یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین-پایان نامه شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۹ تهیه ۷-آمینو-۵-(۴-نیترو.فنیل)-۳،۱-دی.متیل-۴،۲-دی.اکسو-۴،۳،۲،۱-تتراهیدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین

-۶-کربونیتریل (g93)

پیریدوپیریمیدین g93 با استفاده از واکنش ۴-نیتروبنزآلدهید، ۶-آمینو-۳،۱-دی متیل اوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه بخش ۳-۲ تهیه شد. محصول به صورت جامد زرد رنگ پس از ۲۰ دقیقه با بازده %۸۵ و دمای ذوب >oC300 به دست آمد.

 

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۷۷)، ۱H NMR(ص۷۸) و ۱۳C NMR(ص۷۹) تایید شد.

FT-IR (KBr): 3311, 3217 (NH2 stretch), 2952 (aromatic C-H stretch), 2840 (C-H stretch CH3),  ۲۲۱۲ (CºN stretch), 1712, 1635 (C=O stretch), 1558, 1506 (aromatic C=C stretch), 1444 (NO2 asymmetric stretch), 1375 (NO2 symmetric stretch), 848 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۱H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; ۳٫۰۸ (s, 3H, CH3), 3.51 (s, 3H, CH3), 7.50 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Hb), 8.00 (s, 2H, NH2), 8.31 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Ha) ppm.

۱۳C NMR (100 MHz, DMSO-d6): δ; ۱۶۰٫۱ (C=O amide), 158.6 (C=O amide), 157.0, 153.5, 150.8, 147.3, 144.4, 128.9, 123.0, 115.0 (CºN), 98.3, 87.8, 29.6 (CH3), 27.7 (CH3) ppm.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین