دانلود پایان نامه – پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

رشد عملکرد پایدار نیز رشدی حقیقی و منسجم و یکپارچه[۴] است که با توجه به معیارهای متنوع عنوان شده که عناصراصلی عملکرد سازمانی هستند محقق می شود.

مفهوم دیگری که در این تعریف عنوان شده است عملکرد فراتر از انتظارات است. این عبارت از تحقیق مفهومی باس (۱۹۸۵) در مورد رهبری تحول گرا گرفته شده است. برای دستیابی به عملکردی فراتراز انتظارات باید عملکردی را هدف قرار داد که تمام عملکردهای مدل های پیش از خود را شامل شود و فراتر از آن ها برود.

  • اصل پایه ای در نظریه رهبری اصیل

بنا بر دیگاه آوولیو و گاردنر، نظریه رهبری اصیل بر پایه اصلی قرارگرفته است که ارتباط اصلی را در فرآیند رهبری اصیل نشان می دهد. آوولیو و گاردنر معتقدند که فرآیند توسعه فردی که مجموعه خودآگاهی و خودتنظیمی است، عامل اساسی برای رفتار فرد است. به عبارت دیگر، فرآیند توسعه فردی رفتار انسان را شکل می دهد. از این رو، فرآیند توسعه فردی یا همان خودآگاهی و خود تنظیمی به هر نحوی شکل بگیرد رفتار انسان نیز متعاقب آن بر همان اساس بروز می کند.

[۱] . Veritable and sustained  performance  beyond  expectations

[۲] . Tacit knowledge

[۳] . Non-financial  intangibles

[۴] . Genuine  organic  growth

متن کامل :

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )