پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس علوم و تحقیقات شهر قدس
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
   
عنوان :
مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما :
دکتر رویا دارابی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               شماره صفحه
چکیده: ۱
مقدمه : ۲
فصل اول :کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۴
۱-۲- اظهار مسئله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش..
۱-۴- مروری بر ادبیات پژوهش.. ۶
۱-۴-۱ تحقیقات خارجی: ۶
۱-۴-۲ تحقیقات داخلی: ۸
۱-۵- اهداف پژوهش.. ۹
۱-۵-۱ اهداف علمی : ۹
۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش : ۱۰
۱-۶- فرضیات پژوهش.. ۱۰
۱-۷- روش پژوهش… ۱۰
۱-۸- روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۱
۱-۹- روش ها و ابزار گردآوری.. ۱۱
۱-۱۰- قلمرو پژوهش… ۱۱
۱-۱۰- ۱ قلمرو موضوعی.. ۱۱
۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی.. ۱۱
۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲
۱-۱۱-جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش ۱۲
۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۱۲
۱-۱۳- ساختار پژوهش… ۱۳
۱-۱۴- اختصار فصل.. ۱۴
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۶
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
۲-۲- بازار بورس… ۱۶
۲-۳- علت های عمده تأمین مالی شرکت ها ۱۷
۲-۴- روش های تأمین مالی.. ۱۷
۲-۴-۱ تأمین مالی کوتاه مدت… ۱۷
۲-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت… ۱۸
۲-۵- تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی.. ۱۸
۲-۵-۱ بدهی های عملیاتی قراردادی.. ۱۹
۲-۵-۱-۱ اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) ۱۹
۲-۵-۱-۱-۱ هزینه اعتبارات تجاری.. ۱۹
۲-۵-۱-۱-۲ هزینه عدم بهره گیری از تخفیف… ۲۰
۲-۵-۱-۱-۳ تأخیر در پرداخت… ۲۰
۲-۵-۱-۱-۴ اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی.. ۲۰
۲-۵-۱-۲ اسناد پرداختنی.. ۲۰
۲-۵-۱-۳ سایر حساب ها و اسناد پرداختنی.. ۲۰
۲-۵-۱-۴ پیش دریافت از مشتریان. ۲۱
۲-۵-۲ بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر). ۲۱
۲-۵-۲-۱ ذخیره هزینه های معوق.. ۲۲
۲-۵-۲-۲ ذخیره مالیات… ۲۲
۲-۵-۲-۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. ۲۳
۲-۶- تأمین مالی ناشی از بدهی های مالی.. ۲۳
۲-۶-۱ بدهی های مالی کوتاه مدت… ۲۳
۲-۶-۱-۱ اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) ۲۴
۲-۶-۱-۱-۱ اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی.. ۲۴
۲-۶-۱-۲ وام های بانکی کوتاه مدت… ۲۴
۲-۶-۱-۳ وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی.. ۲۵
۲-۶-۱-۴ وثیقه قرار دادن موجودی کالا. ۲۵
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
۲-۶-۲ بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت… ۲۵
۲-۶-۲-۱ وام های بانکی بلندمدت… ۲۶
۲-۶-۲-۲ وام های شرکت های بیمه و سایر مؤسسات اعتباری.. ۲۶
۲-۶-۲-۳ تأمین مالی تجهیزات… ۲۶
۲-۶-۲-۴ بدهی های رهنی.. ۲۷
۲-۶-۲-۵ اوراق قرضه. ۲۷
۲-۶-۲-۵-۱ انواع اوراق قرضه. ۲۷
۲-۶-۲-۶ مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهی های بلندمدت… ۲۸
۲-۷- تشریح بازده و انواع آن. ۳۰
۲-۷-۱ بازده سهام. ۳۰
۲-۷-۲ بازده مورد انتظار یک سهم. ۳۲
۲-۷-۳ بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام. ۳۲
۲-۷-۴ بازده دارایی.. ۳۲
۲-۷-۵ بازده سرمایه گذاری.. ۳۳
۲-۸- نظرات و تئوری های تأمین مالی.. ۳۳
۲-۸-۱ نظریه سنتی.. ۳۴
۲-۸-۲ نظریه مودیگیلیانی و میلر. ۳۴
۲-۸-۳ مالیات و نظریه مودیگیلیانی و میلر. ۳۵
۲-۸-۴ هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگیلیانی و میلر. ۳۵
۲-۸-۵ هزینه های نمایندگی.. ۳۵
۲-۸-۶ تئوری موازنه ایستا یا پایدار. ۳۶
۲-۸-۷ نظریه عدم تقارن اطلاعات… ۳۷
۲-۸-۸ تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی (تئوری ترجیحی). ۳۸
۲-۹ ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری.. ۳۹
۲-۹-۱ مزیت های مالی ۴۰
۲-۹-۲ محدودیت های نقدینگی ۴۰       
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۲-۹-۳ سایر منابع سرمایه. ۴۰
۲-۹-۴ اثر سیاست تقسیم سود بر Ks 41
۲-۹-۴-۱ ریسک… ۴۱
۲-۹-۵ نسبت های سودآوری.. ۴۲
