پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات تهران
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
 
عنوان
مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما
دکتر مهناز ربیعی
 
 
استاد مشاور
                                      دکتر حمید رضا وکیلی فرد
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات و طرح موضوع
۱-۱- مقدمه. ۴
۱-۲- اظهار مسأله و  تبیین موضوع. ۴
۱-۳- اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش… ۶
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۷
۱-۵- سؤال پژوهش.. ۷
۱-۶-  فرضیه های پژوهش.. ۸
۱-۷- روش پژوهش.. ۸
۱-۸- قلمرو پژوهش.. ۸
۱-۹- جامعه و نمونه آماری.. ۸
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی.. ۹
۱-۱۰-۱- کیفیت سود. ۹
۱-۱۰-۲-  هیئت مدیره مشترک.. ۹
۱-۱۰-۳- افشاهای داوطلبانه. ۹
۱-۱۱- ساختار پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- هیئت مدیره ۱۲
۲-۲-۱- تعریف هیئت مدیره ۱۲
۲-۲-۲- وظایف هیئت مدیره ۱۲
۲-۲-۳- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره ۱۳
۲-۳- افشا ۱۴
۲-۳-۱- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. ۱۵
۲-۳-۲- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. ۱۶
۲-۳-۳- هدف افشای اطلاعات مالی.. ۱۶
۲-۳-۴- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا میشود؟. ۱۷
۲-۳-۵-  چه اندازه اطلاعات مالی لازم می باشد تا افشا گردد؟. ۱۸
۲-۳-۶- چه اطلاعاتی بایستی افشا گردد؟. ۱۹
۲-۳-۶-۱-  افشای اطلاعات کمّی.. ۱۹
۲-۳-۶-۲-  افشای اطلاعات غیرکمّی.. ۲۰
۲-۳-۷-  تأثیر شفافیت در گزارشگری مالی.. ۲۱
۲-۳-۸-  افشای اختیاری پیش روی افشای اجباری.. ۲۲
۲-۳-۹-  کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی.. ۲۳
۲-۳-۱۰-  روشهای افشا ۲۴
۲-۳-۱۰-۱-  شکل و ترکیب صورتهای مالی.. ۲۴
۲-۳-۱۰-۲-  اصطلاحات ویژه و ارائه جزئیات… ۲۴
۲-۳-۱۰-۳-  اطلاعات داخل پرانتزی.. ۲۵
۲-۳-۱۰-۴-  یادداشت های همراه ۲۵
۲-۳-۱۰-۵-  صورت های مکمل و جداول. ۲۶
۲-۳-۱۰-۶-  گزارش حسابرسی.. ۲۶
۲-۳-۱۰-۷-  گزارش هیئت مدیره به مجمع صاحبان سهام. ۲۷
۲-۳-۱۱-  محدودیت های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… ۲۷
۲-۳-۱۲-  چرا شرکتها دست به افشای داوطلبانه می زنند؟. ۲۸
۲-۳-۱۳-  مزایای افشا ۲۹
۲-۴- کیفیت سود. ۳۰
۲-۴-۱- مفهوم کیفیت سود. ۳۰
۲-۴-۲- دیدگاه های مختلف درمورد کیفیت سود. ۳۴
۲-۴-۳- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟. ۳۵
۲-۴-۴- اهمیت ارزیابی کیفیت سود. ۳۵
۲-۴-۵- ارزیابی کیفیت سود. ۳۶
۲-۴-۶- عناصر تاثیر گذار برکیفیت سود. ۳۶
۲-۵- مروری بر مطالعات خارجی و داخلی.. ۴۱
۲-۵-۱- مطالعات خارج از ایران. ۴۱
۲-۵-۲- مطالعات داخل ایران. ۴۳
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۴۸
۳-۲- روش پژوهش.. ۴۸
۳-۲-۱- قلمرو پژوهش.. ۴۹
۳-۲-۲- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. ۴۹
۳-۲-۳- ابزار جمع آوری داده های پژوهش.. ۵۰
۳-۳-  فرضیه های پژوهش.. ۵۰
۳-۴- متغیر های پژوهش.. ۵۰
۳-۴- ۱- متغیر های وابسته. ۵۰
۳-۴-۲-  متغیرهای مستقل.. ۵۲
۳-۴- ۳- متغیر های تعدیل کننده یا کنترل. ۵۲
۳-۵-  مدل های پژوهش.. ۵۳
۳-۶-۱- روش داده های پانل.. ۵۳
۳-۶-۱-۱- روش اثرات اثبات… ۵۴
۳-۶-۱-۲- روش اثرات تصادفی.. ۵۵
۳-۶-۱-۳- آزمون چاو یا F مقید. ۵۶
۳-۶-۱-۴- آزمون هاسمن.. ۵۶
۳-۶-۲- آزمون معنی دار بودن مدل. ۵۷
۳-۶-۳- آزمون معنی دار بودن متغیر های پژوهش.. ۵۸
۳-۶- ۴- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۵۸
۳-۷- اختصار فصل.. ۵۹
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه. ۶۱
۴-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۶۲
۴-۳- آزمون خود همبستگی.. ۶۴
۴-۴-آزمون فرضیه ها ۶۵
۴-۴-۱- آزمون فرضیه یکم. ۶۵
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم. ۶۶
۴-۵- اختصار فصل.. ۶۸
فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه. ۷۰
۵-۲- مروری بر اهداف، مسأله و روش پژوهش.. ۷۰
۵-۳- نتایج پژوهش.. ۷۱
۵-۴- بحث و نتیجه گیری.. ۷۲
۵-۵- پیشنهادها ۷۲
۵-۵-۱- پیشنهاهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضه های پژوهش.. ۷۲
۵-۵-۲- پیشنهاها برای پژوهش های آتی.. ۷۳
۵-۶- اختصار فصل.. ۷۴
فهرست منابع و مآخذ
الف ) منابع فارسی.. ۷۵
ب ) منابع انگلیسی.. ۷۷
پیوست ها
– اسامی شرکت های بورسی بهره گیری شده در پژوهش.. ۷۹
چکیده لاتین.. ۸۵
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                        صفحه
 
