پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ورشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان­­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
 
مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت های مالی ورشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 استاد راهنما
دکتر شکراله خواجوی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش… ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- مسئله پژوهش… ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴
۱-۴- اهداف پژوهش… ۴
۱-۵- سؤال پژوهش… ۴
۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۵
۱-۷- روش انجام پژوهش… ۵
۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ها ۵
۱-۷-۲- متغیرهای پژوهش… ۵
۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش… ۶
۱-۷-۴- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
۱-۷-۵- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش… ۶
۱-۸- تعریف واژه های کلیدی.. ۷
۱-۹- ساختار پژوهش… ۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش۸
۲-۱- مقدمه. ۹
۲-۲- مبانی نظری پژوهش… ۹
۲-۲-۱- مفهوم گزارشگری اطلاعات مالی.. ۹
۲-۲-۲- تجدید ارائه صورت های مالی، علت های و تقسیمبندی آن. ۱۰
۲-۲-۳- مسائلی در ارتباط با تجدید ارائه صورت های مالی.. ۱۲
۲-۲-۳-۱- اعتبار پایین مدیریت.. ۱۳
۲-۲-۳- ۲- شکاف ادراک.. ۱۳
۲-۲-۳-۳- اثر عیان شدن بخشی از ابهامات در مورد تجدید ارائه (تأثیر بر گستره ای وسیع) ۱۳
۲-۲-۳- ۴- اختلال در ارتباط و واکنش شرکت.. ۱۳
۲-۲-۳- ۵- عدم همسویی بین مدیریت، حسابرسان و سایر مسئولان. ۱۴
۲-۲-۴- پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی.. ۱۴
۲-۲-۴-۱- واکنش بازار به تجدید ارائه. ۱۵
۲-۲-۴-۲- تغییرات حاکمیت شرکتی.. ۱۶
۲-۲-۴-۳- کاهش اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان. ۱۶
۲-۲-۴-۴- کاهش رشد شرکت.. ۱۷
۲-۲-۵- تجدید ارائه و رشد شرکت.. ۱۷
۲-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش… ۱۸
۲-۳-۱- پیشینه خارجی پژوهش… ۱۸
۲-۳-۲- پیشینه داخلی پژوهش… ۲۰
۲-۴- اختصار فصل.. ۲۳
فصل سوم: روش اجرای پژوهش۲۴
۳-۱- مقدمه. ۲۵
۳-۲- روش انجام پژوهش… ۲۵
۳-۳- فرضیه های پژوهش… ۲۵
۳-۴- متغیرهای پژوهش… ۲۶
۳-۴-۱- متغیر مستقل.. ۲۶
۳-۴-۲- متغیرهای وابسته. ۲۶
۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی.. ۲۷
۳-۵- الگوی پژوهش… ۲۸
۳-۶- قلمرو پژوهش… ۲۹
۳-۷- جامعه آماری و نمونه پژوهش… ۲۹
۳-۸- روش گردآوری داده ها ۳۰
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ۳۰
۳-۱۰- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰
۳-۱۱- اختصار فصل.. ۳۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۳۲
۴-۱- مقدمه. ۳۳
۴-۲- آمار توصیفی.. ۳۳
۴-۳- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش… ۳۴
۴-۴- آزمون فرضیه های پژوهش… ۳۵
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول. ۳۵
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم. ۳۷
۴-۴-۳- آزمون فرضیه سوم. ۳۸
۴-۴-۴- آزمون فرضیه چهارم. ۳۹
۴-۵- اختصار فصل.. ۴۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۴۲
۵-۱- مقدمه. ۴۳
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش… ۴۳
۵-۳- ایستایی یا پایایی.. ۴۳
۵-۴- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۴۴
۵-۴-۱- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۴۴
۵-۴-۲- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۴۴
۵-۴-۳- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۴۴
۵-۴-۴- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم. ۴۵
۵-۵- نتایج کلی پژوهش… ۴۵
۵-۶- پیشنهادی های پژوهش… ۴۶
۵-۶-۱- پیشنهادهایی ناشی از نتایج پژوهش… ۴۶
۵-۶-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده. ۴۶
۵-۷- محدودیت های پژوهش… ۴۶
منابع.. ۴۸
الف) منابع داخلی.. ۴۸
ب) منابع خارجی.. ۵۰
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                              صفحه
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… ۳۴
جدول ۴-۲: آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش… ۳۴
جدول ۴-۳: آزمون چاو فرضیه اول. ۳۵
جدول ۴-۴: آزمون هاسمن فرضیه اول. ۳۶
جدول ۴-۵: آزمون بروش پاگان فرضیه اول. ۳۶
جدول ۴-۶: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه اول. ۳۶
جدول ۴-۷: آزمون چاو فرضیه دوم. ۳۷
جدول ۴-۸: آزمون هاسمن فرضیه دوم. ۳۷
جدول ۴-۹: آزمون بروش پاگان فرضیه دوم. ۳۷
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم. ۳۸
جدول ۴-۱۱: آزمون چاو فرضیه سوم. ۳۸
جدول ۴-۱۲: آزمون هاسمن فرضیه سوم. ۳۹
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم. ۳۹
جدول ۴-۱۴: آزمون چاو فرضیه چهارم. ۴۰
جدول ۴-۱۵: آزمون هاسمن فرضیه چهارم. ۴۰
جدول ۴-۱۶: آزمون بروش پاگان فرضیه چهارم. ۴۰
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون رگرسیون برای فرضیه چهارم. ۴۱
 

چکیده

 
صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته به بهره گیری کنندگان ارسال می کنند. ازاین رو تجدید ارائه صورت های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به مطالعه ارتباط بین تجدید ارائه صورت های مالی و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین مقصود ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفت. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن نتایج آزمون فرضیه ها بین تجدید ارائه صورت های مالی و رشد فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی معناداری هست؛ اما شواهدی از وجود ارتباط بین تجدید ارائه صورت های مالی و رشد سود خالص، رشد دارایی ها و رشد قابل تحمل نظاره نشده می باشد. همچنین نتایج فرضیه ها نشان می دهد که اندازه و سودآوری شرکت با شاخص های رشد ارتباط مستقیمی دارند؛ اما سود تقسیمی شرکت با اکثر شاخص های رشد ارتباط معکوسی دارند.
 
واژه های کلیدی: تعدیلات سنواتی، رشد دارایی ها، رشد سود خالص، رشد فروش، رشد قابل تحمل.
 

 ۱-۱- مقدمه

 
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری می باشد که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن ” و “قابل اتکا بودن ” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل مقایسه بودن ” و “قابل فهم بودن ” می باشد. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی می باشد. ازآنجاکه خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش های حسابداری بکار گرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی می باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸: ۱۴). استانداردهای حسابداری ایران مقرر می کند که شرکت ها بایستی ارقام صورت های مالی را به صورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری، بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرارگرفته و در صورت وجود اشتباهی بااهمیت در ماهیت و چگونگی طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل، می بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر گردد که در سال جاری کشف شده می باشد؛ البته به شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان می دهند که درصد بالایی از تجدید ارائه در ایران، به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده می باشد (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹).
ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، کوشش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم گیری های اشتباه بهره گیری کنندگان از صورت های مالی و درنهایت تضییع منابع عمومی جامعه، بخشی از پیامدهای این امر می باشد (همان). پس، تجدید ارائه مستمر اقلام در دوره های پی درپی و رواج آن میان شرکت های ایرانی، به اعتبار صورت های مالی، آسیب می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می گردد (بهار مقدم و دولت آبادی، ۱۳۹۱).
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۷۲
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***