پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
عنوان
واکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما
دکتر محمد حسن زاده                                                  
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- تشریح و اظهار مساله. ۳
۱-۳- اهمیت و  ضرورت پژوهش.. ۶
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. ۷
۱-۵- بهره گیری کنندگان از پژوهش.. ۷
۱-۶- اهداف پژوهش.. ۷
۱-۷- سؤالات پژوهش.. ۸
۱-۸- فرضیه های پژوهش.. ۸
۱-۹- روش پژوهش.. ۸
۱-۱۰- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات… ۹
۱-۱۱- مدل های پژوهش.. ۹
۱-۱۱-۱- چگونگی اندازه گیری معیار مدیریت سود. ۱۰
۱-۱۱-۲- چگونگی اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت ها ۱۱
۱-۱۱-۳- چگونگی اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت ها ۱۲
۱-۱۲- ساختار کلی پژوهش.. ۱۲
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲- مدیریت سود. ۱۴
۲-۲-۱- تعریف مدیریت سود. ۱۵
۲-۲-۲- انگیزه ها ی مدیریت سود. ۱۹
۲-۲-۲-۱- انگیزه های مرتبط با قراردادها ۱۹
۲-۲-۲-۲- انگیزه های سیاسی.. ۲۰
۲-۲-۲-۳-  امنیت شغلی.. ۲۱
۲-۲-۲-۴-  انگیزه های مالیاتی.. ۲۱
۲-۲-۲-۵-  پاداش مدیران. ۲۱
۲-۲-۲-۶- ساختار مالکیت… ۲۲
۲-۲-۳- الگوهای مدیریت سود. ۲۲
۲-۲-۴- ابزارها وروش های مدیریت سود. ۲۳
۲-۲-۴-۱- تعیین چگونگی ی اقدام حسابداری معاملات به صورت اختیاری.. ۲۳
۲-۲-۴-۲- انتخاب اصول حسابداری.. ۲۴
۲-۲-۴-۳- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت… ۲۴
۲-۲-۴-۴- تعیین قیمت های انتقالی کالاها و خدمات… ۲۴
۲-۲-۴-۵- تعدیل برآوردهای حسابداری.. ۲۴
۲-۲-۵- هموار سازی از طریق تخصیص…. ۲۵
۲-۲-۶- هموار سازی از طریق طبقه بندی.. ۲۵
۲-۲-۷- موافقان و مخالفان مدیریت سود. ۲۶
۲-۲-۷-۱- ابزارهای مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی.. ۲۹
۲-۲-۷-۲- مدیریت سود از طریق رویداد های مالی واقعی.. ۳۰
۲-۲-۸- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی.. ۳۲
۲-۲-۸-۱- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده ۳۳
۲-۲-۸-۲- فرضیه های تحقیقات اثباتی.. ۳۳
۲-۲-۸-۲- الف- فرضیه پاداش مدیریت… ۳۳
۲-۲-۸-۲- ب- فرضیه بدهی.. ۳۴
۲-۲-۸-۲- ج- فرضیه هزینه سیاسی.. ۳۵
۲-۲-۹- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی.. ۳۵
۲-۲-۹-۱- مدل اسلون. ۳۵
۲-۲-۹-۲- مدل دی آنجلو. ۳۶
۲-۲-۹-۳- مدل هیلی.. ۳۶
۲-۲-۹-۴- مدل صنعت… ۳۷
۲-۲-۹-۵- مدل جونز. ۳۷
۲-۲-۹-۶-  مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) ۳۸
۲-۳- مالیه رفتاری  و موضوعات مرتبط با آن. ۳۹
۲-۳-۱- مرحله ی گذر از مالی استاندارد. ۴۱
۲-۳-۲- ظهور مالی رفتاری  و تصمیمات مالی.. ۴۳
۲-۳-۳-  تئوری چشم انداز. ۴۵
۲-۳-۳-۱-  ضرر گریزی.. ۴۷
۲-۳-۳-۲- حسابداری ذهنی.. ۴۷
۲-۳-۳-۳- کنترل شخصی.. ۴۸
۲-۳-۳-۴- دوری از تأسف و پشیمانی.. ۴۸
۲-۳-۴- تورش های رفتاری سرمایه گذاران. ۴۸
۲-۳-۴-۱- روش های ابتکاری.. ۴۹
۲-۳-۴-۲- خودفریبی.. ۵۱
۲-۳-۴-۳- تعاملات اجتماعی.. ۵۲
۲-۳-۵- کاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران. ۵۳
۲-۳-۶- رفتار سرمایه گذاران. ۵۴
۲-۳-۷- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران. ۵۷
۲-۴- پیشنه پژوهش.. ۵۸
۲-۴-۱-تحقیقات خارجی.. ۵۸
۲-۴-۲- تحقیقات داخلی.. ۶۵
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه. ۷۱
۳-۲- روش پژوهش.. ۷۲
۳-۲-۱- قلمرو پژوهش.. ۷۲
۳-۲-۱-۱- قلمرو زمانی پژوهش.. ۷۲
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی پژوهش.. ۷۲
۳-۳- فرضیه های پژوهش.. ۷۳
۳-۴- جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها ۷۳
۳-۴-۱- جامعه آماری.. ۷۴
۳-۴-۲- روش گردآوری داده ها ۷۴
۳-۴-۳- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها ۷۵
۳-۴-۴-  آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. ۷۸
۳-۵- اختصار فصل.. ۷۹
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه. ۸۰
۴-۲- مطالعه آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش… ۸۱
۴-۳-  جدول همبستگی اسپرمن.. ۸۲
۴-۴-  مطالعه مانایی متغیرهای پژوهش… ۸۲
۴-۵- آزمونF لیمر و آزمون هاسمن.. ۸۳
۴-۶- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. ۸۴
۴-۶-۱- نتایج آزمون فرضیات… ۸۵
۴-۷- اختصار فصل.. ۸۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه. ۸۸
۵-۲- اختصار موضوع و روش پژوهش.. ۸۸
۵-۳- اختصار یافته‎های پژوهش.. ۹۱
۵-۴- نتیجه‎گیری و پیشنهادات… ۹۱
۵-۵- محدودیت‎های پژوهش.. ۹۳
۵-۶- پیشنهادات… ۹۴
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر پژوهش.. ۹۴
۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴
۵-۷- اختصار فصل.. ۹۵
فهرست منابع و مأخذ. ۹۶
الف- منابع فارسی.. ۹۶
ب- منابع لاتین.. ۹۸
چکیده انگلیسی.. ۱۰۵
 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه
جدول ۴-۱- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش… ۸۱
جدول ۴-۲- ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش… ۸۲
جدول ۴-۳- نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۸۳
جدول۴-۴- نتایج حاصل از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. ۸۴
جدول ۴-۵- نتایج تخمین مدل اول. ۸۵
جدول ۴-۶- نتایج تخمین مدل دوم. ۸۶
جدول ۵-۱- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات… ۹۱
 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار ۲-۱- تابع ارزش کاهنمن و تیورسکی.. ۴۶
 
 

چکیده

در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن می باشد منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار گردد. حال این پژوهش بر آن بود تا به مطالعه این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد گردید یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی ۶ ساله بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده می باشد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان ۹۹% ارتباط مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود هست. تأیید این فرضیه به معنای آن می باشد که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر ارتباط معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید الورود به بورس می باشد که درنهایت بیـانگر محتـوای اطلاعـاتی متغیـر سود دارد. به بیانی دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحـراف در میـانگین نـرخ بـازده غیرعادی سهام میشود. بطور کلی نتیجه این پژوهش نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدید نظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده مورد نظر خود نمی رسند یا بطور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، پس ممکن می باشد انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.
کلمات کلیدی: مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده
 
 

۱-۱- مقدمه

در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، همواره  انسانها  که تصور  می گردد  معقول اقدام نمی کنند و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات هست که در آن گاه رفتار عجیب افراد در این زمینه ها مورد مطالعه قرار می گیرند. نظریه های اقتصادی اکثراً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در طریقه سرمایه گذاری مورد بهره گیری قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار می باشد. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی هست که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که تصور ما می گردد ، فراگیر نیست. شناخت پروسه تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس، موضوعی مهم برای مقام ناظر و سرمایه گذاران به شمار می رود. در اغلب تحقیقات در این زمینه، محققان کوشیده اند به مطالعه و درک رفتار سرمایه گذاری مشارکت کنندگان بازار و بالتبع تأثیر این عوامل بر قیمت اوراق بهادار بپردازند.
زیرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه گذاری مشارکت کنندگان در بازار تأثیر می گذارند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. به ویژه در دهه اخیر، محققین مالی کوشش در تبیین و یافتن علل موردها خاص  با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک داشته اند، بهره گیری از ” دستاوردهای روانشناسی در نظریه پردازی های اقتصادی منجر به شکل گیری گرایش مالی رفتاری” گردید.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۱۹
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***