یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین-دانلود پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۵ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-کلرو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶

– کربونیتریل (b95)

پیریدوپیریمیدین b95 با استفاده از واکنش ۴-کلروبنزآلدهید، ۶-آمینو.تیواوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش ۳-۲ تهیه شد. محصـول به صـورت جامد زرد رنگ پس از ۱۵ دقـیقه با بازده %۹۰ و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.

 

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۹۰)، ۱H NMR(ص۹۱) تایید شد.

FT-IR (KBr): 3296 (NH stretch), 3184 (NH2 stretch), 3099 (aromatic C-H stretch), 2214 (CºN stretch), 1691, 1623 (C=O stretch), 1583, 1542 (aromatic C=C stretch), 1191 (C=S stretch), 877 (C-Cl stretch), 806 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۱H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; ۷٫۳۳ (d, J = 8.4 Hz, 2H, Hb), 7.50 (d, J = 8.4 Hz, 2H, Ha), 7.84 (s, 2H, NH2), 12.20 (s, 1H, NH), 12.85 (s, 1H, NH) ppm.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین