پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 
دانشکده علوم انسانی-گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 
 عنوان :
تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها
 
استاد راهنما :
علیرضا موسوی
 
استاد مشاور :
مهدی صالحی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               شماره  صفحه
فصل اول : کلیات
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۵- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۱- تاریخچه حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۲-تقاضا برای خدمات حسابرسی………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۳-تئوری حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۴-مفروضات بنیادی حسابرسی…………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۳- تعریف قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۳-۱-گستردگی قدرت……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۳-۲- مبانی قدرت………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳-۳- کاربردهای قدرت…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۴- سرپرست……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۴-۱-قدرت سرپرست……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۵- مطالعه عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۵-۱- مطالعه  عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد………………………………….. ۳۳
۲-۵-۲-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به مقصود مطالعه عملکرد اثربخش کارکنان
۲-۶- تیم حسابرسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۷) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۷-۱) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۷-۲) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۲-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۳- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۴-متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها……………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۵- جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۶- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… ۶۲
۳-۹- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۹-۱-رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۹-۲- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۹-۳- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۹-۳-۱- ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۹-۳-۲- ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۱۰- آزمون معنادار بودن R…………………………………………………………………………………………………………… 66
۳-۱۰-۱-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۱۰-۲-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۱۰-۳- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۱۱- تعیین صحت مدل رگرسیون و مطالعه تأثیر مدل ارائه شده……………………………………………… ۶۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴-۲- بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۳-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… ۷۴
۴-۴- آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۴-۴- تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۲- نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۳-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۵-۴-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۵-۵-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
مراجع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  شماره صفحه
جدول ۲-۳-راهنمای استفاد ه از قدرت( یوکل،۱۹۸۱)………………………………………………………………………………………. ۲۷
جدول ۲-۲-مبانی قدرت،نتیجه های احتمالی ( یوکل،۱۹۸۱)……………………………………………………………………………… ۲۸
جدول ۴-۱-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۲-تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۳- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۷۴
جدول (۴-۴)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی۷۵             
جدول (۴-۵)، جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
جدول۴-۶، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی…. ۷۷
جدول ۴-۷، جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
جدول۴-۸-ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………… ۷۸
جدول ۴-۹- جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
جدول (۴-۱۰)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی………… ۷۹
جدول (۴-۱۱) جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
جدول۴-۱۲-ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی…………… ۸۱
جدول ۴-۱۳- جدول ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
جدول۴-۱۴، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………………….. ۸۲
جدول ۴-۱۵، جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
جدول۴-۱۶- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی….. ۸۴
جدول۴-۱۷- جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
جدول۴-۱۸- ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی….. ۸۵
جدول۴-۱۹- جدول ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
جدول۴-۲۰- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی……………………….. ۸۶
جدول۴-۲۱ جدول ضرایب………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
جدول ۴-۲۲ مدل رگرسیون پیش بینی شده……………………………………………………………………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۲۳- تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده………………………………………………………………………….. ۸۹
جدول ۴-۲۴- مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………………………………. ۹۱
جدول ۴-۲۵-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۲۶- مدل رگرسیون پیش بینی شده………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
جدول ۴-۲۷-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده…………………………………………………………………………… ۹۶
 
 
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان                                                                                                               شماره صفحه
 
شکل ۳-۱-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته پژوهش……………………………………………. ۵۵


چکیده :
این پژوهش به مطالعه تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می پردازد. به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بیانگرآن می باشد که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست ارتباط مثبت دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل ۱) قدرت مرجعیت سرپرست، ۲) تخصص سرپرست و ۳) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل ۱)عملکرد مناسب، ۲) باز خورد مناسب و ۳) تاثیر پذیری از سرپرست ارتباط مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم  حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.
واژهای کلیدی : قدرت، بازخورد، سرپرست، تیم حسابرسی، بازبینی حسابرسی
 
۱-۱- مقدمه:
در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت  هایشان فاقد کارایی و تاثیر لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا می باشد.
از آنجا که در محیط کار حسابرسی  و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به گونه مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به تأثیر تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده می باشد.
اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان  انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست                                  می دهند(AECC,1993)[1].
چگونگی سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را طرفداری کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. پس چگونگی سرپرستی در تعین و جهت دهی توجه کارکنان بسیار مهم می باشد و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش می باشد (زارعی،۱۳۷۴).
در پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده می باشد. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه گویا که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).
۱- Accounting Education Change Commission(AECC)
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۷۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***