پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی تأثیر معلولیت جسمی و حرکتی نوجوانان دختر

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حرکتی نوجوانان دختر ۱۳-۱۹ سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان پایان نامه:

بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اولمقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. ۶
هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۰
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… ۱۲
نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….. ۱۲
ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۲
تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………. ۱۳
معلولیت…………………………………………………………………………………………………… ۱۳
معلولیت جسمی- حرکتی……………………………………………………………………………… ۱۳
خلاقیت (تفکر خلاق)……………………………………………………………………………………. ۱۴
خودپذیری…………………………………………………………………………………………………. ۱۴
خود………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
خودپنداری………………………………………………………………………………………………… ۱۶
 روان نژندی (روان رنجوری)………………………………………………………………………………. ۱۶
خودشکوفایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۷
توانبخشی………………………………………………………………………………………………… ۱۷
فصل دوم
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۹
بررسی تاریخی……………………………………………………………………………………………. ۲۱
تعریف خلاقیت……………………………………………………………………………………………… ۲۱
عوامل موثر بر خلاقیت…………………………………………………………………………………….. ۲۷
رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………. ۲۷
دیدگاه روانکاوی از خلاقیت………………………………………………………………………………… ۲۹
دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت…………………………………………………………………………….. ۳۰
دیدگاه تورنس درباره خلاقیت……………………………………………………………………………… ۳۱
خلاصه ای از تاریخچه نظریه های خود…………………………………………………………………….. ۳۲
مازلو و نظریه خود…………………………………………………………………………………………… ۳۳
چگونگی شکل گیری خود………………………………………………………………………………….. ۳۴
خودپنداری…………………………………………………………………………………………………… ۳۵
رشد خودپنداری در نوجوانی………………………………………………………………………………. ۳۶
خودواقعی و خود آرمانی…………………………………………………………………………………… ۳۷
خودشکوفایی و خلاقیت…………………………………………………………………………………… ۳۸
نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان…………………………………………………………… ۴۰
مروری بر دنیای معلولین…………………………………………………………………………………… ۴۱
معلول چیست؟……………………………………………………………………………………………… ۴۳
علل معلولیت ها……………………………………………………………………………………………… ۴۵
انواع معلولیت………………………………………………………………………………………………… ۴۵
جنبه های روانی معلولیت جسمی- حرکتی……………………………………………………………… ۴۶
معلولیت جسمی- حرکتی و خودپنداری………………………………………………………………….. ۴۷
مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی………………………………………………………………. ۴۸
تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حرکتی…………………………………………………. ۴۹
توان بخشی معلولین جسمی- حرکتی………………………………………………………………….. ۵۰
فصل سوم
موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۵۳
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
گروه مقایسه…………………………………………………………………………………………………. ۵۳
روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۴
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵۴
ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۱- آزمون خلاقیت تورنس……………………………………………………………………………………… ۵۵
نمره گذاری پرسشنامه……………………………………………………………………………………….. ۵۵
آزمون خودپذیری……………………………………………………………………………………………….. ۵۶
نمره گذاری آزمون خودپذیری………………………………………………………………………………….. ۵۶
روش آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
نحوه اجرای آزمون……………………………………………………………………………………………… ۵۷
فصل چهارم
نقد و اعتبار فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… ۶۰
فرضیه شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰
فرضیه شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵
فرضیه شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰
فصل پنجم
خلاصه فصول قبل……………………………………………………………………………………………….. ۷۶
تفسیر و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۷۸
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۳
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
منابع مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. ۸۵
چکیده تحقیق
تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنها را مورد مطالعه قرار می‎دهد. هدف از این تحقیق نیز بررسی چگونگی تفکر خلاق در افراد معلول جسمی- حرکتی و نیز یافتن همبستگی اجتماعی صفات شخصیت و نیروی خلاق در این افراد است.
در این تحقیق بعد از تعاریف متعدد از خلاقیت، مراحل و عوامل مؤثر بر خلاقیت به رابطه ی خلاقیت و ویژگی های شخصیتی اشاره شده است. همچنین با مطالعه مفهوم خودپنداری و نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوانان این مسأله روشن می‎شود که به طور کلی تصویر ذهنی بدن به عنوان آگاهی کامل شخص از بدن خودش و امکانات آن برای حرکت و جنبش می‎باشد و محققان بر اهمیت نهایی تصویر ذهنی بدن بر سازگاری روانی و هیجانی تأکید کرده اند. اثر معلولیت فرد بر روی رفتارش بیشتر غیرمستقیم است تا مستقیم. همچنین سطح آرزوی فرد نهایتاً به خودپنداری او بستگی دارد. چگونگی واکنش افراد نسبت به یک فرد معلول مهمتر از معلولیت واقعی اوست. خودپنداری افراد بیشتر از ناتوانی آنها در رفتارشان تأثیر دارد.
از سوی دیگر مرور تحقیقاتی که درباره جنبه های روانی معلولیت جسمی- حرکتی به عمل آمده آشکار می سازد که در اکثر افراد معلول ادراک «خود» و «خودپنداری» و ارزیابی از خود تحت تأثیر معلولیت جسمانی قرار می‎گیرد.
جامعه تحقیق ما معلولان جسمی- حرکتی مراکز توانبخشی در مقطع نوجوانی است که ۵۰ نفر بودند و برای مقایسه نیز ۵۰ نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر تهران انتخاب شدند. در این تحقیق آزمون مورد استفاده قرار گرفت. ۱- آزمون خلاقیت تورنس که شامل ۶۰ سؤال بود و ۲- آزمون خودپذیری که شامل ۳۰ سؤال بود.
مقایسه و تجزیه و تحلیل نمرات دو گروه نشان داد که گروه معلولان جسمی- حرکتی به طور معنی داری از گروه مقایسه پایین تر بودند همچنین نمرات خودپذیری گروه معلولان نیز پایین تر از گروه مقایسه بود. محاسبه همبستگی بین خلاقیت و خودپذیری نیز رابطه مثبت را بین خلاقیت و خودپذیری را نشان می‎دهد.
فصل اول
مقدمه:
تردیدی نیست که مهم ترین نقشی که والدین می توانند در تربیت کودکان خود ایفا کنند، پرورش توانایی خلاقیت آنهاست. زیرا خلاقیت به نحوی بلامنازع عامل کلیه پیشرفت های بشری است و امکان بروز خلاقیت افراد وقتی مهارتها وانگیزه خلاقیت در کودکی پرورش یابد، بسیار بیشتر است. شاید از آن مهم تر این واقعیت است که، چنان که بسیاری از روانشناسان تأکید دارند، خلاقیت و صلاح روح و روان همراه و همگام اند. بدین ترتیب شاید به جرأت بتوان گفت خلاقیت کلید طلایی خوشبختی است.
خلاقیت حوزه افراد «تیزهوش» و «با استعداد» نیست. اگرچه آنها استعداد بالقوه بیشتری دارند که در راه های خلاق به کار برند. خلاقیت می تواند و باید جزئی از زندگی همه افراد، از جمله افراد تیزهوش، و با استعداد باشد. لیکن مهم ترین عامل در خلاقیت، انگیزه برای انجام کارهای خلاق است. استعداد، ویژگی های شخصیتی، و مهارت به والدین و مربیان نشان می دهد که کودک چه کاری را می تواند انجام دهد ولی انگیزه نشان می دهد که چه کاری انجام خواهد شد. چنانکه خواهیم دید انطباق انگیزه ها با استعداد و مهارتهای کودک است که در خلاقیت کارساز می باشد.
برای کودک خود نوعی تصویر ذهنی از آنچه می خواهد شود به دست آورید. تصویری از بزرگسالی کودک که با ویژگی های سازگار باشد. تصویی که او با شور و شوق درونی آن را به مرحله عمل درآورد آنچه باید تأکید گردد، آن است که تحمیل علائق پدر و مادر بر کودک به هیچ شکل منجر به نیل دستاوردهای اخلاق نخواهد گردید.
به منظور راهنمایی والدین و مربیان در شناسایی خلاقیت کودکان درهر زمینه به تفصیل سه جزء متشکله خلاقیت را که بعارت از مهارت در زمینه مربوط، مهارتهای تفکر و رفتار و عملکرد خلاق و انگیزه درونی است.
افراد در خلاق ترین شرایط خود قرار خواهند داشت اگر در درجه اول به علت علاقه، لذت، رضایت حاصله و چالش کار مبادرت به انجام کاری می کنند و نه از طریق فشار خارجی یعنی انگیزه برونی این اصل را اصل انگیزه درونی خلاقیت می نامند.
خلاقیت واقعی بدون قدری شور و هیجان غیرممکن است.
(مترجمین: دکتر حسن قاسم زاده، پروین عظیمی)
پیشرفت بشریت با خلاقیت پیوندی محکم دارد. باید بتوان به چیزهای نو دست پیدا کرد و روشهای اندیشه هایی را جستجو کرد که آدمی را در موقعیت های اضطراری یاری دهد و راه های تازه ای را برای شناختن و بارورتر کردن آفرینش پیش پای او بگذارد. خلاقیت در همه زمینه های فعالیت انسانی لازم است از دانش و کارهای مهندسی گرفته تا ادبیات. آنها که امروز در مدارس درس می خوانند به عنوان کارگر، نظامی، مهندس، دانشمند، طبیب و … زندگی مستقل خود را آغاز می کنند.
این کودکان و نوجوانان امروز نه تنها باید دست آوردهای گذشته و دانش و فرهنگ فعلی جامعه را حفظ کنند بلکه باید استعداد این را نیز داشته باشند که آنها را به پیش ببرد و تکامل بخشد.
در عصر ما در سطح ملی و بین المللی چه از نظر معلم و چه از نظر دانش آموز همه جا با اندیشه های واحدی برخورد می کنیم که همان اقتضای زمان ما یعنی تخیل، اختراع، ابتکار و خلاقیت است. مطمئناً همیشه افراد خلاق وجود داشته اند، اما قرن بیستم هم از جهت لزوم آمادگی و هم از جهت حفظ وفاداری به انسان در مقابل دنیای ماشینی چنین ایجاب می کند که تمام قوای خلاقیت سازنده ای را که بالقوه در افراد بشر وجود دارد به کار گرفته شود.
بی شک یکی از زیباترین ویژگی های انسان قدرت آفرینندگی و خلاقیت است به واسطه همین ویژگی است که انسان می تواند اهداف آرمان گرایانه خود را پدید آورد و توانایی های خود را شکوفا سازد، آنچه پیش از آن در مورد خلاقیت تصور می شد، براساس نگرش نبوغ آمیز بنا شده بود و طبق این نگرش، خلاقیت به افراد تعلق داشت، افرادی که نبوغ استثنایی برخوردار بودند و توانایی ذهنی آنان فراتر از مردم عادی به شمار می رفت.
بنابراین خلاقیت موهبتی آسمانی پنداشته می شد که صرفاً در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است و همین افراد خاص که دارای خلاقیت هستند در شرایط مختلف آن را از خود بروز دهند وهمین افراد هستند که به اختراعات و اکتشافات نائل می شوند. با فراگیر شدن منطق گرایی اکثر باورهای انتزاعی و همینطور امور ما بعدالطبیعه دستخوش دگرگونی های عدیده ای شد.
مقوله ی خلاقیت و سایر قابلیت های فکری نیز در همین راستا مورد بررسی دقیق دانشمندان قرار گرفت و با بررسی طیف وسیعی از نمونه های مختلف نتایج بسیار جالبی بدست آمد که با آنچه تاکنون پنداشته می شد تفاوت عمده ای دارد.
در مورد آموزش تا خلاقیت بخش مهمی از دوره های (تفکر خلاقانه) است که این تفکر در نتیجه فرآیندهای استثنایی تفکر بروز می کند که تا حدودی با تفکر عادی که ما در فعالیت های روزانه خود به کار می بریم متفاوت است.
احیاء علاقه به روان شناسی خلاقیت قبل از هر چیز دلایل عمیق اجتماعی دارد. بررسی ها نشان می دهد که فرهنگ امروزی استقلال با رفتار از لحاظ اجتماعی و اگر کمتر تحمل می کند و خطرات اجتماعی و فرهنگی همرنگی افراطی در قلمروهای رفتار آشکار ذهنی از طریق نظریه های اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته است. پاداش هایی که برای همرنگی وجود دارد و نبودن نسبی پاداش برای تفکر و عمل مستقل یک مانع اجتماعی برای فرد و یک بازدارنده برای «ابراز وجود» است. به همین دلیل روانشناسان و معلمان جامعه ضمن اشاره به خطرات همرنگی افراطی و رفتارهای قالبی در رکوردی که در نتیجه آن جامعه را از پیشرفت بازمی دارد، به اهمیت نوآوری و تفکر خلاق برای جامعه را مورد تأکید قرار داده اند. (بودو، آلن، ترجمه خانزاده ۱۳۵۸)
افراد معلول جسمی- حرکتی دارای ویژگی های شخصیتی معینی هستند که می توانیم تأثیر آن را بر فعالیت های روانی آنها از جمله تفکر خلاق این افراد، مورد بررسی قرار دهیم. معلوم شده است که معلولیت غالباً در خودپنداری افراد اثرات خاصی بر جای می گذارد. مثلاً وقتی می گوییم خانواده، والدین، دوستان و افراد دیگر در نظر و ادراکی که فرد از خود دارد موثر است (وابستگی به دیگران، دلسوزی و ترحم نابه جای افراد و نظرهای آن بر خودپنداری افراد تأثیر دارد و در افراد معلول امکان بوجود آمدن این شرایط بیشتر است.)
