یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین-دانلود پایان نامه ارشد شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۴ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-فلوئورو.فنیل)-۴-اکسو-۲-تیواکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین-۶- کربونیتریل (a95)

پیـریدوپیریمیـدین a95 با استفاده از واکنش ۴-فلوئوروبنزآلدهید، ۶-آمینـو.تیواوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش ۳-۲ تهیه شد. محصول به صورت جامد کرم رنگ پس از ۱۲ دقیقه با بازده %۹۲ و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.

 

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۸۷)، ۱H NMR(ص۸۸) و ۱۳C NMR(ص۸۹) تایید شد.

FT-IR (KBr): 3410 (NH stretch),  ۳۳۱۰, ۳۲۲۰ (NH2 stretch), 3087 (aromatic C-H stretch), 2214 (CºN stretch), 1695, 1623 (C=O stretch), 1585, 1546 (aromatic C=C stretch), 1191 (C=S stretch), 877 (C-F stretch), 802 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۱H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; ۷٫۲۶ (m, 2H, Hb), 7.35 (m, 2H, Ha), 7.81 (s, 2H, NH2), 12.19 (s, 1H, NH), 12.84 (s, 1H, NH) ppm.

۱۳C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ; ۱۷۵٫۸ (C=O, amide), 175.7 (C=S), 163.2 (d, 1JCF = 244.0 Hz), 161.0, 160.7, 160.7, 157.9, 157.4, 157.3, 154.2, 132.5, 130.0 (d, 3JCF = 8.0 Hz), 115.2 (CºN), 114.6 (d, 2JCF = 21.0 Hz), 100.4, 90.1 ppm.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین