پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
گرایش حسابداری
 
عنوان
مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی
 
استاد راهنما
دکتر مهدی زینالی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                                       صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱  مقدمه. ۲
۱-۲  اظهار مسئله. ۳
۱-۳  ضرورت انجام پژوهش.. ۵
۱-۴  اهداف پژوهش.. ۶
۱-۵  بهره گیری کنندگان از نتیجه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶  فرضیه های پژوهش.. ۸
۱-۷  متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آن ها ۹
۱-۷-۱  متغیر وابسته. ۹
۱-۷-۲  متغیرهای مستقل.. ۱۰
۱-۸  روش وابزارگرد آوری داده ها ۱۰
۱-۹ جامعه آماری وروش نمونه گیری.. ۱۱
۱-۹-۱  حجم نمونه وروش محاسبه. ۱۱
۱-۱۰  ابزارتجزیه وتحلیل.. ۱۱
۱-۱۱  اختصار فصل و چهارچوب فصول آتی.. ۱۱
 
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱ مقدمه. ۱۳
۲-۲ حسابرس مستقل.. ۱۴
۲-۲-۱ تعریف حسابرسی.. ۱۴
۲-۲-۲ حسابرسی مستقل.. ۱۵
۲-۲-۳ اهداف حسابرسی.. ۱۶
۲-۲-۳-۱ اظهار هدف حسابرسی.. ۱۶
۲-۲-۳-۲   اهداف پنهانی حسابرسی.. ۱۷
۲-۲-۳-۳   تحول هدف های حسابرسی.. ۱۷
۲-۲-۴ تأثیر حسابرس مستقل.. ۱۸
۲-۲-۴-۱  تأثیر عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی.. ۱۸
۲-۲-۴-۲  تأثیر خاص اجتماعی حسابرسی.. ۱۹
۲-۲-۴-۳  تأثیر اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی.. ۱۹
۲-۲-۴-۴   تأثیر اقتصادی خاص حسابرسی.. ۲۰
۲-۲-۴-۵   تأثیر بیمه سیاسی حسابرسی.. ۲۰
۲-۲-۴-۶   تأثیر روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.. ۲۱
۲-۲-۴-۷  تأثیر اعتبار دهی حسابرسی.. ۲۱
۲-۲-۵ جایگاه حسابرس مستقل.. ۲۲
۲-۲-۵-۱  عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. ۲۲
۲-۲-۵-۲  بهره گیری کنندگان از خدمات حرفه ای و تخصصی.. ۲۳
۲-۳ حسابرس داخلی.. ۲۴
۲-۳-۱ تعریف حسابرسی داخلی.. ۲۴
۲-۳-۲ سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ.. ۲۵
۲-۳-۳ تأثیر حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل های داخلی.. ۲۷
۲-۳-۴ عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی.. ۲۸
۲-۳-۵ کمیته حسابرسی.. ۳۰
۲-۳-۶ تأثیر حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی.. ۳۱
۲-۳-۷ همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی.. ۳۳
۲-۳-۸ ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی.. ۳۴
۲-۳-۹ تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی.. ۳۵
۲-۳-۱۰ حوزه های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی.. ۳۶
۲-۴ پیشینه پژوهش.. ۳۸
۲-۴-۱ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۳۸
۲-۴-۲  پیشینه تحقیقات خارجی.. ۳۹
۲-۵ اختصار فصل.. ۴۴
فصل سوم : مواد و روش ها
۳-۱ مقدمه. ۴۵
۳-۲ روش پژوهش.. ۴۶
۳-۲-۱ روش و ابزار گردآوری داده ها ۴۶
۳-۲-۲ جامعه و نمونه آماری.. ۴۷
۳-۲-۲-۱ حجم نمونه. ۴۷
۳-۲-۳ طراحی پرسشنامه و بهره گیری از طیف لیکرت… ۴۸
۳-۲-۴ روایی و پایایی پرسش نامه. ۵۰
۳-۲-۴-۱  اعتبار و روایی.. ۵۰
۳-۲-۴-۲  پایایی.. ۵۰
۳-۳  فرضیه های پژوهش.. ۵۱
۳-۴ متغایرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری آن ها ۵۲
۳-۴-۱ متغیر وابسته. ۵۲
۳-۴-۱-۱ اندازه گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی.. ۵۴
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل.. ۵۴
۳-۴-۲-۱ استقلال و بی طرفی حسابرس داخلی.. ۵۵
۳-۴-۲-۲ صلاحیت حسابرس داخلی.. ۵۵
۳-۴-۲-۳ عملکرد کاری حسابرس داخلی.. ۵۶
۳-۴-۲-۴  اثربخشی حسابرسی داخلی.. ۵۶
۳-۴-۲-۵  سطح ریسک ذاتی صاحب کار. ۵۷
۳-۵ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸
۳-۵-۱ مقیاس اندازه گیری.. ۵۸
۳-۵-۲ مقیاس مورد بهره گیری ونحوه نمره دهی.. ۵۹
۳-۵-۳ روش آماری تحلیل داده ها ۵۹
۳-۵-۳-۱ ضریب همبستگی.. ۶۰
۳-۵-۳-۲  رگرسیون. ۶۲
۳-۵-۳-۲-۱  رگرسیون چند متغیره ۶۲
۳-۵-۳-۲-۲   کاربرد رگرسیون در پژوهش.. ۶۲
۳-۵-۳-۲-۳  روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون (                                ) ۶۳
۳-۵-۳-۲-۴  مطالعه فروض رگرسیون خطی.. ۶۴
۳-۵-۳-۲-۵  نرمال بودن اجزای خطا ۶۴
۳-۵-۳-۲-۶  خود همبستگی یا همبستگی سریالی.. ۶۴
۳-۵-۳-۲-۷   ناهمسانی واریانس… ۶۵
۳-۵-۳-۲-۸  هم خطی.. ۶۶
۳-۵-۴ آزمون فرضیات پژوهش.. ۶۶
۳-۵-۴-۱ آزمون فرضیه ی اول. ۶۷
۳-۵-۴-۲ آزمون فرضیه ی دوم. ۶۷
۳-۵-۴-۳ آزمون فرضیه ی سوم. ۶۸
۳-۵-۴-۴ آزمون فرضیه ی چهارم. ۶۸
۳-۵-۴-۵ آزمون فرضیه ی پنجم. ۶۸
۳-۶ اختصار فصل.. ۶۹
فصل چهارم : نتایج
۴-۱  مقدمه. ۷۰
۴-۲  آمار توصیفی.. ۷۱
۴-۲-۱   پایایی پرسش نامه. ۷۵
۴-۳  آمار استنباطی.. ۷۵
۴-۳-۱  آزمونT تک نمونه ای.. ۷۵
