پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………۶

۱-۳- اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۵- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۶- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………۱۳

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۱- تعریف عواطف…………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۲- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان……………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۳- انواع عواطف در دوره نوجوانى………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۴- مقدمه ای بر کنترل عواطف……………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۵- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى……………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۶- پرورش عواطف …………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۷- احساسات ……………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۸- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند……………………………………………………………..۲۴

۲-۲-۹- کنترل براساس یادگیری عاطفی……………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۱۰- عوامل تعیین کننده جو عاطفی خانواده………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱۱- بررسی مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف ……………………………………………..۲۷

۲-۳- مبانی نظری وضعیت روانی…………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۳-۱- تعاریف سلامت روان ……………………………………………………………………………………۵۱

۲-۳-۲- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………………….۵۲

۲-۳-۳- تعاریفی چند از بهداشت روانی……………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۴- اصول سلامت روان……………………………………………………………………………………۵۵

۲-۳-۵- انجمن ملی بهداشت روانی…………………………………………………………………………………۵۶

۲-۳-۶- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ………………………………………………………………۵۷

۲-۳-۷- دستاوردها…………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۳-۸- ضرورت سلامت روانی……………………………………………………………………………۶۰

۲-۳-۹- مشخصه های سلامت روانی و شخصیت سالم………………………………………………..۶۳

۲-۳-۱۰- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان………………………………………………………۶۴

۲-۳-۱۱- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ………………………………………………۶۶

۲-۳-۱۲- افراد سالم از نظر روانی …………………………………………………………………………۷۲

۲-۳-۱۳- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی……………………………………………………۷۳

۲-۴- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………۷۵

۲-۴-۱- تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………۷۵

۲-۴-۲- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………….۷۶

۲-۴-۳- نظریه های عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………۷۸

۲-۴-۴- عوامل افت تحصیلی………………………………………………………………………………….۸۰

۲-۴-۵- انواع شکست های تحصیلی………………………………………………………………………….۸۰

۲-۵- پیشینه تحقیقاتی ………………………………………………………………………………………… ۹۲

۲-۵-۱- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………..۹۲

۲-۵-۲- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………۱۰۱

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۳-۲- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………۱۰۶

۳-۳- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۰۶

۳-۴- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۳-۵- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………۱۰۷

۳-۶- روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….۱۰۷

۳-۷- روش گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۹- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………….۱۱۳

فصل چهارم : نتایج

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۲- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۲-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۲-۲- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………۱۱۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۵-۲- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۵-۳- بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………….۱۲۴

۵-۴- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………۱۲۸

۵-۵- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۶- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………….۱۳۰

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهرستان بشاکرد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (۱۳۲۴ نفر) می باشند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۲۹۸ نفر بود که به روش تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس فرمول کوکران جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. و در راستای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد کنترل عواطف، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی بهره گرفته شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) استفاده شد. در نهایت نتایج حاصل از آن نشان داد: بین کنترل عواطف و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه ای معکوس و معناداری وجود داشته و از این بین متغیر کنترل عواطف نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. همچنین بین ابعاد کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی نیز رابطه ای معکوس و معناداری وجود دارد. و از بین ابعاد سلامت روان، مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری دارند. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان بیان کرد که کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی رابطه دارند

۱-۱- مقدمه

نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را در بلند مدت تعیین می کند. در حقیقت خوشبختی یا بدبختی هر جامعه به آموزش و پرورش آن بستگی دارد. چنانچه آموزش و پرورش از نظر اهداف و ساختار و منابع درست طراحی شود در دراز مدت توسعه جامعه را تضمین خواهد کرد و به اثر بخشی نزدیک می شود(ایمانی و مهترپور، ۱۳۹۰). آموزش و پرورش هر کشوری مهم ترین و مؤثرترین نظام پرورش و رشد شخصیت نوجوانان و جوانان است. ضرورت توجه به رشد شخصیت آدمی و اهمیت پرورش تن و روان دانش آموزان موجب شده است که این مسأله مهم به عنوان یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزش و پرورش به حساب آید، و در صورتی اهداف عالی آموزش و پرورش تحقق می یابد که به جنبه های گوناگون دانش آموزان توجه خاص و ویژه شود(اسماعیل زاده آهندانی، ۱۳۸۷).

هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسل های آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت. بنابراین، لازم است به سلامت روانی- جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گام هایی اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری آنان برداشته شود. در مجموع، تحقیقات معتبر انجام شده در جهان نشان داده اند که میزان اختلالات رفتاری در کودکان سنین دبستانی در مناطق مختلف متغیر بوده و معمولاً بین ۲ تا ۱۲ درصد است که در غالب موارد بررسی شده، میزان شیوع این اختلالات در پسران بیشتر از دختران بوده است. علاوه بر آن نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که میزان شیوع این اختلالات در دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم دبستان بیش از سایر پایه هاست(باقری یزدی و همکاران، ۱۳۷۳).

امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است. در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود. بنابراین اگر تعلیم و تربیت نتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه درآورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد، در واقع باید گفت که این امکانات و نیروها به هدر رفته است. لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیروهای به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند(جاودان، ۱۳۹۰).

عملکرد تحصیلی (افت یا پیشرفت تحصیلی) تحت تأثیر ابعاد متعدد زیستی، روانی و اجتماعی قرار دارد. این عوامل در چهار گروه، شامل: عوامل مربوط به دانش آموز، خانواده، مدرسه و عوامل مربوط به اجتماع و محیط خارج از مدرسه دسته بندی می شوند. لذا در مجموع عملکرد تحصیلی دانش آموزان متأثر از شرایط دانش آموز و محیط بیرونی او می باشد. در پی فزونی یافتن مطالعات در مورد ویژگی های یادگیرندگان خود تنظیم تعداد قابل ملاحظه ای از این مطالعات بر این نکته تأکید دارند که یادگیری خود تنظیم با کیفیت یادگیری، عملکرد و نتایج تحصیلی مثبت ارتباط زیادی دارد (بوکارتس[۱]، ۱۹۹۶).

بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت، روان شناسان، جامعه شناسان و … منشاء بسیاری از مشکلات رفتاری و اجتماعی دانش آموزان را ناشی از مسائل موجود در خانه می دانند. روابط نادرست عاطفی پدر و مادر، ناسازگاری میان اعضای خانواده، افراط و تفریط در حمایت و مراقبت، عدم توجه و نظارت بر دوستان و معاشران فرزندان و… از مسایل مهمی هستند که نقش اساسی در شکست تحصیلی آنان دارد(امیریان، ۱۳۸۰).

از نظر کاپلان و بارون سلامت روانی حالت خاصی از روان است که سبب بهبود، رشد و کمال شخصیت انسان می شود و به فرد کمک می کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد. مازلو بهداشت روانی را حاصل تأمین نیازها و شکوفا شدن استعداد ذاتی انسان ها می داند (میرکمالی، ۱۳۷۳).

رفتار انسان تابع تمامیت وجود او است. یعنى هم جسم و هم روان در رفتار انسان تأثیر مى گذارند. بنابراین رفتار انسان تحت تأثیر سلامت جسم و روان اوست. سلامتى روانى صرفاً به معناى نداشتن علامت هاى بیمارى نیست بلکه فرد سالم علاوه بر نداشتن نشان هاى بیمارى روانى بتواند از ارتباطات سالمى را با دیگران برقرار نماید؛ واقعیت ها را بپذیرد؛ خود را با محیط سازگار کند و در جهت شکوفا ساختن استعدادهاى فطرى خود بکوشد و اهداف خود را به طور منطقى تحقق بخشد. سازمان بهداشت جهانی، سلامتى را چنین تعریف کرده است: سلامتى عبارت است از تأمین رفاه (منظور از رفاه کامل وضعیت مطلوب جسمانى- روانى و اجتماعى است) کامل جسمی- روانی، اجتماعى و نه فقط نبودن بیمارى و نقص عضو. از سوی دیگر بین بهداشت و سلامت روانی فرد و شخصیّت او رابطه بسیار محکمی وجود دارد و اگر فردی از رشد تکامل طبیعی شخصیّت برخوردار نباشد، می توان گفت از سلامت روانی محروم است (رستمی، ۱۳۹۰).

نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثرمی گذارند. باندورا[۲] (۱۹۹۷) اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسان ها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.

بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متأثر از گرایش های شناختی، عاطفی و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تأثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. بر اساس نظر باندورا، افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می شوند، نه محرک های محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می کند.

باندورا (۱۹۹۷) مطرح می کند که خود کارآمدی[۳]، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارت های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانائی های خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارت های مختلف با توان ترکیب آنها به روش های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارت های لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارت ها موفق نیستند (باندورا، ۱۹۹۷).

 

تعداد صفحه : ۱۵۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***