پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان

متن کامل پایان نامه با عنوان :

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی به همراه پرسشنامه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
لوگوی دانشگاه تهران

بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

(مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MBA مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
 
چکیده:
 
در سازمانهای امروزی کسب مزیت رقابتی سازمانها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آنها باشد، به دانش و استفاده از منابع انسانی که در اختیار آنها است، بستگی دارد. سازمانها برای بقا و حیات خود، در کسب و حفظ مزیت رقابتی، با یکدیگر به رقابت می پردازند، و در این خصوص، به کارگیری بهتر منابع انسانی از عوامل مهم افزایش توان رقابت پذیری سازمانها محسوب می شود.همچنین، در این دنیای پر رقابت،افزایش رضایت و تعهد کارکنان در قالب وفاداری به سازمان زمینه رشد وفاداری مشتریان را فراهم می­سازد.در ضمن مدیریت منابع انسانی باید علاوه بر رسیدگی به امور متداول کارکنان این را در نظر داشته باشد که اتخاذ هر تصمیم بر سودآوری سازمان موثر است. به همین منظور، پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی، صورت گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع آموزشی صالح بوده است و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد نمونه با فرمول کوکران، ۱۶۹ نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش شد که در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه سالم مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل ۸٫۵۴ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت وفاداری بر بهره وری نیروی انسانی و سود آوری دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.
 
