• تعیین ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی.
 • تعیین ارتباط بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام.
 • ۱-۳) سوالات پژوهش
  با در نظر داشتن موردها پیش گفته سوالات این پژوهش به صورت زیر تدوین می گردد:

  • آیا بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

   
   
   
  ۱-۴) فرضیه های پژوهش
   
   
  فرضیه در واقع اظهار حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر می باشد پس در درجه اول، فرضیه بیانی می باشد مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری اظهار می گردد و طبعا به گونه اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد (ساده،۱۳۷۵).
  یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله می باشد و آن را می توان بعنوان یک ارتباط فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می گردد. اظهار مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. پس مسئله هیچگاه بصورت کلی پژوهش را هدایت نمی کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، پس مسئله هیچگاه به صورت علمی حل نخواهد گردید مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل گردد (خاکی، ۱۳۸۴).
  جهت رسیدن به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سوالات پژوهش فرضیه های این مطالعه به تبیین ذیل تدوین می گردد:

  • فرضیه ۱: بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.
  • فرضیه۲: بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.
  • فرضیه۳: بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست.

  ۱-۵) روش پژوهش [۲]
  روش پژوهش حاضر قیاسی_ استقرایی، بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایت ها بصورت قیاسی و جمع آوری داده ها برای تایید یا رد فرضیه ها از استدلال استقرایی بهره گیری می گردد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به جهت چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد این روش در پژوهش هایی سودمند می باشد که هدف آنها کشف ارتباط بین متغیر ها می باشد در این پژوهش کوشش می گردد که همبستگی بین متغیر­های پژوهش آزمون گردد. این پژوهش از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد زیرا اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات بهره گیری می گردد.
  این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. پژوهش همبستگی، زمانی بکار می رود که محقّق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف­(در قالب متغیّرهای مستقل) مربوط به یک گروه از دو یا چند گروه را در اختیار دارد و هدف مطالعه اندازه تغییرات دو یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر می­باشد و تحلیل رگرسیون یکی از انواع پژوهش همبستگی می باشد که از آن در این پژوهش بهره گیری خواهد گردید. همچنین این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف، از نوع کاربردی می باشد.
  این پژوهش از نظر روش پژوهش تجربی بوده و از نظر هدف، تحقیقی توسعه­ای و از نظر گردآوری داده­ها، توصیفی­_ همبستگی تلقی می­گردد که در آن از اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت­ها برای جمع آوری اطلاعات و داده­ها از روش کتابخانه ای بهره گیری می گردد. در این بخش، جنبه­های تئوریکی موضوع و مطالعات کاربردی گذشته مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنین بخشی از داده­های مورد نیاز با بهره گیری از نرم افزارها و بانک­های اطلاعاتی موجود گردآوری می گردد. در نهایت تحلیل داده­ها و آزمون­ها به کمک نرم افزارهای Eviews و Excel و سایر نرم­افزارهای مرتبط، انجام می پذیرد.
  ۱-۶) جامعه آماری و روش نمونه گیری[۳]
  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که:

  • پایان سال مالی آنها۲۹ اسفند ماه باشد،
  • از سال۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ، در بورس حضور داشته باشند،
  • شرکت بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
  • شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها ،نهاد ها،سرمایه گذاری ها و..)
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد.

  ۱-۷) قلمرو پژوهش
  از نظر قلمرو پژوهش، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این پژوهش به تبیین زیر می باشد:
  قلمرو موضوعی: مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی با محافظه­ کاری سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  قلمرو زمانی : از نظر زمانی دوره زمانی سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ در نظر گرفته می گردد.
  قلمرو مکانی­: شرکت ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر می باشد.
  ۱-۸) روش گردآوری داده ها و اطلاعات
  در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از هر دوروش کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد. آغاز با مراجعه به کتابخانه و با مطالعه کتب و مقالات مختلف و سایت های علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا درمورد اهداف و موضوعات تئوریک این پژوهش پرداخته شده می باشد(کتابخانه ای ) سپس داده های آماری این پژوهش که اطلاعات مربوط به شرکت ها می باشد که از طریق اطلاعات چاپ گردیده توسط سازمان بورس اوراق بهاددار تهران و با بهره گیری از نرم افزار های موجود در این زمینه جمع آوری شده می باشد(میدانی ).
  برای استخراج اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سایت بورس اوراق بهادار و بانک های اطلاعاتی بورس، مجلات و گزارش های بورس، نرم افزار های تدبیر پرداز(که شامل صورتهای مالی کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد )، صحرا، دناسهم و ره آورد جدید ۳ بهره گیری گردید.
  ۱-۹) تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی پژوهش
  مدیریت سود:مدیریت سود عبارتست از نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص (مانند پیش بینی تحلیل گران یا برآورد طریقه سود های قبلی برای پیش بینی سود های آینده ) می باشد(دی جورج و همکاران،۱۹۹۹٫
  محافظه کاری: روشی که طبق آن­، در واکنش به اخبار بد­، شناسایی عایدات و خالص دارایی­ها کاهش می­یابد و این در حالی می باشد که­، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات وخالص دارایی­ها افزایش نمی­یابد­(باسو، ۱۹۹۷).
  اقلام تعهدی اختیاری: در این پژوهش از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان بدیلی برای مدیریت سود بهره گیری شده می باشد. برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری آغاز بایستی مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه گردد. برای محاسبه مجموع اقلام تعهدی در این پژوهش از دو روش ترازنا مه­ای و جریان وجوه نقد بهره گیری می گردد. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، بایستی اقلام تعهدی غیراختیاری محاسبه و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری باکسرکردن اقلام تعهدی غیراختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید(مران­جوری و علی­خوانی، ۱۳۸۹).
  هزینه نمایندگی: هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد، به عنوان سرمایه گذاری این جریان های نقدی در نقدی آزاد را با احتمال بیشتری در پروژه های غیر سود آور سرمایه گذاری می نمایند. چنین پروژه هایی کاهش ثروت سهامداران را به همراه خواهد داشت اما ممکن می باشد منافع شخصی مدیران را تامین نماید. به مقصود پنهان نگه داشتن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری هایی، مدیران احتمالا از دستکاری اقلام تعهدی برای افزایش سود بهره ی پروژه های با خالص ارزش فعلی (NPV‏) منفی تعریف می گردد. به بیانی دیگر، شرکت های با فرصت های رشد پایین، جریان گیرند(چانگ، ۲۰۰۵).
  ۱-۱۰) ساختار کلی پژوهش
  فصل اول: کلیات پژوهش شامل تعریف مسئله و اظهار سؤال اصلی پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، فرضیه ها، اهداف پژوهش، روش پژوهش، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده می باشد.
  فصل دوم: ضمن اظهار مقدمه دربخش اول مروری بر ادبیات محافظه کاری، مدیریت سود و هزینه نمایندگی و….. اظهار شده می باشد و در بخش دوم اختصار­ای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.
  فصل سوم: آغاز روش پژوهش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات پژوهش و متغیرهای شکل گیری مورد مطالعه معرفی شده می باشد. در نهایت روش گردآوری اطلاعات و روش آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بطور کامل تشریح می گردد.
  فصل چهارم: به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل های آماری مورد بهره گیری تصریح می گردد و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.
  فصل پنجم: اختصار ای از پژوهش ارائه می گردد و سپس نتیجه گیری و طبقه بندی نتایج حاصله اظهار می گردد. در پایان پیشنهادها، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و مأخذ نیز، در بخش آخر گزارش ارائه خواهد گردید.
  [۱] big 4 auditors
  [۲]Research methodology
  [۳]
   
  Sample selection

  دانلود