پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
گرایش حسابداری
 
عنوان
مطالعه تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی
 
 
استاد راهنما:
عبداله پاکدل مغانلو
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲ تعریف موضوع و اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳ ضرورت های خاص انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴ پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۵ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵-۱ اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵-۲ اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶ فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷ نوآوری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۸ روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۸-۱ روش گردآوری داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸-۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۹ جامعه و نمونه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۹-۲ قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۹-۳ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۹-۴ جامعه و نمونه ی آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغیر­ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۱ ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۱۲ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
فصل دوم :ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش های مربوط
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۱ سرمایه­ گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱-۲ تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۱-۳ اندازه سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۱-۴ تعریف سرمایه گذاری و سطح سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۴-۱ تعریف سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱-۴-۲ تعریف اندازه سرمایه گذاری و ماهیت آن…………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۵ انواع سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱-۶ محیط سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۷ فرایند سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۷-۱ خط مشی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱-۷-۲ تجزیه و تحلیل اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱-۷-۳ تهیه ی سبد سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱-۸ تئوری­های سرمایه گذاری در بازار بورس………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱-۹ انواع سرمایه گذاران………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۹-۱ اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۹-۲ اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۱-۹-۲-۱ بانک ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱-۹-۲-۲ شرکت های بیمه…………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱-۹-۲-۳ صندوق های بازنشستگی: ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۱-۹-۲-۴ شرکت های سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱-۹-۲-۵ شرکت های دارنده یا مادر  …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۱-۹-۲-۶ شرکت های کارگزاری …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱-۹-۲-۷ سایر اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۱ سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۲-۲ تعریف سود تقسیمی هر سهم…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۲-۳ خط مشی ها و روش های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۲-۳-۱ خط مشی تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۳-۲ روش های تقسیم سود………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۲-۴ سود و سیاستهای سود تقسیمی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۲-۵ سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۲-۶ نظریات مختلف در ارتباط با سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۳-۱ جریان های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۲ اجزای جریان های نقدی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۳-۲-۱ طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB…………………………………………………………………………………….. 49
۲-۳-۲-۲ طبقه بندی جریان های نقدی براساس  IASC…………………………………………………………………………………….. 49
۲-۳-۲-۳ طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران………………………… ۵۰
۲-۳-۲-۳-۱ جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی…………………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۳-۲-۳-۲ بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۲-۳-۳ وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۳-۲-۳-۴ جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری……………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۳-۲-۳-۵ جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی……………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۳-۳ جریان های نقدی هر سهم……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۳-۴ مدیریت جریان های نقدی حاصل از عملیات…………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۳-۵ انگیزه های مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات…………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۳-۵-۱ ناتوانی مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۳-۵-۲ سود با پایداری کم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۳-۵-۳ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات…………………………………………………………………………………. ۵۷
۲-۴  سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی ۵۷
۲-۵ پژوهش­های انجام شده خارجی و داخلی پیرامون پژوهش…………………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۵-۱ سوابق خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۲-۵-۲ سوابق داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۶ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………۶۹
۳-۲ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….۷۰
۳-۳ سوالات و فرضیه ها ی پژوهش ………………………………………………………………………. ……………………………………………..۷۰
۳-۳-۱ سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ………………………………………….۷۰
۳-۳-۲ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………. ……………………………………………………………..۷۱
۳-۴ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………۷۱
۳-۴-۱ دوره زمانی انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. …..۷۱
۳-۴-۲ مکان پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… …..۷۱
۳-۵ جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱٫
۳-۵-۱ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۷۱
۳-۵-۲ نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۷۲
۳-۶ روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… .۷۲
۳-۷ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………….. .۷۳
۳-۷-۱ رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………. .۷۴
۳-۷-۲ آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۷-۲-۱ نبود خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………. .۷۵
۳-۷-۲-۲ واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن……………………………………………………………………………………… .۷۷
۳-۷-۲-۳ هم­خطی و اصلاح آن………………………………………………………………………………………………………………………….. .۷۸
۳-۷-۲-۴ مطالعه نرمال بودن جملات خطا (باقی­مانده­های رگرسیونی) و داده­های آماری……………………………………… .۷۹
۳-۷-۳ روش­های آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………. .۸۰
۳-۷-۳-۱ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده……………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۷-۳-۲ آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………………………… . ۸۱
۳-۷-۳-۳ آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………. .۸۱
۳-۷-۳-۴ آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی……………………………………………………………………………………………… .۸۲
۳-۸ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۳-۸-۱ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۳
۳-۸-۱-۱ سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۱-۱ تعریف مفهومی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۱-۲ تعریف عملیاتی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۲ عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت…………………………………………………………………………………………………… .۸۳
۳-۸-۱-۲-۱ تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت……………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۲-۲ تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت………………………………………………………………………. ۸۴
۳-۸-۲ متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۸۴
۳-۸-۲-۱ تعریف مفهومی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .۸۴
۳-۸-۲-۲ تعریف عملیاتی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .۸۵
۳-۸-۳ متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۵
۳-۹ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۸
۴-۲ یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۸۹
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. .۸۹
۴-۲-۲ مطالعه نرمال بودن داده ها با بهره گیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………. ..۹۱
۴-۲-۳ آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… .۹۲
۴-۲-۳-۱ یافته های فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………. .۹۲
۴-۲-۳-۲ یافته های فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………. .۹۷
۴-۲-۳-۳ یافته های فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………………………. .۱۰۳
۴-۳ اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۱۰۹
فصل پنجم : تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۰
۵-۲ اظهار نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۱۱۱
۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۱
۵-۲-۱-۱ نتیجه فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۲
۵-۲-۱-۲ نتیجه فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………… .۱۱۳
۵-۳ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۴
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۱۱۵
۵-۵ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
 
