پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                                                  دانشگاه آزاد اسلامی
واحدعلوم و تحقیقات هرمزگان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
موضوع:
مطالعه تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 
استاد راهنما:
                                                                  دکتر محمدحسین رنجبر
استاد مشاور:
دکتر بیژن عابدینی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده                                                                                                                                               ۱
 
فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                             ۲
۱-۱ ) مقدمه                                                                                                                                       ۳
۱-۲) تعریف موضوع و اظهار مساله                                                                                                              ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                                 ۵
۱-۴) اهداف پژوهش                                                                                                                               ۶
۱-۵) سؤالات پژوهش                                                                                                                             ۶
۱-۶) فرضیه های پژوهش                                                                                                                         ۶
 
۱-۷) تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                                                                            ۷
 
فصل دوم : ادبیات پژوهش
۲-۱ ) مقدمه                                                                                                                                        ۱۰
۲-۲ ) سود حسابداری                                                                                                                            ۱۱
۲-۳ ) روشهای پرداخت سود سهام                                                                                                       ۱۱
۲-۳-۱ ) سود سهام نقدی                                                                                                                ۱۲
۲-۳-۲) سود سهمی                                                                                                                      ۱۳
۲-۳-۳ ) سود سهام به صورت دارائی                                                                                              ۱۴
۲-۳-۴ ) سود سهام به صورت اوراق قرضه                                                                                      ۱۴
عنوان                                                                                                                               صفحه
۲-۵)خط مشی های تقسیم سود                                                                                                             ۱۵
۲-۵-۱) سیاست های تقسیم سود منظم                                                                                                 ۱۵
۲-۵-۱-۱ ) روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم                                                                                ۱۷
۲-۵-۱-۲ ) روش مبلغی ثابت                                                                                                       ۱۷
۲-۵-۱-۳ ) روش حجم ریال ثابت + متغیر ( فوق العاده )                                                                      ۲۰
۲-۵-۱-۴) روش پرداخت در صدی از ارزش بازار                                                                               ۲۱
۲-۵-۱-۵) روش در صدی از قیمت اسمی                                                                                        ۲۲
۲-۵-۲)سیاست تقسیم سود نامنظم                                                                                                       ۲۲
۲-۵-۳ ) سیاست تقسیم سود باقیمانده                                                                                                   ۲۲
۲-۵-۳-۱)سیاست تقسیم سود مطلقأ باقیمانده                                                                                     ۲۳
۲-۵-۳-۲) سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده                                                                       ۲۳
۲-۵-۳-۳) سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت                                                                                ۲۴
۲-۶) عوامل تعیین کننده تقسیم سود                                                                                                         ۲۵
۲-۶-۱) عوامل ویا محدودیت های قانونی                                                                                              ۲۵
۲-۶-۱-۱) محدودیت هایی مربوط به سرمایه                                                                                       ۲۶
۲-۶-۱-۲) سود خالص                                                                                                                 ۲۶
۲-۶-۱-۳) مشکل نقدینگی                                                                                                            ۲۶
۲-۶-۱-۴) افزایش بی رویه سود انباشته                                                                                             ۲۷
۲-۶-۲) تئوری انتظارات                                                                                                                 ۲۸
۲-۶-۳) مروری برتئوریهای موجود در ارتباط با اثرات سیاستهای تقسیم سود بر روی قیمت سهام                           ۲۸
عنوان                                                                                                                                     صفحه
۲-۷-۱ ) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود                                                                                                ۳۰
۲-۷-۲ ) نظریات مربوط بودن تقسیم سود                                                                                             ۳۳
۲-۷-۲-۱) مدل پرنده در دست                                                                                                     ۳۳
۲-۷-۲-۲) تئوری اولویت مالیات                                                                                                  ۳۳
۲-۸) گروه تجاری                                                                                                                          ۳۴
۱-۸-۲) واحد تجاری وابسته                                                                                                       ۳۴
۲-۸-۱-۱روشهای حسابداری گروه تجاری وابسته                                                                             ۳۶

    ۲-۸-۲معاملات درون گروهی                                                                                                          ۳۶

    ۲-۸-۳ صورتهای مالی تلفیقی                                                                                                          ۳۷   

۲-۹) سوابق پژوهش                                                                                                                           ۳۷
۲-۹-۱)سوابق خارجی                                                                                                                    ۳۷
۲-۹-۲)سوابق داخلی                                                                                                                     ۴۲
 