۲-۱- اختصار و جمع بندی بعضی از تحقیقات انجام شده ۴۴
۴-۱- متغیر های پژوهش.. ۶۲
۴-۲- آمار توصیفی متغیر های وابسته، متغیرهای مستقل و کنترلی.. ۶۳
۴-۳- خود همبستگی.. ۶۴
۴-۴- نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه اول. ۶۵
۴-۵- نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه اول. ۶۵
۴-۶- مطالعه مدل ترکیبی با بهره گیری از روش GLS. 66
۴-۴- نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه دوم. ۶۷
۴-۴- نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه اول. ۶۷
۴-۹- مطالعه مدل ترکیبی با بهره گیری از روش GLS. 67
 
چکیده
در این پژوهش ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در ۵۷ شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۵ لغایت پایان ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار می گیرد .در پژوهش حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان “متغیر مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان “متغیر وابسته” در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را مورد مطالعه و آزمون قرار داده ایم.نتایج آزمون نشان می دهد که بین هیئت مدیره ی مشترک و سطح افشای اختیاری شرکتهای ارتباط ی مثبت و لی معنی دار نیست . همچنین بین هیئت مدیره ی مشترک و کیفیت سود در شرکتهای ارتباط مثبت و لی معنی دار نیست.
 
۱-۱- مقدمه
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح گردید. آنها استنباط کردند، سودگزارش شده قدرت سودآوری شرکتها راآنچنان نشان نمیدهدکه به ذهن بایدمتبادرگردد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط اشکال متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد  .برای اظهار سودمندی سود در تعیین ارزش شرکت تنها به اندازه گزارش شده نبایدتوجه نمود، بلکه بایستی به کیفیت سود گزارش شده نیزتوجه نمائیم .از طرف دیگر اهمیت تأثیر هیئت مدیره مشترک در این زمینه مهم بیشتری دارد که کیفیت سود به چه اندازه تعیین خواهد نمود. همچنین یکی از مهمترین روشهای افزایش اعتبار رده بندی یک شرکت این می باشد که انتخاب بهترین راهکارهای برای افشاهای گزارشهای مالی می باشد .
در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۹۸
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***