پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات  کرمانشاه
دانشکده علوم انسانی،گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
 
عنوان  :
ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما:
دکتر قدرت اله طالب نیا
 
استاد مشاور:
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
 
چکیده                                                                                                                    ۱
 فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه                                                                                                                  ۳
۱-۲) تشریح و اظهار موضوع                                                                                                ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                            ۷
۱-۴) اهداف پژوهش                                                                                                         ۹
۱-۵) ) فرضیه‏های پژوهش                                                                                                  ۹
۱-۶) مدل مفهومی پژوهش                                                                                                ۱۰
۱-۷) روش پژوهش                                                                                                         ۱۰
۱-۸) قلمرو پژوهش                                                                                                        ۱۱
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی                                                                                                       ۱۱
۱-۸-۲) قلمرو زمانی                                                                                                          ۱۱
۱-۸-۳) قلمرو مکانی                                                                                                           ۱۱
۱-۸) تعریف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی                                                         ۱۱
۱-۹) ساختار کلی پژوهش                                                                                                ۱۴
 
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه                                                                                                                 ۱۶
۲-۲) گفتار اول: تعاریف متغییرهای مستقل مورد بهره گیری پژوهش                                                ۱۸
۲-۲-۱) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی                                                                           ۱۸
۲-۲-۲) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای طرفداری از سهامداران                                                  ۱۹
۲-۲-۳) گروه بندی های مختلف سهامداران                                                                              ۲۱
۲-۲-۴) ساختارهای مالکیت                                                                                                 ۲۲
۲-۲-۴-۱)سرمایه گذاران نهادی                                                                                                 ۲۳
۲-۲-۴-۲)سرمایه گذاران شرکتی                                                                                               ۲۸
۲-۲-۴-۳)سرمایه گذاران مدیریتی                                                                                              ۳۰
۲-۲-۴-۴) سهامداران حقیقی                                                                                                   ۳۳
۲-۲-۴-۵) تمرکز مالکیت                                                                                                        ۳۳
۲-۲-۴-۶)سرمایه گذاران خارجی                                                                                              ۳۴
۲-۲-۵) تئوری نمایندگی                                                                                                     ۳۴
۲-۲-۶) ارتباط ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه                                                                     ۳۶
۲-۳) گفتار دوم: تعریف متغییر وابسته پژوهش                                                                        ۳۶
۲-۳-۱) عدم تقارن اطلاعاتی                                                                                                  ۳۶
۲-۳-۲) چگونگی شکل گیری نظریه عدم تقارن اطلاعاتی                                                               ۴۰
۲-۳-۳) عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                ۴۱
۲-۳-۴) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                   ۴۳
۲-۳-۵) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه                                                                 ۴۷
۲-۴) گفتار سوم: مطالعه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی                                   ۴۹
۲-۵) گفتار چهارم: پیشینه پژوهش                                                                                      ۵۲
۲-۵-۱) تحقیقات خارجی                                                                                                     ۵۳
۲-۵-۲) تحقیقات داخلی                                                                                                      ۶۱
۲-۶) جمع بندی                                                                                                            ۶۸
 
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه                                                                                                                 ۷۰
۳-۲) روش پژوهش                                                                                                         ۷۰
۱-۳) قلمرو پژوهش                                                                                                         ۷۰
۱-۳-۱) قلمرو موضوعی                                                                                                       ۷۱
۱-۳-۲) قلمرو زمانی                                                                                                           ۷۱
۱-۳-۳) قلمرو مکانی                                                                                                           ۷۱
۳-۴) فرضیه های پژوهش                                                                                                  ۷۱
۳-۴-۱) تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری                                                                             ۷۲
۳-۵) جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها                                                       ۷۳
۳-۵-۱) جامعه آماری                                                                                                          ۷۳
۳-۵-۲) روش گردآوری داده ها                                                                                              ۷۶
۳-۶) روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                ۷۷
۳-۶-۱) روش های آماری                                                                                                     ۷۷
۳-۶-۲) ضریب همبستگی اسپیرمن                                                                                         ۷۸
۳-۶-۳) آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون                                                                    ۷۹
۳-۷) اختصار فصل                                                                                                         ۸۱
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱( مقدمه                                                                                                                 ۸۳
۴-۲( آمار توصیفی                                                                                                         ۸۳
۴-۲-۱) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش                                                                             ۸۴
۴-۲-۲) بخش دوم: یافته های استنباطی                                                                                   ۸۹
۴-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                                  ۹۰
۴-۳-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول                                                                                  ۹۰
۴-۳-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم                                                                                 ۹۱
۴-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم                                                                                ۹۱
۴-۳-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم                                                                              ۹۲
۴-۳-۵) نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                             ۹۳
۴-۴) مطالعه آزمون دوربین- واتسن (D.W)                                                                       ۹۴
۴-۵) مدل برازش شده نهایی براساس روش (Stepwise)                                                         ۹۵
۴-۶) اختصار فصل                                                                                                          ۹۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه                                                                                                                 ۹۷
۵-۲) نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های پژوهش                                                                      ۹۷
۵-۲-۱) اختصار نتایج آزمون فرضیه ها                                                                                     ۹۷
۵-۲-۲) اختصار ی از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (آزمون فرضیات)                                                 ۹۸
۵-۳) نتیجه گیری                                                                                                           ۹۹
۵-۴) پیشنهادهای پژوهش                                                                                               ۱۰۱
۵-۴-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش                                                  ۱۰۱
۵-۴-۲) پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی                                                                     ۱۰۳
منابع و ماخذ                                                                                                              ۱۰۴
چکیده انگلیسی                                                                                                           ۱۰۹
 
فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

نگاره ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش                                                                                                     ۹
نگاره ۲-۱) چگونگی به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه                                           ۴۴
نگاره ۲-۲) دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                              ۴۵
نگاره ۲-۳) عمق بازار و وسعت بازار                                                                                                ۴۶
جدول شماره ۲-۱) ‏اختصار تحقیقات خارجی                                                                                    ۶۰
جدول شماره ۲-۲) ‏اختصار تحقیقات داخلی                                                                                     ۶۷
جدول شماره ۳-۱) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های پژوهش                                                          ۷۳
جدول شماره ۳-۲) فهرست شرکتهای انتخاب شده بعنوان نمونه پژوهش                                                   ۷۴
جدول شماره ۴-۱) آمار توصیفی داده های پژوهش                                                                              ۸۴
جدول شماره ۴-۲) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر عدم تقارن اطلاعاتی                                           ۸۵
جدول شماره ۴-۳) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال ۸۷                                                   ۸۵
جدول شماره ۴-۴) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال ۸۸                                                   ۸۶
جدول شماره ۴-۵) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال ۸۹                                                   ۸۶
جدول شماره ۴-۶) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال ۹۰                                                   ۸۷
جدول شماره ۴-۷) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال ۹۱                                                   ۸۷
نمودار شماره۱-۴) میانگین سهامدران مختلف در طی سالهای ۸۷ تا ۹۱                                                   ۸۸
جدول شماره ۴-۸) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اندازه شرکت                                                   ۸۸
جدول شماره ۴-۹) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اهرم مالی                                                       ۸۸
جدول ۴-۱۰) آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف(KM) تک نمونه ای جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش       ۸۹
جدول شماره ۴-۱۱) آزمون مجموع مجذورات و مقدارF                                                                       ۹۰
جدول شماره ۴-۱۲) اختصار ی الگوی رگرسیون                                                                                ۹۰
جدول شماره ۴-۱۳) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران نهادی                                  ۹۰
جدول شماره ۴-۱۴) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران حقیقی                                 ۹۱
جدول شماره ۴-۱۵) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران مدیریتی                               ۹۲
جدول شماره ۴-۱۶) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت                                      ۹۲
جدول شماره ۴-۱۷) ضرایب رگرسیون ابعاد سهامدارن با عدم تقارن اطلاعاتی                                            ۹۳
جدول شماره ۴-۱۸) نتایج حاصل از مدل                                                                                        ۹۴
جدول شماره ۴-۱۹) نتایج حاصل از مدل برازش شده Stepwise                                                         ۹۵
جدول شماره ۵-۱) فرضیات اصلی و نتایج آزمون آنها                                                                          ۹۸
 
 
چکیده
 
با گسترش سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار، تعیین تأثیر و تاثیری را که آنها بر بازار و سایر سرمایه گذاران می گذارند مهم بسیاری می باشد و این اهمیت زمانی افزایش خواهد پیدا نمود که سرمایه گذاران نهادی به دلیل تخصص بالایی که در این زمینه دارا هستند و مالکیت قابل توجه ای از سهام شرکتها را که در اختیار دارند می توانند نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتها و به تبع آن در بازار داشته باشند. از سوی دیگر در صورت همگرایی منافع بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت، سودها نیز مدیریت شده و شکاف قیمت بیشتری را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت سرمایه گذاران نهادی در اقتصاد دولتی ایران و دسترسی آنها به منابع عظیم سرمایه شرکت مطالعه در خصوص تأثیر آنها در شرکت ها می تواند مفید باشد. پس با افزایش مالکیت نهادی، قیمت های سهام اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آتی منعکس نموده و به این روش موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران شرکت و بازار سهام می شوند.
در این پژوهش، تجزیه و تحلیل جامعی روی، مطالعه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادارتهران بین سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ انجام گرفت. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جنبه های مختلف ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اهداف فرعی ارائه راهکاری جدید برای گسترش چگونگی ترکیب سهامداران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها، مطالعه تاثیر ترکیب سهامداران بر سایر سرمایه گذاران و تعیین مهمترین شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. این پژوهش شامل چهار فرضیه می باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) بهره گیری شده می باشد.
یافته های این پژوهش نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی آنها زیاد می باشد، در مقایسه با شرکت هایی که ماکیت نهادی در آنها کم می باشد، تقارن اطلاعات بیشتری هست. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار و معکوس بین درصد ترکیب سهامدارن و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. پس می توان نتیجه گرفت حضور مالکان نهادی، شرکتهارا از وضعیت بحرانی و ورشکستگی به دور نگه می دارد بدین ترتیب فرضیه نظارت کارآمد در ارتباط با سرمایه گذاران نهادی مورد تایید می گیرد. نتایج حاصله با کنترل متغییرهای اندازه شرکت و اهرم مالی، کماکان به قوت خود باقی ماند.
 
واژگان کلیدی:  ترکیب سهامدارن، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت حقیقی، عدم تقارن اطلاعاتی.
 
۱-۱) مقدمه
وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار ، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران ، هزینه های معاملاتی بالا، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معاملات را به همراه خواهد داشت و با در نظر داشتن پروسه افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشکل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد و تأثیر متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می گردد که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت می باشد.
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت می باشد. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران اکثرا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره انکا می کنند. مقصود از سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و…هستند که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند(نمازی و دیگران، ۱۳۸۸). سرمایه گذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت ها را دارا می باشند. عموما این گونه تصور می گردد که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن می باشد به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر گردد، این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشات می گیرد (کردلر و دیگران، ۱۳۸۹). این در حالی می باشد که بخش دیگری از مالکیت شرکت در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درمورد چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیارشان قرار می گیرد، عمومااین گونه تصور می گردد که حضور سهامداران نهادی ممکن می باشد موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران گردد. در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران نهادی در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران رشد چشم گیری داشته می باشد. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه گذاران در جمع مالکین به لحاظ تاثیر پذیری که بر ساختار مالکیت و نیز چگونگی حاکمیت بر جای می گذارند درخور توجه می باشد. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد که می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. راه  هایی که به آن وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند، عموما در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می گردد. که معضلات نمایندگی را کنترل می کند و طرفداری از سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعات را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. یعنی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران اقلیت و اکثریت تغییر می یابد (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴).
عدم افشای بموقع و صحیح، منجر به افزایش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی به عنوان عناصر حاصل از عدم تقارن اطلاعاتی و در نهایت افزایش هزینه مبادله می گردد. افزایش هزینه مبادله، کاهش قیمت سهام، توقف بازار و در نهایت، خروج بعضی از سرمایه گذاران از چرخه بازار را به دنبال دارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن بازار می باشد، کاهش خواهد پیدا نمود. پژوهش های اخیرنشان میدهد که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه انتخاب نا مطلوب و خطر اخلاقی و افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای یافته های این دو جریان فکری، می توان گفت که نقدشوندگی بازار ارتباط مثبت با کیفیت راهبری شرکتی بنگاه دارد و سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات چاپ گردیده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۲۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***