فصل سوم : روش پژوهش                                                                                          ۴۸ 
۳-۱) مقدمه                                                                                                                                       ۴۹
۳ -۲) روش پژوهش                                                                                                                            ۴۹
۳- ۳) فرضیه های پژوهش                                                                                                                       ۵۰
۳-۴) متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه گیری                                                                                                 ۵۱
۳-۴-۱) متغیرهای مستقل                                                                                                                    ۵۱
۳-۴-۲) متغیر وابسته                                                                                                                           ۵۲
عنوان                                                                                                                                         صفحه
۳-۵ ) جامعه آماری                                                                                                                                ۵۲
۳-۶ ) نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                                                                         ۵۳
۳-۷) روشهای جمع آوری اطلاعات                                                                                                             ۵۴
۳- ۸) تکنیکها وروش های آماری مورد بهره گیری                                                                                               ۵۴
۳-۸-۱)ضریب همبستگی                                                                                                                       ۵۵
۳-۸-۳)ضریب تعیین  چند گانه ( مرکب ) R2                                                                                              ۵۶
۳-۸-۴)روش واکاوی واریانس برای آزمون معنی داری بودن کلی رگرسیون چند متغیره ( مرکب  ) نظاره شده : آزمون F      ۵۶
۳-۸-۵)رگرسیون چند گانه( گام به گام)                                                                                                      ۵۶
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات                                                                   ۵۸    
۴-۱ ) مقدمه                                                                                                                                       ۵۹
۴-۲ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                           ۵۹
۴-۳ )توصیف آماری مدل                                                                                                                       ۵۹
۴-۵ ) تبیین مدل رگرسیون پژوهش و آزمون فرضیات                                                                                      ۶۰
۴-۶ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                                        ۶۰
۴-۷ ) اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                                                              ۶۶
۴-۸ ) مطالعه نرمال بودن خطاهای رگرسیون                                                                                               ۶۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ ) مقدمه
۵-۲ ) اختصار و نتیجه گیری                                                                                                                 ۷۰
 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
۵-۳ ) نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات                                                                                             ۷۰
۴-۵ ) پیشنهادها (براساس نتایج حاصل از پژوهش )                                                                                      ۷۱
۵-۵ ) سایر پیشنهادها                                                                                                                         ۷۳

۵-۶) محدودیت­های پژوهش                                 ۷۴

منابع وماخذ                                               ۷۵

 

 منابع فارسی                                                                                                                               ۷۵
منابع غیر فارسی                                                                                                                           ۷۷

پیوست ۱- آزمون ضریب همبستگی پیرسون                                                                                           ۷۹
چکیده انگلیسی
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                     صفحه
جدول (۲-۱) تفاوت بین سه روش مختلف تقسیم سود باقیمانده                                                                        ۲۴
جدول (۲-۲)  : اختصار پیشینه تحقیقات خارجی                                                                                           ۴۴
جدول (۲-۳)  : اختصار پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                             ۴۶
جدول( ۴-۱):توصیف آماری مدل پژوهش                                                                                                    ۵۹
جدول( ۴-۲): متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون Enter                                                                             ۶۱
جدول( ۴-۳): متغیرهای خارج شده از مدل رگرسیون Enter                                                                                                                  ۶۱
جدول(۴-۴): اختصار مدل رگرسیون چند متغیره                                                                                           ۶۱
جدول(۴-۵): آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون چند متغیره در گروه اول فرضیات با روش ANOVA                        ۶۲
جدول (۴-۶): نتایج آزمون t جهت مطالعه معنی داری ضرایب جزیی رگرسیون                                                      ۶۳
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                     صفحه
نمودار (۲-۱) : روابط بین درآمد هر سهم وپرداخت مبلغ ثابتی به عنوان سود سهام سالانه                                            ۱۸
نمودار (۴-۱): مطالعه نرمال بودن خطاهای رگرسیون                                                                                        ۶۷
نمودار(۴-۲) : مطالعه تساوی واریانس خطاها                                                                                                 ۶۸
 


چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سود سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. بدین مقصود، ارتباط میان خط مشی تقسیم سود سهام و عوامل نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی ( منابع خارج از موسسه )  مطالعه می گردد.
در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۰ ارائه داده بودند ، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع۴۵ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش پژوهش در این پژوهش همبستگی می باشد. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA بهره گیری شده می باشد.
نتایج پژوهش حاکی ازآن می باشد که بین پرداخت سود سهام و اندازه  آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و اندازه  سود سهام پرداختی سال گذشته ارتباط  مثبت ومعنی داری  هست . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و اندازه آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی ارتباط منفی معنی داری هست.
واژه های کلیدی : سود سهام پرداختنی ، نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی، بورس اوراق بهادار تهران
 
۱-۱ ) مقدمه :
با در نظر داشتن اینکه بورس اوراق بهادار قادر می باشد در صورت آماده بودن شرایط و زمینه های لازم موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور اقدام نمایند، پژوهش و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد با بهره گیری از نتایج و پیامدهای تحقیقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وکیلی فرد ، مدیریت مالی، ۱۳۷۴)
مانند مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسیم سود می باشد. اینکه شرکت ها کدام خط مشی را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک خط مشی مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار گردد و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده می باشد. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد می باشد ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای می باشد که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» دانسته می گردد.( خادم ، ۱۳۸۱)
اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها می باشد . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . پژوهش حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته ، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود دراین زمینه باشد. به مقصود مطالعه موضوعات نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر تشریح می گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۹۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***