بیان مسئله:
هرچند روان شناسان در تمام دوران علمی شدن روان شناسی در آثار خود اشاره هایی به خلاقیت داشته اند ولی از اواسط دهه ۱۹۵۰ تغییری جدی در نگرش روان شناسان نسبت به خلاقیت دیده شده و از موضوعی فرعی و گاه حاشیه ای به اصلی مهم در روان شناسی تبدیل شد.
با اشاره به همین تغییر است که گالوین تایلور یکی از محققان مسایل خلاقیت این مسأله را مورد تحقیق قرار دارد. در ۶ تا ۷ دهه قبل از ۱۹۵۰ فقط تعداد بسیار محدودی مقاله پژوهشی در مورد خلاقیت در ادبیات علمی ظاهر شد، وی از سال ۱۹۵۵ از علاقه و فعالیت فزایند ای راه های پژوهشی بسیاری را گشوده است از آن زمان افزایش فوق العاده زیادی در شور و حرارت نسبت به مسایل خلاقیت ظاهر گشته است. (دکتر تیمور آقای نیشانی، ۱۳۷۷).
مشخص شده است که برای استفاده و پرورش و ظهور این نیروهای خلاق، افراد باید در خلاق بودن هیچ محدودیت اجتماعی نداشته باشند. باید آزاد باشند و برای اندیشه ها و نوآوری های بکر و مهم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی پاداش گیرند. اندیشه های یگانه و مسایل ابتکاری و شیوه های جدید حل آنها محصول یک جامعه نوآور است و پیشرفت مداوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی تا حد زیادی به خلاقیت اعضای جامعه بستگی دارد. ولی متأسفانه این جنبه در جامعه ما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در دبستانها خلاقیت هر روز کمتر از پش مبنای تعلیم و تربیت افراد قرار می گیرد. (آلن بودو، ترجمه خانزاده، ۱۳۵۸).
علم جدید روان شناسی خلاقیت نیز مانند سایر پدیده های روانی بر کثرت عوامل و حقایقی که به طریقی بر خلاقیت موثر تأکید دارد. یعنی یک سری عوامل بیرونی و درونی بر تفکر خلاق تأثیر می گذارند که مهم ترین آنها عبارتند از: عوامل انگیزشی، شخصیتی، روانی و اجتماعی، بررسی های انجام گرفته و روش ساخته است که این عوامل با نتایج مثبت و منفی بستگی دارد.
در این تحقیق سعی می شود تا نحوه تفکر خلاق گروه خاصی از جامعه یعنی معلولان جسمی- حرکتی مورد بررسی قرار گیرند. مطالعاتی درباره تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی افراد با یادگیری و تفکر آنها انجام شده است. به نظر می رسد معلولیت جسمی- حرکتی بر خلاقیت و قوه ابتکار افراد نیز تأثیر گذارد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که در این گروه نسبت به افراد غیرمعلول شاهد افت توانایی های خلاق باشیم. افراد معلول جسمی حرکتی از نظر شخصیتی وضعیت ویژه ای را دارا هستند. اغلب آنها احترام به خود پایینی دارند، اعتماد به نفس و اطمینان به خود کمتری را دارا می باشند و به طور کلی برداشت غیرواقعی از «خود» دارند. تحقیقاتی در مورد خودپنداری غیرواقعی آنها انجام شده است که اکثر آنها نشان داده اند این افراد در مورد خودشان ارزیابی بیش از حد یا کمتر از حد واقعی دارند (البته در اغلب موارد) به همین دلیل سطح اضطراب آنها بیش از حد معمول است و اغلب آنها احساس درونی بی ارزش بودن و ناایمنی را دارا می باشند.
با توجه به اهمیتی که در حال حاضر به رویکرد خلاق در آموزش و پرورش می دهد مشخص کردن عوامل موثر بر خلاقیت از جمله خصوصیات معین شخصیتی نقش توجه به «خود» افراد و خودسازی دانش آموزان در مدارس را برجسته تر می سازد. در ضمن توجه به عوامل شخصیتی در آموزش و پرورش وتوانبخشی افراد معلول طرح و اجرای برنامه های کار توانی آنها را آسانتر می سازد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***