واژه های کلیدی: وفاداری، سود آوری، بهره وری نیروی انسانی
 

 
فهرست مطالب
چکیده: ۲
فصل اول. ۸
(کلیات تحقیق). ۸
۱-۱ مقدمه : ۹
۱-۲ بیان مسأله : ۱۰
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۱۲
۱-۴ اهداف تحقیق : ۱۳
۱-۴-۱ اهداف اصلی : ۱۳
۱-۴-۲ اهداف فرعی : ۱۳
۱-۵ فرضیه های تحقیق : ۱۴
۱-۵-۱ فرضیات اصلی : ۱۴
۱-۵-۲ فرضیات فرعی : ۱۴
۱-۶ روش انجام پژوهش : ۱۵
۱-۷ قلمرو تحقیق : ۱۵
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق: ۱۵
۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق: ۱۵
۱-۷-۳  قلمرو مکانی تحقیق: ۱۶
۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح : ۱۶
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی تحقیق: ۱۶
۱-۸-۲  تعاریف عملیاتی تحقیق: ۱۷
۱-۹  ساختار پژوهش: ۱۷
فصل دوم. ۱۸
(ادبیات پژوهش). ۱۸
۲-۱ مقدمه : ۱۹
۲-۲ بازارگرایی درونی (منابع انسانی) : ۲۰
۲-۳ توسعه منابع انسانى : ۲۴
۲-۴ وفاداری : ۲۵
۲-۵ رویکردهای متفاوت به وفاداری : ۲۵
۲-۵-۱ رویکرد رفتاری : ۲۶
۲-۵-۲ رویکرد نگرشی : ۲۶
۲-۶ مزایای وفاداری : ۲۸
۲-۷ سطوح وفاداری : ۲۹
۲-۸ وفاداری کارکنان : ۳۰
۲-۹ مفهوم تعهد (وفاداری) : ۳۴
۲-۱۰ تعهد سازمانی: ۳۶
۲-۱۱ ابعاد تعهد سازمانی : ۳۸
۲-۱۱-۱ وابستگی عاطفی. ۳۸
۲-۱۱-۲ درک هزینه ها ۳۸
۲-۱۲ وفاداری به سازمان (تعهد  نسبت به سازمان) : ۳۹
۲-۱۳ عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان : ۴۰
۲-۱۳-۱ امنیت شغلی : ۴۰
۲-۱۳-۲  ارائه پاداش های سخاوتمندانه : ۴۲
۲-۱۳-۳ آموزش های متنوع و گسترده : ۴۳
۲-۱۴ نقش نیروی انسانی در سودآوری سازمانی : ۴۵
۲-۱۵ بهره وری : ۴۷
۲-۱۶ تعریف و مفهوم بهره وری : ۴۹
۲-۱۷ عوامل مؤثر بر بهره وری : ۵۲
۲-۱۷-۱ عوامل برون زا : ۵۲
۲-۱۷-۲ عوامل درون زا : ۵۳
۲-۱۷-۲-۱ نیروی انسانی : ۵۳
۲-۱۷-۲-۲  تکنولوژی : ۵۴
۲-۱۷-۲-۳  مدیریت : ۵۵
۲-۱۷-۲-۴  روش های انجام کار : ۵۵
۲-۱۸ بهره وری نیروی انسانی : ۵۷
۲-۱۹ عوامل مؤثر بر افزایش بهره ورى نیروى انسانى : ۵۸
۲-۲۰ راهکارهای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش : ۶۰
۲-۲۰-۱ آموزش : ۶۰
۲-۲۰-۲ انگیزش معلمان : ۶۴
۲-۲۱ اهمیت و نقش نیروی انسانی در کارآمدی و بازده دستگاه آموزش و پرورش : ۶۵
۲-۲۲ نقش انسان در بهبود بهره‎وری و عوامل مؤثر بر بهره‎وری نیروی انسانی : ۶۶
۲-۲۳ شرایط لازم براى بهبود بهره ورى نیروى انسانى در سازمان ها : ۶۸
۲-۲۳-۱ ارتباط با کارمندان : ۶۸
۲-۲۳-۲ تعهد : ۶۹
۲-۲۳-۳ تداوم : ۷۰
۲-۲۴ پیشینه تحقیق : ۷۰
۲-۲۵ خلاصه و جمع بندی فصل دوم: ۷۳
فصل سوم. ۷۴
(روش تحقیق). ۷۴
۳-۱ مقدمه : ۷۵
۳-۲ نوع مطالعه و روش پژوهش: ۷۵
۳-۳ جامعه و نمونه آماری مورد بررسی: ۷۷
۳-۴ روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۷۹
۳-۵ روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش : ۸۲
۳-۵-۱ روایی پرسشنامه: ۸۲
۳-۵-۲ پایایی پرسشنامه: ۸۲
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴
۳-۷ فنون تحلیل توصیفی.. ۸۴
۳-۸ فنون تحلیل استنباطی.. ۸۴
فصل چهارم. ۸۵
تجزیه و تحلیل یافته ها ۸۵
۴-۱ مقدمه: ۸۴
۴-۲ آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها ۸۵
۴-۲-۱ جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۵
۴-۲-۳ تحصیلات پاسخ دهندگان.. ۸۶
۴-۲-۴ سابقه کاری.. ۸۷
۴-۲-۵ آزمون نرمال بودن داده ها ۸۸
۴-۳ تحلیل عاملی تاییدی متغیر های پژوهش… ۸۹
۴-۳-۱ نیکویی برازش مدل. ۹۰
۴-۳-۲ شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA): 91
۴-۲-۲ رده سنی پاسخ دهندگان.. ۹۱
۴-۳-۳ شاخص Goodness-of-Fit (GFI): 92
۴-۳-۴ شاخص Adjusted GFI (AGFI): 92
۴-۳-۵ شاخص Normed Fit Index (NFI): 92
۴-۴  تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل تحقیق.. ۹۳
۴-۵ تحلیل عاملی تائیدی متغیر های وابسته. ۹۶
۴-۶ آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر. ۹۹
فصل پنجم. ۱۰۳
نتیجه گیری.. ۱۰۳
۵-۱ مقدمه. ۱۰۴
۵-۲ تحلیل نتایج تحقیق.. ۱۰۴
۵-۲-۱ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی.. ۱۰۵
۵-۲-۵ نتیجه گیری و  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق.. ۱۰۶
۵-۲-۵-۱ نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق: ۱۰۶
۵-۳-۲ ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۰۹
۵-۳-۳  محدودیت های پژوهش… ۱۱۰
۵-۳-۳- ۱ محدودیت ذاتی پرسشنامه. ۱۱۰
۵-۳-۳- ۲ محدودیت تعمیم. ۱۱۰
منابع : ۱۱۱
الف) منابع فارسی.. ۱۱۱
ب) منابع لاتین: ۱۱۷
پیوست ۱) پرسشنامه های تحقیق: ۱۲۶
الف ) پرسشنامه وفاداری.. ۱۲۷
ب) پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو. ۱۲۷
پیوست  ۲ (خروجی  (SPSS: 131
پیوست ۳: خروجی نرم افزار لیزرل ۸٫۵۴٫ ۱۳۳
 
 
 
 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 
 
 
 
 

۱-۱ مقدمه :

منابع انسانی، دارایی هایی حیاتی هستند. افزایش حقوق دیگر برای تامین نیاز مردم امروز کافی نیست و سازمان ها باید مجموعه­ای از مزایا و برنامه­های آموزشی را ارائه دهند تا راه ارتقاء آنها در مسیر دستیابی به وفاداری کارکنان هموار شود. وفاداری کارکنان یکی از موضوعاتی است که امروزه از دیدگاه بسیاری از مدیران به ویژه در بخش خدمات، به علت فضای رقابتی حاکم بر آن، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نکته بسیار مهم توجه در صنایع خدماتی، نقش مؤثر کارکنان در خلق ارزش است؛ به گونه ای که می توان گفت حفظ و نگهداری مشتریان وفادار، بدون کارکنان راضی و وفادار امکان­پذیر نیست، چرا که کارکنان وفادار، خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند و در جلب رضایت مشتری و وفادار نمودن آنها سهم بسزایی دارند. یک مشتری وفادار علاوه بر آنکه بارها و بارها جهت خرید محصولات و یا استفاده از خدمات به سازمان مورد علاقه خویش رجوع می کند، به عنوان یک عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصولات و خدمات سازمان، از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان، دوستان و یا سایر مردم، نقشی حائز اهمیت در ارتقاء میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می نماید (دادخواه، ۱۳۸۸، ۵۲). از طرفی وفاداری  منابع انسانی در یک سازمان بر نحوه ارائه خدمات آنها موثر است به نحوی که  عملکرد فردی آنها را بهبود می دهد و در نتیجه بر عملکرد سازمان نیز موثر است ( یی[۱] و همکاران، ۲۰۱۰). ارائه خدمات بهتر توسط کارکنان، اگر چه منجر به رضایت ارباب رجوع در آن سازمان می شود اما صرفا این رضایت برای سازمان کافی نمی باشد زیرا سازمان بدون رضایت منابع انسانی، نیروهای داخلی و در نتیجه، مزیت رقابتی خود را از دست می دهد ( طالقانی و همکاران، ۱۳۹۲). در این فصل، بعد از بیان و تشریح مساله، ساختار پژوهش به صورت خلاصه بررسی می شود.
 
 

۱-۲ بیان مسأله :