۴-۳-۲  مطالعه نرمال بودن جملات خطا ۷۶
۴-۳-۳  تحلیل رگرسیون. ۷۸
۴-۳-۳-۱ مطالعه فروض رگرسیون خطی.. ۷۸
۴-۳-۳-۲  هم خطی.. ۷۹
۴-۳-۳-۳  خود همبستگی……………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۳-۳-۴   مطالعه ناهمسانی واریانس ها ۸۰
۴-۴  نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. ۸۰
۴-۴-۱ نتایج آزمون فرضیه ی اول. ۸۱
۴-۴-۲  نتایج آزمون فرضیه ی دوم. ۸۲
۴-۴-۴  نتایج آزمون فرضیه ی چهارم. ۸۳
۴-۴-۵  نتایج آزمون فرضیه پنجم. ۸۴
۴-۴-۶  مطالعه اولویت بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی  ۸۴
۴-۵ اختصار فصل.. ۸۶
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱  مقدمه. ۸۷
۵-۲  تفسیر نتایج پژوهش… ۸۸
۵-۲-۱  نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه ای.. ۸۸
۵-۲-۲  نتایج آزمون فرضیه ی اول. ۸۹
۵-۲-۳  نتایج آزمون فرضیه ی دوم. ۹۰
۵-۲-۴  نتایج آزمون فرضیه ی سوم. ۹۰
۵-۲-۵  نتایج آزمون فرضیه ی چهارم. ۹۰
۵-۲-۶  نتایج آزمون فرضیه ی پنجم. ۹۱
۵-۳  پیشنهادهای حاصل از پژوهش.. ۹۱
۵-۳-۱  پیشنهادهای کاربردی.. ۹۱
۵-۳-۲  پیشنهادها برای تحقیقات… ۹۳
۵-۳-۳  محدودیت های پژوهش.. ۹۳
منابع. Error! Bookmark not defined.
ضمائم. Error! Bookmark not defined.
چکید ه انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                              صفحه
جدول۱-۱٫ بهره گیری کنندگان از نتیجه پژوهش.. ۷
جدول ۱-۳، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری.. ۴۸
جدول ۲-۳، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت… ۵۹
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخ ها به سوالات مربوط به فرضیه ها ۷۳
جدول ۲-۴٫ میانگین و انحراف معیار پاسخ های دریافت شده ۷۴
جدول ۴-۳٫ آزمون t تک نمونه ای.. ۷۶
جدول۶-۴٫ آزمون نرمال بودن. ۷۷
جدول ۴-۴٫ جدول ضرایب متغیرهای مستقل.. ۷۹
جدول ۴-۵٫ اختصار مدل. ۸۰
جدول۴-۷٫ آزمون ناهمسانی واریانس ها ۸۰
جدول ۴-۸٫  نتایج آزمون فرضیه ی اول. ۸۱
جدول۴-۹٫ نتایج آزمون فرضیه ی دوم. ۸۲
جدول ۴ -۱۰٫ نتایج آزمون فرضیه ی سوم. ۸۳
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون فرضیه ی چهارم. ۸۳
جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون فرضیه ی پنجم. ۸۴
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار۱-۴٫ اندازه تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. ۷۰
نمودار۲-۴ .اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۰
نمودار۲-۴٫ نمودار باقیمانده های……………………………………………………………………………………………۷۵
 
 
چکیده
اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می گردد. بهره گیری بهینه از کار حسابرسان داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد. هدف این پژوهش، مطالعه عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، می باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده می باشد و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی طرفی حسابرسان داخلی قویی ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف ترین متغیر پیش بین می باشد.
 
واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی
                                                  
۱-۱  مقدمه
نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه های گوناگون درون سازمانی و برون سازمانی بهره گیری کننده از صورت های مالی مانند مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دولت بستر ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی می باشد. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز بهره گیری کنندگان مختلف در قالب صورت های مالی اساسی در اختیار آن ها قرار می گیرد .اطلاعات صورت های مالی زمانی برای بهره گیری  کنندگان مؤثر می باشد که از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. بهره گیری کنندگان صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به اندازه اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد .در سیستم های اقتصادی کنونی، وظیفه ی اظهارنظر نسبت به صورت های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده می باشد. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابرسی شده می باشد، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به علت های زیادی نیازمند مطالعه آن ها توسط شخصی مستقل از تهیه کننده ی اطلاعات می باشد. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل اتکا یکی از عواملی که می تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث گردد که فعالیت آن ها از کیفیت، کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۱۱۹
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***