پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
عنوان
مطالعه تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران
 
استاد راهنما
دکتر عظیم اصلانی
 
استاد مشاور
دکتر نسرین خدابخشی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- تشریح و اظهار موضوع. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۵
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش.. ۵
۱-۵- اهداف پژوهش.. ۶
۱-۵-۱- اهداف اصلی پژوهش.. ۶
۱-۵-۲- هداف ویژه ۶
۱-۵-۳- اهداف کاربردی پژوهش.. ۶
۱-۶- سؤالات پژوهش.. ۶
۱-۷- فرضیه‏های پژوهش.. ۷
۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۷
۱-۸-۱- اهرم مالی.. ۷
۱-۸-۲- اندازه شرکت… ۷
۱-۹- روش شناسی پژوهش.. ۸
۱-۹-۱- تبیین کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و چگونگی اجراء. ۸
۱-۹-۲- متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و تبیین چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها ۸
۱-۹-۳- تبیین کامل روش گردآوری داده‏ها ۱۰
۱-۱۰- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۱۰
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش.. ۱۰
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- هزینه ها ۱۲
۲-۲-۱- مدیریت هزینه. ۱۲
۲-۲-۲- ماهیت هزینهها ۱۵
۲-۲-۳- طبقه بندی کلی هزینهها ۱۶
۲-۲-۲-۱- هزینههای تولیدی.. ۱۷
۲-۲-۲-۲- هزینه غیر تولید. ۱۷
۲-۲-۴- رفتار هزینه. ۱۸
۲-۲-۵- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه. ۱۸
۲-۲-۶- انواع دیدگاهها درمورد رفتار هزینه. ۱۹
۲-۲-۷- چسبندگی هزینه ها ۲۰
۲-۲-۸- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران. ۲۱
۲-۲-۹- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی.. ۲۲
۲-۲-۱۰- علت های چسبندگی هزینهها ۲۳
۲-۲-۱۰-۱- انگیزههای شخصی مدیران. ۲۳
۲-۲-۱۰-۲- تصمیمات سنجیده مدیران. ۲۳
۲-۲-۱۱- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه. ۲۴
۲-۲-۱۱-۱- پیشبینی مدیریت… ۲۴
۲-۲-۱۱-۲- شرایط اقتصادی.. ۲۴
۲-۲-۱۱-۳- ویژگیهای شرکت… ۲۴
۲-۲-۱۱-۴- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها ۲۵
۲-۲-۱۲- عدم انعطاف پذیری هزینه ها ۲۶
۲-۳- مبانی نظری ساختار سرمایه. ۲۷
۲-۳-۱- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. ۳۰
۲-۳-۱-۱-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ.. ۳۰
۲-۳-۱-۱- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ. ۳۱
۲-۳-۱-۳-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن. ۳۲
۲-۳-۱-۴-  ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ ۳۳
۲-۳-۱-۵- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ ۳۴
۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ… ۳۶
۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ.. ۳۸
۲-۳-۱-۶-۱- نظریۀ نمایندگی.. ۳۹
۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی.. ۴۰
۲-۳-۲- هزینه سرمایه. ۴۱
۲-۳-۲-۱- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه. ۴۲
۲-۳-۲-۲- هزینه سرمایه سهام عادی.. ۴۳
۲-۳-۲-۳-   عوامل موثر بر هزینه سرمایه. ۴۴
۲-۳-۲-۳-۱-  عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه. ۴۴
۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه. ۴۵
۲-۳-۲-۳-۲-۱-  کیفیت اطلاعات… ۴۵
۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود. ۴۵
۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا ۴۵
۲-۳-۲-۳-۲-۴- اندازه شرکت… ۴۶
۲-۳-۲-۳-۲-۵-  نوع صنعت… ۴۷
۲-۳-۲-۳-۲-۶- نسبت بدهی.. ۴۹
۲-۳-۲-۳-۲-۷- نوع فعالیت شرکت… ۴۹
۲-۳-۲-۳-۲-۸- رشد سود. ۵۰
۲-۳-۲-۳-۲-۹-  نقدینگی.. ۵۰
۲-۴- پیشینه پژوهش.. ۵۰
۲-۴-۱- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور. ۵۱
۲-۴-۲- پژوهشها داخلی.. ۵۴
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۵۶
۳-۲- فرضیه های پژوهش.. ۵۷
۳-۳- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. ۵۷
۳-۴- روش پژوهش.. ۵۸
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش.. ۵۹
۳-۴-۱-۱- قلمرو زمانی پژوهش.. ۵۹
۳-۴-۱-۲- قلمرو مکانی پژوهش.. ۵۹
۳-۵- گردآوری داده ها ۵۹
۳-۶- جامعه آماری.. ۶۰
۳-۷- نحوهی انتخاب نمونه آماری.. ۶۰
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیهها ۶۱
۳-۹-  آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. ۶۲
۳-۱۰- اختصار فصل.. ۶۳
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۶۴
۴-۲-آمار توصیفی.. ۶۵
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده های وابسته. ۶۵
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری.. ۶۶
۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار. ۶۷
۴-۳-۳- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها ۶۸
۴-۳-۴- آزمون نرمال بودن برای سودآوری.. ۷۰
۴-۳-۵- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت… ۷۲
۴-۳-۶- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73
۴-۳-۷- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۷۷
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول، سوم و پنجم پژوهش (مدل اول) ۷۷
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) ۸۱
۴-۵- اختصار فصل.. ۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه. ۸۷
۵-۲- اختصار نتایج حاصل از پژوهش… ۸۸
۵-۲-۱- اختصار نتایج حاصل از مطالعات نظری.. ۸۸
۵-۲-۲- اختصار نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰
۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول. ۹۰
۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: ۹۰
۵-۲-۲-۳- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۱
۵-۲-۲-۴- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۱
۵-۲-۲-۵- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم. ۹۱
۵-۲-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم. ۹۱
۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۲
۵-۴- محدودیتهای پژوهش.. ۹۳
۵-۵- پیشنهادات پژوهش.. ۹۴
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۹۴
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴
فهرست منابع. ۹۶
ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی.. ۹۶
منابع لاتین.. ۹۷
چکیده انگلیسی.. ۱۰۰
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                        صفحه
جدول ۴-۱- آمار توصیفی داده های پژوهش.. ۶۵
جدول ۴-۲- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 66
جدول ۴-۳- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 67
جدول ۴-۴- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 68
جدول ۴-۵- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 69
جدول ۴-۶- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 70
جدول ۴-۷- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 71
جدول ۴-۸- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 72
جدول ۴-۹- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 73
جدول ۴-۱۰- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 74
جدول ۴-۱۱- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 75
جدول ۴-۱۲- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 76
جدول ۴-۱۳- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) 77
جدول ۴-۱۴- آزمون F لیمر. ۷۸
جدول ۴-۱۵- آزمون هاسمن مدل رگرسیون. ۷۹
جدول ۴-۱۶- نتایج حاصل از مدل اول بصورت تجمعی.. ۸۰
جدول ۴-۱۷- آزمون F لیمر. ۸۲
جدول ۴-۱۸- آزمون هاسمن مدل رگرسیون. ۸۳
جدول ۴-۱۹- نتایج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعی.. ۸۴
جدول ۴-۲۰- اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیات… ۸۶
جدول ۵-۱- اختصار نتایج فرضیه های پژوهش.. ۹۲
 