رضایت و وفاداری کارکنان، تضمین کننده وفاداری مشتریان به سازمان می باشد یعنی تمامی بخش های سازمان مشتری گرا خواهند شد و خود را در برابر مشتری و ارباب رجوع موظف و وفادار می دانند. توجه صرف به بخش بازاریابی در خدمت رسانی به مشتری کافی نمی باشد و برای رسیدن به وفاداری مشتری باید تمامی بخش های سازمان در این راستا آموزش ببینند و سازمان نیز، رضایت کارمندان خود را تأمین کرده تا با وفاداری همراه با تعهد کارکنان به سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان را در پی داشته باشد (جوانمرد و سلطان زاده،۱۳۸۸) مدلی تحت عنوان زنجیره خدمت و سود ارائه کردند که نشان می دهد چگونه کیفیت خدمات باعث افزایش وفاداری و رضایت کارکنان و بهره وری آنان می­شود و در نتیجه افزایش رضایت مشتری را بوجود می­آورد تا حدی که به وفاداری و در نتیجه سودآوری شرکتها منجر می شود.مفهوم وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان اشاره دارد (سلطانی،۱۳۸۲). وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور مربوط به کارکنان است و مسئولان و متخصصان امور پرسنلی، وقت و نیروی زیادی صرف آن می کنند. اما پرداختن به این امور، تنها وظیفه مدیریت منابع انسانی نیست و تصمیم گیری ها و عملکرد مسئولان امور پرسنلی اغلب به طور مستقیم در سودبخشی سازمان، تأثیر می گذارد. سودآوری سازمان ها تابعی از درآمدها و هزینه های سازمان می باشد. درآمد سازمان به قیمت و مقدار فروش محصول بستگی دارد و هزینه های سازمان تابعی از ارزش نهاده ها و منابع به کار رفته در تولید محصولات سازمان می باشد (پیرنیاکان،۱۳۹۱). این امر سبب شده است که در کلیه کشورها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از کالا و خدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممکن نیست (حسینی و رضایی،۱۳۹۰).
فعالیت های هر سازمان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که شناخت و بررسی این عوامل می تواند کمک مؤثری به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی بنماید. از طرفی نظر به این که بهره وری تابعی از عوامل بسیار مختلفی است که این عوامل تحت تأثیر رسالت، فعالیت، عملیات و عواملی از این قبیل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و همچنین میزان اهمیت و تأثیر این عوامل بر بهره وری سازمان های مختلف یکسان نیست، بنابراین برای سازمان ها امکان پذیر نیست که در تمامی زمینه ها و جنبه های تأثیرگذار وارد شوند. ضرورتاً برای رسیدن به به بالاترین میزان بهره وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل از لحاظ اهمیت برای سازمان شناسایی شوند، آنگاه برای بهبود بهره وری، برنامه های اجرایی و طرح های لازم تدوین شوند (تواری و همکاران،۲۰۰۸).  از آنجا که در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی برخلاف سایر منابع سازمانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل شناخته می شود (خلیلیان و رحمانی،۲۰۰۸) و همچنین مهمترین اهرم اصلی در افزایش و کاهش بهره وری سازمان می باشد، لذا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت ( طالقانی و همکاران، ۱۳۹۲).
بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی عنصری است که نمی توان از قلم انداخت زیرا نوعی پیوستگی با نتایج عملکردی در سازمان دارند  و این مساله تقریبا در هر سازمانی و در هر محیط و فرهنگی کاربرد و نمود داشته است ( آیتان و گوپتا[۲]، ۲۰۱۲). همچنین سود ناشی از منابع انسانی در سازمان همواره مورد بحث بوده است برخی از محققین سود عملکرد و راندمان حاصله از منابع انسانی را بیشتر از سود و منفعت مالی حاصله از چنین عملکردی می دانند  و معتقدند اگر کارکنان را راضی نگه داریم و در پی آن وفاداری منابع انسانی را حاصل کنیم، می توان سود آوری و بهره وری منابع انسانی را به دنبال داشته باشیم (آنتونتیک و آنتونتیک[۳]، ۲۰۱۱).  مجتمع آموزشی صالح، در پی به حداکثر رساندن سودآوری و بهره وری، می تواند با کمک بهبود وفاداری منابع انسانی و راضی نگه داشتن آنها، به این امر مهم دست یابد.
 
 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق :

 
در دنیای پر رقابت کنونی بهره وری و سودآوری سازمان ها به عنوان فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم ترین هدف هر سازمان را تشکیل می دهند و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های تمام بخش های جامعه را در بر گیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی انسانی و بحث وفاداری آنان به سازمان می باشد (الله وردی و همکاران،۱۳۸۹).
تلاش براى بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروى کار، سرمایه، مواد، انرژى و اطلاعات، هدف تمامى مدیران سازمان هاى اقتصادى و واحدهاى تولیدى، صنعتى و مؤسسات خدماتى مى باشد. وجود ساختار سازمانى مناسب، روش هاى اجرایى کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضاى کار متعادل و از همه مهم تر، نیروى انسانى واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتى مى باشند که براى نیل به بهره ورى مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاش هاى هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کارى می تواند بر میزان بهره ورى و بهبود بهره ورى به ویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنى تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره ورى باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروى انسانى هسته مرکزى را تشکیل مى دهد. یکى از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره ورى آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره ورى نقشى محورى دارد، درخواست هاى او در سازمان اثرى کلیدى بجا مى گذارد. از آنجا که هیچ فرآیند تولید کالا یا خدماتی نیست که به کار انسان نیازمند نباشد و تمام تولیدات و خدمات بدون مشارکت انسان پیش نمی رود؛ بنابراین مسئله نیروی انسانی و وفاداری او به سازمان از مسائل اصلی مدیریت سازمان است (فتاحی،۱۳۹۰).
 
