پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
                                             واحد مرودشت
دانشکده تحصیلات تکمیلی  _ گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A.
                                     گرایش : حسابداری مالی
 
                                                     عنوان:
مطالعه تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 
استاد راهنما:
 
دکتر محمد علی آقایی
 
استاد مشاور:
 
دکتر غلامرضا جمالی
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱ـ۱ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱ـ۲ـ اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………. ۴
۱ـ۳ـ هدف و علت های انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. ۵
۱ـ۴ـ اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………… ۶
۱ـ۵ـ فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۷
۱ـ ۶ـ مبانی نظری فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………… ۷
۱ـ۷ـ قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱ـ ۸ ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………. ۲۷
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۲ـ۱ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲ـ۲ـ اهداف گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………… ۱۴
۲ـ۳ـ تأثیر صورتهای مالی در شکل گیری اهداف گزارشگری مالی                ………………………… ۱۵
۲ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد …………………………………………….. ۱۶
۲ـ۵ـ صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………………………………….. ۱۷
۲ـ ۶ـ طبقه بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………… ۱۹
۲ـ۷ـ فعالیتهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲ـ ۸ ـ بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ……………………………………….. ۲۰
۲ـ ۹ـ مالیات بر درآمد …………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲ـ۱۰ـ فعالیت های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………….. ۲۱
۲ـ۱۱ـ فعالیتهای تأمین مالی …………………………………………………………………………………… ۲۲
۲ـ۱۲ـ روشهای محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ……………………………….. ۲۲
۲ـ۱۳ـ ساختار دارایی ها ………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲ـ۱۴ـ ساختار بدهی ها …………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲ـ۱۵ـ ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲- ۱۶- ارتباط جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………………. ۸
۲- ۱۷-  ارتباط تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………. ۹
۲ـ ۱۸ـ پبشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲- ۱۹- اختصار فصل…………………………………………………………………………………………… ۴۱
فصل سوم: روش پژوهش
۳ـ۱ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۳ـ۲ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۳ـ۳ـ فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۴۵
۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش و چگونگی ی اندازه گیری آنها ………………………………………………………… ۸
۳ـ۵ـ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۳ـ ۶ـ نمونه پژوهش و روش نمونه گیری …………………………………………………………………… ۴۶
۳ـ ۷ ـ روش گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. ۹
۳ـ ۸ – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. ۴۹
۳ـ ۹ـ آماره های آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۱۰ – اختصار فصل ………………………………………………………………………………………….. ۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۴ـ۲ـ آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۵۹
۴ـ۳ـ تفسیر نتایج نمونه کلی ………………………………………………………………………………….. ۶۰
۴ـ۳ـ۱ـ وجوه نقد نگهداری شده …………………………………………………………………………….. ۶۱
۴ـ۳ـ۲ـ سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………. ۶۱
۴ـ۳ـ۳ـ سود سهام ………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۴ـ۳ـ۴ـ تامین مالی خارجی …………………………………………………………………………………… ۶۲
۴ـ۳ـ۵ـ بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ………………………………………. ۶۳
۴ـ۳ـ ۶ـ مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴ـ۳ـ۷ـ طبقه بندی تامین مالی خارجی ………………………………………………………………………. ۶۵
۴ـ۳ـ۷ـ۱ـ تامین مالی بدهی …………………………………………………………………………………… ۶۵
۴ـ۳ـ۷ـ۲ـ تامین مالی حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………….. ۶۶
۴ـ۳ـ ۸ ـ مخارج سرمایه ای ……………………………………………………………………………………. ۶۷
۴ـ۴ـ تاثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت ………………………………………………………… ۶۸
۴ـ۵ـ محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها …………………………………. ۶۹
۴ـ۵ـ۱ـ مبنای طبقه بندی ـ نسبت پرداخت سود سهام …………………………………………………… ۷۰
۴ـ۵ـ۲ـ مبنای طبقه بندی ـ اندازه شرکت ……………………………………………………………………. ۷۴
۴ـ ۶ـ تفسیر نتایج نمونه جزیی ………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۷- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………. ۸۶
 
 
فصل پنچم : نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۵- ۲- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۵-۳- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………. ۹۲
۵- ۴- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………… ۸۸
۵- ۵- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۹۱
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
 
چکیده
        این پژوهش اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به گونه سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را مطالعه می کند. در حال حاضر نمی توان اندازه تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به گونه شفاف بیان نمود، زیرا روش مشخصی که بیانـگر چگونگی ی تخصیص وجـــوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظورکمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل های جدید تجزیه و تحلیل صورت جـریان وجوه نقد و چگونگی ی تخصیص وجـوه نقد مورد بهره گیری توسط شرکتــــها ( عکس العمل یارفتار شرکتها در بکارگیری وجوه نقد) و در نهایت استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد، این پژوهش می تواند مفید و راهگشا باشد.
این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از ۳۰۶ سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۴ تا ۸۶ ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر ها ی این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد مطالعه، وارد رایانه شده می باشد. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام بعضی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، بهره گیری گردیده می باشد.
یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها ارتباط معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که  چگونگی ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، اظهار کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان اندازه موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی پژوهش نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم ارتباط معنی دار در بعضی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی می باشد. پس عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در اندازه تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
 
۱-۱- مقدمه
محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان، صورت های مالی اساسی می باشد. گزارشگـری مــالی بایستی اطلاعاتی درمورد منابـع اقتصـادی، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمایه واحـد تجــــاری فراهم نماید. اطــلاعات به سرمایه گــذاران، اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان بالفعل و بالقوه، در زمینه شناسایی نقاط اشکال و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می نماید[۱].
زمانی که بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می گردد، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه می باشد، زیرا داده های ترازنامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد،  تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند و تخصیص های اختیاری را می زداید[۲].
در میان صورتهای مالی، صورت جریان وجــوه نقد، به دلیل پرهیـز از جهـت گیری های ذاتی و عمـومی مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان که بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، می تواند در جهت شکل گیری اهداف فوق تأثیر قابل توجهی داشته باشد. از  منظر بهره گیری کنندگان برون سازمانی بخصوص  ” سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ” سازمان بورس اوراق بهادار می تواند، به صورت کارا اطلاعات صحیح و به موقع در مورد گزارشگری مالی شرکتها، ارائه نماید، تا بتوان بر مبنای این اطلاعات بطور آگاهانه تصمیم گیری و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست پیدا نمود.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۰۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***