فهرست جدول ها
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول ۳-۱- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲- نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده های متغیرهای موجود…………………………………………………………… ۹۱
جدول ۴-۳- نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)…………………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۴- نتایج آزمون استقلال باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
جدول ۴-۵- نتایج آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………. ۹۴
جدول ۴-۶- جدول R چند گانه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول ۴-۷- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………………. 96
جدول ۴-۸- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر های مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………….. ۹۶
جدول ۴-۹- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول ۴-۱۰- نتیجه آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول ۴-۱۱- نتیجه مطالعه استقلال خطی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول ۴-۱۳- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 101
جدول ۴-۱۴- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون…………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۱۵- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۱۶- نتیجه آزمون استقلال باقیمانده ها یا خطاها…………………………………………………………………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۱۷- نتیجه آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول ۴-۱۸- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
جدول ۴-۱۹- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 107
جدول۴-۲۰- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………… ۱۰۸
فهرست نمودار ها
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار (۲-۱): روابط نظری فرضیه ی بیش و کم سرمایه گذاری……………………………………………………………………………. ۲۳
نمودار (۴-۱): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………….. ۹۳
نمودار (۴-۲): نمودار پراکنش باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
نمودار (۴-۳): نمایش آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. ۹۵
نمودار (۴-۴): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………….. ۹۸
نمودار (۴-۵): نتیجه آزمون مطالعه فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………. ۹۹
نمودار (۴-۶): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
نمودار (۴-۷): آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
نمودار (۴-۸): نتیجه آزمون ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………………………….. ۱۰۵
نمودار (۴-۹): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
 
 
چکیده
این پژوهش به مطالعه تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می­پردازد. به مقصود انجام آن سه فرضیه در نظرگرفته گردید تا ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی  بر اساس معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد، مورد مطالعه قرار گیرد. یافته ها نشان داد که سود تقسیمی با احتمال ۹۵ درصد و معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد با احتمال ۹۹ درصد بر سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی تاثیر می­گذارد.
 
واژه های کلیدی : سود تقسیمی، نوسانات جریانهای نقدی، کمبود جریانات نقدی،سرمایه گذاری.

مقدمه

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی زیرا احداث شبکه های سراسری راه آهن، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز می باشد. فراهم کردن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن وقت فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همکاری، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود. این ساختار جدید (شرکت های سهامی) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود (شریعت پناهی و نهندی، ۱۳۸۴: ۷۷).اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای می باشد که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می گردد. اما بایستی به یاد داشت که به همان اندازه که در نظر داشتن این امر می تواند با افتادن در یک دور
 
مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد گردد، عدم در نظر داشتن آن نیز می تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک مسـیر نزولی و دور منفی گردد. به بیانی دیگر یکی از عوامل موثر بر رشـد و توسعه ی پایدار سرمایه گذاری موثر می باشد.
از طرفی دیگر از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه ی خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، بایستی بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (مهرانی و بهرام فر، ۱۳۸۳).از طرفی دیگر وجه نقد یکی از مهمترین دارایی های واحد تجاری می باشد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان برای ارزیابی واحد تجاری به توانایی آن در ایجاد و افزایش وجه نقد اهمیت زیادی می­دهند (عبدی،۱۳۷۷).اطلاعات تاریخی صورت جریان وجه نقد معیاری می باشد که می تواند در سنجش عملکرد گذشته شرکت و نیز قضاوت نسبت به منابع، زمان و اندازه اطمینان از شکل گیری جریان های نقدی آتی به بهره گیری کنندگان کمک کند. سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به اطلاعاتی در خصوص جریانهای نقدی نیاز دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی های یک واحد تجاری و اندازه توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع گردد ( عرب مازیار یزدی، ۱۳۸۶).در بعضی مواقع شرکتها با عدم اطمینان در خصوص جریانهای نقدی مواجه می شوند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با معضلات­داخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. (کاتو[۲]، ۲۰۰۲، ص ۴۵۵).از طرفی دیگر سود تقسیمی از موضوعهایی می باشد که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته می باشد و هنوز نیز به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده می باشد. تقسیم سود شرکت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه می باشد و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث می باشد. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می گردد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره بایستی بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل مستقر کنند. پس، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می گردد، بسیار حساس و دارای اهمیت می باشد (هاشمی و رسائیان، ۱۳۸۸).شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده می باشد. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت می باشد. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه هست که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۱۵۲
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***