 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                        صفحه
شکل ۲-۱- طبقبندی کلی هزینه. ۱۷
شکل ۲-۲ عدم تقارن هزینهها ۲۱
نمودار ۴-۱- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۶۶
نمودار ۴-۲- نمودار هیستوگرام  لگاریتم((Ln داده ها ۶۷
نمودار ۴-۳- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۶۸
نمودار ۴-۴- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۶۹
نمودار ۴-۵- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln داده ها) ۷۰
نمودار ۴-۶- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۷۱
نمودار ۴-۷- نمودار هیستوگرام لگاریتم(Ln داده ها) ۷۲
نمودار ۴-۸- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۷۳
نمودار ۴-۹- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۷۴
نمودار ۴-۱۰- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها ۷۵
نمودار ۴-۱۱- نمودار هیستوگرام داده های اولیه. ۷۶
نمودار ۴-۱۲- نمودار هیستوگرام  لگاریتم(Ln)داده ها ۷۷
 
 

چکیده

مدیران مالی شرکتها با انتخاب اندازه بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می گردد) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر می باشد. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو طریق بر ارزش شرکت و ریسک مالی شرکت اثر گذار می باشد. از یک سو، اندازه وام یا بدهی های بلند مدت در سبد دارایی یک شرکت می تواند به فرصتهای سودآوری خوبی برای شرکت بدل گردد خصوصاً در شرایطی که وام با هزینه پایین تدارک دیده شده باشد.
با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته می باشد بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آن چیز که که مورد اهمیت می باشد، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار می باشد. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران ۲۰۰۸[۱]) همسو می باشد و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج پژوهش کردستانی و مرتضوی (۱۳۹۱)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با در نظر داشتن اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این ارتباط (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری ارتباط معنی داری هست) می تواند از قبل حدس زده گردد. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت می باشد که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با در نظر داشتن نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که توانسته می باشد ارتباط قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری می باشد که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، ۱۳۹۱) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) می باشد.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که ارتباط عکس نظاره گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم می باشد که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت ارتباط عکس با این امر نشان می دهد.
[۱]– Clara Xiaoling Chen

مقدمه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری، همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی را به تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در نهایت کاستن از هزینه تمام شده کالا و خدمات ترغیب می کند. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که ما تا چه اندازه در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می کنیم. «مدیریت هزینه» مفهومی می باشد که به اندازه زیادی شکل گیری هدف فوق را برآورده می سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود می باشد زیرا می کوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی که متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با کاهش هزینه هاست را بیابد.
برای کاهش هزینه  شناخت  رفتار هزینه ها مهم و ضروروی می باشد. به بیانی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه­ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامه­ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موردها مدیریتی می باشد.
در مدل ها ی سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به گونه متناسب افزایش یا کاهش می یابند. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته می باشد و جهت تغییرات (افز ایش یا کاهش) درحجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های بعضی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن می باشد که اندازه افزا یش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از اندازه کاهش در هزینه ها هنگام کاهش درحجم فعالیت می باشد. (نمازی و داونی پور،۱۳۸۹،۸۶).
مؤسسات و بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه ی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،۱۳۸۴ ،۷۴) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با  تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می باشد که در هر شرکتی  اتفاق می افتد. (تتیمن،۱۹۹۸، ۲۵)
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۱۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***