پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
 
پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A)
گرایش: حسابداری
 
عنوان:
مطالعه ارتباط بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما:
دکتر قدرت اله طالب نیا
 
استاد مشاور:
افشین آرمین
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده ۱
 
فصل اول – کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تشریح و اظهار مسأله ۴
۱-۳ ضرورت انجام پژوهش ۵
۱-۴ اهداف مشخص پژوهش. ۶
۱-۵ سؤالات پژوهش. ۶
۱-۶ فرضیه‏های پژوهش. ۶
۱-۶-۱ فرضیه اصلی ۶
۱-۷ متغیرهای مورد مطالعه پژوهش ۷
۱-۸ روش انجام پژوهش… ۷
۱-۸-۱ روش پژوهش: ۷
۱-۸-۲ روش گردآوری اطلاعات ۷
۱-۸- ۳ قلمروی پژوهش. ۸
۱-۸-۴  جامعه آماری. ۸
۱-۸-۵  روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۹
۱-۹ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. ۱۲
۱-۹-۱ بازده سرمایه گذاری. ۱۲
۱-۹-۲ بهنگام بودن اعلام سود ۱۲
۱-۹-۳ ریسک ۱۲
 
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه ۱۴
بخش اول  : ۲-۲ بازده ۱۵
۲-۲-۱ مفهوم بازده ۱۵
۲-۲-۲  نرخ بازده ۱۶
۲-۲-۳  نرخ بازده شکل گیری یافته و نرخ بازده مورد انتظار ۱۷
۲-۲-۴  نرخ بازده بدون ریسک.. ۱۷
۲-۲-۵  نرخ بازده سرمایه گذاری. ۱۸
۲-۲-۶ اجزای بازده ۲۰
۲-۲-۷  عوامل موثر بر بازدهی. ۲۰
بخش دوم :۲-۳  بهنگام بودن اعلام سود ۲۲
۲-۳-۱ مفهوم به موقع بودن. ۲۲
۲-۳-۲ سود و اعلام سود ۲۳
بخش سوم : ۲- ۴ ارتباط بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری. ۲۹
بخش چهارم: ۲-۵ تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ۳۱
۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در ایران. ۳۱
۲-۵- ۲ تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور ۳۴
 
فصل سوم – روش شناسی پژوهش (متدولوژی پژوهش)
۳-۱ مقدمه ۴۰
۳-۲ اهداف پژوهش… ۴۱
۳-۳ تدوین فرضیات.. ۴۱
۳-۴  نوع و روش پژوهش. ۴۲
۳-۵ جامعه و نمونه آماری. ۴۳
۳-۶ مدل پژوهش. ۴۶
۳-۶-۱ مدل رگرسیون. ۴۶
۳-۷ متغیرهای پژوهش و چگونگی محاسبه آنها ۴۶
۳-۷-۱ بازده ۴۷
۳-۷-۲ بهنگام بودن سود ۴۹
۳-۸-۱ روش کتابخانه ای ۵۰
۳-۸-۲ روش میدانی. ۵۱
۳-۸-۳ اینترنت.. ۵۱
۳-۹ قلمرو پژوهش ۵۱
۳-۱۰ آزمون های آماری برای مدل رگرسیون. ۵۲
۳-۱۰-۱ آزمون مانایی. ۵۲
۳-۱۰-۲ آزمون نرمال بودن. ۵۴
۳-۱۰-۳ آزمون f لیمر. ۵۵
۳-۱۰-۴ آزمون دوربین – واتسون. ۵۶
۳-۱۰-۵ آزمون وی آی اف (VIF ) و تلرانس… ۵۶
۳-۱۰-۶ آزمون t استیودنت.. ۵۷
۳-۱۰-۷ همبستگی. ۵۷
۳-۱۰-۸ تحلیل واریانس… ۵۸
 
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱ مقدمه ۶۱
۴-۲ نتایج آزمون مانایی. ۶۲
۴-۳ نتایج آزمون نرمال بودن. ۶۳
۴-۴ آزمون فرضیات.. ۶۴
۴-۵ نتایج فرضیات پژوهش. ۶۵
۴-۵-۱ نتایج فرضیه اصلی. ۶۵
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. ۶۸
۴-۵-۲ نتایج فرضیه فرعی اول ۶۸
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. ۷۰
۴-۵-۳ نتایج فرضیه فرعی دوم ۷۱
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. ۷۲
 
فصل پنجم – اختصار و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه ۸۷
۵-۲ بحث.. ۸۷
۵-۳-۱-مطالعه مدل در صنعت خودرو سازی. ۸۹
۵-۳-۲ مطالعه مدل در فلزات اساسی. ۹۰
۵-۴ نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی. ۹۰
۵-۵  پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۹۱
 
فصل ششم- منابع و مآخذ
 
منابع و ماخذ. ۹۴
چکیده انگلیسی ۹۹
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
جدول ۲-۱ اختصار پیشین تحقیقات داخلی. ۳۳
جدول ۲-۲ اختصار پیشینه خارجی. ۳۷
جدول۳-۱ لیست شرکتها ۴۴
جدول ۴-۱ آزمون مانایی. ۶۳
جدول ۴- ۲ آزمون کلوموگروف اسمیرنوف.. ۶۴
جدول۴- ۳  آزمون جارک برا ۶۴
جدول ۴-۴  تست لیمر. ۶۵
جدول۴ – ۵ مطالعه کلی مدل. ۶۶
جدول۴-۶  مطالعه کلی مدل. ۶۶
جدول۴ -۷ تحلیل واریانس… ۶۷
جدول۴ -۸  ضرایب رگرسیون. ۶۷
جدول ۴-۹   معنی داری ضرایب رگرسیون. ۶۸
جدول ۴-۱۰ مطالعه کلی مدل. ۶۹
جدول ۴-۱۱   تحلیل واریانس… ۶۹
جدول۴- ۱۲   ضرایب رگرسیون. ۷۰
جدول۴- ۱۳   ضرایب رگرسیون. ۷۰
جدول ۴-۱۴   مطالعه کلی مدل. ۷۱
جدول ۴-۱۵  تحلیل واریانس… ۷۱
جدول۴-۱۶  ضرایب رگرسیون. ۷۲
جدول۴-۱۷  معنی داری ضرایب رگرسیون. ۷۲
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                       صفحه
نمودارهای هیستوگرام ۷۴
 
چکیده:
در این پژوهش ارتباط بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این مقصود،۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ۶ ساله (۱۳۹۰-۱۳۸۵ ) مطالعه شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و از نرم افزارEviews 7  و spss به صورت داده های پنل سازی کمک گرفته شده می باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معناداری هست. نتایج نشان داد در شرکتهایی که بازده بیشتری رخ داده می باشد اعلان سود نیز به هنگام تر می باشد و از سوی دیگر شرکت هایی که دارای سود منفی بوده اند تاخیر در اعلام سود بیشتری نسبت به شرکتهایی داشته اند که دارای سود مثبت بوده اند.
واژگان کلیدی: به موقع بودن ،اعلان سود، بازده سرمایه گذاری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
 
 ۱-۱ مقدمه
راهبرد کنونی نظام اقتصادی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت و جلوگیری از تورم بخش های دولتی و نهادهای عمومی و قرارگیری نوک پیکان حرکت اقتصادی در راستای خصوصی سازی، سیاست گذاران این عرصه را بر آن داشته می باشد تا با واگذاری شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت، دستیابی به این مهم را شکل گیری بخشند به علاوه کسب منافع اقتصادی و عایدات مالی موجب شده می باشد که متولیان امر ضمن هموار ساختن مسیر نیل به این هدف، آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت بدانند. از طرف دیگر، سایر شرکت ها و سازمانها نیز با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود که اکثراً شناسایی سود می باشد، در این راستا حرکت کرده و زیر مجموعه های خود را واگذار می کنند.
تقریبا همه بهره گیری کنندگان برون سازمانی در تلاشند که به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. پس سرمایه گذاران با بهره گیری از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را پیش بینی می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود نقدی، جریان های نقدی، و تغییرات سود ) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند.از این رو سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می باشد.
سود یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به مقصود مفید بودن در اخذ تصمیمات سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی مانند بهنگام بودن می باشد. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار بهره گیری کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به تعبیری دیگر اطلاعات مالی بایستی پیش از سپری شدن فرصتی که بهره گیری کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. پس هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود،  به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.
بازده سهام از دو بخش تشکیل می گردد:
بخش اول در آمد یا سود سهام که عبارت می باشد از وجوهی که به صورت متناوب و دوره ای به سرمایه گذاری تعلق می گیرد و بخش دیگر بازده ای می باشد که از تغییرات قیمت سهام ناشی می گردد.آگاهی سرمایه گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد گردید، بر تصمیم گیری های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگهداری سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
در این پژوهش، شرکت های خودروسازی و فلزات اساسی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد؛ این دو صنعت زیرا به همدیگر ارتباط نزدیکی و از دیدگاه بعضی از کارشناسان به نوعی مکمل همدیگر هستند و جزء صنایع اساسی و اصلی و مهم به حساب می آیند انتخاب شده می باشد و همچنین جزء تحقیقات آتی پایان نامه های گذشته بوده می باشد اهمیت آن را دو چندان نموده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۱۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***