پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز
دانشکده ی­ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
 
پایان­نامه ­ی کارشناسی­ارشد در رشته ی
 حسابداری
 

مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
استاد راهنما
دکتر غلامحسین مهدوی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                           صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲- مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲-۱- سؤال های پژوهش……………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- هدف های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵- متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵-۱- متغیر های مستقل……………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵-۲- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵-۳- متغیر های کنترلی……………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ها………………………………………………………………….. ۶
۱-۶-۲- جامعه آماری و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. ۶
۱-۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………… ۷
۱-۷- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………………………… ۷
۱-۸- تعریف واژه های کلیدی…………………………………………………………………………………… ۸
۱-۹- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۸
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲-۱- بحران مالی……………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲-۱-۱- علت های بحران مالی……………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲-۱-۲- مراحل بحران مالی…………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۱-۳- نشانه های بحران مالی………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲-۲- اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۲-۱- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۲-۲- اقلام تعهدی غیراختیاری………………………………………………………………. ۱۶
عنوان                                                                                                                صفحه
۲-۲-۲-۳- روش های اندازه گیری اقلام تعهدی……………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳- سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی…………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۴- جریان های نقدی………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۲-۴-۱- نسبت های صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………….. ۲۲
۲-۳- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۳-۱- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۳-۱-۱- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۳-۱-۲- جریان های نقدی………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۳-۱-۳- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… ۲۹
۲-۳-۱-۴- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۳-۲- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۳-۲-۱- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۳-۲-۲- جریان های نقدی………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۳-۲-۳- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۲-۴- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۴- نقد پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۵- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… ۴۵
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۲- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۳- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۴- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۴-۱- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۴-۲- متغیر وابسته………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۴-۳- متغیر های کنترلی…………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۵- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۶- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۷- روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۸- روش های آماری مورد بهره گیری در پژوهش………………………………………………………………. ۵۳
۳-۹- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… ۵۳
 
 
عنوان                                                                                                                صفحه
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۴-۲- آماره های توصیفی……………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۳- پایایی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۴- مطالعه نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………… ۵۹
۴-۵- آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۵-۱- آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….. ۶۰
۴-۵-۲- آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۵-۳- آزمون فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………. ۶۶
۴-۵-۴- آزمون فرضیه اصلی چهارم…………………………………………………………………….. ۶۷
۴-۶- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۷- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… ۷۳
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش………………………………………………………………… ۷۵
۵-۲-۱- فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………….. ۷۶
۵-۲-۲- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………. ۷۷
۵-۲-۳- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………. ۷۹
۵-۲-۴- فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………. ۷۹
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………… ۸۰
۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش………………………………………………………. ۸۰
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آینده………………………………………………………………. ۸۱
۵-۴- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۸۱
۵-۵- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………. ۸۲
 
فهرست منابع
 
الف. منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… ۸۳
ب. منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. ۸۸
 
پیوست­ها
پیوست یک: اسامی شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم………………………………………………………. ۹۳
 
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
 
 فهرست جدول­ها
 
عنوان                                                                                                           صفحه
 
جدول ۲-۱: اختصار پژوهش های خارجی انجام شده در ارتباط با اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… ۲۶
جدول ۲-۲: اختصار پژوهش های خارجی انجام شده در ارتباط با جریان­های نقدی…………………………………………………………………….. ۲۹
جدول ۲-۳: اختصار پژوهش های خارجی انجام شده در ارتباط با سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………….. ۳۲
جدول ۲-۴: اختصار پژوهش­های خارجی انجام شده در ارتباط با بحران مالی………………………………………………………………………………… ۳۵
جدول ۲-۵: اختصار پژوهش های داخلی انجام شده در ارتباط با اقلام تعهدی………………………………………………………………………………… ۳۷
جدول ۲-۶: اختصار پژوهش های داخلی انجام شده در ارتباط با جریان­های نقدی……………………………………………………………………….. ۳۹
جدول ۲-۷: اختصار پژوهش های داخلی انجام شده در ارتباط با سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………….. ۴۱
جدول ۲-۸: اختصار پژوهش های داخلی انجام شده در ارتباط با بحران مالی…………………………………………………………………………………… ۴۴
جدول ۳-۱: فهرست صنایع مورد مطالعه در پژوهش و تعداد شرکت­ها­ی هر صنعت………………………………………………………………… ۵۱
جدول ۴-۱: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش در سال مبنا………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
جدول ۴-۲: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای یک­سال قبل از سال مبنا………………………………………………………………….. ۵۷
جدول ۴-۳: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای دو­سال قبل از سال مبنا…………………………………………………………………….. ۵۸
جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون لوین، لین و چو………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
جدول ۴-۵: آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
جدول ۴-۶: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………….. ۶۱
جدول ۴-۷: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.. ۶۲
جدول ۴-۸: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…. ۶۲
جدول ۴-۹: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای
بحران مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
جدول ۴-۱۰: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………….. ۶۴
جدول ۴-۱۱: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………………………. ۶۴
جدول ۴-۱۲: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…………………………………. ۶۵
جدول ۴-۱۳: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………….. ۶۶
جدول ۴-۱۴: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………………………. ۶۶
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون همبستگی بین متغیر­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
جدول ۴-۱۶: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با بهره گیری از الگوی لجستیک…………………………………………………………. ۶۹
جدول ۴-۱۷: الگوی پیش بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا با بهره گیری از الگوی لجستیک………………………… ۷۰
جدول ۴-۱۸: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با بهره گیری از الگوی لجستیک……………………………………. ۷۱
جدول ۵-۱: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… ۷۷
جدول ۵-۲: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….. ۷۸
جدول ۵-۳: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم………………………………………………………………….. ۸۰
 
چکیده
 
 
هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۰ شرکت دارای بحران مالی و ۶۰ شرکت سالم در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۱ می باشد. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی می باشد که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی بهره گیری شده می باشد. در راستای شکل گیری هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی تدوین شده می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و ارتباط معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی ارتباط معناداری هست. هم­چنین، نتایج نشان داد که بعضی از متغیر­های
جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.
 
واژه­های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.

مقدمه

 
رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب بشر­ها بوده­می باشد که باعث بروز بحران­های گوناگون می­گردد. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ
می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن می باشد تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، ۱۳۸۳: ۶۲) و
زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. پس، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) بهره گیری می­کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی می باشد. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­گردد و در صورت­های مالی دوره­های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، ۱۳۸۹الف: ۱۹).
فرض بر این ­می باشد که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه­گیری می­گردد، ارقام و
اندازه­گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه بهره گیری از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­گردد، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده می باشد. یکی از راه­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد می باشد؛ به گونه­ای که بهره گیری­کنندگان صورت­های مالی بتوانند پیش­بینی­هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این شکل­ که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، ۱۳۹۰: ۳۸۹ و ۳۹۳). هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها می باشد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.
 
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۱۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***