 
 

۱-۴ اهداف تحقیق :

 

۱-۴-۱ اهداف اصلی :

 
اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این تحقیق به صورت زیر باشد:

 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

 

۱-۴-۲ اهداف فرعی :

 

 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • بررسی تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

 
 
 
 

۱-۵ فرضیه های تحقیق :

 

۱-۵-۱ فرضیات اصلی :

 

 1. وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 2. وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 

۱-۵-۲ فرضیات فرعی :

 

 • امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
 • ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.

 
 

۱-۶ روش انجام پژوهش :

 
این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای، مطالعه مقالات مختلف، استفاده از مجلات فارسی و لاتین و برای بررسی تأثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمان­ ها از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده خواهد شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح می باشند. نتایج حاصل از بررسی تعداد کل کارکنان و اعضای مجتمع آموزشی صالح نشان می دهد حجم جامعه آماری مورد بررسی، ۳۰۰ نفر است. به دلیل وجود محدودیت در بررسی کلیه افراد جامعه آماری، از میان آنها با بهره گرفتن از نمونه گیری تعدادی از افراد را انتخاب می کنیم و نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم می دهیم. نمونه گیری با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جوامع با حجم محدود، تعداد ۱۶۹ پرسشنامه بدست آمد. برای اطمینان بیشتر، ۲۲۰ پرسشنامه پخش شد که در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه سالم بدست آمد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از بین افراد جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
 

۱-۷ قلمرو تحقیق :

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق:

از لحاظ موضوعی، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر وفاداری کارکنان بر بهره­ وری و سودآوری سازمانی پرداخته است و در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق:

به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره ۵ ماهه، در نیمه اول سال ۱۳۹۳ انجام پذیرفته است.

۱-۷-۳  قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق، مجتمع آموزشی صالح می باشد، که در آنها مبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.

۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی تحقیق:

 
بهره ورى نیروی انسانی:
بهره ورى عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروى انسانى و تمهیدات به طریق علمى به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. بهره ورى در لغت به معنى قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسى به بهره ورى، با فایده بودن و سود برندگى معنا شده است (پیرنیاکان،۱۳۸۹).
 
وفاداری کارکنان:
وفاداری کارکنان، به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی آنان به اهداف، عملکرد و مجموعه سیاست های کلی حاکم بر سازمان اشاره دارد (سلطانی،۱۳۸۲).
 
سودآوری:
سود آوری نیاز مبرم هر سازمانی است و سود آوری میزان بهره گیری از فرصت های مالی و سازمانی است (یونگ[۴]، ۲۰۱۳).
 

۱-۸-۲  تعاریف عملیاتی تحقیق:

 
بهره ورى نیروی انسانی: سازه ای متشکل از توانایی، درک و شناخت حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری است
وفاداری کارکنان: لیندگرین[۵]، ۲۰۰۴، وفاداری کارکنان را میزان تعهدی می داند که آنها به سازمان دارند و آنرا به سایرین معرفی می کنند
سود آوری: یونگ، ۲۰۱۳، سود آوری را میزان بهره گیری از فرصت های مالی حاصل از توانایی های منابع انسانی می داند که در مقایسه با سایر سازمان ها بدست می آید.
 

۱-۹  ساختار پژوهش:

 
این تحقیق در فصل اول به بررسی و بیان مساله می پردازد و سپس در ادامه با بررسی همه جانبه سایر تحقیقات فصل دوم نگارش می شود و سپس به بیان متغیرهای تحقیق، سنجه های تحقیق، نمو نه و جامعه آماری در فصل سوم و تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم و سپس نتیجه گیری پرداخته می شود.
 
[۱] Yee
[۲] Aityan & Gupta
[۳] Antoncic, J. A., & Antoncic, B
[۴] Young
[۵] Lindgreen
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***