیره فراهم باشد. از مراکز توزیع عمده استفاده شده تا یکپارچه نمودن توزیع بین خرده فروشان را به عهده داشته باشند.
در مدل عنوان شده در این تحقیق یکپارچگی با تامین کننده در قالب هزینه منبعیابی (یافتن بهترین تامین کننده) لحاظ شده است به نحوی که هنگام ساختن پیکر زنجیره، تعیین میکنیم که کلیه قطعات از یک تامین کننده تهیه شود یا اینکه بر حسب شرایط هر قطعه از بهترین تامین کننده تامین شود.
ما در یک مدل ریاضی دو هدفه به بیشینه سازی همزمان دو هدف سود و کیفیت میپردازیم. این دو هدف گاهی در یک جهت هستند و گاهی نیز در مقابل هم قرار میگیرند. برای مثال در ابتدا احداث مرکز خرده فروشی هزینه بردار است ولی پس از شروع بکار آن مرکز میتواند بازخورهای مناسبی از نظرات مشتریان آن منطقه ارائه نماید که در طولانی مدت میتواند سبب کاهش مرجوعی و به دنبال آن کاهش هزینه شود.مهمترین مفروضات این تحقیق عبارتند از:
هر خرده فروش اگر متعلق به زنجیره باشد میتواند از خردهفروشانی که به این زنجیره تعلق ندارند، بازخورهای مناسبتری به زنجیره ارائه نمایند تا کیفیت طراحی بالا برود. این میزان بازخور بستگی کاملی به جمعیت منطقه دارد.
مراکز جمعآوری، بر حسب تعداد مرجوعات خود، میتوانند نظرات خود را درباره کیفیت ارائه نمایند.
محدودیت بودجه وجود دارد.
مکانهای کاندید برای احداث مرکز خرده فروشی از پیش تعیین شده هستند و نیاز به جایابی آنها نیست
سطح کیفیت باید حداقلها را پوشش دهد و هر چه بیشتر شود، هزینههای کالای مرجوعی کمتر خواهد شد.
هزینه تامین هر قطعه از هر تامین کننده

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

وابسته به قیمت قطعه تامین کننده و مسافت ازتامین کننده تا تولید کننده دارد.
محدودیت عرضه و تقاضا نیز موثر است.
۳-۳ مدل ریاضی مسئله
بنابر تشریح مساله در ادامه به بررسی و معرفی، پارمترها، متغیرها و مدلسازی ریاضی عدد صحیح پرداخته میشود.
۳-۳-۱ معرفی اندیسهای مدل