پروپوزال کامل رشته حسابداری-تاثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی- قسمت ۲

ی ارشد به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. در این پژوهش از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار شامل “نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود عملیاتی” و “حجم معوقات” انتخاب و تأثیر آنها بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شدند. محقق در این پژوهش چهار فرضیه را مطالعه کرده و در این فرضیه­ها کیفیت سود، حجم معوقات، اجزای اختیاری و غیراختیاری معوقات بعنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده اند. مطالعه فرضیه­های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۹ نشان می­دهد که ارتباط ضعیفی بین کیفیت سود و بازده سهام هست. اشکال عمده این پژوهش در خصوص چگونگی اندازه­گیری کیفیت سود می­باشد که تنها به دو معیار جهت ارزیابی کیفیت سود اکتفا شده می باشد.
احمد احمدی (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “بهره گیری از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود” اقدام به مطالعه این فرضیات نموده می باشد : ۱- ضریب واکنش سود در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا (مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود) در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین بیشتر می باشد . ۲- قدرت توضیحی سود برای تبیین قیمت بازار در پورتفوی شرکت هایی با کیفیت سود بالا ، در مقایسه با شرکت هایی با کیفیت سود پایین بیشتر می باشد . قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۴ بوده و ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در این پژوهش نتایج حاکی از آن می باشد که ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی سود (رگرسیون قیمت- سود) با بالارفتن کیفیت سود افزایش می یابد .
 
 
۵- حدود پژوهش (در صورت لزوم)
 
قلمروی موضوعی:
قلمرو موضوعی پژوهش شامل مطالعه کتب و نشریات مالی و سرمایه گذاری در خصوص موضوعات تئوریکی مطرح در ارتباط با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود، که به زبان فارسی و لاتین چاپ گردیده می باشد. همچنین اطلاعات منتشره توسط بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای اطلاع رسانی تدبیر پرداز و صحرا می باشد.
قلمروی زمانی:
اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی سال های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ استخراج خواهد گردید. پس قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ خواهد بود.
قلمروی مکانی:
در این پژوهش با در نظر داشتن قابلیت دسترسی بالای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت.
 
فرضیه های پژوهش:
فرضیه های اصلی پژوهش به تبیین زیر می باشد:
۱ – عدم تقارن اطلاعاتی در دوره اعلان سود در شرکتهای با کیفیت سود پایین ، نسبت به شرکتهای با کیفیت سود بالا، بیشتر می باشد .
 
۲- عدم تقارن اطلاعاتی در دوره بدون اعلان سود در شرکتهای با کیفیت سود پایین ، نسبت به شرکتهای با کیفیت سود بالا ، بیشتر می باشد .
 
 
۶- اهداف پژوهش:
هدف این پژوهش مطالعه تاثیر کیفیت سود پایین در عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون دوره های اعلام سود و بدون اعلام سود می­باشد.
 
 
۷- اختصار مراحل روش پژوهش:
 
مقیاس عدم تقارن اطلاعاتی :
در این پژوهش مقیاس عدم تقارن اطلاعاتی مشخص کردن قسمت انتخاب نادرست ( گزینش زیان بار ) از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد .
در این پژوهش درصدی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده می باشد که در تحقیقات اخیر لی[۱۲](۱۹۹۳) ، هیونگ و استول[۱۳] (۱۹۹۶) ، کافمن و بسیمبندر[۱۴](۱۹۹۷) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد و به صورت زیر به دست می­آید :
[۱] Artur Livitt
[۲] سخنرانی در همایش توسعه بانکهای بین المللی آمریکا در سپتامبر ۱۹۹۷
[۳] Scott, William
[۴] Off- balance sheet financing
[۵] Jacobson, Aaker
[۶] Francis, Lafond, Olsson, and Schipper
[۷] Dechow and Dichev
[۸] Douglas j.skinner
[۹] Neil Bhatacharya
[۱۰] Hemang Desai
[۱۱] Kumar Venkataraman
 
[۱۲] Lee
[۱۳] Huang and Stoll
[۱۴] Kaufman and Bessembinder