۲-۹-۶ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.. ۴۳
۲-۹-۷ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۴۳
۲-۹-۸ اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت… ۴۴
۲-۱۰ تاریخچه تأمین مالی.. ۴۵
۲-۱۰-۱ تاریخچه تأمین مالی در جهان. ۴۵
۲ـ۱۰ـ۲ تأمین مالی در اسلام. ۴۷
۲ـ۱۰ـ۳ تأمین مالی در ایران. ۴۸
۲-۱۱ مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات… ۴۹
۲-۱۱-۱ مروری مختصر بر مطالعات خارجی.. ۴۹
۲-۱۱-۲ مروری مختصر بر مطالعات داخلی.. ۵۵
فصل سوم :روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۶۰
۳-۲- جامعه آماری پژوهش… ۶۰
۳-۳- تعیین حجم نمونه پژوهش… ۶۰
۳-۴- اهداف مشخص پژوهش.. ۶۲
۳-۴-۱ هدف اصلی.. ۶۲
۳-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶۳
۳-۴-۳ اهداف کاربردی.. ۶۳
۳-۵- سؤال های پژوهش… ۶۳
۳-۶- فرضیه های پژوهش… ۶۴
۳-۷- روش پژوهش… ۶۴
۳-۷-۱ روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی.. ۶۴
 فهرست مطالب
عنوان    ………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
۳-۷-۲ روش پژوهش از نظر هدف… ۶۴
۳-۷-۳ روش انجام پژوهش…. ۶۵
۳-۸- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… ۶۵
۳-۹- تعریف متغیرها و چگونگی محاسبه آن ها ۶۵
۳-۹-۱ متغیرهای وابسته. ۶۶
۳-۹-۱-۱ نسبت تغییرات بدهی شرکت ( ) ۶۶
۳-۹-۱-۲ نسبت تغییرات سود انباشته ( ). ۶۶
۳-۹-۲ متغیرهای مستقل.. ۶۷
۳-۹-۲-۱ فرصت های رشد ( ) ۶۷
۳-۹-۲-۲ نسبت شاخص سودآوری ( ) ۶۷
۳-۹-۲-۳ اندازه شرکت ( ) ۶۷
۳-۹-۳ متغیرهای کنترلی.. ۶۷
۳-۹-۳-۱ نسبت دارایی های مشهود ( ) ۶۷
۳-۹-۳-۲ سیاست سرمایه گذاری ( ) ۶۷
۳-۹-۳-۳ تقسیم سود شرکت ( ) ۶۸
۳-۹-۳-۵ نرخ رشد فروش شرکت ( ) ۶۸
۳-۱۰- مدل های پژوهش… ۶۸
۳-۱۱- اعتبار درونی و برونی پژوهش… ۶۹
۳-۱۲- روش واکاوی مدل ها و آزمون فرضیات… ۷۰
۳-۱۳- روش داده های پانل.. ۷۰
۳-۱۴- روش اثرات ثابت: ۷۱
۳-۱۵- آزمون چاو یا F مقید. ۷۲
۳-۱۶- آزمون هاسمن.. ۷۲
۳-۱۷- آزمون معنی دار بودن مدل. ۷۳
۳-۱۸- آزمون معنی دار بودن ضرایب… ۷۴
۳-۱۹- آزمون مربوط به مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۴
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
۳-۲۰ آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. ۷۵
۳-۲۱- فرض نرمال بودن باقیمانده ها ۷۵
۳-۲۲- فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل.. ۷۵
۳-۲۳- فرض مستقل بودن باقیمانده ها ۷۶
۳-۲۴- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده ها ۷۶
۳- ۲۵ فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل: ۷۷
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۸۰
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۸۰
۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش.. ۸۱
۴-۴- مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش.. ۸۷
۴-۵- مطالعه هم خطی میان متغیرهای پژوهش.. ۸۹
۴-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. ۸۹
۴-۶-۱- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش.. ۸۹
۴-۶-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش.. ۹۲
۴-۶-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش.. ۹۵
۴-۶-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش.. ۹۷
۴-۶-۵- نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش.. ۱۰۰
۴-۶-۶- نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش.. ۱۰۲
۴-۷- اختصار فصل.. ۱۰۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۱۰۷
۵-۲- اختصار پژوهش… ۱۰۷
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه. ۱۱۰
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش.. ۱۱۰
۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش.. ۱۱۰
 فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………….. شماره صفحه
۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش.. ۱۱۱
۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش.. ۱۱۱
۵-۳-۶ نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش.. ۱۱۲
۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۱۱۳
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ۱۱۴
۵-۷- اختصار فصل.. ۱۱۴
منابع و مأخذ. ۱۱۵
منابع فارسی.. ۱۱۵
منابع لاتین… ۱۱۷
پیوست ها ۱۱۴
