پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
گرایش حسابداری
عنوان
مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء  جامعه حسابداران رسمی ایران
 
استاد راهنما
دکتر مهدی زینالی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲- اظهار مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۴- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………… ۹
۱-۶- نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷- چارچوب نظری پزوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۸- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۹- متغیرهای مستقل و وابسته……………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۰- تعاریف مفاهیم و واژ ه ها……………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۳
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۱-۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۳- نعریف کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۴- اثربخشی کنترلهای داخلی……………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۵- انواع کنترلهای داخلی……………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۵-۱- کنترلهای داخلی عملیاتی……………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۵-۲- کنترلهای داخلی حسابداری ……………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۵-۲-۱- انواع کنترلهای داخلی حسابداری……………………………………………………………………… ۱۸
۲-۶- ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۶-۱- محیط کنترلی………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۶-۲- سیستم حسابداری…………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۶-۳- روش های کنترلی……………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۷- قابلیت های کنترل های داخلی………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۸- محدودیتهای ذاتی سیستم کنترل داخلی…………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۹- اجزای کنترلهای داخلی…………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱۰- اندازه شناخت از کنترلهای داخلی…………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱۱- ویژگیهای اجزای دستی و خودکار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس…. ۲۵
۲-۱۲- محدودیتهای کنترل داخلی……………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۱۳- محیط کنترلی……………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۱۴- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی…………………………………………………………. ۳۲
۲-۱۵- سیستم اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۶- فعالیتهای کنترلی………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۱۷- نظارت بر کنترلها……………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۸- برآورد خطرهای تحریف با اهمیت….. …………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۹- خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱۹-۱- خطرهایی که آزمونهای محتوا ، به تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای                   آنها فراهم نمی کند …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۱۹-۲- تجدید نظر در برآورد خطر………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۲۰- برنامه ریزیحسابرسی …………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۲۱- فعالیتهای برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲۲- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۲۱-۱- مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۲۱-۲- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۲۳- اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………… ۵۱
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۲- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۳- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۴- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۶- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۷- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۸- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۹- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۱۰- ویژگی های فنی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۱۰-۱- روایی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۱۰-۲- پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۱۱- روش تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۱۲-۱- ضریب همبستگی   ……………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۱۲-۲- ضریب تعیین   …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۱۳- اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………… ۶۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۴-۲- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۴- ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۴-۱- ضریب همبسنگی فرضیه اول………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۴-۲- ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… ۷۴
۴-۴-۳- ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۷۵
۴-۴-۴- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۵- رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴-۶- اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………… ۷۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………… ۸۰
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه یاول …………………………………………………………………………………… ۸۱
۵-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول………………………………………………………………………….. ۸۱
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم…………………………………………………………………………. ۸۲
۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم…………………………………………………………………………. ۸۲
۵-۳- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۸۳
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش……………………………………………………………………………… ۸۳
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………….. ۸۴
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………..
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
چکیده
حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی اظهار می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری می باشد، پس کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات هست.این پژوهش به مطالعه ارتباط بین بعضی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.
 
واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی
– مقدمه
حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی اندازه و طریقه کارحسابرسی مطالعه وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی ۳۱۵، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس بایستی از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت کسب کند . حسابرس ازشناخت کنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و اندازه روشهای حسابرسی لازم بهره گیری می کند.
نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده می باشد. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر   فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،۱۳۸۱، ص۶۳).
تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی تاثیر کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی به شمار می رود(ودیعی و کوچکی، ۱۳۸۷، ص۱۲۷).
ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای  امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می گردد(مهام،۱۳۸۱ ،ص۶۳).
در این پژوهش مطالعه تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء  جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۰۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***