پیوست ۱: فهرست شرکت های نمونه آماری پژوهش.. ۱۲۲
پیوست دوم : خروجی های نرم افزار. ۱۲۶
چکیده انگلیسی.. ۱۴۱
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                شماره صفحه
نگاره ۲-۱ ماتریس نظری پیشینه خارجی.. ۵۳
نگاره ۲-۲ ماتریس نظری پیشینه داخلی.. ۵۷
نگاره ۳- ۱ طریقه انتخاب نمونه آماری پژوهش۶۱
نگاره ۳-۲ فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت… ۶۱
نگاره ۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۸۱
نگاره ۴-۲ نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته پژوهش.. ۸۲
نگاره ۴-۳، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پژوهش بعد از پروسه نرمال سازی.. ۸۵
نگاره ۴-۴ ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش.. ۸۸
نگاره ۴-۵ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۱) ۹۰
نگاره ۴-۶ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۱) ۹۱
نگاره ۴-۷ نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۹۱
نگاره ۴-۸ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۲) ۹۳
نگاره ۴-۹ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۲) ۹۳
نگاره ۴-۱۰ نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۹۴
نگاره ۴-۱۱ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۳) ۹۵
نگاره ۴-۱۲ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۳) ۹۶
نگاره ۴-۱۳ نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۹۶
نگاره ۴-۱۴ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۴) ۹۸
نگاره ۴-۱۵ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۴) ۹۸
نگاره ۴-۱۶ نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۹۹
نگاره ۴-۱۷ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۵) ۱۰۰
نگاره ۴-۱۸ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۵) ۱۰۱
نگاره ۴-۱۹ نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۱۰۱
نگاره ۴-۲۰ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۶) ۱۰۳
نگاره ۴-۲۱ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۶) ۱۰۳
نگاره ۴-۲۲ نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۱۰۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
نمودار ۳-۱ ماتریس و نمودار مفهومی پژوهش.. ۶۶
نمودار (Q-Q plot )، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. ۸۳
نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. ۸۵
 
چکیده:
هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مطالعه شده می باشد (۶۰۶ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای ۲۰Spss،۷ Eviews و ۱۶ Minitab بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت های رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوری شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت ها ارتباط معنادار و معکوسی هست. هم چنین با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست. هم چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت های رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها ارتباط معنادار و معکوسی هست. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوری و عامل اندازه شرکت با نسبت تغییرات سود انباشته شرکت ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست.
واژه های کلیدی:
فرصت های رشد، نسبت شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت تغییرات بدهی، نسبت تغییرات سود انباشته، پانل دیتا.

مقدمه :

روش های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها در بازارهای رقابتی می شوند. تأمین مالی به روش های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می گردد و شرکت ها می توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران می باشد و بدین مقصود از روش هایی بهره گیری می کنند که آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کند.
معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد که در این پژوهش از سه شاخص فرصت رشد شرکت ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت بهره گیری شده می باشد.
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۵۹
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***